Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 8 april 2014

winst

winst


Winst algemeen

Een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet.

Bij het vervaardigen van de producten worden diverse kosten gemaakt.

Het positieve verschil tussen omzet en kosten wordt het bedrijfsresultaat genoemd.

Corrigeert men dit voor overige baten en lasten (zoals rente), dan resulteert de winst voor aftrek van belasting.

Hierover wordt belasting betaald; Het restant is de winst na belasting.

Dit restant wordt voor een deel uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van dividend of aan de werknemers in de vorm van tantiemes, bonussen en winstdeling.Ten einde het eigen vermogen te vergroten wordt een deel van de winst gereserveerd.

Ook eenmalige baten en lasten en buitengewone baten en lasten kunnen nog een rol spelen.

Winst in fiscale zin:

het totale bedrag aan voordelen dat een ondernemer bij het uitoefenen van zijn bedrijf verwerft gedurende het gehele bestaan van die onderneming of gedurende de periode dat hij belastingplichtig is.

Indien naar de winst over een bepaald jaar wordt gekeken, spreekt men over de (fiscale) jaarwinst.

Winst bij fundamentele analyse

Fundamentele analyse wordt in principe gebruikt om toekomstige prijsbewegingen van de markt te voorspellen op basis cvan onderliggende factoren die een rol spelen bij vraag en aanbod van het betreffende aandeel.

Bij de fundamentele analuse wordt de geschiedenis van het fonds, met name de jaarcijfers bekeken en die te vergelijken met de huidige situatie om zo te kunnen zien of het nu beter of juist slechter gaat met het betreffende fonds.

Omdat er erg veel cijfers en daaruit berekende kengetallen zijn die voor de fundamentele analyse van belang zijn is het belangrijk om een selectie te maken.


  • Vaak wordt er dan gekeken naar 
  • Winstgroei (eng.earnings growth), 
  • Winst per aandeel(eng. earnings per share), 
  • Winst per aandeel tov vorig jaar (eng.earnings per share rank),
  • Koers/Winst verhouding(eng.P/E ratios),
  • Koers naar omzet ratio(eng.price to sales ratio),
  • De omzet(eng.volume)  en de 
  • Accumulation/distribution.


Overigens wordt de Accumulation/distribution laatste ook vaak onder de technische analyse bij de sentimentindicatoren gerekend.

winstgevendheid van een aandeel

Een belangrijke graadmeter is de winstgevendheid van het aandeel, en met name de groei ervan in het laatste kwartaal.

De meeste bedrijven geven kwartaalcijfers uit waar deze cijfers uit te halen zijn.

Dit kengetal wordt zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis berekend.

Omdat we op kwartaalbasis werken is meestal in een vroeg stadium te zien dat er zwaar weer op komst is.

Als de winsten dalen, moet er gesneden worden in de kosten, en dat is meestal een slecht teken dat een daling voorspelt.

winst per aandeel

De winst per aandeel is een bekende manier om de financiële kracht van een bedrijf te meten.

Hierbij wordt de winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Dit cijfer kan dan vergeleken worden met de cijfers van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Ook hiermee kan een verwachting uitgesproken worden over ene mogelijke stijging of daling van de koers.

De earnings per share rank rating meet de winstgroei of daling over twee opeenvolgende kwartalen in vergelijking tot dezelfde kwartalen een jaar eerder.

Dit wordt vergeleken met de groei over de laatste 3 of 5 jaar en met vergelijkbare bedrijven.

Hieruit wordt een soort top 100 samengesteld zodat een belegger een inschatting kan maken welk aandeel hij kan kopen en met welke hij beter nog even kan wachten.

koerswinstverhouding

Ook de koerswinstverhouding is op zich een weinig zeggend getal maar moet vergeleken worden met andere aandelen en dan met name branchegenoten. Hieruit volgt dan of een aandeel relatief duur of goedkoop is ten opzichte van deze aandelen, waaruit dan een conclusie voor kopen of verkopen genomen kan worden.

price-to-sales indicator

De price-to-sales indicator helpt ons om in te zien of een aandeel is overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Hierbij berekenen we eerst de verkopen per aandeel, en delen dat op de koers van het aandeel.  Ook dit getal kan dan weer vergeleken worden met branchegenoten.

Is een fonds sterk overgewaardeerd, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de koers, terwijl ondergewaardeerde aandelen juist opwaarts potentieel hebben.

Winst en omzet

De omzet van het aandeel geeft het aantal dat dagelijks verhandeld wordt. Dit is een belangrijk getal als de omzet sterk aan het toenemen is. Een verandering van de omzet is namelijk meestal een voorteken van een koerswijziging. Blijft de omzet min of meer constant dan is er kennelijk weinig bijzonders over het fonds te melden.


accumulation and distribution


Tot slot geeft accumulation and distribution het aantal long posities in een aandeel ten opzichte van het aantal short posities. Dit is van belang omdat het probeert aan te geven of kopers of verkopers aan de winnende hand zijn.
De accumulation and distribution wordt berekend door het verschil van de koers van vandaag met die van gisteren te vermenigvuldigen met de omzet en dit bij een cumulatief totaal op te tellen (of af te trekken bij een koersdaling)
Dit zijn een aantal belangrijke kengetallen uit de fundamentele analuse en elke belegger dient eigenlijk met deze getallen vertrouwd te zijn, zodat hij degene eruit kan pikken die het best in zijn persoonlijke portefeuille passen.Gebruikte begrippen in winst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
accumulation
  ... De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfsresultaat
  ... onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto inkomsten uit...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
earnings per share
  ... earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
financieren
  ... financieren is de manier waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
jaarcijfers
  ... de jaarcijfers van een onderneming zijn een serie documenten dat de balans en de verlies en winstrekening bevat...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kwartaalcijfers
  ... de zogenaamde kwartaalcijfers zijn een benaming voor de balans en de verlies en winstrekening die na het afsluiten van elk...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
ondergewaardeerd
  ... we zeggen dat een fonds sector regio of markt ondergewaardeerd is als deze volgens de markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
opwaarts potentieel
  ... het opwaarts potentieel van een fonds is het vermogen dat dit fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer

Begrippen waar winst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
steraandeel
  ... elke beurs heeft wel een beurslieveling dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben en dat door...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
indexarbitrage
  ... onder indexarbitrage verstaam we een vorm van computergestuurde handel waarbij gebruik gemaakt wordt van kleine koersverschillen bijvoorbeeld...Lees meer
ingekocht aandeel
  ... een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is...Lees meer
kelly formule
  ... met de kelly formule kunnen we bepalen hoeveel we optimaal in kunnen zetten bij een gokspel...Lees meer
lange handel
  ... de zogenaamde lange handel is een vorm van effectenhandel waarbij effecten worden gekocht voor de lange...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
myopic loss aversion
  ... met de term myopic loss aversion bedoelt men in de wereld van de psychologie en behaveriol finance het...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
voorwetenschap
  ... voorwetenschap is een andere benaming voor voorkennis ofwel het beschikken over koersgevoelige informatie voordat deze publiekelijk bekend is...Lees meer
amortisatiefonds
  ... Een amortisatiefonds is een fonds waaruit de aflossing van obligaties wordt bestreden het amortisatiefonds kan gevormd worden door het storten...Lees meer
arbitrage
  ... Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties...Lees meer
baitback
  ... De baitback is een beleggingstechniek waarbij een aandeel dat een winst van 150% heeft gemaakt voor de helft van de...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
agiostock
  ... Met de term agiostock bedoelen we een uitkering van stockdividend ten laste van de agioreserve de eerdergevormde agioreserve wordt...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
obligatie
  ... de aflossingswinst is de winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan waar de...Lees meer
analyse per aandeel
  ... Onder analyse per aandeel verstaan we een vorm van beleggingsanalyse die zich vooral toelegt op de opbrengst...Lees meer
beleggingsadvies adviesinflatie
  ... Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor...Lees meer
arbitrageant
  ... een arbitrageant is een persoon die zich met arbitrage bezighoudt dus iemand die probeert uit prijsverschillen op verschillende markten winst...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
fence
  ... een fence is een optiepositie bestaande uit de onderliggende waarde een out of the money geschreven calloptie en een out of...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
backspread
  ... De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer
peg ratio
  ... de peg ratio wordt gebruikt voor het waarderen van groeiaandelen hierbij wordt de koers winst verhouding gedeeld door de verwachte...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
cold calling
  ... met het begrip cold calling wordt bedoeld dat particulieren telefonisch worden benaderd om geld te stoppen in meestal zeer...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
terugverdiencurve
  ... de zogenaamde terugverdiencurve is de soms wat moedeloos makende voorstelling van het rendement dat we moeten maken om eerdere verliezen goed te...Lees meer
a la baisse
  ... Een ၠla baisse transactie is een transactie op de beurs waarbij effecten worden verkocht in de...Lees meer
amortisatiebewijs
  ... In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd...Lees meer
contrair beleggen
  ... bij contrair beleggen laten we de blue chips de algemeen bekende aandelen links liggen en wenden ons tot de...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
Elliott wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
papieren verlies
  ... een papieren verlies is een verlies dat wel ontstaan is maar omdat er nog niet verkocht is niet echt...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
bubble
  ... onder een bubble of bubbel verstaan we een periode dat de koersen fors overgewaardeerd zijn ten opzichte van de werkelijke...Lees meer
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
januari effect
  ... januari is voor veel beurzen de ideale maand om te gaan stijgen wat het januari effect wordt genoemd...Lees meer
loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
maximale totale winst
  ... de maximale totale winst ontstaat als het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten maximaal is...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
driepoot
  ... de driepoot of optiedriepoot is een benaming voor een optieconstructie bestaande uit drie opties in dezelfde optieklasse te weten een...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
table top
  ... een table top is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
wiskundige verwachting
  ... de wiskundige verwachting is een zeer belangrijk kengetal van een tradingsysteem...Lees meer
zwartwit denken
  ... één van de bekendste problemen in trading is het zogenaamde zwart wit denken en in de beleggerspsychologie komen...Lees meer
capital fulcrum point
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
CFP
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
buying opportunity
  ... een buying opportunity is volgens beleggers een ideaal moment om bepaalde aandelen te kopen...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
stadiummethode
  ... de stadiummethode is een techniek om aandelen te selecteren die bekend geworden is door de publicist marcel rila...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie is een vorm van een obligatie waarbij naast het vaste rentepercentage een extra rente gegeven kan...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
koppelverkoop
  ... er is sprake van koppelverkoop wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van...Lees meer
quote
  ... het woord quote betekent letteriijk deling bij een zogenaamde macro economische quote bekijken we iets ten opzichte van het nationaal...Lees meer
binaire boom
  ... een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
collar
  ... de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "...Lees meer
pyramidingtechniek
  ... de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een...Lees meer
timebased exit
  ... de time based exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken bij een time based exit wordt een positie...Lees meer
kakkerlaktheorie
  ... de kagi grafiek is een weinig gebruikt type grafiek gerelateerd aan candlesticks en eveneens afkomstig uit japan net als...Lees meer
Kapitaalrendement
  ... het kapitaalrendement is de winst plus de ontvangen rente gedeeld door het geïnvesteerde vermogen...Lees meer
kans gewogen winstverlies diagram
  ... een wat minder bekende variant van het winst verlies diagram is het kans gewogen winst verlies...Lees meer
aanvraagtottoelating
  ... Onder een aanvraag tot toelating verstaan we het verzoek van een vennootschap om een offici ële notering te krijgen...Lees meer
accumulate
  ... Onder het engelse begrip accumulate verstaan we het toevoegen van nieuwe posities aan een al bestaande positie deze positie zal in...Lees meer
gerealiseerd koersverlies
  ... het gerealiseerd koersverlies is het feitelijke verlies dat een belegger lijdt op het moment dat hij effecten verkoopt tegen...Lees meer
ethisch ondernemen
  ... de meeste ondernemingen hebben als doelstelling het maken van winst teneinde de continuïteit van eht bedrijf te waarborgen maar...Lees meer
ondernemingskosten
  ... ondernemingskosten zijn aftrekbaar van de winst zij komen ten laste van de winst van het jaar waarop zij betrekking...Lees meer
return equity
  ... de return on equity wordt berekend als one year's earnings / shareholder's equity...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
prijsspread
  ... een prijsspread is een optieconstructie waarbij men opties van dezelfde optieklasse met dezelfde looptijd maar met verschillende uitoefenprijzen koopt en...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
equitymethode
  ... de equitymethode is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen uitgangspunt van de equitymethode is de aanschafwaarde...Lees meer
lambda
  ... de griekste letter lambda wordt gebruikt om de hefboomwerking van opties te meten het is de procentuele verandering van de optieprijs...Lees meer
beleggingsratios
  ... Onder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren denk bij...Lees meer
long term buy
  ... een long term buy is een koopadvies van een beleggingsanalist waarbij je indirect de boodschap "niet zeuren als...Lees meer
stalebull
  ... onder een stale bull verstaan we een effectenhandelaar die een papieren winst op zijn effecten heeft maar er geen...Lees meer
laat renderende projecten
  ... laat renderende projecten zijn projecten die eerst later tot de winst zullen gaan bijdragen vanwege een lange voorbereidings...Lees meer
lufthansasyndicaat
  ... een lufthansa syndicaat is de benaming voor een groepje effectenbankiers dat naar het buitenland vliegt om er snel te...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
fout bij trading
  ... natuurlijk heeft u heel goed nagedacht over uw tradingplan u hebt het door en door getest...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
al uitgegeven geld effect
  ... het al uitgegeven geld effect vinden we in de wereld van de trading psychologie...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
cole techniek
  ... de cole techniek is een manier om aandelen te selecteren ontworpen door roger cole...Lees meer
verwatering
  ... verwatering is het verschijnsel dat een aandeel minder waard wordt omdat er zonder dat het vermogen van de onderneming gegroeid...Lees meer
wooden ticket
  ... een wooden ticket is jargon voor het bevestigen van een order die niet is uitgevoerd...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
monopoliewinst
  ... bij een monopolie heeft één aanbieder vrij spel het feit dat hij een monopolie heeft levert monopoliewinst op op winst...Lees meer
technisch bedrijfsoptimum
  ... onder het technisch bedrijfsoptimum verstaan we het punt waar een bedrijf optimaal produceert ofwel het punt waar de kosten...Lees meer
verliesenwinstrekening
  ... onder de verlies en winstrekening verstaan we een opgave van de gabg van zaken binnen een bedrijfs waaruit...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
moneystop
  ... een zogenaamde moneystop is een een stopconditie in een tradingsysteem die gebaseerd is op het maximum geldbedrag...Lees meer
perfectionisme
  ... wellicht kent u die traders wel die elke minuut die zij hebben bezig zijn met het ontwikkelen van...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer
trade efficientie
  ... de trade efficientie is een techniek om trades onderling te vergelijken bij het backtesten van een tradingsysteem hierbij wordt...Lees meer
beursvoorspelling
  ... het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek...Lees meer
inkoop van aandelen
  ... met de inkoop van aandelen willen bedrijven het aantal aandelen dat uit staat op de markt terugbrengen het...Lees meer
kostendekking
  ... er is sprake kostendekking als een onderneming noch winst noch verlies maakt de opbrengst is precies voldoende om de kosten...Lees meer
kwaliteit van de winst
  ... bij het bepalen van de zogenaamde kwaliteit van de winst kijken we vooral waardoor deze winst is...Lees meer
kwartaire sector
  ... de kwartaire sector is dat deel van de dienstensector dat niet op winst gericht is men spreekt ook wel...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
preferentaandeel
  ... aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling...Lees meer
martingale
  ... een martingale is een vrij bekende strategie die wordt gebruikt bij gokspelen en die erop neerkomt dat je bij verlies...Lees meer
reflecting pyramiding
  ... de techniek van reflecting pyramiding is het omgekeerde van omstreden techniek van pyramiding bij pyramiding voegen we na een bepaalde...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
bungeeaandeel
  ... soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af meestal na een...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag onderdeel van een margin bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer
internetbubble
  ... periode van ongeveer 1998 tot 2000 waarin beleggers het gevoel kregen dat internetbedrijven tot in de hemel zouden groeien hoewel...Lees meer
rentedekkingsgetal
  ... het rentedekkingsgetal is een verhoudingsgetal dat aangeeft of een bedrijf in staat is om uit de winst voor belastingen en...Lees meer
jojoaandeel
  ... het jojo aandeel beweegt zich vrij cyclisch tussen twee harde grenzen zeg maar binnen een soort van tradingrange...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
profitfactor
  ... de profitfactor is een bekende grootheid bij het testen van tradingsystemen het is simpel de totale winst gedeeld door...Lees meer
percentage winnende trades
  ... veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80%...Lees meer
bear rotated cylinder
  ... onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer
commerciële jaarrekening
  ... de commerciële economie is het onderdeel van de economie dat zich toelegt op het ondernemingsbeleid dat direct of indirect...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
rally
  ... een rally of koersrally is een lange periode van regelmatige stijging van de koersen resulterend in een sterke koersstijging of...Lees meer
covered call writer
  ... een covered call writer is een belegger die zich constant bezig houdt met het schrijven van covered calls...Lees meer
big bath
  ... met de engelstalige term big bath wordt bedoeld dat een bedrijf een grote last in één keer neemt...Lees meer
bijleenregeling
  ... de bijleenregeling uit 2004 was een voorbeeld van voorzichtig morrelen aan de politiek altijd al zeer beladen hypotheekrenteaftrek de winst...Lees meer
commissarissenbeloning
  ... onder de commissarissenbeloning verstaan we de vergoeding en het tantiã¨me toegekend aan een commissaris van de vennootschap...Lees meer
winstinflatie
  ... winstinflatie is een vorm van inflatie die ontstaat als ondernemingen hun prijzen verhogen met het verhogen van de eigen winst...Lees meer
married put
  ... onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht...Lees meer
neutralestrategie
  ... we gebruiken een neutrale optiestrategie als we verwachten dat de beurs de komende tijd niet of slechts gering zal...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
rested
  ... onder rested verstaan we een element van de tijdswaarde van een optie of een warrant...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
belastingen op productie en invoer
  ... De belastingen op productie en invoer zijn alle door bedrijven en de overheid afgedragen belastingen die...Lees meer
deelnemingsvrijstelling
  ... een deelnemingsvrijstelling is een vrijstelling voor belastingplichtigen van belasting over alle voordelen die zij uit hun deelneming in een bedrijf...Lees meer
garantiefonds
  ... een zogenaamd garantiefonds is een beleggingsfonds dat vrijwel geheel is opgebouwd uit derivaten...Lees meer
oprichtersbewijs
  ... een oprichtersbewijs is een door de oprichters ondertekend document waaruit de stichting van de vennootschap blijkt later vervangen door de...Lees meer
quick turn
  ... bij een quick turn wordt er een effect of een derivaat gekocht en zodra daar een kleine winst op...Lees meer
belastingen op inkomen winst en vermogen
  ... De belastingen op inkomen winst en vermogen vinden we terug als een aparte post in...Lees meer
directe belasting
  ... een directe belasting is een vorm van een belasting die aan personen of bedrijven worden opgelegd het is de bedoeling...Lees meer
marginale bijdrage
  ... de marginale bijdrage is het verschil tussen de marginale kosten en de marginale opbrengst...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
caps
  ... een caps is een speciaal soort optie verhandelbaar op de chicago board of options exchange met een beperkte mogelijkheid qua uitoefening...Lees meer
compensabel verlies
  ... onder compensabel verlies verstaan we verliezen die in latere jaren op de winst in mindering gebracht kunnen worden wat...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
condor
  ... een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram...Lees meer
iron condor
  ... een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram...Lees meer
verlieswinstdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
winstverliesdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
wvdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
sigarenpeukbenadering
  ... bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat...Lees meer
sigarenpeukbenadering
  ... bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat...Lees meer
uiteindelijke uitkomst effect
  ... het uiteindelijke uitkomst effect vinden we terug bij de behavariol finance cq tradingpsychologie...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer
dividend per aandeel
  ... het dividend per aandeel is het bedrag aan dividend dat per aandeel wordt uitgekeerd en dat verkregen wordt...Lees meer
dotcom
  ... een dotcom slaat op de toevoeging "com" achter ondernemingen op internet en staat als zodanig voor de wereld van e...Lees meer
double digits
  ... met de term double digits wordt bedoeld dat er bij een bedrijf sprake is van twee cijferige winstcijfers...Lees meer
dividendegalisatie
  ... onder de zogenaamde "dividendegalisatie" verstaan we het beleid van een vennootschap om fluctuaties in de winst niet terstond in de...Lees meer
dividendpolitiek
  ... de dividendpolitiek is het beleid dat een onderneming voert met betrekking tot het uitkeren van dividend zoals handhaving op hetzelfde...Lees meer
fiscale reserve
  ... onder de fiscale reserves verstaan we een drietal reserves die een ondernemer onder bepaalde voorwaarden kan vormen ten...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
koersratios
  ... koersratio's hebben op zich als absoluut getal meestal niet zo'n betekenis ze worden echter gebruikt in combinatie met koersratio's van...Lees meer
papieren winst
  ... winst op een positie die wel ontstaan is maar omdat de positie nog niet gesloten is niet echt in...Lees meer
christmastree
  ... de christmastree is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een hogere uitoefenprijs...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
preferent dividend
  ... preferent dividend is een vorm van dividend dat eerst wordt uitbetaald voordat de winst als dividend over de andere...Lees meer
primair dividend
  ... primair dividend is een in de statuten van de vennootschap vastgestelde uitkering uit de winst aan de gewone aandeelhouders...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
pretaxmargin
  ... de pretax margin is de winst voor belastingen in procenten van de omzet de term wordt met name veel...Lees meer
price to cashflow
  ... p cf is een veelgebruikte afkorting voor price to cash flow het is een financieel kengetal welke...Lees meer
realisatiebeginsel
  ... het realisatiebeginsel is een term uit de wereld van de boekhouding en wil zeggen dat de winst van een bedrijf...Lees meer
pricespread
  ... een pricespread is een optiespread strategie waarbij uitsluitend de uitoefenprijzen verschillend zijn...Lees meer
rechtsvormen van ondernemingen
  ... gangbare rechtsvormen van ondernemingen de gangbare rechtsvormen van ondernemingen zijn 1 de eenmanszaak 2 de vennootschap onder firma 3 de commanditaire...Lees meer
percentage winnaars
  ... in veel advertenties voor tradingsystemen en dergelijke komen we nogal eens het percentage winnaars tegen...Lees meer
position management ratio
  ... de position management ratio is de verhouding tussen het aantal trades dat winnend is afgesloten en het aantal...Lees meer
floating profit
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
handelsportefeuille
  ... een handelsportefeuille is een speciale vorm van een beleggingsportefeuille waarmee we het geheel van effecten van een belegger die niet...Lees meer
inkomstenobligatie
  ... een inkomstenobligatie is een vorm van een obligatie waarop de rente slechts wordt betaald voor zover de winst van het...Lees meer
afstaan
  ... We spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben...Lees meer
inleveren
  ... we spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben...Lees meer
terugmoeten
  ... we spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben...Lees meer
koersreactie
  ... onder een koersreactie verstaan we de prijsdaling die optreedt na een wat langere periode van koersstijging een koersreactie is vaak het...Lees meer
marginale aandeelhouder
  ... onder een marginale aandeelhouder verstaan we iemand die alleen dan aandelen in een bedrijf koopt als hij denkt dat...Lees meer
netto winst per aandeel
  ... de nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs...Lees meer
ondergewaardeerd
  ... we zeggen dat een fonds sector regio of markt ondergewaardeerd is als deze volgens de markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
ongerealiseerde winst
  ... de ongerealiseerde winst is hetzelde als de papieren winst de ongerealiseerde winst is de winst op een belegging die...Lees meer
bestendige gedragslijn
  ... een bestendige gedragslijn is een ander woord voor consistent en consequent gedrag een bestendige gedragslijn is een manier van...Lees meer
cashcow
  ... een cash cow is een engelse term voor een onderdeel van een bedrijf dat gedurende een langere tijd veel...Lees meer
balansfiscaal
  ... De fiscale balans is een balans die jaarlijks wordt opgesteld met als doel de vaststelling van de winst...Lees meer
fiscale balans
  ... de fiscale balans is een balans die jaarlijks wordt opgesteld met als doel de vaststelling van de winst...Lees meer
fully diluted earnings per share
  ... de fully diluted earnings per share is de winst per aandeel die over zou blijven als...Lees meer
marginale kosten
  ... onder de marginale kosten verstaan we de toename van de kosten als de productie met één exemplaar toeneemt...Lees meer
overwinst
  ... 1 dat deel van de winst dat een als normaal geachte vergoeding voor het ondernemersrisico of een tot standaard...Lees meer
niet gerealiseerdewinst
  ... onder de niet gerealiseerde winst of juist verlies verstaan we de waarde van een openstaande positie...Lees meer
dealer
  ... een dealer op de beurs is een handelaar die uit kleine verschillen tussen biedkoersen en laatkoersen winst tracht te maken...Lees meer
dividend winst verhouding
  ... de dividend winstverhouding is verhouding tussen de winst per aandeel en het uitgekeerde dividend per aandeel...Lees meer
dividend reserve
  ... als er sprake is van een dividendreserve bij een onderneming dan is dit een eerdere opgebouwde reserve waaruit dividenduitkeringen kunnen...Lees meer
dumpen
  ... bij dumpen is er sprake van massaal verkopen in de zin van " toen de cijfers bekend werden dumpten...Lees meer
dutch discount
  ... met dutch discount wordt het verschijnsel aangeduid dat nederlandse aandelen een lagere koers hebben dan vergelijkbare buitenlandse aandelen met dezelfde koers winst verhouding...Lees meer
dutch premium
  ... met dutch premium wordt het verschijnsel aangeduid dat nederlandse aandelen een hogere koers hebben dan vergelijkbare buitenlandse aandelen met...Lees meer
boekhoudfraude
  ... het begrip boekhoudfraude komen we veelvuldig tegen in beleggersland meestal betreft het hier een verkeerde voorstelling van zaken waar het de...Lees meer
brutowinst
  ... het begrip brutowinst staat boekhoudkundig voor de gemaakte winst voordat belastingen afschrijvingen en kosten er van afgetrokken zijn...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
directe belastingen
  ... onder de directe belastingen verstaan we de belastingen die aan personen of bedrijven worden opgelegd...Lees meer
directieverslag
  ... het directieverslag is een onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf die daarnaast bestaat uit de balans en de winst...Lees meer
discontolening
  ... een discontolening is een lening die beneden de nominale waarde wordt aangeboden en later tegen 100% wordt afgelost...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
jaarstukken
  ... jaarstukken zijn een verzamelnaam voor de documenten die een overzicht geven van de financiële situatie zoals de balans de verlies...Lees meer
returnoncapitalemployed
  ... met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor...Lees meer
besteedbaar inkomen
  ... het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
buitengewone baten en lasten
  ... wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan...Lees meer
rendement eigen vermogen
  ... onder het rendement eigen vermogen bij een bedrijf ook wel "return on equity" of roe genaamd verstaan we...Lees meer
rentabiliteitsratio
  ... het zogenaamde rentabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht geeft in het rendement op het in een onderneming geïnvesteerde...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
vermogenswinst
  ... onder vermogenswinst verstaan we de winst die gerealiseerd kan worden op een vermogen bijvoorbeeld de gerealiseerde koerswinst bij de verkoop...Lees meer
vermogenswinstbelasting
  ... onder vermogenswinstbelasting verstaan we een belasting die wordt geheven over de winst op vermogensobjecten zoals onroerend goed en effecten...Lees meer
vervangingsreserve
  ... de vervangingsreserve is de fiscaal toelaatbare reservering van boekwinsten bij verkoop of bij uitkering van een vergoeding wegens verlies of...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer
omloopsnelheid van de voorraad
  ... de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
short strangle
  ... een short strangle is een strangle die geheel bestaat uit geschreven posities en die het qua winst moet hebben...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
factorkosten
  ... onder factorkosten verstaan we de kosten die samenhangen met het gebruik van de productiefactoren loon winst pacht en rente...Lees meer
tertiaire sector
  ... de tertiaire sector is de sector van de commerciële ofwel de op het maken van winst gerichte dienstverlening...Lees meer
profitfactor
  ... de term profit factor komt uit de moneymanagement technieken de profit factor is de verhouding tussen het produkt van de...Lees meer
termijnpremie
  ... de termijnpremie is de winst die een termijncontract opgeleverd heeft nadat dit contract weer is gesloten...Lees meer
tradingsysteem zelf bouwen of kopen
  ... iedere trader die op zoek is naar een betrouwbaar tradingsysteem kent het dilemma wel moet ik...Lees meer
bait back
  ... Een zogenaamde baitback is een manier van winst nemen met name op het gebied van aandelen het principe is simpel...Lees meer
consensustaxatie
  ... de consensustaxatie wordt gebruikt bij de taxaties van de winst per aandeel door aandelenanalisten of onderzoeksinstituten door een groot aantal taxaties...Lees meer
cumulatief preferent
  ... cumulatief preferent is een voorkeursrecht bij een aandeel dat blijft bestaan ook als het in een bepaald jaar niet...Lees meer
gerealiseerde winst
  ... onder de gerealiseerde winst of verlies verstaan we de winst of verlies die overblijft na het sluiten van de...Lees meer
winstverdeling
  ... de winstverdeling is de verdeling van de nettowinst van een vennootschap over de reserves en over aandeelhouders die deze winst...Lees meer
core earnings
  ... het begrip core earnings of kernwinst is in 2002 ingevoerd door standard &amp poor's...Lees meer
corporate raider
  ... een corporate raider is een persoon of onderneming die een bedrijf overneemt en het dan weer met winst probeert...Lees meer
economische winst
  ... onder de economische winst verstaan we het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten...Lees meer
winst en verliesrekening
  ... de winst en verliesrekening is een in de jaarstukken opgenomen overzicht van alle boekhoudkundige posten waarop verliezen dan...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie met een vast rentepercentage en een van de winst of van het dividend afhankelijke extra rente...Lees meer
winstrendement
  ... onder het winstrendement verstaan we de procentuele verhouding van de koers van een aandeel tot de winst per aandeel...Lees meer
gegarandeerd dividend
  ... een gegarandeerd dividend is een vorm van dividend dat ongeacht de hoogte van de door de vennootschap gerealiseerde winst...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
weerderivaat
  ... weerderivaten of weather futures zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven waarbij een groot deel van de omzet en de winst afhankelijk...Lees meer
winst maximering
  ... onder winstmaximering verstaan we het streven naar het behalen van een zo groot mogelijke winst door de omzet te optimaliseren...Lees meer
flyer
  ... een flyer is een trader die erg speculatief bezig is of die bijzonder hoge risico's neemt...Lees meer
gerealiseerde koerswinst
  ... de gerealiseerde koerswinst is de feitelijke winst in geld die een belegger boekt op het moment dat hij effecten...Lees meer
groeifonds
  ... een groeiaandeel is een aandeel met een naar verwachting sterke trendmatige groei van de nettowinst per aandeel de winst wordt...Lees meer
payoutratio
  ... er zijn meerdere begrippen die met payout ratio worden aangeduid 1 dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal...Lees meer
abc agreement
  ... De term abc agreement is afkomstig van de nyse is een benaming voor een contract tussen een broker en...Lees meer
annual earnings change
  ... De engelse term annual earnings change staat voor de verandering van de winst ten opzichte van het verleden...Lees meer
boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
cover
  ... het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties...Lees meer
doelstellingvandeonderneming
  ... de doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de...Lees meer
earnings per share
  ... earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
earnings price ratio
  ... de earnings price ratio is de engelse benaming van de koers winstverhouding dus de huidige koers gedeeld door...Lees meer
financiële leasing
  ... financiële leasing of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij de lessor...Lees meer
greenspan model
  ... een green shoe is het verschijnsel dat een uitgevende instelling aan het begeleidende syndicaat een mogelijkheid kan verstrekken om...Lees meer
ingehouden winst
  ... we spreken van de ingehouden winst bij dat deel van de nettowinst van een onderneming dat wordt toegevoegd aan...Lees meer
peratio
  ... de p e ratio is een afkorting voor price earning verhouding dit is de koers van een aandeel gedeeld...Lees meer
performancefee
  ... een performance fee is een percentage van de gerealiseerde winst dat een vermogensbeheerder wenst te ontvangen voor zijn dienstverlening...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
winstval
  ... een winstval is een grote daling van de winst van een bedrijf die in het algemeen in een vrij korte...Lees meer
WPA
  ... de wpa is de veelgebruikte afkorting van winst per aandeel dit is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer
winstverwatering
  ... onder winstverwatering verstaan we de daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
breakevenpoint
  ... het breakeven point is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra...Lees meer
compound gain
  ... we kunnen de gain berekenen over 1 periode maar we kunnen deze ook onderverdelen in kleinere perioden die op...Lees meer
dividend arbitrage
  ... onder dividendarbitrage verstaan we het gelijktijdig handelen in aandelen en opties op die aandelen met het doel winst te...Lees meer
EPS
  ... de afkorting eps staat voor earnings per sharemet de eps wordt dus de winst per aandeel bedoeld...Lees meer
coöperatieve vereniging
  ... een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben de belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging...Lees meer
gamblersfallacy
  ... met de term gamblers fallacy ook wel monte carlo fallacy of &nbspthe fallacy of the maturity of chances genoemd wordt...Lees meer
frontspread
  ... een frontspread is de omgekeerde vorm van de backspread dit is een optiestrategie waarbij meer opties worden geschreven dan gekocht...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.