Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

Onderneming

Onderneming


Het begrip onderneming

Het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is. Er zijn verschillende insteken mogelijk waarvan we de volgende bekijken: Winst, Kapitaal, Arbeid en Risico.

Een algemeen geldende definitie van een onderneming is in de wet niet te vinden maar men gaat meestal uit van een de kamer van koophandel ingeschreven en als zodanig erkende organisatie die bedoeld is om producten en/of diensten te leveren dan wel een georganiseerd verband met het oogmerk om materieel voordeel te behalen. Winst is het centrale punt.

Een andere, meer formele benadering is een onderneming te zien als een organisatie die erop gericht is door samenwerking van kapitaal, arbeiders en ondernemers de rentabiliteit van het geïnvesteerde kapitaal te bewerkstelligen. Hierbij wordt het kapitaal dus als leidend genomen.

Dan kennen we uit de wet op de ondernemingsraden de onderneming als "Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht". Hierbij staat arbeid centraal.

Ook wordt een onderneming wel gezien als een organisatie die bedoeld is om de ondernemer een inkomen (winst) op te leveren en waarbij economische risico's worden gelopen. Een economisch risico is bijvoorbeeld dat de producten niet verkocht worden of tegen een lagere prijs dan verwacht. Nu is het risico het centrale item.

Een onderneming kan daarbij verschillende juridische vormen of rechtsvormen hebben, van naamloze vennootschap tot simpele eenmanszaak.

In plaats van onderneming spreken we in het dagelijks taalgebruik ook wel van een bedrijf. In de economische wetenschappen spreken we vaak van een bedrijfshuishouding of een productiehuishouding

Indelingsmogelijkheid van een onderneming


1. Eigendom
Zo kennen we overheidsbedrijven, gemenge bedrijven waar particulieren en overheid samenwerken en volledig particuliere bedrijven.

2. Sector
Een indeling in sectoren is bijvoorbeeld naar de marktsector en de maatschappelijke sector (kwartaire sector) waarbij we de marktsector op zich nog onder kunnen verdelen in de primaire (landbouw en grondstoffen), secundaire (industrie) en tertiaire (dienstverlening gericht op winst) sector.

3. Omvang
We kunnen ondernemingen indelen naar hun omvang, waarbij we dan kunnen denken aan de omzet, het aantal werknemers, het grondoppervlak, de hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal. De grootte van de toegevoegde waarde van een onderneming geeft de bijdrage aan de productie waarschijnlijk nog het beste weer.

4. Geografisch
Werkt een onderneming alleen in Nederland of ook daarbuiten? Is er spake van een multinational?

5. Rechtsvorm
waarmee leiding en aansprakelijkheid worden bepaald:
- eenmanszaak
- vennootschap onder firma
- besloten vennootschap (BV en NV)
- stichting
- coöperatie
- commanditaire vennootschap.

De doelstellingen van een onderneming 


De missie van een onderneming bevat de algemene doelstellingen

De doelstelling van een onderneming moet aan enkele eisen voldoen, namelijk


  • De doelstelling moet specifiek, duidelijk en concreet zijn
  • De doelstelling en tussendoelen moeten meetbaar zijn
  • De doelstelling moet in meerdere opzichten acceptabel zijn
  • De doelstelling moet realistisch en zinvol zijn
  • Er moet een start zijn en in een mogelijk einde van de onderneming zijn voorzien


Gebruikte begrippen in onderneming


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aansprakelijkheid
  ... Onder het juridische begrip aansprakelijkheid verstaan we de verantwoordlijkheid in rechte voor een schuld die in het algemeen een schuld...Lees meer
arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
arbeidsovereenkomst
  ... Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
economisch risico
  ... het zogenaamde economisch risico komt voort uit veranderende geldstromen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kwartaire sector
  ... de kwartaire sector is dat deel van de dienstensector dat niet op winst gericht is men spreekt ook wel...Lees meer
marktsector
  ... onder de marktsector verstaan we alle particuliere bedrijven en de overheidsbedrijven die produceren ten behoeve van de markt...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
rechtsvorm
  ... de zogenaamde rechtsvorm is de juridische vorm waarin een zelfstandig georganiseerde organisatievorm aan het rechtsverkeer deelneemt...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
toegevoegde waarde
  ... de toegevoegde waarde is de marktwaarde van de omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar onderneming in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
aandeelhoudersvergadering
  ... Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in...Lees meer
spinoff
  ... we spreken van een spinoff bij een uitkering in aandelen van een andere onderneming dan van de uitgevende onderneming...Lees meer
breakup value
  ... met de break up value wordt de waarde bedoeld die een onderneming zou hebben als deze in zijn...Lees meer
debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
aandeel met nominale waarde
  ... Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal...Lees meer
aandeel zonder nominale waarde
  ... Een aandeel zonder nominale waarde is een aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het maatschappelijk...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersaansprakelijkheid
  ... Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de...Lees meer
aandelen in portefeuille
  ... Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog...Lees meer
aandeleninportefeuille
  ... Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog...Lees meer
aandelenemissie met voorkeursrecht
  ... Onder een aandelenemissie met voorkeursrecht verstaan we de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij de bestaande...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
aandelenruil
  ... onder een aandelenruil verstaan we een vorm van financiering bij de overname of een fusie waarbij ã©ã©n partij of eventueel...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aanloopverliezen
  ... We spreken van de aanloopverliezen van een onderneming bij de verliezen die gedurende de eerste zes jaar na het stichten...Lees meer
accounting risk
  ... Onder accounting risk verstaan we het risico dat in een onderneming wordt gelopen door het niet goed functioneren van...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
profit warning
  ... een profit warning is hetzelfde als winstwaarschuwing dus de melding van een onderneming aan de beleggers dat er heel...Lees meer
profitwarning
  ... een profit warning is hetzelfde als winstwaarschuwing dus de melding van een onderneming aan de beleggers dat er heel...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
achtergestelde lening
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
achterstelling
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
administratiekantoor
  ... Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
balansgrootheden
  ... Onder balansgrootheden of zogenaamde tijdstipsgrootheden verstaan we grootheden waarbij de waarde op een specifiek moment geldig is bijvoorbeeld het moment...Lees meer
bedrijfskapitaal
  ... als we spreken over het bedrijfskapitaal dan hebben we het over het lang vermogen dat een onderneming ter beschikking heeft...Lees meer
bedrijfsobligatie
  ... een bedrijfsobligatie is een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de overheid...Lees meer
aandelenemissie
  ... Onder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel...Lees meer
kredietkwaliteit
  ... de kredietkwaliteit of de credit quality is de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van een obligatie gebaseerd op de...Lees meer
aankondigingsdatum
  ... Met de term aankondigingsdatum wordt de datum bedoeld waarop een onderneming aankondigt of er overgegaan wordt tot de uitbetaling van...Lees meer
assetstripper
  ... Een asset stripper is een persoon of organisatie die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een onderneming...Lees meer
backdoor listing
  ... We spreken van een backdoor listing als een niet beursgenoteerde onderneming aan de beurs komt door het overnemen van...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
incassopolitiek
  ... onder de incassopolitiek verstaan we het beleid dat een onderneming volgt bij het innen van vorderingen sommige bedrijven zijn hier...Lees meer
kernvermogen
  ... onder het kernvermogen van een bedrijf verstaan we het aandelenkapitaal plus de reserves van een onderneming als we het aanvullende...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
trackrecord
  ... in de de economie onder een track record verstaan we de prestaties uit het verleden van een onderneming...Lees meer
equitykicker
  ... het begrip equitykicker komen we tegen als de extra beloning voor de directie van een onderneming in het geval van...Lees meer
overnamekandidaat
  ... een overnamebod is het openbare aanbod om de aandelen van een andere onderneming over te nemen...Lees meer
passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
roadshow
  ... een roadshow is een promotietour van een onderneming die met name bedoeld is om investeerders in deze onderneming te interesseren...Lees meer
schaalvoordelen
  ... schaalvoordelen bestaan wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of bedrijfstak de totale productiekosten minder dan proportioneel stijgen...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
zwarte cijfers
  ... we zeggen dat een persoon of onderneming in de zwarte cijfers zit op het moment dat de investeringen een...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
beursnotering
  ... het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering...Lees meer
hoekmansbedrijf
  ... een hoekmansbedrijf is een onderneming die vã³ã³r de introductie van de schermenhandel de functie van hoekman in een "hoek" van...Lees meer
historische kostprijs
  ... onder de historische kostprijs verstaan we prijs die ooit bij de aankoop is betaald voor een product dat in...Lees meer
houdstermaatschappij
  ... een houdstermaatschappij ofwel holding is een vennootschap die geen andere activiteit heeft dan het beheren van aandelen van een andere...Lees meer
huiswissel
  ... onder een huiswissel of een concernpapier verstaan we een wissel die getrokken is door een onderneming op een andere onderneming...Lees meer
impairment
  ... onder een impairment verstaan we een procedure waarin de boekwaarde van de bezittingen van een bank wordt vergeleken met de...Lees meer
importkrediet
  ... onder een importkrediet verstaan we ofwel het krediet van een bank van een bankenconsortium van een land of een internationale...Lees meer
jointventure
  ... een joint venture is de engelse benaming voor een gezamenlijke onderneming tussen twee of meer juridisch volledig los van...Lees meer
kapitaalintensief
  ... een kapitaalintensief productieproces wil zeggen dat er relatief veel kapitaalgoederen in het productieproces gebruikt worden...Lees meer
aanvraagtottoelating
  ... Onder een aanvraag tot toelating verstaan we het verzoek van een vennootschap om een offici ële notering te krijgen...Lees meer
acceleratieeffect
  ... Onder de term acceleratieeffect verstaan we een proces waarbij een gebeurtenis die zich buiten een onderneming voordoet een kettingreactie meestal...Lees meer
accountantsverklaring
  ... een accountantsverklaring is een op schrift gestelde mededeling van een registeraccountant de accountantsverklaring bevat een verslag van de uitkomst van...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
actieve financiering
  ... Onder de term actieve financiering verstaat men de activiteiten van een onderneming die te maken hebben met het aantrekken...Lees meer
activatransactie
  ... Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
autonoom vermogen
  ... Onder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen...Lees meer
gouden aandeel
  ... we spreken van een gouden aandeel als de staat een aandeel in de onderneming heeft...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
afzet
  ... Onder de afzet van een onderneming verstaan we het feitelijke of verwachte aantal producten dat de onderneming kan verkopen...Lees meer
ondernemingsanalyse
  ... met ondernemingsanalyse wordt een vorm van beleggingsanalyse bedoeld waarbij met verschillende kwalitatieve factoren en kengetallen van verschillende aard en achtergrond...Lees meer
equitymethode
  ... de equitymethode is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen uitgangspunt van de equitymethode is de aanschafwaarde...Lees meer
koersverhoudingsgetal
  ... een koersverhoudingsgetal is een getal dat een verhouding weergeeft tussen het resultaat van een onderneming en de koers van de...Lees meer
liquidatiewaarde
  ... onder de liquidatiewaarde verstaan we de waarde die een goed bijvoorbeeld een deel van de activa opbrengt dan wel op...Lees meer
overnamebod
  ... onder een bod tot overname verstaan we een openbaar aanbod door een bedrijf om alle aandelen of een...Lees meer
pandoraconstructie
  ... een pandoraconstructie is een van de gebruikte beschermingsconstructies van een beursgenoteerde onderneming tegen een vijandig overnamebod...Lees meer
kaswiel
  ... onder een kaswiel verstaan we een schematisch overzicht van alle geldstromen die zich binnen een grote onderneming bewegen en die...Lees meer
liquiditeit van de1e orde
  ... de liquiditeit van de 1e orde is de verhouding tussen de liquide middelen en het vreemd...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
marktaandeel
  ... het marktaandeel is de omzet van een onderneming uitgedrukt in een percentage van de totale marktomzet dus het gedeelte van...Lees meer
menselijk kapitaal
  ... het zogenaamde menselijk kapitaal vinden we niet op de balans van een onderneming terug maar is wel degelijk van...Lees meer
participatiemaatschappij
  ... een participatiemaatschappij is een onderneming die speciaal is opgericht voor het verschaffen van risicodragend vermogen aan andere ondernemingen...Lees meer
stakeholders
  ... de stakeholders zijn alle personen en ondernemingen die direct betrokken zijn bij een onderneming en die profijt of schade hebben...Lees meer
uitzakken
  ... onder uitzakken verstaan we het opgaan van een onderneming in een dochtermaatschappij...Lees meer
afstempelen
  ... Onder afstempelen verstaan we het verlagen van de nominale waarde van een aandeelafstempelen van aandelen wordt onder andere gebruikt om...Lees meer
microcap
  ... een micro cap is een aandeel van een kleine onderneming waarvan in het algemeen weinig aandelen op de markt...Lees meer
net asset value
  ... de net asset value is een uitdrukking gebruikt ter aanduiding van de intrinsieke waarde van een aandeel van...Lees meer
underwriter
  ... een underwriter wordt ook vaak ook managing underwriter genoemd...Lees meer
verwatering
  ... verwatering is het verschijnsel dat een aandeel minder waard wordt omdat er zonder dat het vermogen van de onderneming gegroeid...Lees meer
afwenteling
  ... Van zogenaamde afwenteling is sprake als een onderneming de lasten geheel of gedeeltelijk door een derde partij laat betalen...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
management buy in
  ... bij een management buy in of mbi belegt een groep investeerders geld in een relatief jonge onderneming en...Lees meer
going concern waarde
  ... onder de going concern waarde verstaan we de waarde van de activa van een onderneming ervan uitgaande dat...Lees meer
handelsnaam
  ... de handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en die ingeval van een eenmanszaak kan afwijken van de...Lees meer
herkapitalisatie
  ... onder herkapitalisatie verstaan we de wijziging van de kapitaalstructuur van een onderneming door omzetting van reserves in aandelenkapitaal door uitgifte...Lees meer
kostendekking
  ... er is sprake kostendekking als een onderneming noch winst noch verlies maakt de opbrengst is precies voldoende om de kosten...Lees meer
liquiditeitsratio
  ... de liquiditeitsratio is een verhoudingsgetal dat als hulpmiddel dienst doet bij het verkrijgen van een inzicht in het vermogen van...Lees meer
minderheidsbelang
  ... we spreken van een minderheidsbelang als de ene onderneming een belang in een andere onderneming heeft dat kleiner is dan...Lees meer
schuldverhouding
  ... de schuldverhouding of ook wel debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze ratio...Lees meer
preferentaandeel
  ... aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
interne financiering
  ... onder interne financiering verstaan we het financieren van investeringen uit het eigen vermogen of uit andere bronnen binnen de...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
buyback
  ... het begrip buyback kent meerdere betekenissen 1het inkopen door een onderneming van de eerder uitgegeven eigen aandelen 2 het sluiten of...Lees meer
conversieperiode
  ... periode waarin de omwisseling van de converteerbare obligaties ten laste van een onderneming in aandelen in die onderneming kan geschieden...Lees meer
het kan niet missen nieuws
  ... soms zit u lekker in de auto in de file naar uw radio te luisteren en...Lees meer
redherring
  ... een red herring is een document dat door een onderneming die een emissie wil plegen wordt verstrekt aan mogelijke...Lees meer
stakeholdersvalue
  ... de stakeholder's value is het belang van een onderneming bij alle belanghebbenden zoals personeel geldschieters leveranciers afnemers en staat...Lees meer
white knight
  ... een white knight is een persoon of bedrijf dat voorkomt dat een onderneming vijandig wordt overgenomen...Lees meer
concernkrediet
  ... onder een concernkrediet verstaan we een krediet dat ter beschikking wordt gesteld aan een concern als geheel en waarover elke...Lees meer
wetvanpareto
  ... de zogenaamde wet van pareto is een informele "wet" die beweert dat 80 procent van de resultaten wordt...Lees meer
haussepremie
  ... de haussepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd het recht te hebben om een...Lees meer
intrinsieke waarde van een onderneming
  ... de intrinsieke waarde van een onderneming is de waarde die gelijk is aan het verschil tussen...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer
board of trade clearing corporation
  ... Onder het begrip Board of Trade Clearing Corporation verstaan we een onafhankelijke onderneming die...Lees meer
controlling interest
  ... onder een controlling interest verstaan we een opgebouwd belang dat doorgaans groter is dan rond de 20% van het...Lees meer
bedrijfsobligatie
  ... we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de...Lees meer
corporate
  ... we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de...Lees meer
deelnemingsvrijstelling
  ... een deelnemingsvrijstelling is een vrijstelling voor belastingplichtigen van belasting over alle voordelen die zij uit hun deelneming in een bedrijf...Lees meer
direct costing
  ... direct costing is een manier van kostentoerekening door een onderneming bij de fabricage van een bepaald product waarbij alleen...Lees meer
economies of scale
  ... we spreken van economies of scale ofwel schaalvoordelen wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of...Lees meer
gemengde onderneming
  ... een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel...Lees meer
mixed enterprise
  ... een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel...Lees meer
omzetpolis
  ... een omzetpolis is een krediet verzekeringpolis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die in beginsel de gehele omzet van de...Lees meer
personal income and consumption
  ... de personal income and consumption indicator één van de economic indicators van de fed staat ook bekend...Lees meer
prepackaged deal
  ... de term pre packaged deal slaat op een constructie die bij dreigende faillissementen wordt toegepast hierbij wordt door...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
vlottende activa
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
zakelijkkrediet
  ... onder zakelijk krediet verstaan we krediet verleend aan een onderneming en aan instellingen zelfstandigen agrari ërs en anderen die een...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
commanditair vermogen
  ... onder het commanditair vermogen verstaan we het vermogen dat door een of meerdere vennoten wordt ingebracht deze stille of commanditaire...Lees meer
commerciële economie
  ... de commerciële balans wordt ook wel de publikatiebalans genoemd de commerciële balans is de balans waarvan de posten doorgaans...Lees meer
gemengdeeigendom
  ... er is sprake van gemengde eigendom als de overheid meestal als gevolg van steunverlening een belang neemt in de...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer
discounthouse
  ... een zogenaamd "discount house" is een onderneming die zich bezighoudt met transacties op de geldmarkt...Lees meer
dividendpolitiek
  ... de dividendpolitiek is het beleid dat een onderneming voert met betrekking tot het uitkeren van dividend zoals handhaving op hetzelfde...Lees meer
financieringsprobleem
  ... onder een financieringsprobleem verstaan we het probleem op welke wijze een bepaalde investering voor een onderneming moet worden gefinancierd dit vraagstuk...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
midden en kleinbedrijf
  ... het midden en kleinbedrijf ofwel het mkb is een verzamelnaam van winkelbedrijven kleine ambachtelijke industriële en dienstverlenende bedrijven...Lees meer
MKB
  ... het midden en kleinbedrijf ofwel het mkb is een verzamelnaam van winkelbedrijven kleine ambachtelijke industriële en dienstverlenende bedrijven...Lees meer
eenmanszaak
  ... de eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden...Lees meer
netto vermogenswaarde
  ... onder de nettovermogenswaarde verstaan we de boekwaarde van de activa en passiva van een onderneming of een andere bedrijfsactiviteit...Lees meer
nevenvestiging
  ... een nevenvestiging is een onderdeel van een onderneming die niet de hoofdvestiging is...Lees meer
omgevingsfactoren
  ... tot de omgevingsfactoren of het ondernemingsklimaat worden in de eerste plaats de relaties gerekend tussen de participanten in de onderneming...Lees meer
rentabiliteit totale vermogen
  ... een renouvellerend documentair krediet is een vorm van een documentair krediet waaronder het kredietbedrag of een onder het...Lees meer
vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
price to book
  ... de price to book meestal afgekort tot p b is een financieel kengetal dat wordt berekend door de...Lees meer
price to cashflow
  ... p cf is een veelgebruikte afkorting voor price to cash flow het is een financieel kengetal welke...Lees meer
private label card
  ... een private label card is een vorm van een creditcard die door een onderneming wordt verstrekt aan eigen...Lees meer
privatisering
  ... we spreken van privatisering als een voormalige overheidsinstelling door deze overheid wordt verkocht aan een al dan niet nieuw op te...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
rechtsvormen van ondernemingen
  ... gangbare rechtsvormen van ondernemingen de gangbare rechtsvormen van ondernemingen zijn 1 de eenmanszaak 2 de vennootschap onder firma 3 de commanditaire...Lees meer
zichtbare intrinsieke waarde per aandeel
  ... de zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming ook...Lees meer
beleggingskwaliteit
  ... Onder de beleggingskwaliteit verstaan we de factoren die rechtstreeks verband houden met de gang van zaken in bijvoorbeeld een beursgenoteerde...Lees meer
gearing
  ... gearing kent in de financiële wereld meerdere betekenissen 1 komt volledig overeen met het begrip leverage zie aldaar maar wordt minder...Lees meer
IBES
  ... ibes is een onderneming die de opinie van van beleggingsanalisten verzamelt en daar een soort gemiddelde uit probeert te maken...Lees meer
intrinsieke waarde aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het...Lees meer
koersrisicoeffecten
  ... het koersrisico van effecten is het risico dat voortvloeit uit het zich steeds wijzigende koersverloop van een tot...Lees meer
netto winst per aandeel
  ... de nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
brutomarge
  ... de brutomarge geeft inzicht in het feit of een onderneming in staat is om prijsdalingen op te vangen...Lees meer
financiële gegevens
  ... de financiële gegevens van een onderneming zijn de vertaling in cijfers van het bedrijfsgebeuren deze cijfers worden weergegeven in de...Lees meer
floating charge
  ... een floating loss is een niet gerealiseerd verlies in een openstaande positie ook wel een papieren verlies genaamd...Lees meer
fonds voor gemene rekening
  ... een fonds voor gemene rekening of ook wel beleggingsdepot genoemd is een vorm van een beleggingsfonds waarbij...Lees meer
form8k
  ... een form 8k is een document dat is voorgeschreven door de sec waarmee elke verandering bij een beursgenoteerde onderneming...Lees meer
franchising
  ... onder de term franchising verstaan we een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemingen waarbij elke onderneming op zich voor eigen rekening en risico...Lees meer
free float
  ... onder de free float verstaan we het percentage aandelen van een onderneming dat niet in vaste handen is ofwel...Lees meer
balansconcern
  ... Onder een geconsolideerde balans verstaan we een balans waarop de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven zijn samengevoegd...Lees meer
geconsolideerde balans
  ... onder een geconsolideerde balans verstaan we een balans waarop de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven zijn samengevoegd...Lees meer
handelsinformatie
  ... handelsinformatie wordt meestal kortweg informatie genoemd het is een samenvatting op een bepaalde datum van zo neutraal mogelijk geachte gegevens...Lees meer
handelsonderneming
  ... 1 onderneming met een winstdoel die zich richt op de in en verkoop van goederen en ervoor zorgt dat vraag en...Lees meer
handelsregister
  ... het handelsregister wordt door de kamer van koophandel en fabrieken van het rayon waarin de desbetreffende onderneming is gevestigd bijgehouden...Lees meer
indirecteo pbrengstwaarde
  ... onder de indirecte opbrengstwaarde die ook wel de bedrijfswaarde of de gebruikswaarde wordt genoemd verstaan we de waarde...Lees meer
inschrijvingsgarantie
  ... de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt...Lees meer
investeringsselectiemethode
  ... met de investeringsselectiemethode wordt beoordeeld wat de gevolgen van een investering voor een onderneming zijn...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
levenscyclus van een bedrijf
  ... onder de levenscyclus van een bedrijf of een onderneming verstaan we de opeenvolgende fasen in de ontwikkeling...Lees meer
levenscyclus
  ... het begrip levenscyclus vinden we terug bij zowel producten als een complete onderneming...Lees meer
mega onderneming
  ... onder een megaonderneming verstaan we een onderneming die over de gehele wereld heen actief is die een internationaal samengestelde directie...Lees meer
metist
  ... een metist is een persoon of onderneming die deelneemt in een zaak voor gemeenschappelijke rekening conto a meta bijvoorbeeld bij...Lees meer
nationalisering
  ... nationalisering is een maatregel door een centrale overheid waardoor deze een aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehorende onderneming zelf...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
ondernemingspensioenfonds
  ... een ondernemingspensioenfonds is een fonds dat de pensioenregeling van een enkele onderneming uitvoert deze pensioenfondsen staan los van de onderneming...Lees meer
overleg vergadering ondernemingsraad
  ... in de praktijk wordt meestal de voorkeur aan de engelse variant overbought gegeven...Lees meer
overnamekas
  ... onder een overnamekandidaat verstaan we een onderneming die door een andere onderneming of een bedrijfsonderdeel overgenomen kan worden...Lees meer
overnamepad
  ... onder overnamekoers verstaan we de koers waartegen de bank de door haar bij het publiek te plaatsen aandelen respectievelijk obligaties...Lees meer
pacmantactiek
  ... onder de pacmantactiek genaamd naar het inmiddels al vele jaren oude computerspel met het happertje pacman verstaan we een...Lees meer
parallellisatie
  ... parallellisatie is het horizontaal samenvoegen van twee geledingen op eenzelfde hoogte van de bedrijfskolom de onderneming neemt er in feite...Lees meer
participanten
  ... de participanten van een onderneming zijn de ondernemingsleiding de werknemers de aandeelhouders de banken de leveranciers de afnemers en de...Lees meer
solvabiliteitsratio a
  ... de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
bewindvoerder
  ... de bewindvoerder is iemand die op grond van een beslissing van de rechter namens een ander persoon of namens een...Lees meer
semi sterke vorm efficiënte markt
  ... de semi sterke vorm efficiente markt hypothese gaat uit van het principe dat alle alle...Lees meer
sterke vorm efficiënte markthypothese
  ... de sterke vorm van de efficiente markt hypothese gaat uit van het principe dat alle historische...Lees meer
callable
  ... de term callable duidt bij een converteerbare obligatie aan dat de uitgevende onderneming het recht heeft de convertible voortijdig terug...Lees meer
dividend reserve
  ... als er sprake is van een dividendreserve bij een onderneming dan is dit een eerdere opgebouwde reserve waaruit dividenduitkeringen kunnen...Lees meer
evenredige consolidatie
  ... met het begrip evenredige consolidatie wordt een methode van consolidatie bedoeld waarbij het aandeel van de groep in elke...Lees meer
zwakke vorm van de efficiënte markthypothese
  ... de zwakke vorm van de effici ënte markt hypothese gaat uit van het principe dat...Lees meer
captive onderneming
  ... een captive onderneming is een onderneming die door eigendom of vaste afspraken gebonden is aan een grotere onderneming...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
centrale betalingsregeling
  ... met een centrale betalingsregeling wordt een regeling bedoeld waarbij via een onderneming binnen een concern alle betalingen lopen die...Lees meer
CEO
  ... de ceo ofwel de chief executive officer is de man aan de top van een onderneming de hoogste uitvoerende manager...Lees meer
deelneming
  ... onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een...Lees meer
differentiéle geldstroom
  ... onder een differentiële geldstroom verstaat men de toename of afname van een bepaalde geldstroom kosten of inkomsten binnen een...Lees meer
differentiéle kosten
  ... de differentiële kosten zijn de toename of de afname van de kosten binnen een onderneming door een specifieke beslissing...Lees meer
dochteronderneming
  ... onder een dochteronderneming of affiliatie die ook wel kortweg dochter wordt genoemd verstaan we een onderneming die juridisch geheel zelfstandig...Lees meer
due diligenceonderzoek
  ... een due diligenceonderzoek is een gestructureerd onderzoek naar de feitelijke toestand waarin een onderneming verkeert het onderzoek gaat veel verder...Lees meer
jaarcijfers
  ... de jaarcijfers van een onderneming zijn een serie documenten dat de balans en de verlies en winstrekening bevat...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer
kasbudget
  ... onder een kasbudget verstaan we een taakstellend plan van een onderneming of een andere organisatie waarin vastgelegd wordt waar vrijkomende...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
solvabiliteitsratios
  ... met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we...Lees meer
deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
bestuur van een pensioenfonds
  ... het bestuur van een pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers bij een bedrijfspensioenfonds worden deze...Lees meer
automatische verwisseling
  ... Onder automatische verwisseling verstaan we de verwisseling van stockdividend en de bonussen van een bepaalde vennootschap die een depotcli ënt bezit...Lees meer
emissie syndicaat
  ... onder een emissiesyndicaat verstaan we een samenwerking van een onderneming met één of meer banken om een emissie tot stand...Lees meer
crownjewelsconstructie
  ... een crown jewels constructie is een soort beschermingsconstructie waarbij een onderneming die dreigt te worden overgenomen haar meest...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
rentabiliteitsratio
  ... het zogenaamde rentabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht geeft in het rendement op het in een onderneming geïnvesteerde...Lees meer
solvabiliteitsratio
  ... de solvabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat aangeeft in hoeverre een onderneming in staat is haar financiële verplichtingen na te komen...Lees meer
turnaround financiering
  ... onder turn around financiering verstaan we de investering in een bedrijf dat verlies lijdt en waarvan de continuïteit...Lees meer
turnaround
  ... onder een turn around verstaan we een positieve verandering bij een onderneming die gedurende een bepaalde periode problemen had...Lees meer
turnover
  ... de turnover wordt op verschillende manieren berekend 1 het aantal verkopen gedeeld door de verkoopvoorraad...Lees meer
tussentijdsegegevens
  ... de zogenaamde tussentijdse gegevens zijn de gegevens die betrekking hebben op een periode die ligt tussen de afsluitingsdatum...Lees meer
veem
  ... een veem is een onderneming die zich bezighoudt met het bewaren van goederen en daarnaast eventueel zaken als het uitklaren...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer
vermogensstructuur
  ... de vermogensstructuur is de wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders de meest basale kwestie bij het aantrekken...Lees meer
vermogensversterkingskrediet
  ... een vermogensversterkingskrediet is een door de bank verstrekt krediet in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf 1985...Lees meer
vervoerder
  ... onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
reserve assurantie eigen risico
  ... onder de reserve assurantie eigen risico verstaan we een fiscale reserve voor bepaalde risico's waartegen weliswaar een...Lees meer
liquidatieuitkering
  ... de liquidatie uitkering is de uitkering bij het beëindigen van een onderneming vanwege een faillissement...Lees meer
tenderoffer
  ... een tender offer is een openbaar bod op de uitstaande aandelen van een onderneming met het doel deze over...Lees meer
tenderaflossing
  ... onder een tenderaflossing verstaan we een wijze van aflossen waarbij de betrokken onderneming van tevoren een bepaald bedrag beschikbaar...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
externe arbeidsverdeling
  ... onder externe arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie tussen de verschilende ondernemingen bijvoorbeeld de ene onderneming maakt computers de andere koffiezetapparaten...Lees meer
kredietverzekering binnenland
  ... een kredietverzekering binnenland is een verzekering die het risico dekt dat een nederlandse onderneming geen betaling ontvangt van zijn...Lees meer
latente belastingverplichting
  ... een zogenaamde latente belastingverplichting is een in de toekomst te realiseren claim van de belastingdienst bij vrijwillige of gedwongen...Lees meer
specialisatie in de bedrijfskolom
  ... we spreken van specialisatie in de bedrijfskolom bij het zich toeleggen door een onderneming op één of...Lees meer
sterfhuisconstructie
  ... een zogenaamde sterfhuisconstructie is de splitsing van een onderneming in verliesgevende en winstmakende onderdelen waarbij men de verliesgevende delen meestal...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
tantième
  ... onder een tantiã¨me verstaan we een winstgebonden uitkering bijvoorbeeld een percentage aan medewerkers van een onderneming...Lees meer
technische goederenvoorraad
  ... de technische goederenvoorraad is de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer
totaal vermogen
  ... het totaalvermogen van een onderneming wordt ook wel het balanstotaal genoemd het is het totaal van het in een onderneming aanwezige...Lees meer
beleggingsmaatschappij
  ... Als een onderneming geld van beleggers bij elkaar brengt en dat geld collectief belegt met een speciaal geformeerde deskundige staf...Lees meer
conversievoorwaarden
  ... de conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode de conversieverhouding de conversiekoers en de aanpassing van de...Lees meer
emittent
  ... de emittent is de onderneming die nieuwe effecten uitgeeft via een emissie ook de bank of groep van banken die een...Lees meer
chief financial officer
  ... de chief financial officer of ook wel kortweg cfo is de financieel directeur in de van de raad...Lees meer
corporate governance
  ... onder de ook in nederland ingeburgerde term corporate governance engels voor bedrijfsvoering verstaan we de invloed van aandeelhouders op...Lees meer
corporate raider
  ... een corporate raider is een persoon of onderneming die een bedrijf overneemt en het dan weer met winst probeert...Lees meer
enquêterecht
  ... het enquêterecht is het recht van de daartoe bevoegde personen die een bepaald belang in een naamloze vennootschap besloten vennootschap...Lees meer
gepubliceerde jaarrekening
  ... de gepubliceerde jaarrekening is het deel van de jaarrekening dat voor iedereen in te zien is en vaak op...Lees meer
winstverwachting
  ... de winstverwachting is een door een onderneming gepubliceerde verwachting voor de gang van zaken en met name de verwachte winstcijfers...Lees meer
gekapitaliseerde waarde
  ... de gekapitaliseerde waarde van een onderneming is hetzelfde als beurswaarde zie daar voor verdere informatie...Lees meer
geldmarkt transactie
  ... elke transactie die geldmarktpartijen onderling verrichten wordt een geldmarkttransactie genoemd bij deze geldmarkttransactie wordt verder volledig in het midden gelaten of...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
vorderingenoverschot
  ... een vorderingenoverschot is het verschil van de lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten van een sector of land verminderd met de lopende...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
window dressing
  ... window dressing bij vermogensbeheer het dusdanig schuiven in de beleggingsportefeuille dat de eindejaarsrapportage een zo gunstig mogelijk beeld laat zien...Lees meer
zusterbedrijf
  ... een zusterbedrijf is een verder onafhankelijke onderneming die in een gelijke verhouding staat tot een andere onderneming en die onder...Lees meer
zustermaatschappij
  ... onder een zustermaatschappij verstaan we een onderneming die in de zelfde verhouding tot een moedermaatschappij staat als een andere onderneming...Lees meer
proforma
  ... onder het latijnse woord pro forma ofwel vertaald "voor de vorm" verstaan we bij het maken van cijfers bij...Lees meer
amsterdam depositary company nv
  ... De amsterdam depositary company is een onderneming die in amsterdam gevestigd is en die zich bezighoudt met...Lees meer
global note
  ... een global note is een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelenkapitaal van een onderneming staat vermeld...Lees meer
sinking fund
  ... het zogenaamde "sinking fund" is de reserve die een onderneming aanlegt om ter zijner tijd een obligatielening af te...Lees meer
arbeiderszelfbestuur
  ... Onder het begrip arbeiderszelfbestuur verstaan we het feit dat het bestuur in een onderneming niet door speciaal aangestelde managers wordt...Lees meer
aufsichtsrat
  ... In duitsland is de aufsichtsrat een toezichthoudend orgaan van een onderneming deze aufsichtsrat is vergelijkbaar met de nederlandse raad van...Lees meer
claimverhouding
  ... de claimverhouding is de verhouding tussen het aantal uitstaande aandelen en het aantal nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
doelstellingvandeonderneming
  ... de doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de...Lees meer
financieel risico
  ... Één van de risico's van een onderneming is het financieel risico dat ontstaat bij het gebruik van veel vreemd...Lees meer
financiële doorlichting
  ... als we op een gestructureerde manier de financiële positie van een onderneming in kaart gaan brengen dan spreken we...Lees meer
going concern
  ... planningen budgetten en dergelijke worden vaak gemaakt op basis van going concern wat wil zeggen dat de onderneming zijn bedrijf...Lees meer
inflation accounting
  ... voeren van een administratie op een wijze waarbij getracht wordt de invloed van de inflatie op de financiële cijfers...Lees meer
ingehouden winst
  ... we spreken van de ingehouden winst bij dat deel van de nettowinst van een onderneming dat wordt toegevoegd aan...Lees meer
permanente kern
  ... de permanente kern is dat deel van een kapitaalgoed dat constant aanwezig is doordat in een onderneming ieder kapitaalgoed...Lees meer
vutregeling
  ... een vut regeling is een regeling voor vervroegde uittreding uit het arbeidsproces vut regelingen worden in tegenstelling tot pensioenaanspraken...Lees meer
pensioen en spaarfondsen wet
  ... de pensioen en spaarfondsenwet reguleert de pensioenwereld hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd de aanspraken die een werknemer heeft...Lees meer
baisse
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
baisseperiode
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
weerstandsvermogen
  ... het weerstandsvermogen is het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten...Lees meer
winstwaarschuwing
  ... een winstwaarschuwing is de mededeling van een onderneming dat de eerder uitgesproken winstverwachting naar beneden moet worden bijgesteld...Lees meer
algemene economie
  ... het begrip algemene economie is de richting binnen de economie die zich onderscheidt van de bedrijfseconomie in de zin...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
acquisitie
  ... in de financiële wereld verstaan we onder acquisitie het opkopen van ondernemingen om die daarna in de eigen onderneming op...Lees meer
backlog
  ... onder de backlog verstaan we de rij met orders die in een onderneming nog wachten op behandelingde backlog geeft een...Lees meer
bedrijfsresultaat
  ... onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto inkomsten uit...Lees meer
bonusaandeel
  ... een bonusaandeel is een uitkering in aandelen ten laste van de reserves bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan...Lees meer
brutokasstroom
  ... onder de bruto kasstroom verstaan we de nettowinst van een onderneming vermeerderd met afschrijvingen die deze onderneming heeft gedaan...Lees meer
debtratio
  ... de debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze...Lees meer
externe financiering
  ... met de term externe financiering bedoelen een vorm van financiering met behulp van bronnen die buiten de onderneming liggen...Lees meer
bedrijfsmiddel
  ... een bedrijfsmiddel is een zaak die binnen een onderneming wordt gebruikt bij de uitoefening van het bedrijf bijvoorbeeld een machine...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.