Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 19 januari 2016

Wissel

WisselEen wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier.

In de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen.

In deze wissel draagt de uitgever of trekker van de wissel een ander (de betrokkene) onvoorwaardelijk op om een bepaalde som geld aan een bepaald aangewezen persoon (of aan diens order) op een bepaalde plaats te betalen.
Gebruikte begrippen in wissel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer

Begrippen waar wissel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aval
  ... Onder aval verstaan we een soort borgstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een wissel promesse of cheque op...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
huiswissel
  ... onder een huiswissel of een concernpapier verstaan we een wissel die getrokken is door een onderneming op een andere onderneming...Lees meer
accept
  ... Onder een accept verstaan we een wissel waarop de betrokkene zijn handtekening geplaatst heeft door deze handtekening te plaatsen tekent...Lees meer
acceptant
  ... Onder de acceptant verstaan we degene die een wissel heeft geaccepteerd en zich daardoor heeft verbonden de wissel op de...Lees meer
acceptatiewissel
  ... De zogenaamde acceptatie van een wissel ofwel het feit dat de wissel wordt geaccepteerd geschiedt door het...Lees meer
acceptkrediet
  ... Een acceptkrediet is een vorm van documentair krediet waarbij de opbrengst ter beschikking komt in de vorm van een geaccepteerde...Lees meer
wisselacceptbezorging
  ... onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie...Lees meer
acceptbezorgingsprovisie
  ... Onder acceptbezorgingsprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het aanbieden ter acceptatie van een wissel...Lees meer
acceptprovisie
  ... Onder de acceptprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het accepteren van een wissel of onder accessoire rechten verstaan we rechten die geen zelfstandig bestaan kunnenleiden...Lees meer
afstand van rechtvanregres
  ... Onder afstand van recht van regres wordt het afstand doen door degene die een wissel of...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer
wisselpersoneel
  ... we spreken van het wisselpersoneel over een verzamelnaam van alle personen van wie een handtekening op een wissel voorkomt...Lees meer
OGV
  ... de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om...Lees meer
onder gewoon voorbehoud
  ... de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om...Lees meer
legitimatiepapier
  ... een legitimatiepapier is een document waarbij de betrokken partijen zijn overeengekomen dat voor het bewijs van het bestaan van de...Lees meer
verschijndag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
vervaldatum
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
bericht van acceptatie
  ... Onder het bericht van acceptatie verstaan we een bericht dat bijvoorbeeld ontvangen is van de incasserende bank waarin...Lees meer
protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
wisselschuldenaar
  ... iemand wordt een zogenaamde wisselschuldenaar door het plaatsen van zijn handtekening op de voorzijde van een wissel...Lees meer
umgekehrter wechsel
  ... onder een umgekehrter wechsel verstaan we een op initiatief van de koper door de verkoper getrokken termijnwissel die door...Lees meer
acceptanten obligo
  ... Onder het acceptantenobligo verstaan we het totaal aan verplichtingen dat een acceptant op zich genomen heeft door het feit dat...Lees meer
confirming house
  ... een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over...Lees meer
documenten tegen acceptatie
  ... met de term documenten tegen acceptatie bedoelen we een in het incassoverkeer voorkomende instructie of machtiging om de...Lees meer
forfait overeenkomst
  ... een forfaitovereenkomst is een overeenkomst waarbij bijvoorbeeld een wissel wordt gedisconteerd onder afstand van het regresrecht...Lees meer
incassowissel
  ... onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke...Lees meer
merchant letter of credit
  ... een merchant letter of credit is een op een letter of credit gelijkende betalingsbelofte van de koper...Lees meer
met protest
  ... de aantekening met protest van de trekker op een wissel betekende dat bij niet acceptatie of niet betaling een...Lees meer
nazichtwissel
  ... onder een nazicht wissel verstaan we een wissel die betaalbaar is enige tijd nadat deze is geaccepteerd...Lees meer
noodadres
  ... een noodadres is een zogenaamde subsidiaire of tweede betrokkene die zich bereid heeft verklaard om in geval van nood een...Lees meer
rectapapier
  ... onder een rectapapier verstaan we een 1 wissel of cheque waaraan partijen de impliciete mogelijkheid tot endosseren uitdrukkelijk hebben ontnomen door...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
ondergewoon voorbehoud afrekening
  ... de term onder gewoon voorbehoud afrekening wordt meestal afgekort tot "ogvafrekening"...Lees meer
disconto
  ... Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel...Lees meer
documentaire wissel
  ... onder een documentaire wissel verstaan we een wissel waaraan de documenten zoals de factuur een certificaat van oorsprong een...Lees meer
documenten tegen betaling
  ... onder de term documenten tegen betaling verstaan we de in het incassoverkeer voorkomende instructie om de aan een...Lees meer
renteclausule
  ... onder de renteclausule verstaan we de clausule die op wissels vermeld staat en waarmee wordt aangegeven dat de betrokkene boven...Lees meer
remittent
  ... de term remittent kent meerdere betekenissen 1 degene die geld doet overmaken 2 degene die een wissel cheque of promesse ter...Lees meer
bankaccept
  ... We spreken van een bankaccept als een wissel op een bank getrokken is waarna deze wissel door deze bank is...Lees meer
betaalbaar op zicht
  ... met de term betaalbaar op zicht bedoelen we een aanduiding in een document als een documentair krediet of...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
schoorsteenwissels
  ... we spreken van schoorsteenwissels als twee ondernemingen op elkaar een wissel trekken en deze verdisconteren om geldmiddelen te scheppen...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
EFAwissels
  ... een exportfinancieringsarrangementwissel is een speciale wissel ter bevordering van de export die ook wel efa wissels of in het engels...Lees meer
langzichtwissel
  ... onder een langzicht wissel verstaan we een wissel die na een wat langere periode betaalbaar is na zicht bijvoorbeeld...Lees meer
termijnwissel
  ... we spreken van een termijnwissel bij een wissel die betaalbaar is op een op die wissel aangeduid tijdstip in de...Lees meer
traite
  ... een transactie is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij bijv de koop en verkoop van een valuta een aandeel etc...Lees meer
chequerecht
  ... het zogenaamde chequerecht is vastgelegd in de eenvormige wet wissel en chequerecht hiermee wordt gepoogd om tot internationale uniforme regelgeving rond...Lees meer
dagwissel
  ... onder een dagwissel verstaan een wissel die op een vooraf bepaalde dag betaalbaar is...Lees meer
gedomicilieerdewissel
  ... onder een gedomicilieerde wissel verstaan we een wissel die betaalbaar is gesteld in de woonplaats van een derde bijvoorbeeld...Lees meer
solawissel
  ... onder een zogenaamde solawissel verstaan we een wissel waarop vermeld wordt dat hij in enkelvoud getrokken is...Lees meer
wisselkrediet
  ... wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende...Lees meer
zichtwissel
  ... we spreken van een zichtwissel bij een wissel die onmiddelijk betaald dient te worden aan degene die hem aanbiedt...Lees meer
zonder obligo
  ... de term zonder obligo of in het engels without engagement is een clausule die op een wissel is opgenomen...Lees meer
zonder regres
  ... zonder regres is een clausule op een wissel waardoor de endossant het regresrecht jegens hem en de volgende endossanten...Lees meer
authentiek protest
  ... Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel...Lees meer
eenvormige wet wissel en chequerecht
  ... met de zogenaamde eenvormige wet wissel en chequerecht bedoelen we de wetsartikelen in het wetboek van...Lees meer
handelsaccept
  ... een handelsaccept is een vorm van een wissel getrokken op en geaccepteerd door een niet bank...Lees meer
nadatowissel
  ... onder een na dato wissel verstaan we een wissel die betaalbaar is na een bepaald aantal dagen na...Lees meer
waarde ter incasso
  ... de term waarde ter incasso is opgenomen in de tekst of in het endossement van een wissel...Lees meer
acceptbezorging
  ... onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie...Lees meer
financieeldocument
  ... de term financieel document is een in feite verzamelnaam voor een documenten zoals een wissel een promesse een cheque...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.