Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 7 april 2014

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse


Wat is fundamentele analyse

Onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van economische kengetallen en bedrijfsgegevens als jaarverslagen , economische grootheden als rente, winstgevendheid, bekwaamheid van management, solvabiliteit en concurrentiepositie het werken met inflatie en conjunctuur cijfers en ga zo maar door.

Meestal resulteert het in dikke rapporten met veel grafieken met een groot prestigieus effect.

Het beleggingseffect is echter veel minder dan de uitstraling doet vermoeden.

Dat het hier geen wetenschappelijke benadering betreft, zoals graag wordt gesuggereerd, blijkt wel uit het feit dat de meeste partijen, die toch allemaal op basis van dezelfde cijfers werken, tot totaal verschillende conclusies komen.

Bij een wetenschappelijke aanpak zouden we mogen verwachten dat de conclusies op één lijn zouden liggen.

Daarnaast is een groot gebrek, dat fundamentele analyse niets doet met het feit dat aandelen of sectoren in de mode zijn of andere factoren gebaseerd op emotie.

Fondsen kunnen op basis van pure emotie zwaar overgewaardeerd worden door de extreme vraag, of omgekeerd, gedumpt worden zonder dat daarvoor een goede reden aanwezig lijkt.

En de markt als geheel is vaak een speelbal van allerlei onduidelijke factoren, die vooral op de angst en hebzucht van de beleggers zijn terug te voeren.

Het zijn dan ook juist deze factoren, die de voorspellende werking van fundamentele analyse, voor zover aanwezig, volkomen teniet doen.

Fundamentele analyse wordt in principe gebruikt om toekomstige prijsbewegingen van de markt te voorspellen op basis cvan onderliggende factoren die een rol spelen bij vraag en aanbod van het betreffende aandeel.

Bij de fundamentele analuse wordt de geschiedenis van het fonds, met name de jaarcijfers bekeken en die te vergelijken met de huidige situatie om zo te kunnen zien of het nu beter of juist slechter gaat met het betreffende fonds.

Waar kijkt men bij fundamentele analyse naar?

Omdat er erg veel cijfers en daaruit berekende kengetallen zijn die voor de fundamentele analyse van belang zijn is het belangrijk om een selectie te maken.

Vaak wordt er dan gekeken naar:


  • Winstgroei (eng.earnings growth),
  • Winst per aandeel(eng.earnings per share),
  • Winst per aandeel tov vorig jaar (eng.earnings per share rank),
  • Koers/Winst verhouding(eng.P/E ratios),
  • De koers naar omzet ratio(eng.price to sales ratio),
  • De omzet qua volume(eng.volume) en de accumulation/distribution.


Overigens wordt deze laatste ook vaak onder de technische analyse bij de sentimentindicatoren gerekend en vinden we hem daarmee ook terug in de wereld van de technische analyse.

Een belangrijke graadmeter is de winstgevendheid van het aandeel, en met name de groei ervan in het laatste kwartaal.

De meeste bedrijven geven kwartaalcijfers uit waar deze cijfers uit te halen zijn. Deze kengetallen worden zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis berekend. Omdat we op kwartaalbasis werken is meestal in een vroeg stadium te zien dat er zwaar weer op komst is. Als de winsten dalen, moet er gesneden worden in de kosten, en dat is meestal een slecht teken dat een daling voorspelt.

Winst per aandeel

De winst per aandeel is een bekende manier om de financiële kracht van een bedrijf te meten.  Hierbij wordt de winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Dit cijfer kan dan vergeleken worden met de cijfers van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook hiermee kan een verwachting uitgesproken worden over ene mogelijke stijging of daling van de koers.

De earnings per share rank rating meet de winstgroei of daling over twee opeenvolgende kwartalen in vergelijking tot dezelfde kwartalen een jaar eerder. Dit wordt vergeleken met de groei over de laatste 3 of 5 jaar en met vergelijkbare bedrijven. Hieruit wordt een soort top 100 samengesteld zodat een belegger een inschatting kan maken welk aandeel hij kan kopen en met welke hij beter nog even kan wachten.

 koerswinstverhouding


Ook de koerswinstverhouding is op zich een weinig zeggend getal maar moet vergeleken worden met andere aandelen en dan met name branchegenoten. Hieruit volgt dan of een aandeel relatief duur of goedkoop is ten opzichte van deze aandelen, waaruit dan een conclusie voor kopen of verkopen genomen kan worden.

price-to-sales indicator 

De price-to-sales indicator helt ons om in te zien of een aandeel is overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Hierbij berekenen we eerst de verkopen per aandeel, en delen dat op de koers van het aandeel.  Ook dit getal kan dan weer vergeleken worden met branchegenoten.

Is een fonds sterk overgewaardeerd, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de koers, terwijl ondergewaardeerde aandelen juist opwaarts potentieel hebben. De omzet van het aandeel geeft het aantal dat dagelijks verhandeld wordt.  Dit is een belangrijk getal als de omzet sterk aan het toenemen is. Dit is namelijk meestal een voorteken van een koerswijziging. Blijft het min of meer constant dan is er kennelijk weinig bijzonders over het fonds te melden.

accumulation and distribution

Tot slot geeft accumulation and distribution het aantal long posities in een aandeel ten opzichte van het aantal short posities. Dit is van belang omdat het probeert aan te geven of kopers of verkopers aan de winnende hand zijn.

De accumulation and distribution wordt berekend door het verschil van de koers van vandaag met die van gisteren te vermenigvuldigen met de omzet en dit bij een cumulatief totaal op te tellen (of af te trekken bij een koersdaling) Dit zijn een aantal belangrijke kengetallen uit de fundamentele analuse en elke belegger dient eigenlijk met deze getallen vertrouwd te zijn, zodat hij degene eruit kan pikken die het best in zijn persoonlijke portefeuille passen.

Overigens komt de term fundamentele analyse ook voor in de goederentermijnhandel maar daar betekent het meer dat men prijzen probeert te voorspellen op basis van bekende en verwachte vraag en aanbod van de onderliggende waarde.

In de wereld van de trading vinden we fundamentele analyse wat meer op de achtergrond omdat deze zich meer richt op de langere termijn en en technische analyse juist wat meer de korte termijn zoek.


Fundamentele analyse als vervanger van de subjectiviteit?


De bekende belegger, vermogensbeheerder van het "Magellan" fonds en auteur Peter Lynch had als motto: "Beleg alleen in wat je kent" voor het uitoefenen van zijn werk. En dat is ook meestal het punt waar de meeste beleggers beginnen als ze gaan zoeken in de tienduizenden mogelijkheden die de internationale markten bieden. Zeker in het internettijdperk waar de gehele wereld onder handbereik ligt.

In feite kwam dit motto min of meer vanzelf omdat er in zeker voor de particuliere belegger geen mogelijkheden waren om de fundamentele gegevens van een bedrijf echt te bestuderen. Want hoe kwam je er aan? En hoe deed je die analyses, uiteraard met de hand bij gebrek aan de huidige computers? En dan, je had er de vakkennis van de gemiddelde accountant voor nodig om de cijfers die beschikbaar werden gesteld, te doorgronden. Waarbij we het waarheidsgetrouwe van dit soort verslagen nog even in het midden laten want een jaarverslag geeft vooral weer wat de directie wil dat het weergeeft. Al was het maar om al te gretige aandeelhouders van het lijf te houden.

Een fundamenteel analist kijkt vooral naar de macro-economische achtergronden en de micro-economische factoren voor het bedrijf dat hij analyseert. Hieruit komt dan een "ideale waarde" voor een aandeel, die fors af kan wijken van de daadwerkelijke koers.

De komst van internet heeft veel fundamentele data beschikbaar gemaakt voor de particuliere belegger. Daarnaast zijn er veel bedrijven die hun visie publiceren. Ook aan de waardering van analisten is vrij gemakkelijk te komen en daarmee krijgt de belegger veel informatie tot zijn beschikking. Vaak met een druk op de knop in plaats van door het doorspitten van dikke verslagen en rapporten.

Een belangrijk onderdeel is de onderlinge vergelijking van aandelen. Hoe doet een fonds het ten opzichte van de concurrentie? Bijvoorbeeld op het gebied van winstgevendheid? Wat altijd een geliefd iets is om te bestuderen voor fundamentele analisten. Kwartaalcijfers en halfjaarcijfers zetten de toon en dienen als basis. Moet je nu kopen of verkopen op basis van die cijfers?

Timing blijf moeilijk

Helaas, U heeft u niet veel aan deze data. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het sentiment van de markt op het moment van uitkomen bepalend is. Positieve data bij een negatief sentiment zal een koersval betekenen. En omgekeerd bij een positief sentiment.

Het is dan ook niet de bedoeling om fundamentele analyse te gebruiken om de juiste aankoop- of verkoopmomenten te bepalen. Maar het kan wel aangeven welke aandelen interessant zijn om te volgen. En dan komt het voor de timing uiteindelijk toch weer neer op een stukje subjectiviteit dat we met alle analysevormen zo graag buitenspel zouden zetten. Dus toch Peter Lynch maar volgen en gewoon kopen wat we kennen? Volgens vele theoriën zal het resultaat niet slechter zijn dan welke andere aanpak dan ook.

“Know what you own, and know why you own it.”
– Peter Lynch


Vertalingen van fundamentele analyse

Engels: Fundamental analysis

Gebruikte begrippen in fundamentele analyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
accountant
  ... Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
accumulation
  ... De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
betekenen
  ... met het begrip betekenen waarbij men ook wel spreekt van het uitbrengen van een exploot bedoelt men het ter kennis...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
earnings per share
  ... earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
economische kengetallen
  ... economische kengetallen zijn de getallen die een indruk geven hoe de feitelijke situatie van de economie is en hoe...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
halfjaarcijfers
  ... de halfjaarcijfers zijn de benaming voor de balans en de verlies en winstrekening die na het afsluiten van de eerste...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
jaarcijfers
  ... de jaarcijfers van een onderneming zijn een serie documenten dat de balans en de verlies en winstrekening bevat...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
koersval
  ... een koersval is een plotseling optredende scherpe koersdaling die in het algemeen op een onverwacht moment komt...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kwartaalcijfers
  ... de zogenaamde kwartaalcijfers zijn een benaming voor de balans en de verlies en winstrekening die na het afsluiten van elk...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
mode
  ... de mode is een kengetal uit de statistiek en is de waarde die in een reeks getallen het meest frequent...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
ondergewaardeerd
  ... we zeggen dat een fonds sector regio of markt ondergewaardeerd is als deze volgens de markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
opwaarts potentieel
  ... het opwaarts potentieel van een fonds is het vermogen dat dit fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren...Lees meer
particuliere belegger
  ... een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
uitstaande aandelen
  ... onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vermogensbeheerder
  ... een vermogensbeheerder is een persoon of organisatie die voor een ander diens geld beheert en daar een vergoeding voor ontvangt...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer

Begrippen waar fundamentele analyse in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
analyseren van aandelen
  ... Er zijn vele manieren om aandelen te analyseren niet alleen zijn er de bekende als de fundamentele analyse...Lees meer
beleggingstips
  ... Beleggingstips zult u op deze website niet vinden hier zijn een aantal goede redenen voor namelijk een echt goede tip valt...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
beleggingsratios
  ... Onder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren denk bij...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
canslim
  ... de canslim techniek is ontwikkeld door william o'neil als een combinatie van technische en fundamentele analyse...Lees meer
algorithmic trading
  ... Een relatief nieuwe manier van trading is de zogenaamde algorithmic trading wat in feite...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.