zondag 28 februari 2016

Storneren

Storneren


Onder storneren verstaan we in het algemeen het herstellen van een ten onrechte verrichte boeking op een bankrekening door een tegengestelde boeking van hetzelfde bedrag met dezelfde valutadatum.

Meer speciaal: Het terugboeken van een afschrijving van een bankrekening op grond van het stornorecht van de rekeninghouder of diens bank bij gebruik van een incassosysteem.

Ook de creditering van de begunstigde wordt dan weer ongedaan gemaakt.
Gebruikte begrippen in storneren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
creditering
  ... we spreken van creditering van een rekening bij het bijschrijven van een bedrag op die rekening...Lees meer
stornorecht
  ... het stornorecht is het recht van de rekeninghouder en van de bank om binnen de gestelde regels van een bankgiroincassosysteem...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer