Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 22 mei 2014

Consumentenprijsindex

ConsumentenprijsindexDe consumentenprijsindex is een door het CBS samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en -diensten.

De consumentenprijsindex kan afwijken van de prijsindex van de gezinsconsumptie doordat het consumptiepakket waarover de prijsindex van de gezinsconsumptie gemeten worden een andere samenstelling heeft dan dat van de consumentenprijsindex.

De consumentenprijsindex geeft de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud weer aan de hand waarvan de ontwikkeling van de koopkracht en de inflatie wordt bepaald.

Bij het berekenen van inflatie mag niet uitgegaan worden van een gemiddelde prijsstijging van alle producten omdat sommige producte veel en andere juist heel weinig worden gebruikt binnen een huishouding. Daarom vindt een weging plaats naar de zwaarte waarin deze producten in een huishouding worden gebruikt.Hieruit wordt een gewogen gemiddelde berekend.

Het CBS werkt met steekproeven om deze gegevens te kunnen berekenen. Dit wordt het zogenaamde budgetonderzoek genoemd.

Voor de huidige index is de basisperiode 5 jaar geleden. Deze basisperiode wordt elke vijf jaar verlegd.

Er is een index voor: - alle huishoudens - werknemers met een bepaald gezinsinkomen en werknemers met een gezinsinkomen daarboven. - de loononderhandelaars (exclusief belastingen als BTW, accijns e.d.)

Werknemershuishoudens bestaan uit man en vrouw met of zonder (verdienende) kinderen waarbij het gezinshoofd in volledige loondienst is.

Bij de consumentenprijsindex wordt ook rekening gehouden met de kosten van diensten van de overheid (leges, rijbewijs, paspoort), kosten van clubs en andere organisaties (contributies) en consumptiegebonden belastingen (hondenbelasting, rioolrecht).

Verzekerde medische zorg wordt niet meegenomen omdat die al via de verzekeringspremies wordt verrekend.
Gebruikte begrippen in consumentenprijsindex


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
basisperiode
  ... de basisperiode is de grondslag bij de berekening van indexcijfers de prijzen in het basisjaar worden op 100 gesteld bij de...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
budgetonderzoek
  ... onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen besteden deze...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
gewogen gemiddelde
  ... we spreken van een gewogen gemiddelde als de afzonderlijke grootheden niet allemaal even zwaar meetellen...Lees meer
gezinsconsumptie
  ... onder de gezinsconsumptie verstaan we goederen en diensten die door huishoudens worden aangekocht voor consumptie...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
huishouding
  ... in de economie is een huishouding wat breder dan het begrip dat we gevoelsmatig voor ogen hebben...Lees meer
indexcijfer
  ... een indexcijfer is in feite niet meer dan een verhoudingsgetal het cijfer geeft de verhouding tussen een beginsituatie en een...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
leges
  ... onder leges verstaan we de vergoeding die overheden vragen voor gemaakte administratieve handelingen...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
prijsindex
  ... een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden en die daarmee een goede graadmeter...Lees meer

Begrippen waar consumentenprijsindex in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geïndexeerd
  ... we zeggen van een grootheid dat deze geïndexeerd is als de waarde regelmatig wordt aangepast aan de waarde van een...Lees meer
cpi nederland
  ... de cpi of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het cbs dat de ontwikkeling van de kosten van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.