Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

P

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - P - 
PAB de pab is de iso valutacode voor de balboa de nationale munteenheid van panama
pacht in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur
pachtkamer de pachtkamer is een kamer van een kantongerecht die wordt gevormd door de kantonrechter als voorzitter en twee niet tot
pachtovereenkomst een pachtovereenkomst is een overeenkomst uit de meer agrarische sector waarbij de ene partij de eigenaar zich verbindt om aan
packingcredit een packing credit is een voorschot aan een exporteur op de door hem te ontvangen opbrengst uit een bepaalde


Klik op de afbeelding voor meer informatie

pacmantactiek onder de pacmantactiek genaamd naar het inmiddels al vele jaren oude computerspel met het happertje pacman verstaan we een
pact voor stabiliteit en groei het pact voor stabiliteit en groei is een afspraak tussen de lidstaten van de europese unie
pairs trading pairs trading is een techniek waarbij twee aandelen worden gebruikt die zeer nauw met elkaar samenhangen
pakistan rupee de pakistan rupee is de nationale munteenheid van pakistan de iso valutacode van de pakistan rupee is pkr
pakket men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger
pakkettenhandel onder de zogenaamde pakkettenhandel verstaan we de verhandeling van een grote partij aandelen waarvan verwacht mag worden dat een flinke
pale bluechip een pale blue chip is een aandeel waarvan men de verwachting heeft dat het aandeel ooit wel eens
pand endossement een pand endossement is een vorm van endossement waarbij de tekst 'waarde tot pand' of enige soortgelijke vermelding is
pandbeslag het pandbeslag was een vereenvoudigd conservatoir beslag dat de verhuurder en de verpachter konden leggen voor de achterstallige termijnen op
pandbrief een pandbrief is een door een hypotheekbank uitgegeven schuldbewijs aan toonder in feite is het een vorm van een obligatie
pandgever de pandgever is degene die het pandrecht als zekerheid verstrekt de pandgever en de schuldenaar behoeven niet dezelfde persoon
pandhouder een pandhouder wordt ook wel pandnemer genoemd het is een schuldeiser die tot zekerheid van zijn vordering het pandrecht
pandjeshuis een zogenaamd pandjeshuis is een vaak particuliere instelling waar men geld kan lenen tegen overleggen van meestal duurdere luxegoederen als
pandoraconstructie een pandoraconstructie is een van de gebruikte beschermingsconstructies van een beursgenoteerde onderneming tegen een vijandig overnamebod
pandrecht onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een
paniekaankoop onder een paniekaankoop verstaat men het kopen van effecten tegen hoge prijzen als gevolg van de verwachting dat de markt
paniekverkoop bij een paniekverkoop verkoopt men effecten tegen ongunstige prijzen vaak wat de gek ervoor geeft als gevolg van een uiterst
paper met de engelse term paper wordt in de beurswereld het algemeen een effect aangeduid
paper trading paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties
papieren standaard we spreken van een papieren standaard als er geen relatie is tussen de munteenheid van een land en de
papieren vergadering een papieren vergadering is een vorm van de algemene vergadering van aandeelhouders waarbij de deelnemers van te voren overeenkomen
papieren verlies een papieren verlies is een verlies dat wel ontstaan is maar omdat er nog niet verkocht is niet echt
papieren winst winst op een positie die wel ontstaan is maar omdat de positie nog niet gesloten is niet echt in
papiergeld papiergeld is de verzamelnaam van geld in de vorm van muntbiljetten en bankbiljetten indien de overheid zelf geld in omloop brengt spreekt men ook
papierhandel in de effectenwereld wordt voor effectenhandel wel eens het jargon "papierhandel" gebruikt
par onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%
paraaf een paraaf is een soort van vereenvoudigde handtekening de paraaf wordt bijvoorbeeld gebruikt om alle pagina's van een document te
parabool de parabool is een bepaalde vorm van een gebogen steunlijn de parabool wordt veel gebruikt bij de zogenaamde stop and reversal
parallelkoers vreemde valuta de parallelkoers vreemde valuta is de koers van een valuta op een niet door de deviezenautoriteiten of de
parallelle economie onder de parallelle economie verstaan we economische activiteiten die geen meetbare geldstroom genereren denk daarbij bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk
parallellisatie parallellisatie is het horizontaal samenvoegen van twee geledingen op eenzelfde hoogte van de bedrijfskolom de onderneming neemt er in feite
parallelmarkt de parallelmarkt was in vroeger tijden een deel van de effectenbeurs waar kleinere fondsen verhandeld worden die niet aan
parallelmarktspecialist de parallelmarktspecialist was vroeger een gespecialiseerd bedrijfslid van de amsterdamse effectenbeurs dat bemiddelde bij transacties op de parallelmarkt
parameter een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan
paraplu arrangement een parapluarrangement is een kredietarrangement tussen een moedermaatschappij en een bank waarvan ook de dochterondernemingen van de betrokken moedermaatschappij gebruik
paraplu constructie onder een parapluconstructie verstaan we een vorm van een krediet aan een holding waarbij de onderliggende dochterbedrijven eveneens van het
parapluarrangement een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met
paraplufonds onder een paraplufonds of in het engels een "umbrella fund" verstaan we een soort beleggingsfonds waaronder zich verschillende andere
parate executie het recht van parate executie is een bevoegdheid door de wet toegekend aan bepaalde crediteuren zoals bijvoorbeeld de pandhouder
pareto optimum onder het pareto optimum of de optimale allocatie verstaan we een verdeling van de productiemiddelen over de productiemogelijkheden die
Pareto,Vilfredo vilfredo pareto 1848 1923 was een italiaan die vanuit zijn oorspronkelijk beroep als ingenieur veel wiskundige bagage meebracht toen
pari pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de
parikoers we spreken van de parikoers bij een notering van een obligatie tegen 100% in plaats van parikoers spreken we ook over
paripassuclausule onder een pari passu clausule verstaan we een clausule in een overeenkomst van een geldlening waarbij de
pariteit van het geld de pariteit van het geld is de ruilverhouding tussen een geldeenheid en één of meer andere geldeenheden
pariteit van koersen onder pariteit van koersen verstaan we het evenwicht in de koers op verschillende beurzen van een zelfde
participanten de participanten van een onderneming zijn de ondernemingsleiding de werknemers de aandeelhouders de banken de leveranciers de afnemers en de
participatie een belegger koopt een participatie in een beleggingsfonds wat te vergelijken valt met het kopen van een aandeel van een
participatiebewijs een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel
participatiegraad de participatiegraad is het percentage van de personen van 15 65 jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces
participatiegraad de participatiegraad is het percentage van de personen van 15 65 jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces
participatiemaatschappij een participatiemaatschappij is een onderneming die speciaal is opgericht voor het verschaffen van risicodragend vermogen aan andere ondernemingen
particulier deposito een particulier deposito is een deposito dat wordt aangehouden door natuurlijke personen of verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk
particulier eigendom onder particulier eigendom verstaan we alles wat in het bezit is van natuurlijke personen en dus niet van bedrijven
particulier krediet onder particulier krediet verstaan we krediet dat verleend wordt aan een natuurlijk persoon en dat een bestemming in de
particulierdisconto onder het zogenaamde particulier disconto verstaan we het discontopercentage waartegen banken bereid zijn om zogenaamde prima wissels te disconteren
particuliere belegger een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het
particuliere borg een particuliere borg is borg die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen publiekrechtelijk
particuliere consumptie onder de particuliere consumptie verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik
particuliere participatiemaatschappij particuliere participatiemaatschappij wordt meestal afgekort aangeduid met ppm het is een particuliere maatschappij die met risicodragend vermogen deelneemt in
particuliere rekeningcourant een particuliere rekeningcourant ofwel afgekort aangeduid met rc is een rekeningcourant aangehouden door natuurlijke personen voor privédoeleinden
partijakte een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden
partly paid bond onder een partly paid bond verstaan we een obligatie waarbij de inschrijfprijs bij emissie niet volledig is voldaan
pasmunt onder het begrip pasmunt verstaan we de voor rekening van het rijk uitgegeven metalen muntstukken met een nominale waarde van
passagerekening een passagerekening is een bijzondere vorm van een speciale rekening courant deze kan door een bank bij een agentschap van de
passeerdatum de passeerdatum is de datum waarop een akte bij de notaris passeert
passende arbeid het begrip passende arbeid is iets uit het verleden als je werkloos was hoefde je niet op iedere baan
passeren van dividend het passeren van dividend is meestal ten gevolge van mindere bedrijfsresultaten bij het passeren van dividend wordt namelijk dat
passeren van een akte het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de
passief bedrijf het passief bedrijf is het geheel van activiteiten binnen een bankinstelling dat gericht is op het aantrekken van middelen het
passief geld Onder passief geld  of ook wel lang passief geld verstaan we het geld van personen verenigingen en stichtingen dat langdurig op een rekening staat.
passief optimum onder passief geld of ook wel lang passief geld verstaan we het geld van personen verenigingen en stichtingen dat
passieve financiering een passief optimum bij een bank is het evenwicht tussen enerzijds het streven naar winstmaximalisatie in het kader van
passieve portefeuillestrategie de term passieve financiering vinden we terug in de bedrijfseconomie en staat voor alle activiteiten die we in een
passiva een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren
passive trust een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij
pataca verzamelwoord voor het eigen vermogen en de schulden zoals deze in de boekhouding en op de balans voorkomen
path dependend option de pataca is de nationale munteenheid van macau de iso valutacode van de pataca is mop
patroonherkenning we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren
paul revere de techniek van de patroonherkenning beperkt zich zeker niet tot beleggen en trading maar heeft vele toepassingen in allerlei disciplines
pauschalpolis het paul revere handelssysteem ontwikkeld door joe krutzinger gebaseerd op de volgende regels koop als de slotkoers vandaag de
pauschalpolis de pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een
paydate de pay date is de datum per welke een periodieke dividenduitkering bijv een kwartaaldividend in de verenigde staten betaalbaar
payee de payee is degene die bij een draft een vooraf bepaald bedrag ontvangt van de drawee
payer de term payer komt uit de wereld van de swap en is degene die een vast tarief betaalt en die
payout de pay out is de verhouding tussen de nettowinst en het bedrag dat aan de aandeelhouders als dividend wordt
payoutratio er zijn meerdere begrippen die met payout ratio worden aangeduid 1 dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal
pcomp de pcomp index is een index van de beurs van de philippijnen
peak and trough reversal de peak and trough reversal is een techniek om trends te herkennen die uitgaat van het feit
peer pressure de engelse term peer pressure laat zich lastig vertalen maar we vinden deze terug in de wereld van de
peg ratio de peg ratio wordt gebruikt voor het waarderen van groeiaandelen hierbij wordt de koers winst verhouding gedeeld door de verwachte
pegging met pegging wordt een engelstalige term bedoeld voor het doen van aan of verkooptransacties bij effecten en valuta om de
peildatum het begrip peildatum is ondermeer van belang voor de vermogensrendementsheffing de peildata zijn 1 januari en 31 december in
PEN de pen is de iso valutacode voor de nuevo sol de nationale munteenheid van peru
pennant de pennant of wimpel is een regelmatig voorkomend koerspatroon binnen de technische analyse dat vergelijkbaar is met het koerspatroon van de vlag
pennystock portefeuille de penny stocks portefeuille is een techniek om een portefeuille op tebouwen
pennystocks wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage
pensioen en spaarfondsen wet de pensioen en spaarfondsenwet reguleert de pensioenwereld hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd de aanspraken die een werknemer heeft
pensioen, aanvullend onder een aanvullendpensioen verstaan we een aanvulling op de aow het algemene ouderdoms pensioen een werknemer betaalt hiervoor pensioenpremie
pensioenbreuk we spreken van een pensioenbreuk of ook wel van pensioenverlies indien iemand overstapt naar een andere baan en daarmee naar
pensioenbrief een pensioenbrief is een door een pensioenfonds uitgegeven document waarin de premievrije aanspraken staan vermeld of waarin een speciaal overgekomen
pensioenbv een pensioen bv is een speciale vennootschap die alleen als doel heeft om tzt pensioen uit te kunnen betalen
pensioenfonds in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en
pensioenfonds,beroeps- een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds voor een bepaalde groep van vrije beroepen bijvoorbeeld advocaten notarissen deelname in een beroepspensioenregeling is verplicht
pensioengrondslag de pensioengrondslag bestaat uit de voor uw pensioenopbouw meetellende loonbestanddelen verminderd met een eventuele franchise
pensioenkeuring onder een pensioenkeuring verstaan we een medische keuring die een potentiële deelnemer aan een pensioenfonds dient te ondergaan
pensioenleeftijd de pensioenleeftijd is de leeftijd waarop krachtens het pensioenreglement het ouderdomspensioen ingaat de pensioenleeftijd kan verschillen van de aow
pensioenpromotie we spreken van een pensioenpromotie als iemand vlak voor hij met pensioen gaat een extra grote loonsverhoging ontvangt
pensioenrichtleeftijd onder de pensioenrichtleeftijd verstaat men de leeftijd waarop een deelnemer normaal gesproken met pensioen zou gaan en waarbij geen rekening
pensioensalaris het pensioensalaris is het salaris inclusief toeslagen en dergelijke waar naar gekeken wordt bij het berekenen van de uiteindelijke pensioenaanspraken
pensioentoezegging een pensioentoezegging is een toezegging van uw werkgever om aan u bij het bereiken van de pensioenleeftijd bij arbeidsongeschiktheid of
pensioenverevening de pensioenverevening is een vervening van pensioenrechten tussen ex echtgenoten bij de beëindiging van het huwelijk van de geldende regels
penvoerder de penvoerder is een lid van een bankconsortium dat de beleidsvoorbereiding voor bijv een emissie verzorgt en het consortium tegenover
peoplepill de zogenaamde people pill is een vorm van een beschermingsconstructie tegen een ongewenste overname
peratio de p e ratio is een afkorting voor price earning verhouding dit is de koers van een aandeel gedeeld
percentage winnaars in veel advertenties voor tradingsystemen en dergelijke komen we nogal eens het percentage winnaars tegen
percentage winnende trades veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80%
perceptron de term perceptron is afkomstig uit de wereld van de kunstmatige intelligentie een perceptron komt dan in de praktijk neer
perfect match een perfect match is een fictieve portefeuille die pensioenfondsen samenstellen en waarmee een dekkingsgraad van 100% gehaald kan worden
perfecte markt een begrip uit de economie is de perfecte markt ofwel de volkomen markt hier wordt een homogeen goed verhandeld
perfectionisme wellicht kent u die traders wel die elke minuut die zij hebben bezig zijn met het ontwikkelen van
performance de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een
performance chart bij de performance chart dient het meest linkse datapunt van de grafiek als referentie of nulpunt
performance index een performanceindex is een beursindex waarin herbeleggingen bijvoorbeeld van dividenden worden mee berekend
performancefee een performance fee is een percentage van de gerealiseerde winst dat een vermogensbeheerder wenst te ontvangen voor zijn dienstverlening
periodiekafschrift financiële verantwoording door een bank van de voor een rekeninghouder gedurende een bepaalde periode verrichte mutaties
periodieke opdracht een periodieke opdracht wordt ook wel automatische betaling genoemd het is een betalingsopdracht die &#8211 tot herroep of vervaldatum
periodieke overboeking een periodieke overboeking is een betaling die op grond van een speciale eenmalige opdracht die periodieke opdracht wordt genoemd
perma bear een permabull is een belegger die er altijd van overtuigd is dat de beurs alleen maar omhoog kan
perma bull een permabull is een belegger die er altijd van overtuigd is dat de beurs alleen maar omhoog kan
permanent vermogen onder het permanent vermogen verstaan we kapitaal dat voor een lange periode ter beschikking is gesteld aan een bedrijf
permanente faciliteiten de permanente faciliteiten zijn de geldmarktinstrumenten van de centrale bank waarop banken op hun eigen initiatief een beroep kunnen
permanente kern de permanente kern is dat deel van een kapitaalgoed dat constant aanwezig is doordat in een onderneming ieder kapitaalgoed
perpetuele lening een perpetuele lening is een lening die niet behoeft te worden afgelost
perpetuele obligatie een perpetuele obligatie is een obligatie waarop niet wordt afgelost een eeuwigdurende obligatie dus
perpetuelelening een eeuwigdurende lening of perpetuele lening is een lening waarvan de hoofdsom nooit of pas na een zeer lange
personal income and consumption de personal income and consumption indicator één van de economic indicators van de fed staat ook bekend
personele inkomensverdeling onder de personele inkomensverdeling verstaan we de verdeling van de inkomens over individuen en huishoudens
persoon,natuurlijk een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager
persoonlijk recht een persoonlijk recht is een recht dat men slechts tegenover één persoon kan uitoefenen
persoonlijke verplichting een zogenaamde persoonlijke verplichting is een schuld die slechts aan één persoon voldaan kan worden
persoonlijke zekerheid een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur dat wil zoveel zeggen dat ten opzicht van
persoonlijke zekerheid een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur
persoonlijkelening de persoonlijke lening wordt afgekort aangeduid met pl in de volksmond een pe elletje voor een nieuwe auto
persoonlijkezekerheid een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur
persoonlijkrisicoprofiel voor elke trader is het van groot belang te weten hoe deze op risico reageert ofwel het eigen persoonlijk
persoonsgebondenaftrek de persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbelasting is een optelsom van verschillende soorten uitgaven
perunage getal kleiner dan 1 geschreven als fractie van 1 bijv 1 4 =0 25
peseta de peseta was de nationale munteenheid van spanje andorra en anderen voordat de peseta deel werd van de euro de
peso uruguayo de peso uruguayo is de nationale munteenheid van uruguay de iso valutacode van de peso uruguayo is uyu
pessimistic return ratio de term prr ofwel de pessimistic return ratio komt uit de wereld van de moneymanagement technieken
PGK de pgk is de iso valutacode voor de kina de nationale munteenheid van papua nieuw guinea
phasorgrafiek een phasor grafiek is bedoeld om te zien of er sprake is van een trending of een nontrending markt
philadephia FED de zogenaamde philadephia fed is een regionale index met betrekking tot de ontwikkelingen in pennsylvanië new jersey en delaware
PHILAS de phila semiconductor index is een index van de beurs van new york usa
philippijnse peso de philippijnse peso is de nationale munteenheid van de philippijnen de iso valutacode van de philippijnse peso is php
phishing een vorm van bankfraude waar iedereen met een emailadres regelmatig mee geconfronteerd wordt is phishing het woord phishing is een
PHP de php is de iso valutacode voor de philippijnse peso de nationale munteenheid van de philippijnen
physicals op de grondstoffentermijnmarkten spreken we van physicals bij de grondsstoffen zelf die verhandeld worden in plaats van termijncontracten met deze
piercingline De piercingline is een figuur uit de candlestickanalyse de verklaring van de piercingline is de volgende
pil een pil is hetzelfde als een gifpil een vaak gebruikte constructie van ondernemingen die bescherming tegen een ongewenste overname moet
pin pincodeis de marketingafkorting van pincode hierbij staat pin voor persoonlijk identificatie nummer
ping de term ping kent meerdere betekenissen 1 op de valutabeurs gongslag op de amsterdamse beurs als teken dat met de vaststelling
pink sheets over counter markt het pink sheets systeem is bedoeld voor over the counter handel in bepaalde aandelen in de
pinrisk de zogenaamde pin risk is het risico dat een schrijver loopt als de koers ongeveer gelijk is aan de
pi-oscillator de pi oscillator of ook wel opinion index genoemd wordt berekend door van de laatste 12 handelsdagen het aantal
PIP een pip staat voor eenhonderdste procent en vertegenwoordigt de kleinste fractie waarmee de prijzen van valutaparen veranderen
piramidespel een piramidespel is verwant aan het ponzischema en is een vorm van oplichting die vele liefhebbers kent die er keer op keer weer intrappen
pit de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar
pitchfork, Andrews De andrews pitchform vinden we terug in de andrews methode een manier om steun en weerstandslijnen te tekenen
pivotpointtechniek een pivot point is in het het algemeen een punt dat als belangrijk voor een technisch analist
PKR de pkr is de iso valutacode voor de pakistan rupee de nationale munteenheid van pakistan
plaatsen van aandelen we spreken van het plaatsen van aandelen op de beurs bij een emissie of bij een onderhandse introductie
plaatsing van schatkistpapier bij de plaatsing van schatkistpapier hebben we het over de uitgifte van schatkistpapier
plaatsingsrisico het plaatsingsrisico is het risico voor de banken bij een overgenomen emissie dat niet alle overgenomen stukken worden geplaatst
placement memorandum een placement memorandum is een prospectus dat een toelichting op een financieringsaanvraag geeft de banken die uitgenodigd worden om
plan economie een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren
plank de term plank vinden we in de beleggerswereld in de verbinding "op de plank leggen" ofwel effecten voor langere tijd
plastic aandeel een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en
plastic bond een zogenaamde plastic bond is een obligatie van een creditcard maatschappij zoals visa en amex
plastic geld onder plastic geld verstaan we alle soorten van bankkaarten met behulp waarvan betalingen kunnen worden gedaan en of contanten
platina naast goud en zilver behoort ook platina tot de edelmetalen die via termijnmarkten en grondstoffenbeurzen worden verhandeld platina heeft een
pln de pln is de iso valutacode voor de zloty de nationale munteenheid van polen
plumbing diagram een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap constructie een plumbing diagram wordt ook wel een boxes een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap
plumbingdiagram een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap constructie een plumbing diagram wordt ook wel een boxes een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap
plus(je) de term plus komen we tegen in de verbinding "een plusje noteren" wat wil zeggen dat de fondsen iets in koers
Point and figure charts
point of force de term point of force komt uit het deel van de wereld van de technische analyse dat zich
poisonpill een poison pill is een vorm van bescherming tegen overname voor een vennootschap waarbij een vooraf bedachte constructie van
polarity change onder polarity change verstaan we een andere benaming voor het verschijnsel dat bij het trekken van steun en weerstandslijnen
poldermodel het poldermodel is de benaming voor de volgens velen succesvolle nederlandse benadering van het sociaal economisch beleid
poldermodel het groene poldermodel is het bestaande overlegmodel dat wel het poldermodel genoemd wordt en dat bestaat uit werkgevers werknemers en
polis voor middelgrote en kleine bedrijven een polis voor middelgrote en kleine bedrijven wordt afgekort aangeduid als pmkb
polis,abonnement de pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een
polis,afkoop bij de afkoop van een polis wordt het contract voortijdig be-eindigt en een deel van de opgebouwde waarde uitbetaald
polis,pauschal de pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een
polishouder de polishouder is de partij die de verzekering afsluit en de verzekeringspremie betaalt
politiek risico onder het politiek risico verstaan we het financieel risico dat gelopen wordt in verband met de politieke onrust of
politieke cyclus in de politiek is een cyclus waarneembaar die we de politieke cyclus het is het verschijnsel dat een nieuwe
polypolie de polypolie is een economische orde met veel aanbieders en slechts weinig afnemers
polypolistische concurrentie we spreken van een polypolistische concurrentie bij een marktvorm met zowel veel aanbod als veel vraag
pomptarief in de wereld van de grondstoffenmarkten kennen we allerlei prijzen voor ruwe olie en de daarvan afgeleide producten ã‰én daarvan
pond sterling het pond sterling is de nationale munteenheid van het united kingdom de iso valutacode van de pond sterling is
ponzi schema een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen
pool het begrip pool afkomstig uit het engels dus uit te spreken als poel en geen inwoner van polen heeft meerdere
port to port bill of lading een porttoport bill of lading is een connossement dat het zeetransport dekt van de
portefeuille een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op
portefeuille verzekeren met opties Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren
portefeuillestrategie in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek
portfolioinsurance onder portfolio insurance ofwel portefeuilleverzekering verstaan een vorm van verzekering van een aandelenportefeuille tegen onverwachte en vooral forse dalingen
portuguese escudo de portuguese escudo was de nationale munteenheid van portugal voordat deze munt opging in de euro de iso valutacode van
pos neg verklaring een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan
positie de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties
positie administratie effecten de positieadministratie effecten is een onderdeel van de effectenadministratie waarin het aantal uit effectentransacties te leveren of te
positie afbouwen de term positie afbouwen wordt veel gebruikt voor het verkleinen of zelfs tot nul terug brengen van een positie
positie clearing effecten de positie in de clearing van effecten geeft per dag aan wat een deelnemer per
positie, delta neutraal een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen
positief vergunningenstelsel het positief vergunningenstelsel houdt in dat alle financiële transacties met het buitenland zijn toegestaan behoudens de transacties waarvoor uitdrukkelijk
positiehouder een positiehouder is een functionaris bij een bank die onmiddellijk na het afsluiten van elke transactie in vreemde valuta hieromtrent
positielimiet de positielimiet is een door de vereniging european options exchange vastgestelde limiet voor het aantal optiecontracten dat een belegger
positieopbouw de positieopbouw is het overzicht van de aantallen effecten of derivaten die tegen een bepaalde koers zijn aangeschaft
posities afbouwen een hoekman dan wel de nieuwere functionaris die hem heeft opgevolgd zorgt ervoor dat hij de stukken die hij
posities draaien we spreken van het posities draaien van of het draaien van posities als beleggers gaan beleggen volgens een andere
positieve negatieve hypotheekverklaring een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan
positieve risico omschrijving een positieve risico omschrijving is een beperkende opsomming van de schadeoorzaken die wel door een verzekering worden gedekt
position management ratio de position management ratio is de verhouding tussen het aantal trades dat winnend is afgesloten en het aantal
positionreport het position report is een overzicht dat door de european options clearing corporation bv en de latere vergelijkbare organisaties dagelijks
positionsizing in de wereld van de trading is men het er wel over eens dat het bedrag dat we in
positiontrading bij positiontrading wordt er een aankoop gedaan die minimaal meerdere dagen wordt aangehouden in tegenstelling tot daytrading
positive cashflow collar de positive cashflow collar is een vorm van de normale
postbank bv de postbank nv is de benaming voor de bankinstelling die op basis van de daartoe strekkende wet per
postdateren onder postdateren verstaan we een vorm van dateren van een akte cheque etc op een tijdstip dat ligt na het
potentieel geld onder potentieel geld verstaan we de activa die snel in geld zijn om te zetten
potentiële concurrenten potentiële concurrenten zijn nog niet tot een markt toegetreden maar dreigen dat wel te gaan doen
power of attorney de term power of attorney komen we ook in nederland wel tegen bij internationale handelsdocumenten
PPI de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen
PPM particuliere participatiemaatschappij wordt meestal afgekort aangeduid met ppm
PPP de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van
pref de term pref is een verkorting van preferent aandeel de term wordt dan gebruikt in de zin van "fonds axc geeft
preferent aandeel een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend
preferent dividend preferent dividend is een vorm van dividend dat eerst wordt uitbetaald voordat de winst als dividend over de andere
preferent winstdelend aandeel een preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede
preferentaandeel aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling
preferente aandeelhouder een preferente aandeelhouder is een belegger die over preferente aandelen in een organisatie beschikt en die daarmee in het
preferente crediteur een preferente crediteur is een crediteur die hetzij een vordering op een debiteur heeft waarvan de voldoening voorrang heeft
preferenteschuldeisers bij een faillissement hebben de prefente schuldeisers voorrang op andere schuldeisers bij het innen van hun vorderingen
preferentie onder het hebben van preferentie verstaan we het bezitten van een bepaalde voorrang waardoor een bepaalde vordering voldaan wordt
pregnant woman pregnant woman is een patroon uit de japanse candlestickanalyse dat meestal harami wordt genoemd
prekwalificatie een prekwalificatie is een voorinschrijving waarbij het bewijs geleverd moet worden aan de hand van bankverklaringen door bedrijven die aan
premie de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd
premie, conversie- de conversiepremie is een positief verschil tussen de beurswaarde van een converteerbare obligatie en de conversiewaarde
premie,optie- de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties
premieaffaire de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd
premiedepot onder een premiedepot verstaan we een geblokkeerde spaar of beleggingsrekening van waaruit u automatisch premies kunt laten storten bijvoorbeeld voor
premiedifferentiatie meestal wordt met premiedifferentiatie bedoeld dat de verzekeringspremie die iemand moet betalen mede wordt bepaald door persoonlijke omstandigheden hoe meer
premiedruk we kennen twee vormen van premiedruk namelijk gemiddelde premiedruk en marginale premiedruk gemiddelde premiedruk het totale bedrag aan verschuldigde premie als
premiegever de premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie de premiegever betaalt geeft de premie en verwerft daarvoor het
premiegrens de premiegrens is het loon waarover ten hoogste premie voor de sociale verzekeringen verschuldigd is
premiehandel de zogenaamde premiehandel is een vorm van optiehandel die niet via de beurs plaatsvindt
premiejager een premiejager is iemand die op een emissie inschrijft in de verwachting dat de koers van de uit emissie
premielening een premielening is een speciale vorm van een obligatielening met een couponrente ver beneden de gangbare marktrente op het
premiemakelaar een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire
premiemakelaar een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire
premieobligatielening een premieobligatielening is een lening door middel van het uitgeven van premieobligaties
premieobligaties premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van
premiespaarregeling bij een premiespaarregeling houdt de werkgever een spaarbedrag in op het nettoloon van de werknemer en voegt daar zelf
premietrekker verkoper van rechten bij een premieaffaire die de premie ontvangt en het risico van levering of ontvangst van de onderliggende
premievrij we spreken van premievrij in de situatie waarin de consolidatie van inmiddels opgebouwde rechten van een kapitaalverzekering door stopzetting van
premievrij maken een mogelijkheid om bijvoorbeeld bij voldoende waarde in een polis of voldoende overwaarde een levensverzekering te laten doorlopen
premine de term premine is afkomstig uit de wereld van het schaduwgeld cryptogeld bij het opzetten van een nieuwe altcoin wordt
premium onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij
premium ten opzichte van intrinsieke waarde we spreken van een premium ten opzichte van intrinsieke waarde als een beleggingsfonds noteert boven
premium van een beleggingsfonds onder de premium van een beleggingsfonds ten opzichte van de intrinsieke waarde verstaan we bij een beleggingsfonds
premiumcall de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt
prepackaged deal de term pre packaged deal slaat op een constructie die bij dreigende faillissementen wordt toegepast hierbij wordt door
prestatie de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een
prestatiebegroting de termprestatiebegroting komt bij de overheid vandaan en is bedoeld om zichtbaar te maken welke prestaties een overheidsinstantie van plan
prestatiebeloning bij prestatiebeloning is er vorm van een salaris dat afhankelijk is van de hoeveel arbeid die iemand heeft verzet
pretaxmargin de pretax margin is de winst voor belastingen in procenten van de omzet de term wordt met name veel
preventiedenken het zogenaamde preventiedenken is iets wat steeds meer de grondhouding van de politiek gaat bepalen preventie is mooi maar er
price to book de price to book meestal afgekort tot p b is een financieel kengetal dat wordt berekend door de
price to cashflow p cf is een veelgebruikte afkorting voor price to cash flow het is een financieel kengetal welke
pricecurrency de price currency is de valuta waarin in een prijsnotering de prijs van de trade currency wordt uitgedrukt
pricespread een pricespread is een optiespread strategie waarbij uitsluitend de uitoefenprijzen verschillend zijn
prijs de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake
prijsafzetfunctie de zogenaamde prijsafzetfunctie in de economie laat zien welke hoeveelheden van een bepaald goed kunnen worden verkocht bij verschillende prijzen
prijsbepalende valuta onder een de prijsbepalende valuta verstaan we de valuta waarin een prijs is uitgedrukt een pak koffie in nederland is
prijscompensatie als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie
prijscourant de prijscourant is spraakgebruik voor de officiele prijscourant van de amsterdamse effectenbeurs
prijsdifferentiatie onder prijsdifferentiatie of ook wel prijsdiscriminatie verstaan we de situatie waarbij een aanbieder op gescheiden deelmarkten verschillende verkoopprijzen voor hetzelfde
prijsgedreven we spreken van een prijsgedreven handelssysteem wanneer de prijzen tot stand komen op basis van door tussenpersonen afgegeven bied en
prijshoudend we spreken van een beurs die prijshoudend is als de koersen noch stijgen noch dalen
prijsindex een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden en die daarmee een goede graadmeter
prijsindexcijfer een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde
prijsinflatie prijsinflatie is een vorm van inflatie waarbij niet alleen de geldstroom groter is geworden maar waarbij ook het prijspeil is
prijsinterval onder het prijsinterval verstaan we het minimum verschil waarmee de koers van een effect mag veranderen
prijskartel een prijskartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers gelijksoortige producten voortbrengen binnen het kartel heeft men afgesproken
prijsmechanisme het prijsmechanisme in de economie is de manier waarop de prijzen tot stand komen er zijn meerdere vormen van het prijsmechanisme
prijsmutatie de prijsmutatie is het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele de prijsmutatie bepaalt samen
prijsratio de prijsratio helpt ons om gevoel bij koersen te krijgen
prijsrisico prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een
prijsspread een prijsspread is een optieconstructie waarbij men opties van dezelfde optieklasse met dezelfde looptijd maar met verschillende uitoefenprijzen koopt en
prijssteller de prijssteller is degene die twee prijzen namelijk een biedprijs en een laatprijs noemt waartegen hij bereid is
prijsverankering dit prijsverankering of ankerpunt effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen
prijszetter onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook
prijszetter onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook
primair dividend primair dividend is een in de statuten van de vennootschap vastgestelde uitkering uit de winst aan de gewone aandeelhouders
primair goed onder een primair goed verstaan we een noodzakelijk goed dat ieder mens absoluut nodig heeft zoals bijvoorbeeld voedsel
primair inkomen onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking
primair overschot onder de term primair overschot verstaan we dat de inkomsten van de overheid groter zijn dan de uitgaven iets
primaire arbeidsvoorwaarden de primaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer zijn arbeid ter beschikking stelt van een werkgever en die
primaire bank een primaire bank is een bank die aan kredietverlening kan doen waardoor geldschepping optreedt dit verleende krediet behoeft een primaire bank
primaire banken primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die
primaire effectenbeurs de primaire effectenbeurs is een onderdeel van de openbare kapitaalmarkt waar alle transacties betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen
primaire emissie een primaire emissie is de uitgifte van nieuwe effecten en daarmee eigenlijk hetzelfde wat onder een "gewone" emissie wordt
primaire geldmarkt transactie een primaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt tussen een debiteur en een crediteur waardoor een nog niet
primaire inkomensverdeling de primaire inkomensverdeling is de verdeling van het primaire nationaal inkomen over de inkomenstrekkers personen met een inkomen of
primaire liquiditeit de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en
primaire liquiditeitenmassa de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en
primaire markt onder de primaire markt verstaan we de denkbeeldige niet fysieke effectenmarkt waarop de aandelen en obligaties worden geëmitteerd
primaire optiemarkt we spreken van de primaire optiemarkt als de optiebeurs zelf nieuwe
primaire sector onder de primaire sector verstaan we in de economie de sector van de mijnbouw landbouw veeteelt visserij en bosbouw
primaire verdeling de primaire verdeling van het inkomen is de verdeling vã³ã³r aftrek van de inkomstenbelasting en vã³ã³r bijtelling van de
primaire vermogensmarkt ondere de primaire vermogensmarkt verstaan we de vermogensmarkt waarop rechtstreekse overdracht van vreemd of eigen vermogen aan ondernemingen overheidslichamen
primary dealers onder de primary dealers verstaan we financiële instellingen die door de nederlandse overheid zijn aangewezen om hun obligaties aan
primary instrument een zogenaamd primary instrument is een financieel instrument waarbij de waarde niet wordt afgeleid van een andere instrument bijvoorbeeld
primary market de engelse term primary market die we ook tegenkomen onder de minder bekende term eerstehands markt kent meerdere betekenissen
prime bank prime bank is een verouderde internationale term voor een bekende bank bijvoorbeeld uit de wereldwijde top 25 of top
primerate de prime rate is het rentetarief dat amerikaanse banken aan eerste klas debiteuren in rekening brengen en dat tevens
principal dealing met de engelstalige term principal dealing wordt de handel in financiële producten voor eigen rekening en risico bedoeld door
principal trader een principal trader is een trader in financiële producten
prioriteitsaandeel een prioriteitsaandeel is een aandeel op naam waaraan het recht verbonden is om leden van de raad van commissarissen te
prioritycode de priority code is een code waarmee binnen het swiftverkeer de snelheid van aflevering van de berichten aan de
prisonersdilemma er bestaat een besluitvormingstheorie die prisoners dilemma wordt genoemd en die duidelijk maakt dat in een onderhandelingssituatie zoals bijvoorbeeld
privaat recht het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht dat de verhouding regelt tussen particulieren burgers bedrijven en organisaties
privaat rechtelijke rechtspersoon een privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die aan het privaatrecht haar ontstaan en bestaan ontleent de statuten van de
private banking onder private banking verstaan we van oorsprong de bancaire tak die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van
private kosten de private kosten zijn de kosten waar een individu ondernemer consument en dergelijke naar kijkt bij het nemen van
private label card een private label card is een vorm van een creditcard die door een onderneming wordt verstrekt aan eigen
private placement een private placement is een onderhandse plaatsing van aandelen waarbij geen emissieprospectus verplicht is
privatisering we spreken van privatisering als een voormalige overheidsinstelling door deze overheid wordt verkocht aan een al dan niet nieuw op te
privé vermogen onder het privévermogen verstaan we het vermogen van een natuurlijk persoon dit in tegenstelling tot het vermogen van een bedrijf
privékapitaal het privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze
privilege een privilege is een voorrecht dat door de wet aan bepaalde vorderingen wordt toegekend deze vorderingen dienen daardoor bij voorrang
pro resto we spreken van pro resto bij het bedrag dat overblijft nadat een deel van een lening is afgelost pro
procent de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de
procent-b de procent b indicator of ook wel procb genoemd is een afgeleide indicator van de zogenaamde bollingerbands
procent-b indicator de zogenaamde procent b indicator is een afgeleide indicator van de zogenaamde bollingerbands
procentpunt de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de
procentuele afwijkingindicator dat in de technische analyse een goed werkende indicator zoals de procentuele afwijking indicator soms heel eenvoudig kan
procesinnovatie we spreken in de economie van procesinnovatie bij flinke vernieuwing van het productieproces voorbeelden van procesinnovaties in grotere winkels zijn
procuratiehouder de procuratiehouder is in dienst van een vennootschap en hij heeft middels een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid voor onbepaalde tijd gekregen
procyclisch beleid onder procyclisch beleid verstaan we een vorm van beleid die in tegenstelling tot anticyclisch beleid een conjunctuurbeweging versterkt in
producent de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming
producentenvertrouwen het producentenvertrouwen is een door het cbs samengestelde indicator waarin de mening van producenten over zaken als orderportefeuille voorraden en
producer price index de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen
product, bruto binnenlands het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de
productbeleid geen producent kan alles tegelijk maken er moet dus een keuze worden gemaakt en deze keuze bepaalt het productbeleid
productie het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van
productiecapaciteit onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde
productiefactor arbeid onder de productiefactor arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanningen die mensen verrichten en die ten dienste staat
productiefactor natuur onder de productiefactor natuur verstaan we de grond het water en de lucht en alles wat daarin aanwezig is
productiefactoren onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten
productiefactorkapitaal onder de productiefactor kapitaal verstaan we alle goederen die ingezet worden in het productieproces om nieuwe goederen te kunnen
productiefunctie de zogenaamde productiefunctie geeft het verband tussen de hoogte van de productie en de daarbij ingezette productiefactoren
productiegroei onder productiegroei verstaan we de toename van het bruto binnenlands product
productieproces onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment
productiestructuur onder de productiestructuur verstaan we de manier waarop de productie binnen een land is ingedeeld deze indeling kan naar verschillende
productietechniek onder een productietechniek verstaan we de toepassing van een bepaalde combinatie van productiefactoren de productietechnieken kunnen onderling fors verschillen bijvoorbeeld
productieve huurkoop productieve huurkoop wordt ook wel aangeduid als productief krediet
productievolume onder het productievolume van een bedrijf verstaan we de totale hoeveelheid goederen die een bedrijf per jaar kan produceren
productinnovatie onder productinnovatie verstaan we de vernieuwing van een product in plaats van vernieuwing spreken we dan uit marketingoverwegingen
production and capacity de industrial production and capacity utilization indicator meet de output van fabrieken mijnen en nutsbedrijven
productiviteit de productiviteit is de productieomvang gedeeld door de ingezette hoeveelheid van een productiefactor meestal gaat het om de arbeidsproductiviteit
productiviteitsval we spreken van de productiviteitsval als een werknemer niet voldoende arbeid levert om zijn totale arbeidskosten terug te verdienen voor
productschap een productschap is een organisatie van alle ondernemingen die bij de totstandkoming van een bepaald product zijn betrokken
professie de professie is de verzamelnaam voor de bedrijven die gezamenlijk de effectenhandel mogelijk maken
professionele order een professionele order is een order met betrekking tot een optie die afkomstig is van beroepshandelaren dus van market
profijtbeginsel onder het profijtbeginsel verstaan we het feit dat de gebruiker van een bepaalde overheidsdienst daarvoor zelf een directe bijdrage betaalt
profit warning een profit warning is hetzelfde als winstwaarschuwing dus de melding van een onderneming aan de beleggers dat er heel
profitfactor de profitfactor is een bekende grootheid bij het testen van tradingsystemen het is simpel de totale winst gedeeld door
profitfactor de term profit factor komt uit de moneymanagement technieken de profit factor is de verhouding tussen het produkt van de
profittargetexit de profit target exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken een profit target exit is verwant aan de
profitwarning een profit warning is hetzelfde als winstwaarschuwing dus de melding van een onderneming aan de beleggers dat er heel
proforma onder het latijnse woord pro forma ofwel vertaald "voor de vorm" verstaan we bij het maken van cijfers bij
programmahandel programmahandel is een andere term voor computergestuurde handel hierbij worden er transacties gedaan wanneer een effect of een index boven of
programtrading onder program trading verstaan we computergestuurde effectenhandel op basis van computerprogramma's die permanent naar winstmogelijkheden zoeken
progressie in de loon en inkomstenbelasting progressie in de loon en inkomsten belasting houdt in dat men bij een hoger
progressief belastingstelsel we spreken van een progressief belastingstelsel als iemand die méér gaat verdienen ook procentueel meer belasting gaat betalen
progressief verband we spreken van van een progressief verband of een meer dan evenredig verband indien de marginale waarde eerste afgeleide toeneemt
progressiefactor onder de progressiefactor verstaan we de mate waarin de hogere inkomens bij een progressieve belasting meer gaan betalen dan de
progressieve afschrijvingsmethode de zogenaamde progressieve afschrijvings methode is een boekhoudkundige techniek voor afschrijvingen waarbij de af te schrijven bedragen jaarlijks
projectkorting met projectkorting bedoeld men het feit dat bij grotere nieuwbouwprojecten geldverstrekkers kunnen besluiten om rentekorting of korting op de afsluitprovisie
prolongatie onder een prolongatie verstaan we een lening op onderpand van effecten
prolongatiekoers onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet
prolongatiekrediet het prolongatiekrediet is een vorm van krediet dat in het verleden voor de tijd van één maand verstrekt kon worden
prolongatierente de prolongatierente is de rente die verschuldigd is voor krediet op onderpand van effecten
prolongatieverbod het prolongatieverbod is het in de beschikking beursverkeer 1947 opgenomen verbod om in het algemeen met geleend geld effecten te
promesse een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op
promessedisconto we verstaan onder het promessedisconto het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv bereid is wissels en promessen met tenminste twee
properlaw de proper law geeft aan onder welk recht een bepaald contract of overeenkomst valt omdat dit qua voorwaarden en
proportioneel belastingstelsel een proportioneel belastingstelsel is een belastingsysteem waarbij de totaal verschuldigde belasting gelijk blijft als percentage van het inkomen naarmate
proportioneel verband we spreken van een proportioneel verband indien de onafhankelijke variabele toeneemt zal de afhankelijke variabele evenredig toenemen
prospectus het prospectus of ook wel emissieprospectus of introductiebericht is een publicatie waarin alle voorwaarden en dergelijke bij een emissie van
protected option bij een payout protected option worden uitbetalingen als bijvoorbeeld dividend gecorrigeerd bij de uitoefening
protectie protectie betekent letterlijk bescherming denk aan het engelse "to protect" als we spreken over protectie dan hebben we het over
protective put we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een
protective stop de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we
protector de protector is een persoon aangesteld door de grantor van een trust die bepaalde rechten heeft ten opzichte van de
protest onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen
provisie de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties
provisie, bereidstellings- de bereidstellingsprovisie is de vergoeding die de geldverstrekker aan u in rekening brengt als u de geldigheidstermijn van een
provisie, beschikbaarstellings- onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als
provisie,betalings- onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als
provisie,effecten- effectenprovisie is de provisie die aan een klant wordt berekend voor het verrichten van bepaalde handelingen op effectengebied
provisie,uitbetalings- onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als
provisieafdrachtplicht de provisieafdrachtplicht is een verplichting van de leden van de vereniging voor de effectenhandel om maandelijks aan genoemde vereniging een
provisiejagen provisiejagen is een tactiek die door sommige banken en vermogensbeheerders wordt toegepast er worden zeer veel kleine transacties uitgevoerd die
provisiereglement het provisieregelement is het reglement van de vereniging dat de te berekenen minimumprovisie voor alle handelingen ten aanzien van effecten
provisiereglement vereniging voor de effectenhandel onder het provisie reglement vereniging voor de effectenhandel verstaan we het reglement dat de door
proxy een zogenaamde proxy is in de effectenwereld een machtiging om namens een aandeelhouder stemrecht uit te oefenen
proxycontest een proxycontest is een strategie die door de overnemende partij gebruikt wordt bij een vijandige overname
proxyvoting onder proxy voting verstaan we een systeem om stemrecht uit te oefenen waarbij aandeelhouders niet alleen in eigen persoon
PRR de term prr ofwel de pessimistic return ratio komt uit de wereld van de moneymanagement technieken
prudent investoract de zogenaamde prudent investor act is afkomstig uit de verenigde staten maar is over de gehele wereld wel
prullenbakrekening een prullenbakrekening is een interne rekening waarop bij een bank binnenkomende betalingen waarvan de bestemming vooralsnog onbekend is tijdelijk worden
pseudo random we spreken van een pseudorandom getal op het moment dat een zogenaamd random getal of willekeurig getal toch via een
pseudoaandeel bij een pseudoaandeel is er sprake van kunstmatig aangemaakte koersen dit kan met speciale software of met bijvoorbeeld excel
PSI20 de psi 20 index is een index van de beurs van portugal
psychologische grens als u het beursnieuws een beetje volgt via publicaties radio en tv dan zult u regelmatig horen dat de
psychologische steun en weerstand iedereen kent het verschijnsel dat winkelbedrijven graag werken met prijzen als &#83644 99 in plaats van &#83645
PTE de pte was de iso valutacode voor de portuguese escudo de nationale munteenheid van portugal voordat de euro werd ingevoerd
public offering,direct een direct public offering ofwel een dpo is een emissie zonder tussenkomst van een bank
public order book het public order book is het "boek" waarin openstaande optieorders worden genoteerd dat zijn de orders waar tegen
public order correspondent member term van de optiebeurs een public order correspondent member is een persoon of organisatie die tussen een pom
public order member een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op
public sector borrowingrequirement het public sector borrowing requirement ofwel psbr is de engelse staatsschuld
publicatieplicht de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven
publiek private samenwerking onder publiek private samenwerking verstaan we de samenwerking tussen marktpartijen en de overheid om gezamenlijk projecten te realiseren
publieke kapitaalmarkt de openbare kapitaalmarkt wordt ook wel de publieke kapitaalmarkt genoemd de openbare kapitaalmarkt is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar
publiekrecht het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht dat de verhouding regelt tussen particulieren burgers bedrijven en organisaties
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ofwel een pbo is een organisatie van een bedrijfstak die de bevoegdheid heeft om diverse zaken
publiekrechtelijke rechtspersoon onder een publiekrechtelijke rechtspersoon verstaan we een rechtspersoon die aan het publiekrecht haar ontstaan en bestaan ontleent dus
publiekrechtelijkebevoegdheid een publiekrechtelijke bevoegdheid is voorbehouden aan de zogenaamde publiekrechtelijke instanties publiekrechtelijke instanties kunnen regelingen en voorschriften maken die de
publieksorder een publieksorder is een order met betrekking tot een optie afkomstig van het publiek die via public order members wordt
publikatie onder embargo onder een publikatie onder embargo verstaan we een publicatie die pas op een bepaald moment openbaar mag worden
publikatiebalans de publikatie balans is een speciale wat minder gedetailleerde uitvoering van de balans van een vennootschap die gedeponeerd moet worden
PULA de pula is de nationale munteenheid van botswana de iso valutacode van de pula is bwp
pullback we spreken in de wereld van de technische analyse en de chartreading van een pullback als de koers eerst door
pundit de engelse term pundit wordt gebruikt voor iemand die door velen als een expert op de financiële markten wordt beschouwd
punt de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt
puntenwolk een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband
purchasing power parity de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van
purchasingmanagersindex de purchasing managers index ofwel de pmi index is gebaseerd op het vertrouwen onder directeuren die verantwoordelijk zijn
purpose trust een purpose trust is een vorm van een trust zonder dat de benificiaries tevoren zijn aangewezen
put call pariteit de put call pariteit geeft de onderlinge relatie tussen putopties en callopties aan en is gebaseerd op een
put en call premie een put en call premie is een premie affaire waarbij de rechten van een baissepremie en een
put warrant een putwarrant is een warrant die de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde termijn een aandeel tegen een
put, married onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht
put, protective we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een
putcall ratio de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een


Klik op de afbeelding voor meer informatie

putoptie een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op
putoptie, asset or nothing een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een
putoptie, converted een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in
putoptie, geschreven een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum
putoptie, synthetisch de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren
putpremie de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper
putratiospread de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short
PX50index de px50 index is een index van de beurs van tsjechië
PYG de pyg is de iso valutacode voor de guarani de nationale munteenheid van paraguay
pyramidingtechniek de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.