woensdag 24 februari 2016

Bureau KredietRegistratie

Bureau KredietRegistratie


Afgekort aangeduid met BKR. De officiële naam is Stichting Bureau KredietRegistratie.

Het doel van het BKR is het bereiken van een evenwichtig en gezond kredietbeleid, risicobeperking in de kredietportefeuilles van de kredietgevers die beroepsmatig kredieten verschaffen, het verminderen of voorkomen van overcreditering,kosten en tijdsbesparing.

Alle kredieten in de particuliere sfeer of van éénmansbedrijven en hun afloop worden door de deelnemers in het Bureau KredietRegistratie aldaar aangemeld.

De registratie bij het Bureau KredietRegistratie omvat o.m. de leningen die een particulier heeft of heeft gehad binnen een bepaalde periode en tevens aantekeningen omtrent het feit of de aflossingen volgens de afspraak verlopen zijn.

Voor de beoordeling van een kredietaanvraag kan door een deelnemer bij het Bureau KredietRegistratie een beroep op deze gegevens worden gedaan. Deze beoordeling wordt de BKRtoetsing genoemd.

De BKR hanteert een aantal coderingen waarmee naast het vermelden van deze financiële verplichtingen ook het betaalgedrag wordt vastgelegd.

Bij een betalingsachterstand krijgt u een zogenaamde A codering. Als de vordering is overgedragen aan een deurwaarder dan wordt aan de lening het cijfer 2 toegekend. In het jargon van de kredietverstrekkers spreekt men in dat geval over een A2 codering. Daarnaast kan ook nog het cijfer 3 of 4 worden toegekend als de lening door de bank is afgeboekt, of dat u voor de bank onvindbaar bent geworden.
Gebruikte begrippen in Bureau KredietRegistratie (BKR)


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
bkrtoetsing
  ... onder een bkrtoetsing verstaan we een controle op het aantal leningen dat iemand al heeft bij het bureau krediet registratie...Lees meer
bureau kredietregistratie
  ... afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
deurwaarder
  ... een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kredietregistratie
  ... onder kredietregistratie verstaan we een registratie door het bureau krediet registratie van aan natuurlijke personen verstrekte kredieten met het doel...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
overcreditering
  ... onder overcreditering verstaan we de verstrekking van teveel aan kredieten waardoor de financiële draagkracht van de kredietnemer wordt overschreden en...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.