Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 27 april 2014

effect

EffectStel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen, dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te beleggen. Een object om in te leggen kunnen we een effect noemen.

Denk bij een effect aan de diverse soorten aandelen, beleggingsfondsen, obligaties in allerlei soorten, opties, termijncontracten, geld in deposito, warrants en noem maar op.

Effecten zijn volgens het woordenboek: via een markt verhandelbare waardepapieren, die een overdraagbaar recht op een deel van een vermogen, een winst, een eigendom en dergelijke vertegenwoordigen.

De meest bekende effecten zijn dus aandelen en obligaties.

Maar ook certificaten van aandelen,claims, stockdividenden en dergelijke worden onder de effecten gerekend.

Al deze begrippen vindt u op deze website uitgebreid behandeld.

Effecten vallen dus onder de groep van de waardepapieren.

Een zeer bekend voorbeeld van een waardepapier zijn natuurlijk onze bankbiljetten.

Met dat verschil, dat een bankbiljet een vaste waarde vertegenwoordigt, maar dat de waarde van een effect soms zeer sterk kan fluctueren.

Effecten worden door bedrijven uitgegeven om aan hun kapitaalbehoefte te voldoen.

Ze komen op de markt middels een zogenaamde emissie, een begrip waar op deze website veel informatie over te vinden is.

Kortom, Effecten is dus een verzamelnaam voor verhandelbare waardepapieren cq bewijzen van deelgerechtigdheid in een vermogen, winst of verstrekte lening op lange termijn.Gebruikte begrippen in effecten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer
deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar effecten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandeelhoudersvereniging
  ... Een aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen...Lees meer
QE
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
quantitative easing
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
custodian
  ... een depotbank is in het algemeen een bank of andere financiã«le instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen...Lees meer
aan de markt hebben
  ... De term aan de markt hebben is vaktaal uit de effectenhandel en het slaat op de situatie...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
insider trading
  ... insider trading is ook wel een andere benaming van beurshandel op basis van voorkennis...Lees meer
lange handel
  ... de zogenaamde lange handel is een vorm van effectenhandel waarbij effecten worden gekocht voor de lange...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
baissepositie
  ... Een baissepositie is een positie die ontstaat wanneer een belegger de baissier effecten verkoopt waarvan hij geen eigenaar is...Lees meer
basic system for job evaluation
  ... Basic system for job evaluation wordt afgekort aangeduid met basys benaming voor het systeem van functiewaardering...Lees meer
aanschrijvingsbericht
  ... We spreken van een aanschrijvingsbericht als een bank een bericht stuurt aan een klant die effecten in bewaring heeft gegeven...Lees meer
alles of niets order
  ... De alles of niets order is een order waarbij of alle effecten in een ã©ã©n keer worden...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
beursgoeroe
  ... het begrip beursgoeroe of kortweg goeroe stond van oorsprong gewoon voor een invloedrijke beleggingsdeskundige het begrip wordt vandaag de dag...Lees meer
majoreren
  ... onder majoreren verstaan we het het voor meer aandelen inschrijven op een emissie dan de inschrijver feitelijk wenst te ontvangen...Lees meer
toonderstukken
  ... onder toonderstukken verstaan we effecten die niet op naam staan en waarbij de bezitter tevens als de eigenaar wordt beschouwd...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
handelstafel
  ... de handelstafel is was een organisatorische eenheid binnen een bank welke zich bezighoudt met de handel in effecten en onderhandse...Lees meer
hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
pegging
  ... met pegging wordt een engelstalige term bedoeld voor het doen van aan of verkooptransacties bij effecten en valuta om de...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
a la baisse
  ... Een ၠla baisse transactie is een transactie op de beurs waarbij effecten worden verkocht in de...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
open bewaargeving
  ... onder open bewaargeving verstaan we een vorm van bewaargeving waarbij de bewaarnemer bekend is met de zaken die in...Lees meer
openbewaargeving
  ... onder open bewaargeving verstaan we een vorm van bewaargeving waarbij de bewaarnemer bekend is met de zaken die in...Lees meer
paniekaankoop
  ... onder een paniekaankoop verstaat men het kopen van effecten tegen hoge prijzen als gevolg van de verwachting dat de markt...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
componenten trading systeem
  ... onder een al dan niet computergestuurd tradingsysteem verstaan we een geheel van vaste regels en procedures op basis waarvan...Lees meer
externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
automatisering van banken
  ... Automatisering is al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit de wereld...Lees meer
bestensorder
  ... een bestensorder is een opdracht tot aan of verkoop van effecten en opties waarbij geen koerslimiet is opgegeven en dus...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
holdingperiod
  ... met de engelse term holdingperiod wordt de periode bedoeld waarin men bepaalde effecten in bezit heeft gehad de holding period...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
denivelleren
  ... we spreken van deniveleren als we het hebben over het vergroten van verschillenwordt in de media en de politiek vooral...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
effectenmarkt
  ... onder de effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegevenondermeer bij een emissie en verhandeld de effectenmarkt wordt als een...Lees meer
joblot
  ... onder een joblot verstaan we een handelseenheid voor waardepapieren effecten die kleiner is dan wat voor dat waardepapier gebruikelijk is...Lees meer
actieve belegger
  ... Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt meestal in de...Lees meer
a la hausse transactie
  ... Een á la hausse transactie is een transactie waarbij effecten worden gekocht in de verwachting dat de...Lees meer
as if and when issued
  ... as if and when issued is de engelse term voor 'als indien en wanneer uitgegeven' waardepapieren...Lees meer
averagedirectionalmovementindex
  ... De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de...Lees meer
averaging in
  ... Het gedurende langere tijd periodiek kopen van een vast geldbedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken wordt...Lees meer
averaging out
  ... Averaging out is het periodiek verkopen van een vast bedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken we...Lees meer
adviesprijs
  ... Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening...Lees meer
climatic selling
  ... onder climatic selling verstaan we een langdurige periode waarin bovenmatig veel effecten ter verkoop worden aangeboden vaak in een...Lees meer
fondsenbalans
  ... de fondsenbalans zoals die door een bank wordt opgesteld is een in het algemeen geautomatiseerd administratief hulpmiddel dat dient om...Lees meer
genoteerde effecten
  ... genoteerde effecten zij de effecten die tot de dagelijkse notering van de beurs zijn toegelaten...Lees meer
gerealiseerd koersverlies
  ... het gerealiseerd koersverlies is het feitelijke verlies dat een belegger lijdt op het moment dat hij effecten verkoopt tegen...Lees meer
gesloten bewaargeving
  ... onder gesloten bewaargeving vertaan we een vorm van in bewaring geven bij een bank of een gespecialiseerd bedrijf waarbij...Lees meer
gestaffeld kopen
  ... we spreken van gestaffeld kopen of van aandelen gestaffeld bijkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen...Lees meer
giraaleffect
  ... een giraal effect is een effect dat uitsluitend voorkomt op portefeuilleoverzichten en waartegenover bij een bewaarbedrijf de echte effecten...Lees meer
ongewogen koersindex
  ... bij een ongewogen koersindex telt elk opgenomen aandeel evenveel mee de omvang van de beurswaarde van de effecten wordt...Lees meer
openbare plaatsing
  ... een openbare plaatsing van effecten is een plaatsing via de beurs tegenover de onderhandse plaatsing die buiten de beurs...Lees meer
overhang
  ... onder de overhang verstaan we een pakket effecten waarvan bekend is of sterk verwacht wordt dat deze binnenkort op de...Lees meer
paniekverkoop
  ... bij een paniekverkoop verkoopt men effecten tegen ongunstige prijzen vaak wat de gek ervoor geeft als gevolg van een uiterst...Lees meer
plaatsingsrisico
  ... het plaatsingsrisico is het risico voor de banken bij een overgenomen emissie dat niet alle overgenomen stukken worden geplaatst...Lees meer
plank
  ... de term plank vinden we in de beleggerswereld in de verbinding "op de plank leggen" ofwel effecten voor langere tijd...Lees meer
stempelen
  ... onder het stempelen van effecten verstaan we een verandering van de nominale waarde van een effect...Lees meer
retailbanking
  ... retailbanking is een ingeburgerde term van amerikaanse oorsprong die de gestandaardiseerde financiële dienstverlening aan particulieren omvat zoals op het gebied...Lees meer
putpremie
  ... de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper...Lees meer
resconteren
  ... onder resconteren verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds die een deelnemer aan de organisatie voor...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
long hedge
  ... onder een long hedge verstaan we het afdekken van een positie tegen een koersstijging door middel van het kopen...Lees meer
EganJones
  ... egan jones is een amerikaanse kredietbeoordelaar of rating agency egan jones is een van de kleinere kredietbureaus...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
deliverydate
  ... De term delivery date heeft twee betekenissen1 de datum waarop een onderliggende waarde volgens een futurecontract geleverd moet worden...Lees meer
stag
  ... een stag is engelstalig vakjargon voor een speculant die probeert te verdienen aan pas via een emissie uitgegeven effecten...Lees meer
gunjumping
  ... onder gun jumping verstaan we in de effectenwereld het aankopen van effecten op basis van voorkennis...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
sonderen
  ... onder sonderen verstaan we het onderzoeken van de verkoopbaarheid van effecten met een bepaalde uitgiftekoers bij een emissie...Lees meer
stalebull
  ... onder een stale bull verstaan we een effectenhandelaar die een papieren winst op zijn effecten heeft maar er geen...Lees meer
termijnkoers effecten
  ... de termijnkoers effecten is de koers waartegen een koop of verkoop van effecten op een vast tijdstip in de...Lees meer
valueinvestor
  ... onder een value investor verstaan we een belegger die zoekt naar ondergewaardeerde effecten koopjes op de aandelenmarkt om daar...Lees meer
waardeloze stukken
  ... onder waardeloze stukken verstaan we effecten die door de beursinstanties officieel waardeloos zijn verklaard...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
aex clearing depository
  ... De aex ext index is een vorm van de aex index die een een uur voor opening en...Lees meer
afterhours trading
  ... Onder het begrip after hours trading verstaan we de handel in effecten buiten de normale handelsuren van de...Lees meer
dekkingsvereiste
  ... onder de dekkingsvereiste verstaan we de eis dat iemand die opties verkoopt een bedrag daarvan in de vorm van effecten...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
voorbeurshandel
  ... onder voorbeurshandel verstaan we de handel in effecten die voorbeurs dus voor de officiële handelsuren plaatsvindt...Lees meer
consumentisme
  ... het zogenaamde consumentisme is een maatschappelijk beweging die meer rechten en meer macht van de consument nastreeft dit wordt ondermeer...Lees meer
onder consumptietheorie
  ... de zogenaamde onderconsumptietheorie is theorie die tracht conjunctuur effecten te verklaren zoals de golfbeweging van de conjunctuur...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
asset backed security
  ... De zogenaamde asset backed security is een effect waarvan de onderliggende waarde wordt gevormd door een ander effect...Lees meer
inleveringsprovisie
  ... de inleveringsprovisie is de provisie die soms verschuldigd is bij het inleveren van fysieke effecten bij de bank...Lees meer
k stukken
  ... met k stukken afkorting van klassieke stukken bedoelen we de traditionele fysieke effecten met een couponblad of een dividendblad...Lees meer
long gaan
  ... met de term long gaan wordt bedoeld dat beleggers effecten kopen in de verwachting dat de koers gaat stijgen...Lees meer
openpositie
  ... een open positie in bijvoorbeeld effecten vreemde valutas is een positie waarover een koersrisico dan wel renterisico wordt gelopen...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
geldbelegging
  ... een geldbelegging is een verzamelnaam voor het beleggen investeren van geld in effecten of het zetten van geld op rente...Lees meer
prolongatiekrediet
  ... het prolongatiekrediet is een vorm van krediet dat in het verleden voor de tijd van één maand verstrekt kon worden...Lees meer
biedingsbericht
  ... onder een zogenaamde biedingsbericht verstaan we een publikatie zoals is voorgeschreven in het kader van de fusiegedragsregels en waarin uitvoerige...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
distressed securities
  ... onder distressed securities verstaan we effecten van ondernemingen waarbij het voortbestaan aan een zijden draadje hangt...Lees meer
eindbelegger
  ... een eindbelegger is een persoon of instelling die in effecten belegt die effecten in principe voor een langere tijd in...Lees meer
niet officieel genoteerd
  ... met effecten die niet officieel genoteerd zijn is volgens het beursbestuur iets aan de hand dat normale notering...Lees meer
prospectus
  ... het prospectus of ook wel emissieprospectus of introductiebericht is een publicatie waarin alle voorwaarden en dergelijke bij een emissie van...Lees meer
when issued
  ... when issued is een toevoeging aan transacties waarbij reeds wordt gehandeld in effecten waarvan de stukken bij het sluiten...Lees meer
zonder forceren order
  ... een zonder forceren order wordt ook wel een sans forcer order of bestens zonder forceren order genoemd...Lees meer
retailbanking
  ... retailbanking is een ingeburgerde term van amerikaanse oorsprong die de gestandaardiseerde financiële dienstverlening aan particulieren omvat zoals op het gebied...Lees meer
geindexeerde obligatie
  ... onder een geïndexeerde obligatie verstaan we een bepaalde vorm van een obligatie waarbij de couponrente en of de aflossing...Lees meer
zakelijke waarden bij een belegging
  ... de zogenaamde zakelijke waarden bij een belegging zijn aandelen en andere effecten onroerend goed en voor...Lees meer
beschikkingbeursverkeer 1947
  ... de beschikking beursverkeer 1947 bepaalt dat alle aan en verkopen van effecten via een bedrijfslid moeten lopen...Lees meer
beursbelasting
  ... met de term beursbelasting bedoelen we de belasting die verschuldigd is bij de aan en verkoop van effecten door een...Lees meer
beursbezoeker
  ... een beursbezoeker is een alternatieve benaming vakjargon voor een professionele handelaar in effecten op de beurs...Lees meer
beursemployee
  ... onder een beursemployee verstaan we een beursbediende die niet zelf over een machtiging voor de beurshandel beschikt maar die de...Lees meer
beurslid
  ... een beurslid is een persoon die of zelf of via het bedrijf waar hij werkt bedrijfslid lid is van de...Lees meer
open bewaarneming
  ... onder open bewaarneming verstaan we een vorm van het bewaren van effecten waarbij de bewaarder een bewaarplaats beschikbaar stelt...Lees meer
buy and hold
  ... buy and hold ofwel kopen en behouden is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren...Lees meer
contante affaire
  ... onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte...Lees meer
dagafschrift van effectenclearing
  ... onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt...Lees meer
delivery versus payment
  ... met delivery versus payment bedoelen we de veel gebruikten engelse term voor levering tegen betaling...Lees meer
deponering van aandelen
  ... onder de deponering van aandelen verstaan we het in bewaring geven van effecten bij een depotbank of andere...Lees meer
deponeringsbericht
  ... op het moment dat de effecten in het depot van de belegger gedeponeerd zijn wordt er een zogenaamd deponeringsbericht afgegeven...Lees meer
executievaneffecten
  ... onder het begrip executie van effecten verstaan we de executoriale verkoop van effecten het betreft een openbare verkoop die...Lees meer
executoriale verkoop van effecten
  ... onder het begrip executoriale verkoop van effecten ofwel executie van effecten verstaan we de openbare verkoop die...Lees meer
ge´ndividualiseerde effecten
  ... onder geïndividualiseerde effecten verstaan we effecten waarvan de bank van ieder individueel stuk dmv het stuknummer vastlegt aan welke...Lees meer
ICBE
  ... onder een instelling voor collectieve belegging in effecten ofwel icbe verstaan we een beleggingsinstelling die...Lees meer
instelling voor collectieve belegging in effecten
  ... onder een instelling voor collectieve belegging in effecten ofwel icbe verstaan we een beleggingsinstelling die...Lees meer
lending
  ... onder lending verstaan we het uitlenen van effecten wordt veel gebruikt voor het tijdelijk afdekken van shortposities...Lees meer
noteringseenheid
  ... de noteringseenheid is het minimum prijsverschil dat wordt aangehouden bij de handel in effecten bij aandelenopties is de noteringseenheid bijvoorbeeld...Lees meer
officiëlenotering
  ... de officiële notering is de koers van effecten die op de officiële markt tot stand komt door middel van...Lees meer
ontvangsterkenning van deponering
  ... de ontvangsterkenning van deponering effecten is een schriftelijke verklaring van een bank of een bewaarbedrijf omtrent de...Lees meer
open hoek
  ... een open hoek was vroeger in de tijd van de fysieke beursvloer de plaats op de effectenbeurs waar na...Lees meer
open end fund
  ... een openend fund is een beleggingsfonds dat zelf effecten kan in en verkopen...Lees meer
overboeken
  ... in de effectenwereld verstaan we onder overboeken het overschrijven van effecten van de ene rekening naar de andere...Lees meer
provisieafdrachtplicht
  ... de provisieafdrachtplicht is een verplichting van de leden van de vereniging voor de effectenhandel om maandelijks aan genoemde vereniging een...Lees meer
provisiereglement
  ... het provisieregelement is het reglement van de vereniging dat de te berekenen minimumprovisie voor alle handelingen ten aanzien van effecten...Lees meer
ramping
  ... onder ramping verstaan we het kopen van effecten uitsluitend om de koers van het effect kortstondig te laten stijgen...Lees meer
safeloket
  ... onder een safeloket verstaan we een stalen kastje dat op zijn beurt binnen een bankkluis is gemonteerd...Lees meer
sell in may and go away
  ... sell in may and go away is een klassieke beurswijsheid waarmee aandeelhouders hun effecten verkopen...Lees meer
successiekoers
  ... de successiekoers is een koers in een speciale kolom van de officiële prijscourant van de vereniging voor de effectenhandel die...Lees meer
verzameldepot
  ... het verzameldepot is de totale hoeveelheid effecten van eenzelfde soort die door cliënten bij een bewaarbedrijf in bewaring is gegeven...Lees meer
zeepbeleconomie
  ... Een zeepbeleconomie is een vorm van een overspannen economie waarin de bedragen die voor vastgoed en effecten worden betaald in...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
dematerialisatie
  ... in de wereld van de effecten is dematerialisatie het proces om steeds meer over te gaan van fysieke stukken naar girale...Lees meer
deponeren
  ... met deponeren bedoelen we de effectenwereld het in bewaring geven van die effecten bij een depotbank...Lees meer
disagio
  ... de term disagio kent vele betekenissen zoals...Lees meer
geldswaarden
  ... met de term geldswaarden bedoelen we vormen van effecten waarbij de hoofdsom en de rente een vast geldbedrag vertegenwoordigen...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
bloot eigendom
  ... onder bloot eigendom verstaan we in de wereld van de effecten het bezit van de mantel van een obligatie...Lees meer
middellijke vertegenwoordiging
  ... onder het begrip middellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten in eigen naam door een tussenpersoon van een rechtshandeling voor...Lees meer
eigendomsrecht bij giraaleffectenverkeer
  ... onder het eigendomsrecht bij giraal effectenverkeer verstaan we het mede eigendomsrecht van een effecteneigenaar in het effectenverzameldepot...Lees meer
commissiehandel in effecten
  ... onder de commissiehandel in effecten verstaan we het uitvoeren van transacties in effecten door de commissionair in effecten...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
commisionairsdwang
  ... onder de zogenaamde commerciële koers wordt de koers van vreemde valuta voor de...Lees meer
spaareffecten
  ... spaareffecten hebben een tijdlang bestaan in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw het waren participaties in...Lees meer
beursplein5
  ... beursplein 5 is de centrale marktplaats aex euronext voor effecten in nederland daarnaast is beursplein 5 ook...Lees meer
uniforme bepalingen van de vabef
  ... de uniforme bepalingen van de vabef zijn de voorwaarden voor de administratie en bewaring van effecten...Lees meer
tombstone
  ... een tombstone is een advertentie in een zakenkrant gezet door een investment bank die verschijnt nadat bijv een effectenemissie heeft...Lees meer
traden
  ... onder traden verstaan we het met korte tussenpozen kopen en weer verkopen van effecten of andere financiële waarden traden is...Lees meer
discount security
  ... we spreken van discount security bij een effect dat verkocht wordt onder de pariteit dus bijvoorbeeld een obligatie van...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
handelsuren
  ... we spreken van de handelsuren bij de uren waarop aan de beurs officieel in effecten kan worden gehandeld deze zijn...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
niet geïndividualiseerde effecten
  ... met niet geïndividualiseerde effecten bedoelen we effecten die niet door middel van nummerbinding aan een cliënt zijn gebonden...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
aangesloten instellingen giraal effectenverkeer
  ... onder de aangesloten instellingen giraal effectenverkeer verstaan we alle banken en commissionairs die zich bij het giraal effectenverkeer...Lees meer
positie clearing effecten
  ... de positie in de clearing van effecten geeft per dag aan wat een deelnemer per...Lees meer
positieopbouw
  ... de positieopbouw is het overzicht van de aantallen effecten of derivaten die tegen een bepaalde koers zijn aangeschaft...Lees meer
premiejager
  ... een premiejager is iemand die op een emissie inschrijft in de verwachting dat de koers van de uit emissie...Lees meer
primaire emissie
  ... een primaire emissie is de uitgifte van nieuwe effecten en daarmee eigenlijk hetzelfde wat onder een "gewone" emissie wordt...Lees meer
recherchelijst
  ... de recherchelijst is een lijst met stuknummers van gestolen en anderszins zoekgeraakte effecten...Lees meer
recherchelijsten
  ... de recherchelijsten van gestolenen verloren effecten worden door de vereniging voor de effectenhandel aan het begin...Lees meer
reglement voor de effecten handel vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor de effectenhandel vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat...Lees meer
positie administratie effecten
  ... de positieadministratie effecten is een onderdeel van de effectenadministratie waarin het aantal uit effectentransacties te leveren of te...Lees meer
special purpose vehicle
  ... een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die...Lees meer
introductie door verhandeling
  ... bij introductie door verhandeling wordt er al gestart met de handel in eerder uitgegeven effecten voordat een fonds...Lees meer
premiegever
  ... de premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie de premiegever betaalt geeft de premie en verwerft daarvoor het...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
egalisatiedepot
  ... het egalisatiedepot is een voorraad aan effecten bij de effectenclearing van de beurs om eventuele kortstondige problemen bij de levering...Lees meer
eigen beheer van effecten
  ... onder het eigen beheer van effecten verstaan we een het zelf beheren van een effectenportefeuille waarbij verder...Lees meer
emissiemarkt
  ... onder de emissiemarkt verstaan we een onderdeel van de publieke kapitaalmarkt waarop de uitgiften emissies van nieuwe effecten zowel aandelen...Lees meer
emitteren
  ... onder emitteren verstaan we het uitgeven van effecten ofwel het publiek in de gelegenheid te stellen om effecten in een...Lees meer
fixed settlement
  ... fixed settlement is het afhandelingssysteem van de effectenbeurs waarbij zowel de levering als de betaling van effecten moeten plaats...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
fondsenreglement
  ... het fondsenreglement is het reglement van de effectenbeurs van amsterdam exchanges waarin de rechten en plichten van een uitgevende instelling...Lees meer
fondsenstaat
  ... een fondsenstaat is een overzicht van de effecten die een cliënt bij de bank of commissionair in bewaring heeft...Lees meer
fondsgerichte transactie
  ... onder een fondsgerichte transactie verstaan we een transactie die veroorzaakt wordt uit de handelingen rond het beheer van effecten...Lees meer
geannualiseerd rendement
  ... onder een geannualiseerd rendement verstaan we een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
handelsdag
  ... een handelsdag is een dag waarop in effecten gehandeld kan worden deze wordt ook wel beursdag genoemd...Lees meer
handelsportefeuille
  ... een handelsportefeuille is een speciale vorm van een beleggingsportefeuille waarmee we het geheel van effecten van een belegger die niet...Lees meer
haussepositie
  ... een haussepositie is een handelspositie waarbij iemand effecten in portefeuille heeft in de verwachting dat hij ze later tegen een...Lees meer
haussetransactie
  ... een haussetransactie is altijd een aankooptransactie waarbij een persoon effecten koopt in de verwachting dat de koers gaat stijgen en...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
inschrijfkoers emissie
  ... de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en...Lees meer
inschrijfprijs
  ... de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en...Lees meer
inschrijvingsbericht
  ... het inschrijvingsbericht is een bevestiging die door de bank of commissionair in effecten aan een cliënt wordt gezonden dat zijn...Lees meer
International Order Book
  ... het international order book iob is de transactieservice van de london stock exchange voor het verhandelen van internationale...Lees meer
IOB
  ... het international order book iob is de transactieservice van de london stock exchange voor het verhandelen van internationale...Lees meer
introductie door emissie
  ... onder een introductie door emissie verstaan we het uitgeven van effecten waarbij in nederland het publiek de gelegenheid...Lees meer
knipstaat couponafrekening
  ... de knipstaat couponafrekening is een staat waaruit blijkt welke bedragen aan coupons aan iedere cliënt die een bepaald fonds...Lees meer
koersrisicoeffecten
  ... het koersrisico van effecten is het risico dat voortvloeit uit het zich steeds wijzigende koersverloop van een tot...Lees meer
koopgelegenheid
  ... een koopgelegenheid is volgens een bepaalde groep beleggers een goede gelegenheid om effecten te kopen bijvoorbeeld door gunstige berichten een...Lees meer
koopsignaal in de technischeanalyse
  ... een koopsignaal in de technische analyse wordt gegeven vanuit een koerspatroon het doorbreken van een weerstandslijn...Lees meer
kortehandel
  ... we spreken wel van korte handel bij een vorm van effectenhandel waarbij koop en verkoop kort na elkaar plaatsvinden...Lees meer
neerwaarts risico
  ... in het algemeen verstaan we onder het neerwaarts risico het theoretische verlies dat op een portefeuille geleden kan worden...Lees meer
noteringscommitee
  ... het noteringscommitee is een belgische instelling die bepaalt welke effecten er op de beurs mogen worden verhandeld...Lees meer
nummeradministratie
  ... de nummeradministratie is een afzonderlijk onderdeel van de effectenvoorraadadministratie waarin de stuknummers van alle in voorraad aanwezige en bij derden...Lees meer
officiële markt
  ... de officiële markt is een gedeelte van de amsterdamse effectenbeurs waar de effecten die overeenkomstig de geldende regels uit...Lees meer
omzet in stukken
  ... onder de omzet in stukken verstaan we de omzet in effecten op de beurs uitgedrukt in aantallen omdat...Lees meer
onderbelegd
  ... we spreken van onderbelegd als we bij een gespreide portefeuille niet in voldoende mate zijn belegd in een bepaalde sector...Lees meer
onderuitgegaan
  ... we spreken van effecten valuta's of een markt als geheel dat ze onderuitgegaan zijn als ze een groot koersverlies geleden...Lees meer
overgenomen emissie
  ... een overgenomen emissie is een emissie waarbij een bank of een groep van banken het zogenaamde emissiesyndicaat alle nieuw...Lees meer
reglement voor de effectenhandel
  ... het regelement voor de effectenhandel bepaalt op welke wijze effecten op de beurs worden verhandeld...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
bed and breakfast
  ... onder het begrip bed and breakfast verstaan we een constructie met effectentransacties die in sommige landen en situaties...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
financiële transactie
  ... onder een financiële transactie verstaan we de ruil van huidig geld tegen toekomstig geld een voorbeeld van een financiële transactie...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
illiquide
  ... in feite is illiquide het tegenovergestelde van liquide we spreken van illiquide bij effecten als deze niet gemakkelijk in contanten om...Lees meer
leveringskosten
  ... de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het...Lees meer
makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer
maximum prijs fluctuatie
  ... onder de maximumprijsfluctuatie verstaan we de grootte van de beweging die de koers van effecten derivaten als opties en dergelijke...Lees meer
microlastendruk
  ... onder de microlastendruk worden wel de effecten verstaan van het heffen van hogere belastingen of van de manier waarop heffingen...Lees meer
netto liquide middelen
  ... onder de netto liquide middelen verstaan we de liquide middelen en effecten minus de onder vlottende passiva opgenomen...Lees meer
onderhandse emissie
  ... bij een onderhandse emissie worden potentiële beleggers gericht benaderd het is niet mogelijk openbaar in te schrijven op de emissie...Lees meer
tertiair inkomen
  ... het tertiair inkomen is het secundair inkomen gecorrigeerd voor ontvangen prijsverlagende subsidies en prijsverhogende belastingen op producten...Lees meer
fondscategorie
  ... onder een fondscategorie verstaan we een groep effecten die dezelfde eigenschappen hebben voorbeelden van een fondscategorie zijn bijvoorbeeld aandelen...Lees meer
binnenlandse emissie
  ... een binnenlandse emissie is een uitgifte van nieuwe effecten door een bedrijf of andere organisatie waarbij alleen ingezetenen uit...Lees meer
bottom up benadering
  ... onder een bottom up benadering verstaan we een wijze van beleggen waarbij direct de meest interessant geachte effecten...Lees meer
CBS koersindex
  ... de cbs koersindex valt onder de aandelen en obligatiekoersindices die dagelijks worden berekend door het cbs in een koersindex...Lees meer
CEDEL
  ... de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd...Lees meer
centrale de livraison de valeurs mobiliÞres
  ... de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
clearing van effecten
  ... onder de zogenaamde clearing van effecten verstaan we een systeem van collectieve afwikkeling van transacties op de beurs...Lees meer
dealingroom
  ... de dealing room van een bank is de afdeling waar men meestal per telefoon of direct op het beeldscherm...Lees meer
depotbericht
  ... een depotbericht is een bericht van een bank aan haar klanten meestal in de vorm van een bankafschrift waarop wordt...Lees meer
depotcliënt
  ... een depotcliënt is een cliënt van een depotbank die zijn effecten daar in bewaring heeft gegeven...Lees meer
depotnummer
  ... onder een depotnummer verstaan we het nummer of de identificatie waaronder de effecten worden geadministreerd die een bank of een...Lees meer
effectenbewaarder
  ... een effectenbewaarder is een organisatie die de effecten van een belegger bewaart en zorgt dat de benodigde administratieve handelingen worden...Lees meer
gestaffeld verkopen
  ... we spreken van gestaffeld verkopen als we volgens een schema op verschillende momenten en tegen verschillende koersen effecten van...Lees meer
sicovam
  ... met sicovam wordt een bepaald bewaarbedrijf voor effecten in frankrijk bedoeld...Lees meer
stukken vordering
  ... de stukkenvordering is het tegoed in stukken effecten van bijvoorbeeld nog te leveren effecten of delen daarvan door de verkopende...Lees meer
valutering effectennota
  ... de valutering effecten nota is de toekenning van een datum waarop het gevolg van een uitgevoerde effectentransactie intreedt...Lees meer
waardestaat
  ... een waardestaat is een opgave van in depot aanwezige effecten met hun beurswaarde...Lees meer
beleenbare activa van banken
  ... De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of...Lees meer
bezitsvorming
  ... onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen met name door particulieren bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld door...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
centraal economisch plan
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer
CEP
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer
DARTS
  ... darts staat voor dutch auction rate term securities dit zijn effecten waarvan de prijs tot stand komt door een zogenaamde dutch...Lees meer
depotbank
  ... een depotbank is in het algemeen een bank of andere financi ële instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen...Lees meer
geslotenbewaarneming
  ... onder gesloten bewaarneming verstaan we het feit dat een belegger via een kluiscontract waardezaken zoals bijvoorbeeld effecten in een...Lees meer
kascliënt
  ... een kascliënt is een cliënt die zijn fysieke effecten thuis bewaart of deze bij een bank of commissionair in zogenaamde gesloten...Lees meer
retailbanking
  ... retailbanking is een ingeburgerde term van amerikaanse oorsprong die de gestandaardiseerde financiële dienstverlening aan particulieren omvat zoals op het gebied...Lees meer
kernbezit
  ... met het kernbezit worden effecten meestal aandelen bedoeld die de basis van een beleggingsportefeuille vormen en die daar slechts bij...Lees meer
bewaarbedrijf
  ... een bewaarbedrijf is een instantie die de fysieke effecten of bewijzen daarvan daadwerkelijk bewaart als dekking van de uitstaande girale...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
biedkoers effecten
  ... onder de biedkoers effecten verstaan we de adviesprijs waarmee de hoekman aangeeft dat tegen die adviesprijs kooporders voor een...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer
effectendepot
  ... het effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open...Lees meer
beursorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
effectenvoorschot
  ... we spreken wel van een effectenvoorschot als er sprake is van krediet met effecten en als onderpand meestal is 60...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
ruildepot
  ... het ruildepot is een effectendepot waarin volledige zogeheten klassieke stukken terug te vinden zijn die verstrekt worden aan de eigenaars...Lees meer
schuldregister
  ... een schuldregister is een register bij een uitgevende instelling waarin de naam van de belegger staat die deelneemt aan een...Lees meer
schweizerische effectengiro ag
  ... de schweizerische effecten giro ag ofwel sega is het centraal instituut voor giraal effecten verkeer in zwitserland...Lees meer
secundaire emissie
  ... een secundaire emissie is de heruitgifte van effecten uit het bezit van een grote aandeelhouder of belegger...Lees meer
securitisatie
  ... onder securitisatie verstaan we een herstructurering van kredieten in de vorm van verhandelbare effecten in het algemeen obligaties we zien...Lees meer
shortselling
  ... short selling of short gaan is het verkopen van effecten die men niet bezit met als doel deze effecten...Lees meer
trommelpapier
  ... onder trommelpapier verstaan we effecten die na aankoop langdurig worden aangehouden en als een vast vermogensbestanddeel worden beschouwd...Lees meer
vereniging effecten uitgevende ondernemingen
  ... de vereniging effecten uitgevende ondernemingen veuo is een belangenorganisatie voor bedrijven met een beursnotering die ondermeer als...Lees meer
vereniging voor de effectenhandel
  ... de vereniging voor de effectenhandel die vaak wordt aangeduid met "de vereniging"...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
voorschot op effecten
  ... onder een voorschot op effecten ofwel effectenkrediet verstaan we een krediet tegen onderpand van effecten meestal zijn effecten...Lees meer
wet op de dividendbelasting
  ... de wet op de dividendbelasting is een wet van 1969 waarin de belasting van de opbrengst van...Lees meer
wet van een prijs
  ... de zogenaamde wet van één prijs is een economische wetmatigheid die ervan uitgaat dat er in een...Lees meer
bevoorschottingspercentage
  ... het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot...Lees meer
bewaarnemer
  ... een bewaarnemer is een bedrijf of instelling meestal een bank of commissionair die effecten voor een belegger bewaart en de...Lees meer
bewaarplaats
  ... onder een bewaarplaats verstaan we een plaats waar effecten of andere waardepapieren worden bewaard als het om tastbare stukken gaat...Lees meer
effectieve waarde
  ... onder de effectieve waarde verstaan we de waarde die effecten vertegenwoordigen bij normale verkoop op de beurs...Lees meer
rentedragende stukken
  ... onder rentedragende stukken worden effecten verstaan die rente uitbetalen zoals obligaties in tegenstelling tot effecten die dividend uitbetalen zoals...Lees meer
repurchase agreement
  ... de term repurchase agreement of repo kent meerdere betekenissen 1 het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met verschillende settlementdata...Lees meer
saldobiljet
  ... een saldo biljet is een gespecificeerde opgave van een bezit aan effecten bij een bepaalde bank of commissionair...Lees meer
secundaire markt
  ... onder de secundaire markt verstaan we de eigenlijke beurshandel de uitgifte of emissie van effecten gebeurt op de primaire markt...Lees meer
selloff
  ... een sell off is een massale verkoop van effecten meestal ten gevolge van paniek zie daarom ook bij paniekverkoop...Lees meer
vastrentende waarden
  ... onder vastrentende waarden verstaan we effecten met een renteopbrengst zoals obligaties spaarbiljetten spaarbewijzen etc...Lees meer
verhandelbaarheidsrisico
  ... onder het verhandelbaarheidsrisico verstaan we het risico dat er door het geringe aantal exemplaren van een goed zoals bepaalde effecten...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
leads and lags
  ... we spreken van leads and lags bij versnellingen en vertragingen in het betalingsverkeer in de technische analyse...Lees meer
leenstukken
  ... we spreken van leenstukken bij effecten die van de eigenaar worden geleend teneinde te kunnen voldoen aan een leveringsverplichting bijv...Lees meer
lichten
  ... onder het lichten van effecten verstaan we het fysiek uit de open bewaring halen van effecten bij een bewaarinstelling...Lees meer
lockin
  ... de zogenaamde lockin is de bepaling bij de emissie van nieuwe effecten waardoor aandeelhouders of een bepaalde groep van aandeelhouders...Lees meer
lossingsadvies
  ... een lossingsadvies is een bericht van lossing van een obligatie van een bank cq commissionair in effecten aan een obligatiehouder...Lees meer
steunaankoop
  ... een steunaankoop is de aankoop van valuta of effecten door een financiële instelling om de koers daarvan te ondersteunen die...Lees meer
stockexchange daily officiallist
  ... de stock exchange daily official list ofwel sedol is een identificatiecode voor europese effecten van zeven...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
stukkenrekening
  ... de stukkenrekening is de rekening waarop het bezit aan effecten van een cliënt wordt geadministreerd...Lees meer
stuknummer
  ... het stuknummer is het op een fysiek effect vermelde volgnummer dat op de mantel de talon en elke coupon of...Lees meer
technische effectenvoorraad
  ... de technische effectenvoorraad zijn de effecten die daadwerkelijk in de kluizen van een bank of bewaarbedrijf aanwezig zijn...Lees meer
thuisbewaarder
  ... onder een thuisbewaarder verstaan we een belegger die zijn fysieke stukken zelf thuis bewaart...Lees meer
toewijzing
  ... onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen...Lees meer
transactiedatum plus drie dagen
  ... onder transactiekosten in algemene zin verstaan we de kosten die tevoren gemaakt moeten worden om een contract tot stand te...Lees meer
beursrisico
  ... het beursrisico speelt vooral een rol bij verhandelbare effecten de beurs wordt op en neer bewogen door sentiment waarbij hebzucht...Lees meer
limitdown
  ... de zogenaamde limit down is de laagste notering waarbij nog in effecten wordt gehandeld wanneer de koers nog verder...Lees meer
technische goederenvoorraad
  ... de technische goederenvoorraad is de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer
technische voorraad
  ... onder de technische voorraad verstaan we de effecten die daadwerkelijk in de kluis van een bewaarinstelling aanwezig zijn of...Lees meer
transmissiemechanisme
  ... onder het transmissiemechanisme van het monetair beleid verstaan we de manier waarop de beslissingen rond het monetair beleid van invloed...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
clearing21
  ... clearing21 is het geavanceerde geautomatiseerd systeem dat clearnet gebruikt waarmee de beurstransacties van de bij euronext aangesloten beurzen administratief...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
clientenadministratie
  ... onder de cliëntenadministratie verstaan we de administratie van een bank die voor elke klant aangeeft welke effecten deze klant naar...Lees meer
close only order
  ... een close only order is een opdracht tot aan of verkoop van effecten of opties die alleen op het...Lees meer
collateralized debt obligation
  ... een cdo ofwel een collateralized debt obligation is een set hypotheken verpakt als beleggingsproduct...Lees meer
eensgevendgeld
  ... onder eensgevend geld verstaat men een manier om de koersen van effecten te noteren de marktwaarde van bijvoorbeeld obligaties wordt...Lees meer
effectenbescherming
  ... het begrip effectenbescherming lijkt meer te beloven dan de werkelijkheid de wet effectenbescherming is bedoeld om bezitters van effecten te beschermen...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
effectennota
  ... een effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt nav een in opdracht van een cliënt...Lees meer
emittent
  ... de emittent is de onderneming die nieuwe effecten uitgeeft via een emissie ook de bank of groep van banken die een...Lees meer
executiebeurs
  ... een executiebeurs is een beurs waarop door middel van een openbare verkoop effecten worden verkocht als een schuldenaar niet meer...Lees meer
gelimiteerde order
  ... een gelimiteerde order is een order voor de aan respectievelijk de verkoop van effecten waarbij de cliënt een limiet...Lees meer
gesloten hoek met doorlopende notering
  ... onder een gesloten hoek met doorlopende notering verstond men in de tijd van de werkelijke beursvloer...Lees meer
giraal effectenverkeer
  ... giraal effectenverkeer is een administratief proces van overboeken van zakelijke rechten op effecten van de ene effectenrekening naar de...Lees meer
giraal geschikte effecten
  ... met de term giraal geschikte effecten bedoelt men de effecten die geschikt zijn voor afwikkeling in het giraal...Lees meer
giraal leverbare fondsen
  ... giraal leverbare fondsen zijn normaal tot de notering op de amsterdamse effectenbeurs toegelaten effecten deze zijn echter bij...Lees meer
girodepot
  ... onder het girodepot of het girodepot necigef verstaan we het door het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv necigef...Lees meer
glad
  ... een belegger zit glad als hij alle openstaande posities heeft afgebouwd en dus geen effecten meer in portefeuille heeft...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
courtage bij effectentransacties
  ... de courtage bij effectentransacties is de provisie die een hoekman dan wel de opvolger van deze persoon volgens...Lees meer
effectenadministratie
  ... een belangrijk onderdeel bij een effecten bank is de effectenadministratie het mag duidelijk zijn dat de automatisering aan deze administratie zeker...Lees meer
euroclear
  ... euroclear is een in brussel gevestigd instituut dat zich bezighoudt met de effectenclearing door de aangesloten deelnemers worden zowel geldrekeningen...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
orderbook
  ... het orderbook is een lijst met openstaande gelimiteerde optieorders orders die in het orderbook staan worden bij voorrang uitgevoerd...Lees meer
geldig zoals aangegeven order
  ... onder een zogenaamde geldig zoals aangegeven order verstaan we een order voor de aankoop dan wel de...Lees meer
prolongatie
  ... onder een prolongatie verstaan we een lening op onderpand van effecten...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
prolongatierente
  ... de prolongatierente is de rente die verschuldigd is voor krediet op onderpand van effecten...Lees meer
prolongatieverbod
  ... het prolongatieverbod is het in de beschikking beursverkeer 1947 opgenomen verbod om in het algemeen met geleend geld effecten te...Lees meer
vorderingenoverschot
  ... een vorderingenoverschot is het verschil van de lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten van een sector of land verminderd met de lopende...Lees meer
watermerk
  ... een watermerk is een afbeelding in een document dat is aangebracht door de doorzichtigheid van het papier te veranderen...Lees meer
provisiereglement vereniging voor de effectenhandel
  ... onder het provisie reglement vereniging voor de effectenhandel verstaan we het reglement dat de door...Lees meer
amsterdams interprofessioneel marktsysteem
  ... Onder het amsterdams interprofessioneel marktsysteem meestal aangeduid met de wat simpeler afkorting aim verstaan we een op de...Lees meer
beursmakelaar
  ... met de term beursmakelaar wordt een commissionair in effecten bedoeld hoewel de term soms ook werd gebruikt voor een hoekman...Lees meer
effectenbeheer
  ... onder effectenbeheer verstaan we het beheren van effecten voor derden door een bankinstelling taken die onder dit beheren vallen zijn...Lees meer
effectenbeleggingsrekening
  ... onder het begrip effectenbeleggingsrekening verstaan we een rekeningcourantrekening waarmee we deel kunnen nemen in een beleggingsfonds...Lees meer
effectenonderpand
  ... onder een effectenonderpand verstaan we de effecten die verpand zijn voor een krediet...Lees meer
fondsenadministratie
  ... de fondsenadministratie is een administratie van effecten in aantallen of in nominale waarde per fonds per cliënt de fondsenadministratie wordt...Lees meer
gerealiseerde koerswinst
  ... de gerealiseerde koerswinst is de feitelijke winst in geld die een belegger boekt op het moment dat hij effecten...Lees meer
grijze effecten
  ... de grijze economie is dat deel van de informele economie dat legaal is zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk...Lees meer
grijze handel
  ... onder grijze effecten verstaan we effecten die binnenkort op de markt komen maar waar nu nog geen notering voor...Lees meer
nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV
  ... het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv wordt in het algemeen afgekort aangeduid...Lees meer
escrow
  ... onder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde...Lees meer
internalisering
  ... onder internalisering verstaan we het doorberekenen van externe effecten in de uiteindelijke verkoopprijs van het product we maken er door internalisering...Lees meer
koersverlies
  ... het begrip koersverlies heeft meerdere betekenissen ten eerste is koersverlies het verlies dat een belegger lijdt als gevolg van een koersdaling...Lees meer
koerswinstbelasting
  ... de koerswinstbelasting wordt ook wel kapitaalwinstbelasting genoemd...Lees meer
baisse
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
baisseperiode
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
beleggerssubstitutie
  ... Onder beleggerssubstitutie verstaan we met een dure term de overdracht van effecten of andere vermogenstitels...Lees meer
beurstax
  ... onder de beurstax verstaan we de belasting die bij de aan en verkoop van effecten betaald moet worden...Lees meer
leveringspositie
  ... de leveringspositie van een bank of commissionair is het totaal aan aandelen of andere effecten dat nog aan de markt...Lees meer
makelaar in effecten
  ... een makelaar in effecten is hetzelfde als een commissionair de term wordt echter niet veel gebruikt maar men gebruikt...Lees meer
markt neutraal
  ... we spreken van een positie in effecten of fondsen die marktneutraal is als de waarde van die positie die niet...Lees meer
wegzakken
  ... we spreken van wegzakken bij van effecten en indices wanneer deze zeer geleidelijk in koers dalen zonder dat daar op...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
witte balk
  ... de zogenaamde witte balk is een kenmerk op dividendbladen en couponbladen van binnenlandse effecten nederlandse certificaten van buitenlandse effecten...Lees meer
aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer
bewaarneming gesloten
  ... onder gesloten bewaarneming verstaan we het feit dat een belegger via een kluiscontract waardezaken zoals bijvoorbeeld effecten in een...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
commissionairsdwang
  ... de zogenaamde commissionairsdwang is een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
dekkingseisen
  ... beleggers die putopties en of ongedekt callopties schrijven moeten voldoen aan de minimum dekkingseisen zoals die zijn vastgesteld door amsterdam...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.