Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

W

waarborgsom onder een waarborgsom die ook wel cautie genoemd wordt verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de
waarde de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de
waarde bepalende valuta onder de waardebepalende valuta verstaan we de valuta die de waarde de prijs van een goed direct beïnvloedt
waarde creeren we spreken van waarde creëren als alternatief begrip voor het maken van rendement dus een fonds met een hoog rendement
waarde grondslag de waardegrondslag is de basis voor bijvoorbeeld de heffing van onroerende zaakbelasting door de gemeente
waarde ter incasso de term waarde ter incasso is opgenomen in de tekst of in het endossement van een wissel
waarde, verwachtings- de verwachtingswaarde van een optie is het positieve verschil tussen de premie en de intrinsieke waarde
waardeloze stukken onder waardeloze stukken verstaan we effecten die door de beursinstanties officieel waardeloos zijn verklaard
waarden met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten
waardepapier een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of
waardepeildatum de waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de wet waardering
waarderingsgrondslag de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost
waarderingsmodellen,optie- in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen
waardestaat een waardestaat is een opgave van in depot aanwezige effecten met hun beurswaarde
waardevast een vermogensbestandeel zoals bijvoorbeeld aanspraak op een pensioen is waardevast als het de algemene prijsontwikkeling volgt of dat er sprake
waardevastheid van het geld er is sprake van waardevastheid van het geld in de situatie waarin de prijsindexcijfers onveranderd blijven in
waarschijnlijkheidscontrole een waarschijnlijkheidscontrole is een in een computerprogramma geprogrammeerde controle waarbij wordt nagegaan of het ingebrachte gegeven bestaanbaar is
walking dead walking dead is spottend een bedrijf dat voor de aandeelhouders geen geld genereert
wallet de term "wallet" kennem we natuurlijk als de engelse vertaling van onze portemonnee waarin we ons contacte geld menemen
wallstreet zowel het adres van de New York Stock exchange als een veel gebruikte benaming
Wallstreet wallstreet is de meest bekende benaming van de nyse de effectenbeurs van new york die genoemd is naar de straat
wanprestatie onder wanprestatie verstaan we het niet niet juist of niet op tijd nakomen van verplichtingen die in een overeenkomst waren
waren terminboerse de warenterminboerse is de goederentermijnmarkt in hannover duitsland
warrant warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik
warrant hedge een warrant hedge is een strategie bestaande uit een longpositie in een warrant met een shortpositie in de onderliggende
warrant,range- de houder van een range warrant ontvangt een vast bedrag indien de beurskoers van de onderliggende waarde zich binnen
warrantability de warrantability geeft bij een obligatielening met warrants de verhouding tussen de huidige beurswaarde van de aandelen die in de
warrantlening een zogenaamde warrantlening is een vorm van een lening in het algemeen uitgevoerd als een obligatie waaraan warrants zijn gekoppeld
warrantratio de warrant ratio is de hoeveelheid onderliggende waarde die met een warrant verkregen kan worden
Warren Buffett warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij
wash trade een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen
washtrade een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen
watermerk een watermerk is een afbeelding in een document dat is aangebracht door de doorzichtigheid van het papier te veranderen
wave theorie de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen
wederopbouw de wederopbouw was de naoorlogse periode tussen 1945 en ongeveer 1960 waarin de nederlandse economie weer op poten werd gezet
wederuitvoer we spreken van wederuitvoer bij goederen die via nederland vervoerd worden en daarbij tijdelijk eigendom worden van een ingezetene zonder
wederzijdse schuld aanvaarding bij wederzijdse schuldaanvaarding is er sprake van geldschepping door een algemene bank er komen bij wederzijdse schuldaanvaarding twee schulden
weduwen en wezen met de term weduwen en wezen worden in vakjargon risicomijdende beleggers aangeduid
weduwen en wezenfonds een weduwen en wezenfonds is een fonds dat geschikt is voor zeer risicomijdende beleggers in de praktijk zouden
weekkoersen weekkoersen zijn afgeleid van dagkoersen het principe waarop deze berekend worden komt wel een beetje overeen
weekly een weekly is een speciale optie met een zeer korte looptijd namelijk van slechts een week
weekorder een weekorder is een order die geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag
weerderivaat weerderivaten of weather futures zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven waarbij een groot deel van de omzet en de winst afhankelijk
weerstand, steun wordt met steun wordt weerstand bedoelen we een verschijnsel in de technische analyse en dan met name bij de
weerstandslijn een weerstand of een weerstandslijn is een koersniveau dat moelijk te nemen is een weerstand wordt veroorzaakt doordat er op een
weerstandsniveau prijsniveau waarop er genoeg aanbod in de markt is om een koersstijging een halt toe te roepen
weerstandspunt een weerstandspunt is het moment dat de vraag minimaal gelijk of iets kleiner is dan het aanbod waardoor de koersen
weerstandsvermogen het weerstandsvermogen is het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten
wegen bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index
wegingsfactor het begrip wegingsfactor komen we bijvoorbeeld tegen bij het berekenen van gemiddelden of indices bij het berekenen van een gemiddelde kan
wegneembeding het wegneembeding is een hypotheekbeding waarin staat dat u latere verbeteringen aan de woning niet meer ongedaan mag maken
wegzakken we spreken van wegzakken bij van effecten en indices wanneer deze zeer geleidelijk in koers dalen zonder dat daar op
weighted close indicator de weighted close indicator is een normaal voortschrijdend gemiddelde van hoogste van de dag + laagste van
welvaart de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden
welvaartsvast onder welvaartsvast verstaan we bij een toekomstige vordering zoals een levensverzekering of een pensioen het wil zeggen dat dit pensioen of
welzijn bij welzijn gaat het economisch gezien om behoeften die bevredigd kunnen worden zonder dat daarvoor schaarse middelen moeten worden opgeofferd
wensdenken het fenomeen wensdenken is buitengewoon populair onder beleggers wensdeken is "het voor waar houden wat men wenst met als enige argument
wereldbank de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente
wereldbankgroep onder de wereldbankgroep verstaan we de groep van de met elkaar verbonden banken te weten international bank for reconstruction and development
wereldwijdfonds een zogenaamd wereldwijd fonds is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen van over de gehele wereld gevestigde bedrijven
werk in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat
werkbare werkdagen een periode uitgedrukt in werkbare werkdagen is een aanduiding om de periode aan te geven die nodig is
werkelijke collectieve consumptie de werkelijke collectieve consumptie is het deel van de collectieve consumptie waarvan het profijt niet kan worden toegerekend
werkelijke individuele consumptie de werkelijke individuele consumptie is de consumptie van huishoudens die bestaat uit de gezinsconsumptie en de consumptie van
werkelijke rente de werkelijke rente is het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing
werkelijke rente,netto onder de netto werkelijke rente verstaan we de werkelijke kosten van een hypotheek uitgedrukt in een percentage
werkeloosheid structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen
werkgelegenheid de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de
werkgelegenheidskrediet een werkgelegenheidskrediet is een krediet verleend door de nederlandse staat en dat op naam staat van de staat via de
werkgever een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen
werkgeverscentrales werkgeverscentrales zijn een samenwerkingsverband van verschillende werkgeversorganisaties nederland kent drie zulke organisaties vno ncw mkb nederland en lto nederland
werkgeversorganisaties grote en middelgrote bedrijven zijn in het algemeen aangesloten bij een werkgeversorganisatie zoals de gefuseerde vereniging van nederlandse ondernemingen en
werkgeverspremie de werkgeverspremie is de door de werkgever te betalen premie voor de sociale verzekering
werkgeversverklaring een werkgeversverklaring is een door de werkgever getekende verklaring waarin staat dat de aanvrager werknemer in vaste dienst is en
werkkapitaal het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden
werkloosheid we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking
werkloosheid,geregistreerde onder de geregistreerde werkloosheid verstaan we alle mensen van 16 64 jaar zonder baan of met een baan
werkloosheidswet de werkloosheidswet is een werknemersverzekering die werknemers gedurende een bepaalde tijd een inkomen bij werkloosheid verschaft naarmate men langer gewerkt
werkloze beroepsbevolking onder de werkloze beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn
werknemer een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van
werknemerscentrale nederland kende van oudsher drie vakcentrales fnv cnv en mhp een werknemerscentrale of vakcentrale is het centrale bestuur van diverse
werknemerspremie de werknemerspremie is de door de werknemer te betalen premie voor de sociale verzekeringen
werknemersverzekering een werknemersverzekering is een sociale verzekering die alleen geldt voor mensen in loondienst zoals de ww zw wao zfw
werkzaamvermogen het werkzaam vermogen wordt gevormd door de materiële vaste activa plus financiële vaste activa plus werkkapitaal plus latente belastingvordingen
werkzame beroepsbevolking de werkzame beroepsbevolking zijn de personen in loondienst van 15 64 jaar inclusief dienstplichtige militairen zelfstandigen en meewerkende gezinsleden
wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen op 1 januari 1998 is de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ofwel de waz ingevoerd de waz was in de
wet beperking exportuitkeringen sinds 1 januari 2000 regelt de wet beperking export uitkeringen dat u alleen recht hebt op een
wet financiele verhoudingen de zogenaamde financiële verhoudingenwet beschrijft de verdeling van geld tussen het provinciefonds en het gemeentefonds
wet Hof de wet houdbare overheidsfinanciën houdt in dat decentrale overheden als gemeenten provincies en waterschappen hun tekorten moeten verlagen
wet in materiële zin onder een wet in materiële zin verstaan we een wet die voor de burgers en of de
wet in schakeling werkzoekenden de wet inschakeling werkzoekenden was een inmiddels al weer vervangen wet die alle vormen van het subsidiëren van
wet informele zin onder een wet in formele zin verstaan we een besluit van koningin de koningin handelt daarbij onder de
wet inkomen en arbeid de wet inkomen en arbeid is de opvolger van de wao en is daar een behoorlijk uitgeklede
wet ketenaansprakelijkheid de wet ketenaansprakelijkheid houdt in dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de afdracht van de door zijn onderaannemer verschuldigde
wet op de dividendbelasting de wet op de dividendbelasting is een wet van 1969 waarin de belasting van de opbrengst van
wet op de loonvorming de wet op de loonvorming is een wet van 1970 herzien 1976 die de minister van
wet op het afbetalingsstelsel de wet op het afbetalingsstelsel is een wet die erop gericht is om overcreditering bij de particulier
wet op het consumptiefgeldkrediet de wet op het consumptief geldkrediet was een wet die bepalingen bevatte voor het beroepsmatig of
wet op het financieel toezicht de wet op het financieel toezicht ofwel de wft regelt dat het niet is toegestaan om
wet selectieve investeringsregeling de wet selectieve investeringsregeling of ook wel sir genoemd was een wet die sedert 1978 was ingesteld om
wet toezicht trustkantoren de wet toezicht trustkantoren is een wet die de een stuk regulering op het gebied van trustkantoren regelt
wet toezichteffectenverkeer 1995 in de wet toezicht effectenverkeer 1995 ofwel wte 1995 is het toezicht op de effectenhandel in nederland
wet van benford de wet van benford wordt gebruikt om een snelle inschatting te maken of op één of andere manier
wet van de gemiddelden de wet van de gemiddelden komt uit de wereld van de kansberekening en komen we tegen bij
wet van een prijs de zogenaamde wet van één prijs is een economische wetmatigheid die ervan uitgaat dat er in een
wet van engel de wet van engel kijkt naar het verband tussen de uitgaven aan voeding en het inkomen
Wet van Gossen de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in
wet van Gossen de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in
Wet van het afnemend grensnut de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in
wet van say de zogenaamde wet van say is gebaseerd op de gedachtengang dat alle bij de productie verdiende koopkracht wordt
wet van Say onder de wet van say verstaan we de opvatting van een bepaalde groep economen dat alle bij de
wet van vraag en aanbod de wet van vraag en aanbod is eenvoudig namelijk als de voorraad van een goed constant
wet waardering onroerende zaken de wet wet waardering onroerende zaken regelt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in nederland
wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid is een adviesorgaan van de regering bestaande uit wetenschappers afkomstig
wetmelding zeggenschap in de wet melding zeggenschap wmz is vastgelegd dat een aandeelhouder die een bepaald percentage aandelen overschrijdt zowel
wetopdearbeidsongeschiktheid de wet op de arbeidsongeschiktheidofwel de wao is een vroegere werknemersverzekering die werknemers een uitkering verschaft ingeval
wettelijke aansprakelijkheid met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien
wettelijke rente onder de wettelijke rente verstaan we de rente die de schuldeiser van een bepaald geldsom bijvoorbeeld een lening of
wettelijke reserve de wettelijke reserve is een reserve die door de wet verplicht wordt opgelegd aan bepaalde vennootschappen
wettelijkvertegenwoordiger onder een wettelijke vertegenwoordiger verstaan we een natuurlijk persoon of rechtspersoon die op grond van wettelijke bepalingen is aangewezen
wettoezichtkredietwezen de wet toezicht kredietwezen wordt afgekort tot wtk de wtk vormt de juridische basis voor zowel het bedrijfseconomisch toezicht
wetvanpareto de zogenaamde wet van pareto is een informele "wet" die beweert dat 80 procent van de resultaten wordt
w-formatie de w formatie is een variant op de dubbele bodem waarbij de bodems wat scherper zijn
when issued when issued is een toevoeging aan transacties waarbij reeds wordt gehandeld in effecten waarvan de stukken bij het sluiten
whipsaw we spreken van een whipsaw als 1 we aandelen tegen de hoogste koers kopen en tegen de laagste koers
white knight een white knight is een persoon of bedrijf dat voorkomt dat een onderneming vijandig wordt overgenomen
wholesale we spreken van wholesale bij een beursorder van zeer grote omvang wholesale is de tegenhanger van een retail
wholesale markt de wholesalemarkt is de markt op de effectenbeurs waar grotere orders worden verhandeld
wholesale sector bij banken onder de wholesalesector verstaan we bij banken de zakelijke dienstverlening aan ondernemingen instellingen en andere niet particuliere klanten
wichtcertificaat een wichtcertificaat is een document waarin degene die het document afgeeft het gewicht van de daarin vermelde goederen vaststelt en
wick de term wick is een andere benaming voor de schaduw van een candle uit de candlestickanalyse
wielvergelijking effectenmarkt in zijn "daytrading" boek beschrijft richard d wyckoff de aandelenmarkt als een soort groot zwaar wiel dat linksom of
wig in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon
wig20 de wig20 is de index van de aandelenbeurs van polen
wigformatie een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek
wijdstellen vreemde valuta onder het wijdstellen van vreemde valuta verstaan we het dusdanig stellen van een vreemde valutakoers dat de
wijnplas de zogenaamde wijnplas was het overschot aan wijn dat in de beginjaren van de europese unie ontstond door het hanteren
wilders RSI de wilders rsi is een afgeleide van de normale rsi met dat verschil dat er nu geen gebruik wordt
wilders volatility index de wilders volatility index door wellis wilder ontwikkeld in de jaren '70 is bedoeld voor het meten van
willekeurige beweging onder noise of ruis verstaan we de op het oog willekeurige kortetermijnbewegingen in een koerspatroon in het algemeen is er
williams %R de williams procent r is een oscilator die aangeeft of de markt overbought of oversold is
williams accumulating distributing indicator larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de
williams on balance volume williams on balance volume is een uitbreiding van de on balance volume techniek door larry williams
willig de beursterm willig staat voor sterk stijgende koersen
wilshire 5000 index de wilshire 5000 index is een index van de beurs van new york usa de index bestaat sinds 1974
wind het begrip wind komen we op de effectenbeurs tegen in het begrip "in de wind gaan" wat een andere benaming
windhandel de term windhandel kent meerdere betekenissen
window dressing window dressing bij vermogensbeheer het dusdanig schuiven in de beleggingsportefeuille dat de eindejaarsrapportage een zo gunstig mogelijk beeld laat zien
wingorder de term wing order is een afkorting voor "waarschuwen indien niet gaat" order
winnaarshouding een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt
winnen met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv
winnipeg commodity exchange de winnipeg commodity exchange is de grondstoffenbeurs van winnipeg in canada
winst een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet
winst en verliesrekening de winst en verliesrekening is een in de jaarstukken opgenomen overzicht van alle boekhoudkundige posten waarop verliezen dan
winst maximering onder winstmaximering verstaan we het streven naar het behalen van een zo groot mogelijke winst door de omzet te optimaliseren
winst per aandeel de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande
winst, monopolie bij een monopolie heeft één aanbieder vrij spel het feit dat hij een monopolie heeft levert monopoliewinst op op winst
winst, ongerealiseerd de ongerealiseerde winst is hetzelde als de papieren winst de ongerealiseerde winst is de winst op een belegging die
winst, papieren winst op een positie die wel ontstaan is maar omdat de positie nog niet gesloten is niet echt in
winst, uitlotings onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in
winst,boek de boekwinst is de winst die ontstaat indien activa tegen een hogere prijs dan de boekwaarde wordt verkocht
winstbewijs een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld
winstdelende obligatie een winstdelende obligatie is een vorm van een obligatie waarbij naast het vaste rentepercentage een extra rente gegeven kan
winstdelende obligatie een winstdelende obligatie met een vast rentepercentage en een van de winst of van het dividend afhankelijke extra rente
winstdelingsspaarregeling een winstdelings spaarregeling is een vorm van een spaarrekening waarbij een deel van de jaarlijkse winstuitkering tot een wettelijk toegestaan
winstgedreven we spreken van een winstgedreven beurs wanneer de ontwikkelingen op deze beurs hoofdzakelijk bepaald worden door de ontwikkeling van de
winstgerechtigd aandeel onder een winstgerechtigd aandeel verstaan we een aandeel dat recht geeft op uitbetaling van een gedeelte van de winst
winstinflatie winstinflatie is een vorm van inflatie die ontstaat als ondernemingen hun prijzen verhogen met het verhogen van de eigen winst
winstinkomen het winstinkomen is de beloning voor het ter beschikking stellen van de productiefactor ondernemersactiviteit
winstmarge de winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs van een product en de kostprijs van dat product meestal wordt de
winstneming onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met
winstpakken met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds
winstquote de winstsom als percentage van het nationaal inkomen is de winstquote het nationaal inkomen is opgebouwd uit een loonsom een
winstrendement onder het winstrendement verstaan we de procentuele verhouding van de koers van een aandeel tot de winst per aandeel
winstsprong een winstsprong is een plotselinge toename van de bedrijfswinst die ver buiten de normale patronen ligt
winstval een winstval is een grote daling van de winst van een bedrijf die in het algemeen in een vrij korte
winstverdeling de winstverdeling is de verdeling van de nettowinst van een vennootschap over de reserves en over aandeelhouders die deze winst
winstverliesdiagram een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook
winstverwachting de winstverwachting is een door een onderneming gepubliceerde verwachting voor de gang van zaken en met name de verwachte winstcijfers
winstverwatering onder winstverwatering verstaan we de daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst
winstwaarschuwing een winstwaarschuwing is de mededeling van een onderneming dat de eerder uitgesproken winstverwachting naar beneden moet worden bijgesteld
wiskundige verwachting de wiskundige verwachting is een zeer belangrijk kengetal van een tradingsysteem
wissel een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen
wissel,documentair onder een documentaire wissel verstaan we een wissel waaraan de documenten zoals de factuur een certificaat van oorsprong een
wissel,incasso onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke
wisselacceptbezorging onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie
wisselarbitrage wisselarbitrage is een aanduiding voor de vorm van arbitrage die zich toelegt op de arbitrage in de wisselkoers of
wisseldisconto het zogenaamde "wisseldisconto" is het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv dnb bereid is om schatkistpapier wissels en promessen voorzien
wisselkoers De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee
wisselkoers De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee
wisselkoers,zwevend we spreken van een zwevende wisselkoers of simpelweg van een zwevende koers als er geen sprake is van een
wisselkrediet wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende
wisselmakelaar een wisselmakelaar wordt ook wel valutamakelaar genoemd de wisselmakelaar is een beëdigd tussenpersoon die tegen vergoeding die ook wel als
wisselmarkt onder de wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta of ook wel de benaming
wisselobligo we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant
wisselpersoneel we spreken van het wisselpersoneel over een verzamelnaam van alle personen van wie een handtekening op een wissel voorkomt
wisselschuldenaar iemand wordt een zogenaamde wisselschuldenaar door het plaatsen van zijn handtekening op de voorzijde van een wissel
witte balk de zogenaamde witte balk is een kenmerk op dividendbladen en couponbladen van binnenlandse effecten nederlandse certificaten van buitenlandse effecten
witte dag de term witte dag komt uit de wereld van de candlestickanalyse en het is een soort samentrekking van "dag
witte ridder witte ridder is de wat minder in gebruik zijnde vertaling van white knight een beschermingsconstructie tegen vijandelijke overnames
witwassen onder witwassen verstaan we het weer in normale omloop brengen van zwart geld zonder dat dit op enigerlei wijze
woekerpensioen een zogenaamd woekerpensioen is een pensioen dat last heeft van het verschijnsel dat verzekeraars voor hun pensioenregelingen zogenaamde "woekerkosten" in
woekerpolis de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende
WON de won is de nationale munteenheid van zuid korea de iso valutacode van de won is krw
WON de won is de munteenheid van noord en zuid korea
wonderaandeel het u het wonderaandeel al in portefeuille? het wonderaandeel ook wel steraandeel of beurslieveling genoemd is
woning,eigen het nieuwe belastingstelsel verstaat onder de eigen woning de woning waarvan u de eigenaar bent en die u
wooden ticket een wooden ticket is jargon voor het bevestigen van een order die niet is uitgevoerd
woonplaats in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van
woonvergunning in een aantal gemeenten is beneden een bepaalde koopprijs een woonvergunning nodig deze woonvergunning geeft u het recht om in
workout onder een workout verstaan men in de financiële wereld een snelle saneringspoging bij een bedrijf in moeilijkheden
world economic forum het world economic forum is een jaarlijks treffen van internationale kopstukken uit bedrijfsleven en politiek
world economic outlook de world economic outlook ofwel weo is een een halfjaarlijks rapport van het internationaal monetair fonds imf over de
world trade organisation de world trade organisation ofwel wto is de organisatie die in de plaats is gekomen van het general
worldwatch institute het world watch institute of afgekort wwi is een particuliere organisatie in washington dc onder leiding van lester
would be trader wie wel eens lid geweest is van een beleggingsclub of beleggingsstudieclub die kent hem vast
WOZwaarde de woz waarde is de waarde van uw woning zoals die door de gemeente is vastgesteld ligt als
WPA de wpa is de veelgebruikte afkorting van winst per aandeel dit is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen
wrapfee onder een wrap fee verstaan we een vast bedrag dat een klant van een vermogensbeheerder moet betalen voor diens
writing, covered covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen
WST de wst is de iso valutacode voor de tala de nationale munteenheid van samoa
wvdiagram een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.