donderdag 7 mei 2015

Controlebureau Vereniging voor de Effectenhandel

Controlebureau Vereniging voor de EffectenhandelHet Controlebureau Vereniging voor de Effectenhandel is de organsiatie die ondermeer tot taak haar taak rekent om een onderzoek in te stellen gericht op de zaken van een bedrijfslid Vereniging voor de Effectenhandel, alsook inlichtingen in te winnen betreffende bepaalde activiteiten van alle bedrijfsleden.

Ook kan het controlebureau een onderzoek starten om te beoorden of de bedrijfsleden de statuten, reglementen en andere voorschriften goed nakomen en of de bedrijfsleden nog altijd voldoen aan de vereisten die het ledenreglement aan hen stelt.

Het controlebureau is tot geheimhouding verplicht en rapporteert aan de voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel.
Gebruikte begrippen in controlebureau vereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
geheimhouding
  ... onder het begrip geheimhouding verstaan we in de financiele wereld de verplichting om verkregen gegevens niet te openbaren wat ook...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer