Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 5 januari 2017

eigendom

Eigendom (juridische)


Het juridische begrip eigendom is het recht,  om van een zaak (goederen en rechten) het volledige genot te hebben en daarover op de zelf gekozen wijze te beschikken. Dat alles natuurlijk wel binnen de door de wet gestelde grenzen. En mits er natuurlijk aan een ander geen hinder wordt toegebracht. Want dan kun daar problemen mee krijgen, of je nu de eigenaar bent of niet.

Eigendom aan een ander overdragen
Eigendom aan een ander overdragen

In het normale spraakgebruik heeft men het veel eerder over het eigenlijk object waarover men eigendomsrechten heeft.

Dus "...deze auto is van mij..." in plaats van het juridisch correctere "...het eigendomsrecht van deze auto behoort mij toe..."

Volgens het NBW kan het eigendomsrecht alleen bestaan op stoffelijke voorwerpen, dus tastbare zaken en niet op vermogensrechten, omdat daar wordt gesproken over de rechthebbende in plaats van over eigenaar.

In sommige gevallen is een notaris nodig bij zaken als onroerend goed die van eigenaar verwisselen. In dat geval is er sprake van een overdracht middels het passeren van een akte.     
Gebruikte begrippen in eigendom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar eigendom in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

timerhandelcryptogeld
  ... we hebben op dit weblog al eens gekeken naar tradinghulpmiddelen...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel van derden
  ... Vakjargon uit de wereld van bedrijfseconomie met een aandeel van derden bedoelt men de eigendomsverhoudingen in een holding...Lees meer
Equiduct
  ... Equiduct is een elektronische beurs die eigendom is van het Amerikaanse effectenhandelshuis citadel...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
obligatiehouder
  ... de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de...Lees meer
ambachtsportie
  ... Een ambachtsportie is een vrijwel niet meer bestaand eigendomsbewijs van een in gemeenschappelijk eigendom beheerd boerenbedrijf dit boerenbedrijf werd dan de...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
horizontaal eigendom
  ... een horizontaal eigendom is een zakelijk recht bestaande uit een aandeel in het eigendomsrecht op een gebouw en grond...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
kapitalisme
  ... onder het kapitalisme verstaan we een economisch systeem waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren en het bedrijfsleven die zelf...Lees meer
akte van levering
  ... Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een...Lees meer
huurkoop
  ... huurkoop is een vorm van koop en verkoop op afbetaling waarbij tussen verkoper en koper wordt overeengekomen dat de koopprijs...Lees meer
letters of indemnity
  ... de zogenaamde letters of indemnity zijn onherroepelijke garanties waarbij een verkoper zich garant stelt dat de koper bepaalde...Lees meer
gross domestic product
  ... het gross domestic product ofwel gdp is een belangrijke indicator voor de fed bij het voorspellen van het...Lees meer
bloot eigendom
  ... onder bloot eigendom verstaan we in de wereld van de effecten het bezit van de mantel van een obligatie...Lees meer
blote eigendom
  ... onder het zogenaamde blote eigendom verstaan we een zakelijk recht van een ander op volle genot van een eigendom...Lees meer
erfpacht
  ... erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is...Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer
eigendomsrecht bij giraaleffectenverkeer
  ... onder het eigendomsrecht bij giraal effectenverkeer verstaan we het mede eigendomsrecht van een effecteneigenaar in het effectenverzameldepot...Lees meer
gemengd eeigendom
  ... er is sprake van gemengde eigendom als de overheid meestal als gevolg van steunverlening een belang neemt in de...Lees meer
juridischeeigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak waaronder goederen en ook rechten vallen het volledige...Lees meer
economische grenzen
  ... onder economische grenzen verstaan het gehele van economische gegevens en uitgangspunten van hetgeen onderwerp van een economische studie is...Lees meer
obligatierente
  ... de obligatierente is de rente die gedurende de looptijd periodiek wordt vergoed aan degene die de obligatie op dat moment...Lees meer
particulier eigendom
  ... onder particulier eigendom verstaan we alles wat in het bezit is van natuurlijke personen en dus niet van bedrijven...Lees meer
recht van reclame
  ... het recht van reclame is het wettelijk recht van de verkoper om bij wanbetaling binnen 30 dagen...Lees meer
afsluiten van een hypotheek
  ... Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt...Lees meer
Frankfurt stock exchange
  ... de frankfurt stock exchange is een aandelenbeurs in frankfurt is de grootste van de acht duitse regionale aandelenbeurzen...Lees meer
economisch eigendom
  ... onder het begrip economisch eigendom verstaan we het recht om het volledige genot van een zaak te hebben ook...Lees meer
handelsregister
  ... het handelsregister wordt door de kamer van koophandel en fabrieken van het rayon waarin de desbetreffende onderneming is gevestigd bijgehouden...Lees meer
huurkoop financiering
  ... onder huurkoopfinanciering verstaan we een vorm van objectfinanciering waarbij de financieringsmaatschappij de verkoper contant betaalt de financieringsmaatschappij wordt juridisch...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
gebonden mede-eigendom
  ... we spreken van mede-eigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
mede eigendom
  ... een mede-borg is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich te samen met andere personen borg heeft gesteld voor één debiteur...Lees meer
vrij mede eigendom
  ... we spreken van mede-eigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
nationalisering
  ... nationalisering is een maatregel door een centrale overheid waardoor deze een aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehorende onderneming zelf...Lees meer
overgangsrechten
  ... de zogenaamde overgangsrechten zijn een vorm van belasting op de waarde van bepaalde Nederlandse vermogensbestanddelen onder meer onroerend goed die verkregen...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
overgang van eigendom
  ... onder de overgang van eigendom verstaan we elke wijze van eigendomsverkrijging waarbij het eigendomsrecht van een voorganger overgaat...Lees meer
CATS
  ... certificates of accrual on treasury securities wordt meestal afgekort tot cats er zijn twee soorten cats...Lees meer
certificates of accrual on treasury
  ... met certificeren wordt het omzetten van aandelen in certificaten bedoeld vaak met als doel het voorkomen van ongewenste overnames...Lees meer
afbetalingskrediet
  ... Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij...Lees meer
boektransactie
  ... bij een boektransactie is er wel sprake van overdracht van eigendom maar er wordt niets fysiek overgedragen...Lees meer
captive onderneming
  ... een captive onderneming is een onderneming die door eigendom of vaste afspraken gebonden is aan een grotere onderneming...Lees meer
depository receipt
  ... een depository receipt is een verklaring van een bank een loods of andere opslagruimte die aangeeft dat het eigendom...Lees meer
rente compensatie
  ... onder het begrips rentecompensatie verstaan we de mogelijkheid om voor de het berekenen van de rente een vorm van compensatie...Lees meer
sell and leaseback
  ... we spreken van een sell and lease back in de volgende situatie men heeft een kapitaalgoed in...Lees meer
uitwinning
  ... onder uitwinning verstaan we een juridische handeling om iemand de eigendom van een zaak te ontnemen om een vordering te...Lees meer
verkrijgingskosten
  ... de verkrijgingskosten zijn de totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een woning...Lees meer
london clearing house
  ... het london clearing house is het clearinginstituut voor de liffe lce ipe en lme...Lees meer
toonderpapier
  ... toonderpapier is een verzamelnaam voor waardepapieren zoals aandelen obligaties wissels en dergelijke waarvan degene die het waardepapier bezit als rechthebbende...Lees meer
successierechten
  ... onder het betalen van successierechten verstaan we het betalen van belasting door verkrijging van eigendom door overlijden...Lees meer
traditio symbolica
  ... een traditionele economie is een vorm van een onderontwikkelde economie waarbij de deelnemers aan die economie gebruik maken van...Lees meer
leveringsakte
  ... een leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat deze leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en...Lees meer
traditio brevi manu
  ... onder traditio longa manu verstaan we een vorm van overdracht waarbij de eigenaar en de verkrijger van een...Lees meer
traditio longa manu
  ... de traditio symbolica is een vorm van overdracht die de eigendom van iets slechts symbolisch doet overgaan...Lees meer
constitutum possessorium
  ... onder constitutum possessorium wordt een vorm van bezitsoverdracht verstaan waarbij de eigenaar van een roerend goed het eigendom van...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
wederuitvoer
  ... we spreken van wederuitvoer bij goederen die via nederland vervoerd worden en daarbij tijdelijk eigendom worden van een ingezetene zonder...Lees meer
opstalrecht
  ... het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande...Lees meer
zekerheidseigendom
  ... onder een zekerheidseigendom dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar degene...Lees meer
chicago board options exchange
  ... de eerste pogingen om in opties te handelen was in de usa in 1790 omdat de autoriteiten net...Lees meer
communisme
  ... het communisme is verwant aan het socialisme waarbij de productiefactoren namens het volk beheerd worden door de staat...Lees meer
cost of ownership
  ... de cost of ownership is het geheel aan vaste kosten en variabele kosten die verbonden zijn aan het...Lees meer
juridisch eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.