maandag 11 juli 2016

doelstelling van de onderneming

doelstelling van de ondernemingDe doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de onderneming probeert te bereiken, doormeer door haar marktgedrag.

Er bestaat nog heel veel onduidelijkheid over de drijfveren die ondernemers in werkelijkheid bewegen. Deze drijfveren zijn lang niet altijd van geldelijke aard. Gaat het ondernemers om de winst of is deze winst alleen een voorwaarde voor de continuïteit van de onderneming?

Gaat het om een zo groot mogelijk marktaandeel, of is dat niet meer dan een tussenstap naar waar het in feite om draait: macht en aanzien voor het (top)management?

Macht en aanzien zijn twee voor economen slecht hanteerbare begrippen omdat die de doelstellingen vooral in de financiële wereld en op basis van ratio zullen zien.

Economent maken over doelstellingen van het ondernemingsbeleid verschillende veronderstellingen. Een onderneming kan bijvoorbeeld streven naar een maximale totale winst, een zo sterk mogelijke groei van het marktaandeel of een zo groot mogelijke totale opbrengst.
Gebruikte begrippen in doelstellingvandeonderneming


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
marktaandeel
  ... het marktaandeel is de omzet van een onderneming uitgedrukt in een percentage van de totale marktomzet dus het gedeelte van...Lees meer
marktgedrag
  ... onder het marktgedrag verstaan we de manier waarop bedrijven met die markt maar ook onderling met elkaar omgaan...Lees meer
maximale totale winst
  ... de maximale totale winst ontstaat als het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten maximaal is...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer