Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 4 september 2013

aandeelhouder

Aandeelhouder

De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede-eigenaar van een vennootschap wordt. Dit wil meestal niet zeggen dat het aandeel inderdaad fysiek bij deze aandeelhouder aanwezig is. Sterker nog, dit zal tegenwoordig zelfs zelden of nooit meer het geval zijn. In het algemeen zal het "aandeel" gewoon een regeltje op een effectenrekening zijn.

Nominale waarde dient als basis

Juridisch gezien wordt het deel in het bedrijf van de aandeelhouder niet bepaald door de koers van het aandeel of wat hij er voor betaald heeft maar door de nominale waarde. Ook rechten van een aandeelhouder zoals het dividend worden naar rato van de nominale waarde uitgekeerd.


Middellijke en onmiddellijke aandeelhouders

We maken bij aandeelhouders onderscheid in middellijke aandeelhouders en onmiddellijke aandeelhouders.De onmiddelijke aandeelhouders hebben directe aandelen in een vennootschap, de middelijke aandeelhouders hebben indirect invloed via een beleggingsconstructie, administratiekantoor en andere tussenliggende organen.

Verplichtingen aandeelhouder

De enige plicht die een aandeelhouder heeft is het volstorten van het aandeel, ofwel het betalen van het volledige nominale bedrag. Dit volstorten kan eenmalig geschieden. Maar het kan ook in gedeelten, waarbij de aandeelhouder een oproep ontvangt om de storting te voldoen. Dit kan overigens alleen bij aandelen op naam, dus niet met de aandelen die we normaal gesproken dagelijks op de beurs verhandelen.

Aandeelhouder als boosdoener

Aandeelhouders behoren tot de stakeholders van de onderneming, dus tot de betrokkenen bij de onderneming. Door sommigen worden de aandeelhouders wel eens gezien als de bron van alle kwaad als er bij een onderneming iets mis gaat.

In de tijd van de kredietcrisis werd door de media veelvuldig gewezen naar "de aandeelhouder" die door zijn onuitputtelijke hebzucht en de  roep om snelle korte-termijn winsten de crisis voor een groot deel had veroorzaakt. Dit lijkt wel wat kort door de bocht hoewel er beslist ook wel misstanden geweest zullen zijn.

Mening aandeelhouder

Opmerkelijk daarbij is dat de mening van aandeelhouders vaak nauwelijks een gewicht in de schaal legt.Dat ligt vaak anders als het een hele grote en hele machtige aandeelhouder betreft. En zeker als die machtige aandeelhouder ook nog eens goed de weg weet in het informele circuit. Particuliere beleggers zullen het in het algemeen kunnen vergeten om hun stem te kunnen verheffen.  Niet alleen hebben zij vaak geen aandelen maar certificaten zonder stemrecht, maar ze zijn ook domweg te klein of om het nog onprettiger te zeggen, gewoon niet belangrijk.

Vertegenwoordiging

Wat we nog wel eens zien is dat kleinere aandeelhouders zich verenigen en een vertegenwoordiger op de aandeelhoudersvergadering aanstellen. De VEB vinden we regelmatig in deze rol terug.

Conflict aandeelhouder en bestuurder

Als een bestuurder van een vennootschap faalt is het voor de aandeelhouders lastig om deze aan te pakken. De aandeelhouder kan in een dergelijk geval eigenlijk alleen de vennootschap zelf ter verantwoording roepen en hopen dat deze op haar beurt de bestuurder op de verantwoordelijkheden wijst. In de praktijk betekent dat dat een bestuurder van een vennootschap zichzelf aan moet pakken.

Het behoeft geen toelichting dat dit niet snel zal gebeuren. Hierop is nog wel een uitzondering mogelijk namelijk indien de bestuurder een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens die aandeelhouder heeft geschonden. In dat geval kan de bestuurder toch rechtstreeks door die aandeelhouder aangesproken worden.

informatievoorziening aandeelhouder

Nog een belangrijk punt is de informatievoorziening: In beginsel hebben aandeelhouders geen toegang tot of zomaar recht op alle informatie en documentatie van de vennootschap waarvan zij aandelen bezitten. Hierdoor kan er natuurlijk gemakkelijk een forse onbalans in de informatievoorziening ontstaan.

Indien de vennootschap echter bijvoorbeeld grote beslissingen moet nemen, bijvoorbeeld op het financiële vlak dan hebben de aandeelhouders recht op alle informatie die van belang is om daar een weloverwogen oordeel te kunnen vormen en adequaat te kunnen stemmen in de vergadering van aandeelhouders.

Werknemer als aandeelhouder

Een probleem met verschillende belangen kan ontstaan als een werknemer tegelijkertijd aandeelhouder is. Bijvoorbeeld een bonus of loonsverhoging voor deze werknemer komt ten laste van de winst (het dividend) van de aandeelhouder. Omgekeerd kan het in het belang van de aandeelhouder zijn om een bedrijf op te splitsen, maar dat kan wel eens ten koste van de werkgelegenheid gaan. Daarom maakt men in dit soort gevallen nog wel eens gebruik van speciale aandelen met aangepaste rechten.

Administratiekantoor als aandeelhouder

Bij zogenaamde certificering oefent een administratiekantoor ook het stemrecht uit van de niet-aanwezige beleggers in de certificaten. Omdat de opkomst bij aandeelhoudersvergaderingen bijna nooit boven de 50 procent uitkomt, heeft het administratiekantoor daarmee meestal de doorslaggevende stem bij alle beslissingen.

Wel actieve aandeelhouders zijn machteloos.

Aandeelhouders, die sinds de introductie van de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur, steeds meer zeggenschap hadden gekregen, wordt nu tenminste voor een deel de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de kredietcrisis in de schoenen geschoven door het bestuur van banken. Ook de commissie Maas had voorjaar 2009 zware kritiek op de rol van de aandeelhouders. Volgens deze commissie zouden aandeelhouders in de afgelopen jaren niet tegen het roekeloze gedrag van bestuurders zijn ingegaan. Nog sterker geformuleerd: met het kortetermijndenken van de aandeelhouders zouden ze bestuurders tot dat verkeerde gedrag hebben aangezet.

Aandeelhouder of actionist

In vroeger jaren werd een aandeelhouder ook wel een actionist genoemd. Dit woord wordt voor zover bekend niet meer gebruikt.

Aandeelhouder als achtergestelde crediteur

Tot slot worden aandeelhouders gezien als achtergestelde crediteuren. Mocht een bedrijf in de problemen komen dan zijn ze het laatst aan de beurt bij het terugbetalen van de schuldeisers wat er in de praktijk op neerkomt dat er meestal nog maar erg weinig tot niets te halen valt.

Tegengestelde belangen vennootschap en aandeelhouder


Vennootschap en aandeelhouders zitten zeker niet altijd op dezelfde lijn.

Wil een vennootschap vaak vooral naar de lange termijn kijken, veel aandeelhouders willen graag snel resultaten zien. Ze zoeken naar een hoog rendement op korte termijn.

Vaak wordt er door de aandeelhouders gepleit voor aandeleninkoop en dividendverhoging.

Dat kan qua mening flink haaks op elkaar staan en op aandeelhoudersvergaderingen zorgen op dat punt dan ook voor flinke discussies.  Ook de beloningen en bonussen willen nog wel eens voor een flink verschil van inzicht zorgen zoals bijvoorbeeld ING begin 2018 mocht ervaren.

Toch kan een bedrijf die zelfde aandeelhouders hard nodig hebben. Vooral bij overnameperikelen. Dus wordt er uiteindelijk meestal wel een compromis gevonden


Vertalingen aandeelhouder

Engels:    Shareholder / stockholder
Spaans:    Accionista(Sp.)
Italiaans: Azionista(It.) 
Duits:     Aktionär / Anteilseigner
Frans:     Actionaire

Gebruikte begrippen in aandeelhouder


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Aandeel
  ... Een aandeel is normaal gesproken een deel van een gezamenlijke eigendom. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

Aandeelhoudersvergadering
  ... Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap. Maar dat is meestal theorie door de verschillende beschermingsconstructies die hier mogelijk zijn...Lees meer

Actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel. Hierdoor is hij economisch mede eigenaar van een vennootschap...Lees meer


Bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld, die opgezet is om winst te maken. Bedrijven op basis van een vorm van liefdadigheid zoals bijvoorbeeld stichtingen en dergelijke worden meestal...Lees meer

Bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur, een directie (bestaande uit meerdere directeuren)  of een raad van bestuur zijn. Het bestuur wordt benoemd door...Lees meer

Beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor bijvoorbeeld effecten. Maar er zijn beurzen voor vele soorten economische goederen, tot elektriciteit aan toe...Lees meer

Commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan- en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer

Dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van uw geld aan het bedrijf. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken. Vaak is dit een percentage van de gemaakte winst...Lees meer

Effectenrekening
  ... met een effectenrekening bedoelen we een speciaal soort geldrekening. Op deze rekening kunnen op verzoek van een cliënt alle effectentransacties van hem afgewikkeld worden...Lees meer

Eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom heeft van een zaak...Lees meer

Koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar? Hoewel, er zijn nogal wat omschrijvingen en definities in omloop? Alexander Elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer

Korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer

Kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar niet meer blindlings vertrouwden en elkaar daarom geen geld meer wilden lenen...Lees meer

Nominale bedrag
  ... onder het nominale bedrag van een lening verstaan we het bedrag zonder de opgebouwde rente of dergelijke...Lees meer

Nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier...Lees meer

Onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren. Het begrip is namelijk nogal breed. En er zijn daarnaast verschillende insteken op het begrip onderneming mogelijk...Lees meer

Procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald. Beiden zijn daarom het beste te verklaren aan de...Lees meer

Punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer

Recht
  ... het begrip recht kent in de Nederlandse taal zeer veel betekenissen zoals...Lees meer

Stakeholders
  ... de stakeholders zijn alle personen en ondernemingen die direct betrokken zijn bij een onderneming en die profijt of schade hebben...Lees meer

Stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft. Dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders...Lees meer

Termijn
  ... termijn heeft in de praktijk meerdere betekenissen.
1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen
2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door één of meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen om ooit succesvol te worden...Lees meer

Volstorten
  ... onder volstorten verstaan we het voldoen van het nog niet betaalde deel van de nominale waarde...Lees meer

Waarde
  ... de waarde van "iets" is in het algemeen het geldbedrag dat "iets" vertegenwoordigt. ...Lees meer

Werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid. De werkgelegenheid is op dit wat abstracte niveau te berekenen door de...Lees meer

Werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om tegen een betaling in een bepaalde vorm werkzaamheden te verrichten. In formele economische terminologie:  Het leveren van...Lees meer

Winst
  ... een onderneming haalt zijn bestaansrecht uit de verkoop van producten of het verlenen van diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand zoals bijvoorbeeld een aandeelhouder kan uitoefenen op een beslissing die een vennootschap neemt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.