Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 8 april 2014

Koers/winstverhouding

Koers/winstverhoudingDe Koers/winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere aandelen of ten opzichte van obligaties.

De formule luidt

koers-winst-verhouding


Het getal heeft eigenlijk alleen betekenis in combinatie met de cijfers van andere ondernemingen.

Toch komen we vaak uitspraken tegen als "een aandeel met een koerswinst verhouding van 15 is duur".

Het blijkt ook nog eens dat de koers/winst verhouding in verschillende landen anders wordt geïnterpreteerd.

Wat in het ene land als duur wordt ervaren, is in het andere land goedkoop.

Ook zijn er varianten van de formule in omloop, waarbij de uitkomst van de formule nog met een contante factor wordt vermenigvuldigd.

In principe maakt dat voor vergelijking niet uit.

Een wat omstreden vuistregel om te zien of de koers/winst verhouding nu hoog is of niet, is deze te relateren aan het rendement van staatsobligaties.

De koers daarvan wordt dan op 100 gezet, en de couponrente is de "winst per aandeel".

Bij een couponrente van 5% krijg je dus een koers/winst verhouding van 100/5 = 20.

Een aandeel met een koers/winst verhouding van minder dan 20 zou dan goedkoop zijn, en boven de 20 duur.

Fundamentele analyse wordt gebruikt om toekomstige prijsbewegingen van de markt te voorspellen op basis cvan onderliggende factoren die een rol spelen bij vraag en aanbod van het betreffende aandeel.

Bij de fundamentele analyse wordt de geschiedenis van het fonds, met name de jaarcijfers bekeken en die te vergelijken met de huidige situatie om zo te kunnen zien of het nu beter of juist slechter gaat met het betreffende fonds.

Omdat er erg veel cijfers en daaruit berekende kengetallen zijn die voor de fundamentele analyse van belang zijn is het belangrijk om een selectie te maken.

Vaak wordt er dan gekeken naar winstgroei (eng.earnings growth),Winst per aandeel(eng.earnings per share),winst per aandeel tov vorig jaar (eng.earnings per share rank),Koers/Winst verhouding(eng.P/E ratios), de koers naar omzet ratio(eng.price to sales ratio),De omzet(eng.volume) en de accumulation/distribution.

Overigens wordt deze laatste ook vaak onder de technische analyse bij de sentimentindicatoren gerekend.

Een belangrijke graadmeter is de winstgevendheid van het aandeel, en met name de groei ervan in het laatste kwartaal.

De meeste bedrijven geven kwartaalcijfers uit waar deze cijfers uit te halen zijn.

Dit kengetal wordt zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis berekend.

Omdat we op kwartaalbasis werken is meestal in een vroeg stadium te zien dat er zwaar weer op komst is.

Als de winsten dalen, moet er gesneden worden in de kosten, en dat is meestal een slecht teken dat een daling voorspelt.

De winst per aandeel is een bekende manier om de financiele kracht van een bedrijf te meten.

Hierbij wordt de winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Dit cijfer kan dan vergeleken worden met de cijfers van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Ook hiermee kan een verwachting uitgesproken worden over ene mogelijke stijging of daling van de koers.

De earnings per share rank rating meet de winstgroei of daling over twee opeenvolgende kwartalen in vergelijking tot dezelfde kwartalen een jaar eerder.

Dit wordt vergeleken met de groei over de laatste 3 of 5 jaar en met vergelijkbare bedrijven.

Hieruit wordt een soort top 100 samengestel zodat een belegger een inschatting kan maken welk aandeel hij kan kopen en met welke hij beter nog even kan wachten.

Ook de koerswinstverhouding is op zich een weinig zeggend getal maar moet vergeleken worden met andere aandelen en dan met name branchegenoten.

Hieruit volgt dan of een aandeel relatief duur of goedkoop is ten opzichte van deze aandelen, waaruit dan een conclusie voor kopen of verkopen genomen kan worden.

De price-to-sales indicator helpt ons om in te zien of een aandeel is overgewaardeerd of ondergewaardeerd.

Hierbij berekenen we eerst de verkopen per aandeel, en delen dat op de koers van het aandeel.

Ook dit getal kan dan weer vergeleken worden met branchegenoten.

Is een fonds sterk overgewaardeerd, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de koers, terwijl ondergewaardeerde aandelen juist opwaarts potentieel hebben.

De omzet van het aandeel geeft het aantal dat dagelijks verhandeld wordt.

Dit is een belangrijk getal als de omzet sterk aan het toenemen is.

Dit is namelijk meestal een voorteken van een koerswijziging.

Blijft het min of meer constant dan is er kennelijk weinig bijzonders over het fonds te melden.

Tot slot geeft accumulation and distribution het aantal long posities in een aandeel ten opzichte van het aantal short posities.

Dit is van belang omdat het probeert aan te geven of kopers of verkopers aan de winnende hand zijn.

De accumulation and distribution wordt berekend door het verschil van de koers van vandaag met die van gisteren te vermenigvuldigen met de omzet en dit bij een cumulatief totaal op te tellen (of af te trekken bij een koersdaling) Dit zijn een aantal belangrijke kengetallen uit de fundamentele analuse en elke belegger dient eigenlijk met deze getallen vertrouwd te zijn, zodat hij degene eruit kan pikken die het best in zijn persoonlijke portefeuille passen.
Gebruikte begrippen in koers winstverhouding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
accumulation
  ... De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
earnings per share
  ... earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
jaarcijfers
  ... de jaarcijfers van een onderneming zijn een serie documenten dat de balans en de verlies en winstrekening bevat...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kwartaalcijfers
  ... de zogenaamde kwartaalcijfers zijn een benaming voor de balans en de verlies en winstrekening die na het afsluiten van elk...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
opwaarts potentieel
  ... het opwaarts potentieel van een fonds is het vermogen dat dit fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer

Begrippen waar koers winstverhouding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

analyse per aandeel
  ... Onder analyse per aandeel verstaan we een vorm van beleggingsanalyse die zich vooral toelegt op de opbrengst...Lees meer
koersverhoudingsgetal
  ... een koersverhoudingsgetal is een getal dat een verhouding weergeeft tussen het resultaat van een onderneming en de koers van de...Lees meer
overwaardering
  ... onder overwaardering verstaan we een situatie waarin een fonds sector regio of markt volgens die markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
earnings price ratio
  ... de earnings price ratio is de engelse benaming van de koers winstverhouding dus de huidige koers gedeeld door...Lees meer
peratio
  ... de p e ratio is een afkorting voor price earning verhouding dit is de koers van een aandeel gedeeld...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.