dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

woensdag 4 september 2013

aandeelhouder

Aandeelhouder

De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede-eigenaar van een vennootschap wordt. Dit wil meestal niet zeggen dat het aandeel inderdaad fysiek bij deze aandeelhouder aanwezig is. Sterker nog, dit zal tegenwoordig zelfs zelden of nooit meer het geval zijn. In het algemeen zal het aandeel gewoon een regeltje op een effectenrekening zijn.

Nominale waarde dient als basis

Juridisch gezien wordt het deel in het bedrijf van de aandeelhouder niet bepaald door de koers van het aandeel of wat hij er voor betaald heeft maar door de nominale waarde. Ook rechten van een aandeelhouder zoals het dividend worden naar rato van de nominale waarde uitgekeerd.


Middellijke en onmiddellijke aandeelhouders

We maken bij aandeelhouders onderscheid in middellijke aandeelhouders en onmiddellijke aandeelhouders.De onmiddelijke aandeelhouders hebben direct aandelen in een vennootschap, de onmiddelijke aandeelhouders hebben indirect invloed via een beleggingsconstructie, administratiekantoor en andere tussenliggende organen.

Verplichtingen aandeelhouder

De enige plicht die een aandeelhouder heeft is het volstorten van het aandeel, ofwel het betalen van het volledige nominale bedrag. Dit volstorten kan eenmalig geschieden maar ook in gedeelten, waarbij de aandeelhouder een oproep ontvangt om de storting te voldoen. Dit kan overigens alleen bij aandelen op naam, dus niet met de aandelen die we normaal gesproken dagelijks op de beurs verhandelen.

Aandeelhouder als boosdoener

Aandeelhouders behoren tot de stakeholders van de onderneming, dus tot de betrokkenen bij de onderneming. Door sommigen worden de aandeelhouders wel eens gezien als de bron van alle kwaad als er bij een onderneming iets mis gaat.

In de tijd van de kredietcrisis werd door de media veelvuldig gewezen naar "de aandeelhouder" die door zijn hebzucht en roep om snelle korte-termijn winsten de crisis voor een groot deel had veroorzaakt.

Mening aandeelhouder

Opmerkelijk daarbij is dat de mening van aandeelhouders vaak nauwelijks een gewicht in de schaal legt tenzij het een hele grote en hele machtige aandeelhouder betreft die ook nog goed de weg weet in het informele circuit. Particuliere beleggers zullen het in het algemeen kunnen vergeten. Niet alleen hebben zij vaak geen aandelen maar certificaten zonder stemrecht, maar ze zijn ook domweg te klein of om het nog onprettiger te zeggen, domweg niet belangrijk.

Vertegenwoordiging

Wat we nog wel eens zien is dat kleinere aandeelhouders zich verenigen en een vertegenwoordiger op de aandeelhoudersvergadering aanstellen.De VEB vinden we regelmatig in deze rol terug.

Conflict aandeelhouder en bestuurder

Als een bestuurder van een vennootschap faalt is het voor de aandeelhouders lastig om deze aan te pakken. De aandeelhouder kan in een dergelijk geval eigenlijk alleen de vennootschap zelf ter verantwoording roepen en hopen dat deze op haar beurt de bestuurder op de verantwoordelijkheden wijst. In de praktijk betekent dat dat een bestuurder van een vennootschap zichzelf aan moet pakken. Het behoeft geen toelichting dat dit niet snel zal gebeuren. Hierop is nog wel een uitzondering mogelijk namelijk indien de bestuurder een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens die aandeelhouder heeft geschonden. In dat geval kan de bestuurder toch rechtstreeks door die aandeelhouder aangesproken worden.

informatievoorziening aandeelhouder

Nog een belangrijk punt is de informatievoorziening: In beginsel hebben aandeelhouders geen toegang tot of zomaar recht op alle informatie en documentatie van de vennootschap waarvan zij aandelen bezitten, waardoor er een onbalans in de informatievoorziening kan ontstaan. Indien de vennootschap echter bijvoorbeeld grote beslissingen moet nemen, bijvoorbeeld op het financiële vlak dan hebben de aandeelhouders recht op alle informatie die van belang is om daar een weloverwogen oordeel te kunnen vormen en adequaat te kunnen stemmen in de vergadering van aandeelhouders.

werknemer als aandeelhouder

Een probleem met verschillende belangen kan ontstaan als een werknemer tegelijkertijd aandeelhouder is.Bijvoorbeeld een bonus of loonsverhoging voor deze werknemer komt ten laste van de winst (het dividend) van de aandeelhouder. Omgekeerd kan het in het belang van de aandeelhouder zijn om een bedrijf op te splitsen maar dat kan wel eens ten koste van de werkgelegenheid gaan. Daarom maakt men in dit soort gevallen nog wel eens gebruik van speciale aandelen met aangepaste rechten.

Administratiekantoor als aandeelhouder

Bij certificering oefent een administratiekantoor ook het stemrecht uit van niet-aanwezige beleggers in de certificaten. Omdat de opkomst bij aandeelhoudersvergaderingen bijna nooit boven de 50 procent uitkomt, heeft het administratiekantoor daarmee meestal de doorslaggevende stem bij alle beslissingen.

Wel actieve aandeelhouders zijn machteloos.

Aandeelhouders, die sinds de introductie van de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur, steeds meer zeggenschap hadden gekregen, wordt nu tenminste voor een deel de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de kredietcrisis in de schoenen geschoven door het bestuur van banken. Ook de commissie Maas had voorjaar 2009 zware kritiek op de rol van de aandeelhouders. Volgens deze commissie zouden aandeelhouders in de afgelopen jaren niet tegen het roekeloze gedrag van bestuurders zijn ingegaan. Nog sterker geformuleerd: met het kortetermijndenken van de aandeelhouders zouden ze bestuurders tot dat verkeerde gedrag hebben aangezet.

In vroeger jaren werd een aandeelhouder ook wel een actionist genoemd. Dit woord wordt voor zover bekend niet meer gebruikt.

Tot slot worden aandeelhouders gezien als achtergestelde crediteuren. Mocht een bedrijf in de problemen komen dan zijn ze het laatst aan de beurt bij het terugbetalen van de schuldeisers wat er in de praktijk op neerkomt dat er meestal nog maar erg weinig tot niets te halen valt.

Tegengestelde belangen


Vennootschap en aandeelhouders zitten zeker niet altijd op dezelfde lijn.

Wil een vennootschap vaak vooral naar de lange termijn kijken, veel aandeelhouders willen graag snel resultaten zien en een hoog rendement op korte termijn.

Vaak wordt er door de aandeelhouders gepleit voor aandeleninkoop en dividendverhoging.

Dat kan qua mening flink haaks op elkaar staan en op aandeelhoudersvergaderingen zorgen op dat punt dan ook voor flinke discussies.  Ook de beloningen en bonussen willen nog wel eens voor een flink verschil van inzicht zorgen zoals bijvoorbeeld ING begin 2018 mocht ervaren.

Toch kan een bedrijf die zelfde aandeelhouders hard nodig hebben. Vooral bij overnameperikelen. Dus wordt er uiteindelijk meestal wel een compromis gevonden


Vertalingen aandeelhouder

Engels:    Shareholder / stockholder
Spaans:    Accionista(Sp.)
Italiaans: Azionista(It.) 
Duits:     Aktionär / Anteilseigner
Frans:     Actionaire

Gebruikte begrippen in aandeelhouder


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhoudersvergadering
  ... Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt. Dit wil meestal niet...Lees meer
administratiekantoor
  ... Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken. Een vorm  liefdadigheid zoals bijvoorbeeld stichtingen en dergelijke worden meestal...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur, een directie (bestaande uit meerdere directeuren)  of een raad van bestuur zijn. Het bestuur wordt benoemd door...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten. Op de beurs vinden we aandelen, obligaties, opties, futures, agrarische termijncontracten en warrants. In nederland is Euronext als opvolger van Amsterdam Exchanges de organisator...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan- en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf (meestal een percentage van de winst) onttrokken...Lees meer
effectenrekening
  ... met een effectenrekening bedoelen we een speciale geldrekening. Op deze rekening kunnen op wens van een cliënt alle effectentransacties van hem afgewikkeld worden...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als het economisch eigendom heeft van een zaak...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar? Hoewel, er zijn nogal wat omschrijvingen en definities in omloop? Alexander Elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar niet mee blindlings vertrouwden en daarom geen geld meer wilden lenen...Lees meer
nominale bedrag
  ... onder het nominale bedrag van een lening verstaan we het bedrag zonder de opgebouwde rente of dergelijke waar de lening...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren. Het begrip is namelijk nogal breed. En er zijn daarnaast verschillende insteken mogelijk...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald. Beiden zijn daarom het beste te verklaren aan de...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent in de Nederlandse taal zeer veel betekenissen zoals...Lees meer
stakeholders
  ... de stakeholders zijn alle personen en ondernemingen die direct betrokken zijn bij een onderneming en die profijt of schade hebben...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft. Dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft in de praktijk meerdere betekenissen.
1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen
2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door één of meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen om ooit succesvol te worden. De meeste traders gaan er echter van uit dat ze alleen...Lees meer
volstorten
  ... onder het zogenaamde volstorten verstaan we het voldoen van het nog niet betaalde deel van de nominale waarde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van "iets" is in het algemeen het geldbedrag dat "iets" vertegenwoordigt. De waarde wordt in de praktijk bepaald door de...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid. De werkgelegenheid is op dit wat abstracte niveau te berekenen door de...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om tegen een betaling in een bepaalde vorm werkzaamheden te verrichten. In formele economische terminologie:  Het leveren van...Lees meer
winst
  ... een onderneming haalt zijn bestaansrecht uit de verkoop van producten of het verlenen van diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand zoals bijvoorbeeld een aandeelhouder kan uitoefenen op een beslissing die een vennootschap neemt...Lees meer

Begrippen waar aandeelhouder in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder en dat...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van deaandeelhouder...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersaansprakelijkheid
  ... Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de...Lees meer
aandeelhoudersmacht
  ... Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
administratiekantoor
  ... Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van...Lees meer
incentive
  ... extraatje dat een institutionele belegger verwerft bij het verstrekken van een moeilijk verkrijgbare lening 2 aandeel met extra voorwaarden...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
bijzonder aandeel
  ... een bijzonder aandeel wordt uitgegeven als beschermingsconstructie bij het bijzonder aandeel krijgt een aandeelhouder een bijzonder recht om een...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
agency theorie
  ... De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie de agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
juridische fusie
  ... een juridische fusie is een rechtshandeling waarbij vennootschap a het vermogen van vennootschap b verkrijgt of waarbij een nieuwe...Lees meer
afgeleid recht
  ... Een zogenaamd afgeleid recht is een recht dat een houder van een effect heeft en dat voortkomt uit het...Lees meer
stemrecht aandeelhouder
  ... het stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
middelijk aandeelhouder
  ... de middelijke aandeelhouder is de indirecte bezitter van een aandeel hij heeft het aandeel dus niet direct in bezit...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
greenmail
  ... de greenback is één van de vele bijnamen uit het dagelijkse spraakgebruik voor de amerikaanse dollar de munteenheid van de...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
beding van décharge
  ... een beding van dã©charge is een beding bij de verkoop van een niet volgestort aandeel dat bepaalt dat...Lees meer
preferente aandeelhouder
  ... een preferente aandeelhouder is een belegger die over preferente aandelen in een organisatie beschikt en die daarmee in het...Lees meer
floor member
  ... een floor broker specialist is een toegelaten instelling of functionaris van amsterdam exchanges die handelt in opties...Lees meer
marginale aandeelhouder
  ... onder een marginale aandeelhouder verstaan we iemand die alleen dan aandelen in een bedrijf koopt als hij denkt dat...Lees meer
medezeggenschap aandeelhouder
  ... de mediaan is de middelste waarde in een groep van getallen...Lees meer
onmiddellijk aandeelhouder
  ... we spreken van een onmiddellijke aandeelhouder als deze de aandelen in de vennootschap direct bezit dus niet via andere...Lees meer
dividendbelasting
  ... dividendbelasting of in het engels dividend tax is een vorm van belasting op dividend uitkeringen die op het uitbetaalde dividend...Lees meer
restantbewijs
  ... een restantbewijs is een bewijs dat wordt uitgereikt na afschrijving van de gehele nominale waarde van een aandeel met...Lees meer
secundaire emissie
  ... een secundaire emissie is de heruitgifte van effecten uit het bezit van een grote aandeelhouder of belegger...Lees meer
wetmelding zeggenschap
  ... in de wet melding zeggenschap wmz is vastgelegd dat een aandeelhouder die een bepaald percentage aandelen overschrijdt zowel...Lees meer
action de jouissance
  ... Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
bewijs van deelgerechtigdheid
  ... onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
stichting corporate governance
  ... de stichting corporate governance is een stichting die de gezamenlijke belangen van de nederlandse pensioenfondsen in hun rol...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer
proxy
  ... een zogenaamde proxy is in de effectenwereld een machtiging om namens een aandeelhouder stemrecht uit te oefenen...Lees meer
grootaandeelhouder
  ... onder een grootaandeelhouder verstaan we een aandeelhouder die een relatief groot deel van de aandelen bezit...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.