dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

maandag 9 september 2013

Opties

OptiesHistorie opties


In de periode van 624 tot 543 vóór Christus leefde er een wijsgeer met de naam Thales van Milete, die in een bepaald jaar zeer goede verwachtingen van de olijfoogst had.

Hij kocht optierechten op de olijfpersen in de omgeving, en verkocht deze later met grote winst aan de olijfboeren.

Hij was de eerste optiebelegger uit de geschiedenis.

Het begrip optie is dus al erg oud.

Wat is een optie 

Wellicht hebt U ooit eens een huis willen kopen.

Het leek U wel wat, maar U kon of wilde nog niet beslissen.

Maar U wilde ook niet het risico lopen dat een ander het intussen kocht.

Daarom vroeg U de makelaar om een optie op het huis.

U kreeg het recht om het huis tot een bepaalde datum te kopen. Vaak wordt daarbij ook een prijs genoemd, soms ook niet.

Maar wel die datum. Want een dergelijke optie heeft een eindig leven.

Wat we het dus bij opties over hebben is een recht. Niet meer, maar ook niet minder.

En dat recht kunnen we uitoefenen (door het huis te kopen), maar we kunnen het ook laten voor wat het is en naar een andere woning uit gaan kijken. We oefenen het recht dan dus niet uit.

Het begrip optie is daarmee wel ongeveer duidelijk.

Een wat formelere omschrijving kan dan de volgende worden: Een gekochte optie is een recht om op een bepaalde datum een goed te kopen of te verkopen tegen een van te voren afgesproken prijs.

We zien in deze beschrijving een paar punten die nog nadere aandacht verdienen.

Zo zien we zien daar de datum in terug waarop het recht uitgeoefend kan worden.

Deze datum heet de uitoefendatum, of ook wel de expiratiedatum of exercisedatum .

De tijd die verstrijkt tussen de uitoefendatum en de datum van vandaag wordt de looptijd genoemd.

Verder betreft de optie altijd een bepaald goed.

Dit goed noemen we de " onderliggende waarde ".

Voorbeelden zijn ondermeer aandelen, obligaties en vreemde valuta.

We kunnen deze onderliggende waarde kopen of verkopen.

Dat houdt in dat we twee soorten opties kennen, namelijk kooprechten en verkooprechten.

De opties met kooprecht noemen we callopties, en de optie met verkooprecht is de putoptie.

In de praktijk kortweg CALL en PUT.

Een verkochte optie is een plicht om op een bepaalde datum een goed te verkopen of te kopen tegen een van te voren afgesproken prijs .

Het voornaamste onderscheid is dus

       call opties : deze geven de koper het recht om iets te kopen.

       put opties: deze geven de koper het recht om iets te verkopen

Hoe werkt een optie

Erg belangrijk is natuurlijk de afgesproken prijs waartegen de onderliggende waarde gekocht of verkocht wordt.

Deze "uitoefenprijs" of exerciseprice staat vast.

Er wordt ook gesproken van een "gekochte optie".

Dat betekent dus dat we er geld voor betaald hebben.

Dit geld wordt de " optiepremie ", of kortweg "premie" genoemd.

Over het algemeen worden de opties door particuliere beleggers gekocht: zij kopen calls opties indien men optimistisch is en putopties indien zij verwachten dat de beurskoersen zullen dalen.

De professionals (market makers en institutionele beleggers) verkopen meestal juist opties.

Zij gaan daarbij verplichtingen aan om de onderliggende waarde te leveren indien de koers boven de uitoefenprijs komt, in het geval van callopties.

In het geval van putopties moeten zij leveren als de prijs onder de uitoefenprijs komt.

De professionals moeten hun risico afdekken.

Indien de aandelenkoersen daadwerkelijk gaan stijgen en de waarde van callopties toeneemt dan kopen ze voortijdig de aandelen in die ze mogelijk moeten gaan leveren.

Opties schematisch:

opties schematisch weergegeven
op afbeelding klikken voor vergroting


Vertalingen optie

Engels: Option
Duits:  Optionsrecht
Frans:  Droit d'option

Gebruikte begrippen in optie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar optie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
hedgeratio
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
difference option
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
knock out optie
  ... een knock out optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock out optie vervalt het recht...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
looptijd van een optie
  ... de looptijd van een optie is de maximale termijn waarbinnen een opties een recht vertegenwoordigt na het verstrijken van...Lees meer
mandarin collar
  ... een mandarin collar is een gewone collar optieconstructie die de mogelijkheid in zich heeft om er wat geld mee...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
at money
  ... We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht...Lees meer
at parity optie
  ... We spreken van een at parity optie bij een optie die gelijk opgaat met de koerswijzigingen van de...Lees meer
at random selection
  ... Onder at random selection ofwel willekeurige selectie verstaan we de wijze waarop de schrijver van een optie wordt...Lees meer
average rate option
  ... Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en...Lees meer
atlantische optie
  ... Een atlantische optie kent geen vaste uitoefendatum maar het moment van uitoefenen is afhankelijk van het gedrag van de...Lees meer
faspon
  ... faspon is een afkorting van fixed term agreement for short term put option on netherland securities een faspon is een...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
bull cilinder
  ... een bull cilinder is een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uiteen short call optie en een long put optie en...Lees meer
levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer
entryprice
  ... de entry price is de koers waarop een positie in een bepaald derivatencontract bijvoorbeeld een optie is geopend...Lees meer
eoeoptie
  ... een eoe optie was een optie met de vroegere eoe index als onderliggende waarde...Lees meer
equalizing ratio
  ... de equalizing ratio geeft de mate waarin opties ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn de waardering wordt daarbij gecorrigeerd voor het risico...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
margin price
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer
abandonneren
  ... Met de term abondonneren of ook wel abandon wordt in de optiewereld aangegeven dat we op de uitoefendatum verder niets...Lees meer
backspread
  ... De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar...Lees meer
barone adesi model
  ... Het zogenaamde barone adesi model is een uitbreiding op het bekende black &amp scholes optiemodel die het mogelijk...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
bullspread
  ... een bullspread is een spread een gekochte en een verkochte optie waarbij de uitoefenprijs en of de...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
listed option
  ... een listed option is een officieel op de optiebeurs genoteerde optie die door een clearingorganisatie wordt gegarandeerd...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
path dependend option
  ... de pataca is de nationale munteenheid van macau de iso valutacode van de pataca is mop...Lees meer
renteoptie
  ... een renteoptie is een optie die als onderliggende waarde een obligatie heeft en waarbij de renteoptie profiteert van de waarde...Lees meer
roll over risico
  ... onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie...Lees meer
rollover risico
  ... onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
afrekeningskoers
  ... De afrekeningskoers of ook wel de afrekenkoers is de waarde waartegen openstaande posities in indexopties en dollaropties na expiratie de...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
bermuda optie
  ... Een "bermudaoptie" is een optie die qua eigenschappen tussen de amerikaanse optie en de europese optie in zit de...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
delta.
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
digitale optie
  ... een digitale optie is hetzelfde als een binaire optie deze wordt geld waard als een bepaalde koers van de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
table top
  ... een table top is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
uitoefenmaand
  ... de uitoefenmaand is de kalendermaand waarin opties aflopen de eigenlijke uitoefendatum of liever gezegd de laatste datum waarop handel in een...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
combined write
  ... bij het schrijven van gedekte callopties is de combined write vaak een interessant alternatief...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
ladderoptie
  ... een ladder optie is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een...Lees meer
optieprijskromme
  ... de prijspremie van een optie loopt via een speciale kromme deze laat zich het beste illustreren via het winstverliesdiagram...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
implied volatility smile
  ... de implied volatility van een optie is afhankelijk van de uitoefenprijs als we de uitoefenprijzen naast elkaar zouden...Lees meer
amortisingoption
  ... We spreken van een amortising option bij een optie waarvan de de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt...Lees meer
kapitaalinzet
  ... de kapitaalinzet is de verhouding tussen de prijs van een optie of...Lees meer
knock in optie
  ... een knock in optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock in optie moet de onderliggende waarde...Lees meer
jumbodollar
  ... een jumbodollaroptie is een dollaroptie met een contractwaarde van usd 100000 ook wel gewoon jumbo optie genoemd...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
afloopdatum
  ... De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet...Lees meer
aggregateexerciseprice
  ... De aggregate exercise price is het product van de uitoefenprijs van een optie vermenigvuldigd met het aantal eenheden...Lees meer
asset or nothing calloptie
  ... Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de...Lees meer
average strike option
  ... Een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde...Lees meer
afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
ghosting
  ... ghosting is een illegale praktijk in de wereld van de optie beurshandel waarbij een aantal marketmakers samenspannen om samen een...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binominaal tree model
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
binominaalmodel
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
cliquetoptie
  ... een cliquetoptie of eenvoudig een cliquet is een soort van exotische optie waarbij de uitoefenprijs regelmatig wordt aangepast voordat de...Lees meer
europeanstyle
  ... european style is de aanduiding voor wat vaak een europese optie wordt genoemd de houder kan bij deze "european...Lees meer
expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer
margrabeoptie
  ... een margrabe optie is een optie die het mogelijk maakt om onderliggende waardes onderling te verwisselen de optie is...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
floortion
  ... een floorwarrant is een warrant met een verkooprecht...Lees meer
laatkoers
  ... de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
laddercall
  ... een ladder call is een specifiek type calloptie waarbij de waarde geldt die ooit eens bereikt is ook al...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
fout bij trading
  ... natuurlijk heeft u heel goed nagedacht over uw tradingplan u hebt het door en door getest...Lees meer
ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
implieddelta
  ... de implied delta is de delta van een optie berekend op basis van de implied volatility...Lees meer
japanse optie
  ... een japanse optie is een optie die op bepaalde momenten tijdens de looptijd uitgeoefend kan worden...Lees meer
lapsedoptie
  ... een lapsed optie is een optie die na de uitoefendatum waardeloos is geworden omdat hij niet is uitgeoefend...Lees meer
naakte optie
  ... een naakte optie ofwel een naakt geschreven optie is hetzelfde als een ongedekte geschreven optie een naakte optie komt alleen...Lees meer
up and in optie
  ... de up and out optie is een vorm van een barrieroptie...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
synthetisch aandeel
  ... een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
aexoptie
  ... Aangezien een dergelijke indexoptie natuurlijk niet...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
soorten volatility
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
volatilitysoorten
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
up and out optie
  ... de term uniform pensioen overzicht ofwel upo komt uit de pensioenwereld het uniform pensioen overzicht is een gestandaardiseerd...Lees meer
asyoulikeoptie
  ... Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
kortlopendeoptie
  ... een kortlopende optie is een optie met een looptijd van maximaal 9 maanden zodra deze termijn langer wordt spreken we...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
asked price
  ... De asked price is de prijs ook wel laatkoers genoemd de asked price is de koers waarvoor iemand bereid is...Lees meer
asset or nothing putoptie
  ... Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
langlopende optie
  ... een langlopende optie is een optie met een looptijd van langer dan een jaar op de optiebeurs van amsterdam exchanges...Lees meer
looptijdrisico
  ... het looptijdrisico is het risico dat wordt gelopen door het aanvaarden van een vaste verplichting gedurende een bepaalde overeengekomen tijdsperiode...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
timepricespread
  ... er is sprake van een time price spread ook wel diagonale spread genoemd bij het gelijktijdig kopen en...Lees meer
basketoption
  ... een basket option is een optie die een mandje aandelen als onderliggende waarde heeft...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
closebuy
  ... de close buy is de engelse term voor een sluitingsaankoop in optie futures en termijncontracthandel een sluitingsaankoop staat tegenover een...Lees meer
optiestijl
  ... opties kennen twee stijlen de amerikaanse en de europese bij de amerikaanse optiestijl kunt u op ieder moment gedurende de...Lees meer
emprirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer
leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer
married put
  ... onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
rested
  ... onder rested verstaan we een element van de tijdswaarde van een optie of een warrant...Lees meer
quasiamerikaanseoptie
  ... een "quasi amerikaanse optie" die ook wel de bermudaoptie wordt genoemd is een optie die qua eigenschappen tussen...Lees meer
dealeroption
  ... met een dealer option wordt in de goederentermijnhandel een optie bedoeld op een onderliggende waarde die niet op een...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
betteroftwoassetsoptie
  ... een better of two assets optie is een zeer zeldzame exotische optie waarbij de best performende...Lees meer
contrapositie
  ... onder een contrapositie of ook wel een contratrade verstaan we een positie trade in een onderliggende waarde van een geschreven...Lees meer
currency convertible
  ... een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een...Lees meer
geblokkeerdaandeel
  ... we spreken van een geblokkeerd aandeel of een geblokkeerd fonds in iemands aandelenportefeuille of aandelendepot bij aandelen waarin men...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
deep in the money optie
  ... een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker...Lees meer
DIM
  ... een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker...Lees meer
matching
  ... onder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken...Lees meer
random
  ... de term random betekent gewoon willekeurig de term komt uit de ict waar vaak gebruik gemaakt wordt van willekeurige getallen...Lees meer
deferred start option
  ... met de term deferred start option worden opties aangeduid die al te verhandelen zijn vã³ã³r ze daadwerkelijk op...Lees meer
quanto
  ... de quanto is een exotische optie die gebruikt wordt in de valutahandel en die er voor zorgt dat transacties in...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
cabinettrade
  ... een cabinet trade is een vorm van een trade die het optietraders mogelijk maakt om een zeer goedkope deep...Lees meer
covered writing
  ... covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen...Lees meer
cox rubenstein model
  ... het cox rubenstein model is een een wiskundig model om de theoretische waarde van een optie uit te...Lees meer
deferredstrike option
  ... een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer
deltafactor
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
openingskoop
  ... een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd...Lees meer
openkoop
  ... een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd...Lees meer
outperformance option
  ... we spreken van outperformance bij het verschijnsel dat een fonds een beter rendement oplevert vergeleken met het marktgemiddelde of vergeleken...Lees meer
publieksorder
  ... een publieksorder is een order met betrekking tot een optie afkomstig van het publiek die via public order members wordt...Lees meer
rainbow option
  ... de rainbow option is een exotische optie met meer dan één onderliggende waarde...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
expiratie
  ... expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een...Lees meer
goud optie
  ... een goudoptie is een optie met het edelmetaal goud als onderliggende waarde amsterdam exchanges noteert goudopties met een onderliggende waarde van...Lees meer
spread option
  ... de spread option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een gebruikelijke standaard optie wordt vervangen door het...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
optietype
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
Fischer Black
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer
Myron Scholes
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
dubbele optie
  ... de optiestrategie dubbele optie is de nauwelijks tot niet gebruikte nederlandse...Lees meer
doorrollen
  ... doorrollen is het sluiten van een shortpositie in opties en het openen...Lees meer
double option
  ... een double option is een exotische optie die door de koper naar eigen keuze zowel als een calloptie of...Lees meer
down and in optie
  ... de down and in optie is een vorm van...Lees meer
down and out optie
  ... de down and out optie is een vorm van...Lees meer
koopoptie
  ... de term koopoptie komen we wel tegen in de onroerend goed markt waar men vaak de mogelijkheid heeft om...Lees meer
christmastree
  ... de christmastree is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een hogere uitoefenprijs...Lees meer
omega
  ... de "omega coëfficiënt" geeft aan met hoeveel procent de koers van de warrant of optie verandert als de koers van...Lees meer
primary instrument
  ... een zogenaamd primary instrument is een financieel instrument waarbij de waarde niet wordt afgeleid van een andere instrument bijvoorbeeld...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
premiegever
  ... de premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie de premiegever betaalt geeft de premie en verwerft daarvoor het...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
regulated commodities
  ... onder regulated commodities verstaan we de als zodanig geregistreerde optie en termijncontracten op grondstoffen deze regulated commodities worden verhandeld...Lees meer
cashless exercise
  ... bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
handelsdag
  ... een handelsdag is een dag waarop in effecten gehandeld kan worden deze wordt ook wel beursdag genoemd...Lees meer
indexcontract
  ... de term indexcontract kan meerdere betekenissen hebben 1 een indexcontract kan betrekking hebben op een optie of termijncontract op een beursindex...Lees meer
indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
pit
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
ring
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
leveringskosten
  ... de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer
flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer
flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer
near money optie
  ... een near the money optie is een wat minder gebruikte term voor een optie die bijna "at...Lees meer
aanzeggen
  ... De term aanzeggen wordt gebruikt als een optiebelegger gebruik wenst te maken van het put optierecht zodat de schrijver van de...Lees meer
fugit
  ... de fugit is een getal dat de mogelijkheid van het voortijdig uitoefenen van een amerikaanse optie aangeeft in de vorm...Lees meer
haircut
  ... onder de haircut verstaan we het risico dat een optie of futureshandelaar over zijn totale positie loopt uitgaande van een...Lees meer
over parity
  ... de term over parity komen we tegen bij de prijsvorming van opties het geeft in feite de verwachtingswaarde aan...Lees meer
time decay
  ... met de engelse term time decay wordt het steeds sneller verdwijnen van de tijdswaarde van een optie bedoeld op...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
contingent optie
  ... een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de...Lees meer
dollar euro optie
  ... een dollar euro optie een optiecontract met $ 10000 als onderliggende waarde...Lees meer
callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer
cap option
  ... een capoptie is een goedkopere variant van de normale optie en wordt vaak in allerlei constructies gebruikt...Lees meer
capped option
  ... onder het begrip capped option verstaan we een optie waarbij de winstmogelijkheden begrensd zijn tot een bepaald maximum bij...Lees meer
caption
  ... onder het begrip caption verstaan we een optie die het recht geeft om een cap te kopen tegen een vooraf...Lees meer
debitspread
  ... een debit spread is een optie strategie spread die bij het openen van de positie geld kost...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
bidprice
  ... de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen...Lees meer
offerprice
  ... de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen...Lees meer
effectenkoersrisico
  ... het effectenkoersrisico is het risico voor een belegger is dat de koers van een effect zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie...Lees meer
move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
vermogenstitel
  ... het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort eventueel toekomstig vermogen vertegenwoordigt en dat...Lees meer
voortijdig uitoefenen
  ... we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken...Lees meer
voortijdige uitoefening
  ... onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om...Lees meer
bijstorting
  ... de term bijstorting komt vooral voor in de optie futures en termijncontracthandel in bepaalde situaties moeten beleggers een waarborgsom margin...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
tussentijdsuitoefenen
  ... onder het tussentijds uitoefenen verstaan we het uitoefenen van een optierecht voordat de optie afloopt...Lees meer
valutaoptie
  ... een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als...Lees meer
goodtillcancelledorder
  ... een good till cancelled order is een gelimiteerde order die net zolang van kracht blijft tot de...Lees meer
special product
  ... een zogenaam special product is een optie waarbij de uitgevende instelling garant staat voor de uiteindelijke uitbetaling in...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
strikeprice
  ... de strike price is een engelse term voor de prijs waartegen een optie kan worden uitgeoefend...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
lightoption
  ... onder een light option wordt een optie verstaan die niet de volledige onderliggende waarde heeft maar slechts een gedeelte...Lees meer
tijdwaarde van een optie
  ... de tijdwaarde van een optie is het verschil tussen de daadwerkelijke optiepremie en de intrinsieke waarde van...Lees meer
chooser option
  ... een chooser option is een optie waarvan de voorwaarden bijvoorbeeld is dit een calloptie of een putoptie naar keuze...Lees meer
closingpurchase
  ... de closing purchase is de engelse term voor sluitingskoop van een optie future of termijncontract ook wel closing buy...Lees meer
closingsale
  ... de closing sale is de engelse term voor sluitingsverkoop van een optie future of termijncontract ook wel closing sell genoemd...Lees meer
closingtransaction
  ... een closing transaction is engelse term voor sluitingstransactie dit kan een sluitingskoop of sluitingsverkoop van een optie future of...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
closing sell
  ... closingsell is de engelse term voor sluitingsverkoop in de optie futures en termijncontracthandel...Lees meer
covered option
  ... een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option...Lees meer
eto
  ... een eto is een "exchange traded option" ofwel een optie die op een optiebeurs genoteerd staat...Lees meer
eurodollaroptie
  ... de euro dollar optie is een optie met als onderliggende waarde de us dollar het contract slaat op...Lees meer
exchangeoption
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
exercise cut off time
  ... de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
options hedgeratio
  ... de options hedgeratio is eigenlijk hetzelfde getal als de delta zij het dat de delta meestal per optiecontract wordt...Lees meer
professionele order
  ... een professionele order is een order met betrekking tot een optie die afkomstig is van beroepshandelaren dus van market...Lees meer
zilveroptie
  ... een zilveroptie is een optie die een hoeveelheid zilver als onderliggende waarde heeft...Lees meer
optiehouder
  ... met de optiehouder bedoelen we de eigenaar van een optie dus degene die hem gekocht heeft en er dus een...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
optietermijn
  ... de optietermijn is de beperkte periode gedurende welke het optierecht bestaat ook...Lees meer
vroegtijdig uitoefenen
  ... onder vroegtijdig uitoefenen of early exercise verstaan we bij de handel in opties het geven van een opdracht tot...Lees meer
weekly
  ... een weekly is een speciale optie met een zeer korte looptijd namelijk van slechts een week...Lees meer
Belfox
  ... De belfox is de belgische optie en termijnbeurs in brussel...Lees meer
hectisch
  ... we spreken van hectisch bij de effectenhandel of effectenmarkt als er bij grote omzetten forse koersschommelingen optreden bijvoorbeeld enkele dagen...Lees meer
indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
fraption
  ... een fraption is een optie op met een fra als onderliggende waarde die ook wel bekend is onder de naam...Lees meer
interest rate option
  ... een interest rate option is een weinig voorkomende optie die een vorm van rente bijvoorbeeld van een obligatie...Lees meer
sluitingsaankoop
  ... als u eerst een optie heeft verkocht en daarna diezelfde optie weer terugkoopt is er sprake van een sluitingsaankoop...Lees meer
bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer
combinatie order
  ... het begrip combinatie order kan meerdere betekenissen hebben 1 het gelijktijdig opheffen van een order en deze vervangen door...Lees meer
biedlaatspread
  ... onder de bied laat spread verstaan we het verschil tussen de biedkoers en de laatkoers van de marketmaker...Lees meer
automatische uitoefening
  ... we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen...Lees meer
at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
fascon
  ... fascon is een afkorting van fixed term agreement for short term call option on netherland securities een fascon was een soort...Lees meer
early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer
spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.