maandag 17 augustus 2015

Drop Lock stock

Drop Lock stock


Onder een drop lock stock verstaan we een obligatie waarbij de rente periodiek aan de marktrente wordt aangepast (een zogenaamde floating rate note) maar waarbij de rente wordt gefixeerd zodra deze onder een bepaald niveau zakt.
Gebruikte begrippen in drop lock stock


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

floating rate note
  ... een floor is een derivaat waarbij de koper geld ontvangt aan het einde van een periode waarbij de rente onder...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
note
  ... 1 kortlopende obligatie die in diverse valuta 's kan luiden 2 er worden nogal wat gestructureerde financiële producten aangeboden onder de...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer