Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 28 december 2015

Investeringen

Investeringen


Onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel het vergroten van het maatschappelijk nut in de toekomst.

Als definitie van investeringen hanteert men ook wel alle niet-consumptieve produktiehandelingen.

Door afschrijvingen wordt een deel van de investeringen weer teniet gedaan. Uiteindelijk zullen afgeschreven kapitaalgoederen met een vervangingsinvestering ongedaan worden gedaan.

De hoogte van investeringen wordt bepaald door een aantal factoren zoals:

• winst-/afzetverwachting
Men gaat uit van een goede toekomstverwachting met goede opbrengsten en moet daar klaar voor zijn qua productiecapaciteit

• vermogenskosten
Hoeveel geld is voor investeringen beschikbaar, rekening houdend met afschrijving en rente? We praten dan over de kostenkant. Soms kunnen kosten nu lager liggen dan in de toekomt, bijvoorbeeld door een subsidie of één of ander stimuleringsprogramma van de overheid. Dan kan het interessant zijn om een investering naar voren te halen.

• bestedingseffect
Middels investeringen wordt ingespeeld op de effectieve vraag. Stijgt de vraag dan zullen daar meestal wel investeringen tegenover staan.

• capaciteitseffect
Investeringen beïnvloeden de productiecapaciteit door uitbreiding of vervanging.

Vertalingen investeringen

Engels: Investments

Gebruikte begrippen in investeringen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestedingseffect
  ... onder het bestedingseffect ofwelk het economisch effect van bestedingen verstaan we het verschijnsel dat investeringen op zich een vergrotende effect op...Lees meer
capaciteitseffect
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan...Lees meer
effectieve vraag
  ... de effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen diensten van alle consumenten alle bedrijven de overheid en het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
subsidie
  ... onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar investeringen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
beleggingsfraude
  ... Beleggingsfraude is zeer populair regelmatig lezen we verhalen in de krant van vermogensbeheerders die het ingelegde geld...Lees meer
begrotingsbeleid
  ... Bij het begrotingsbeleid wil de politiek of de overheid behulp van de ontvangsten en de uitgavenkant van de...Lees meer
werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversiteitsverschijnsel
  ... het zogenaamde diversiteitsverschijnsel is het verschijnsel dat de investeringen in variabele kapitaalgoederen elk op een ander tijdstip hun eigen mrdt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
durable goods orders
  ... de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de fed die formeel...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
macroeconomie
  ... de macro economie bekijkt de economische activiteiten op het niveau van een land of een samenwerking van landen...Lees meer
zwarte cijfers
  ... we zeggen dat een persoon of onderneming in de zwarte cijfers zit op het moment dat de investeringen een...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
keynesiaanse economie
  ... een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die...Lees meer
kapitaalverkeer
  ... onder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden...Lees meer
kapitaalinvoer
  ... onder kapitaalinvoer verstaan we investeringen of het creëren van saldi op geld of beleggingsrekeningen door personen die niet nederland wonen...Lees meer
kapitaaluitvoer
  ... onder de kapitaaluitvoer verstaan we beleggingen en investeringen van nederlandse ingezetenen in het buitenland het geld verdwijnt dus uit nederland...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
investeringsaftrek
  ... de investeringsaftrek vinden we terug in de belastingwetgeving bij die investeringen die een bedrijf al dan niet via een vorm...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer
MER
  ... overheden en bedrijven met bouwplannen zijn verplicht een zogenaamde milieueffect rapportage of mer te laten maken om de gevolgen...Lees meer
milieueffectrapportage
  ... overheden en bedrijven met bouwplannen zijn verplicht een zogenaamde milieueffect rapportage of mer te laten maken om de gevolgen...Lees meer
ethisch beleggingsfonds
  ... een zogenaamd ethisch beleggingsfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met niet financiele grootheden zoals het rendement van...Lees meer
interne financiering
  ... onder interne financiering verstaan we het financieren van investeringen uit het eigen vermogen of uit andere bronnen binnen de...Lees meer
georienteerde markteconomie
  ... bij een georiënteerde markteconomie beslissen producenten en indirect de consumenten over de benodigde productie investeringen en de consumptie...Lees meer
bedrijfskrediet
  ... onder een bedrijfskrediet verstaan we een in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf verstrekt krediet dit bedrijfskrediet kan...Lees meer
besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
CER
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
gecertificeerde emissie reductie
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
gemiddeldeinvesteringsquote
  ... onder de gemiddelde investeringsquote verstaan we de bruto investeringen in vaste activa in verhouding tot het bruto binnenlands product...Lees meer
GNP
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
gross national product
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
scenario
  ... een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale...Lees meer
financieringsbehoefte
  ... onder de financieringsbehoefte verstaan we twee zaken 1 het beroep van de rijksoverheid op de kapitaalmarkt 2 de behoefte van bedrijven om...Lees meer
cyclische aandelen
  ... cyclische aandelen zijn aandelen met een sterk fluctuerend resultatenverloop al dan niet met een lichte trendmatige groei...Lees meer
bruto investeringen
  ... onder bruto investeringen verstaan we aile aankopen van materi ële kapitaalgoederen door producenten gedurende een bepaalde periode zonder dat deze...Lees meer
vervangingsinvesteringen
  ... onder vervangingsinvesteringen verstaan we de noodzakelijke investeringen van een bedrijf die voortkomen uit de vervanging van versleten vaste kapitaalgoederen noodzakelijk...Lees meer
geïnduceerde investeringen
  ... geïnduceerde investeringen komen voort uit een vergroting van de vraag naar consumptiegoederen die weer leidt tot een groeiende vraag...Lees meer
rechtsvormen van ondernemingen
  ... gangbare rechtsvormen van ondernemingen de gangbare rechtsvormen van ondernemingen zijn 1 de eenmanszaak 2 de vennootschap onder firma 3 de commanditaire...Lees meer
investeringsverzekering
  ... een investeringsverzekering is een speciale verzekering tegen niet commerciële risico's voorbeelden van dergelijke risico's zijn het transferrisico en fabricatierisico...Lees meer
capaciteitseffect
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan...Lees meer
finale bestedingen
  ... onder de finale bestedingen verstaan we de waarde van de geproduceerde eindproducten dit wordt daarna onderverdeeld naar de uitvoer...Lees meer
investeringsbudget
  ... het investeringsbudget is het bedrag dat een bedrijf op een bepaald moment beschikbaar heeft om investeringen te doen...Lees meer
investeringsproject
  ... een investeringsproject is een nauwkeurig omschreven plan waarvoor een eveneens nauwkeurig financieel plan wordt opgesteld om de investeringen te bepalen...Lees meer
investeringsselectiemethode
  ... met de investeringsselectiemethode wordt beoordeeld wat de gevolgen van een investering voor een onderneming zijn...Lees meer
nationale bestedingen
  ... onder de nationale bestedingen verstaan we het totaal van de particuliere consumptie de overheidsconsumptie particuliere investeringen en investeringen van...Lees meer
nationale investeringsbank
  ... de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven...Lees meer
NIB
  ... de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven...Lees meer
over investeringstheorie
  ... de overinvesteringstheorie is een conjunctuurtheorie die de golfbewegingen van de conjunctuur tracht te verklaren uit een evenwichtsverstoring tijdens de hausse...Lees meer
directe investeringen
  ... onder directe investeringen verstaan we een vorm van investeringen waarbij ingezetenen van een land kapitaal verschaffen aan het buitenland...Lees meer
briclanden
  ... de zogenaamde briclanden brazili ë rusland india en china vallen onder de definitie van opkomende economi ën het zijn landen die er...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
directieverslag
  ... het directieverslag is een onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf die daarnaast bestaat uit de balans en de winst...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
bestedingseffect
  ... onder het bestedingseffect ofwelk het economisch effect van bestedingen verstaan we het verschijnsel dat investeringen op zich een vergrotende effect op...Lees meer
rendementseis
  ... de rendementseis wordt ook wel het rentabiliteitscriterium ofwel de rentabiliteitseis genoemd het is de opbrengst die men tenminste van een...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
wet selectieve investeringsregeling
  ... de wet selectieve investeringsregeling of ook wel sir genoemd was een wet die sedert 1978 was ingesteld om...Lees meer
crowdingout
  ... crowding out is het verschijnsel dat een activiteit van de overheid andere uitgaven van bedrijven en of gezinnen gaat...Lees meer
vorderingenoverschot
  ... een vorderingenoverschot is het verschil van de lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten van een sector of land verminderd met de lopende...Lees meer
kwantitatieve structurele werkloosheid
  ... onder de kwantitatieve structurele werkloosheid verstaan we het feit dat het maximaal beschikbaar aantal arbeidsplaatsen niet voldoende is...Lees meer
nationaalbesparingsoverschot
  ... er is sprake van een nationaal besparingsoverschot in de situatie waarin de nationale investeringen overheid + private sector geringer...Lees meer
actuarieel rendement
  ... Het zogenaamde actuarieel rendement is het rendement dat een pensioenfonds minimaal moet behalen om aan zijn verplichtingen te kunnen...Lees meer
eenvoudige bankbreuk
  ... onder eenvoudige bankbreuk verstaan we een strafbaar feit gepleegd door een failliet die zijn boekhouding en bijbehorende bescheiden niet...Lees meer
brugfinanciering
  ... onder een brugfinanciering verstaan we de investeringen om de groei die voorafgaat aan de beursintroductie te financieren...Lees meer
capaciteitseffect van investeringen
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het effect dat investeringen de produktiecapaciteit vergroten...Lees meer
collectieve uitgaven
  ... de collectieve uitgaven zijn de de uitgaven van de collectieve sector in grote trekken bestaan ze uit collectieve bestedingen salarissen...Lees meer
aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.