Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 10 augustus 2015

jaarverslag

Jaarverslag


Onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in het afgelopen jaar bij een onderneming.

Het is een verantwoording naar de aandeelhouders en andere vermogensverschaffers over de gang van zaken binnen een bedrijf.

Het verschijnt normaal gesproken eens per jaar, maar veel bedrijven publiceren ook beknoptere halfjaarsberichten en soms zelfs kwartaalberichten. Dit met name bij bedrijven die ook op een Amerikaanse beurs genoteerd staan.

Het jaarverslag is meer dan cijfers alleen

Behalve de economische cijfers als de balans , verlies- en winstrekening en verdeling van de winst bevat een jaarverslag ook de visie van de directie op de gang van zaken en de toekomst.

De samenstelling van de jaarrekening wordt geregeld door de wet. Maar verder zijn er geen wettelijke voorschriften voor de inhoud van een jaarverslag en dat kan dan ook behoorlijk uiteen lopen. Inmiddels zijn er ook op Europees niveau regels voor jaarverslagen gekomen.

Hierbij dient een jaarverslag naast het economische gedeelte ook cijfers te bevatten over de te verwachten ontwikkelingen voor de vennootschap, en de lopende en geplande werk­zaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (ook wel research and develop­ment of R&D genoemd).

Sommige bedrijven maken ware kunstwerken van deze jaarverslagen, andere bedrijven binden een paar fotokopieën in. De laatste jaren werden jaarverslagen soms ware kunstwerken. Opgesteld door designers en handige reclame jongens. De organisatie moest uiteindelijk verkocht worden, en dat gold al helemaal voor de aandelen. Het jaarverslag moet iets toevoegen aan de onderneming. Het imago moet versterkt worden.

De meeste ondernemingen sturen hun jaarverslag toe aan de hun bekende aandeelhouders, en aan degenen die erom vragen.

Ten aanzien van de aandeelhouders is er een wettelijke verplichting.

Alleen in deze tijd van girale vast legging van effecten is het voor een onderneming vrijwel niet meer mogelijk om de aandeelhouders te achterhalen.

Sociaal jaarverslag

Naast het financieel jaarverslag publiceren sommige bedrijven ook nog een sociaal jaarverslag, waar zaken als de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsopbouw in zijn opgenomen.

Voor beleggers en aandeelhouders is deze informatie vaak niet relevant, en is dit sociaal jaarverslag dan ook vooral voor intern gebruik bestemd.

Trendgevoelige informatie in het jaarverslag

Meestal vinden we ergens voorin een jaarverslag een hoeveelheid belangrijke gegevens, meestal vastgelegd in de vorm van een tabel met meerdere kolommen. Hierin zijn allerlei financiële kengetallen opgenomen en elke kolom respresenteert daarbij één jaar. Dat maakt het mogelijk deze getallen over meerdere jaren te vergelijken. Zaken dit daar vinden zijn winsten, zowel voor als na belastingen, buitengewone lasten, bezittingen, werkkapitaal, aandelen, dividendgegevens etc.

Het vraagt enige studie om deze gegevens te leren interpreteren maar daarna is er veel uit te halen. Het geeft in feite de vitaliteit van de organisatie weer met daarbij de trendmatige ontwikkeling van deze vitaliteit. Een bedrijf met een groeiende vitaliteit is dus altijd aan te raden.

Belangrijk zijn vooral de vooruitzichten. Vooral startende hightechbedrijven hebben nog weinig concreets te vertellen. Alles is gebaseerd op hoop. En hoewel sommige van deze bedrijven spectaculair door kunnen breken is het omgekeerde ook waar: Velen zullen nooit de eindstreep halen en het geld dat beleggers er in goed vertrouwen ingestoken hebben moet als verloren worden beschouwd.

Gebruikte begrippen in jaarverslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar jaarverslag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

insider trading
  ... insider trading is ook wel een andere benaming van beurshandel op basis van voorkennis...Lees meer
horizontale analyse
  ... we spreken van een horizontale analyse in de wereld van de fundamentele aandelenanalyse bij het op een rij leggen en...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
milieujaarverslag
  ... in het milieujaarverslag doen ondernemingen een poging om de invloed op het milieu te becijferen...Lees meer
kwartaalbericht
  ... een kwartaalbericht is een soort verkort jaarverslag maar dan niet over het afgelopen jaar maar over het afgelopen kwartaal...Lees meer
internetbubble
  ... periode van ongeveer 1998 tot 2000 waarin beleggers het gevoel kregen dat internetbedrijven tot in de hemel zouden groeien hoewel...Lees meer
risicoparagraaf
  ... de risicoparagraaf is een onderdeel van het jaarverslag het is in het algemeen een opsomming van allerlei zaken die mogelijk...Lees meer
halfjaarsbericht
  ... een halfjaarsbericht is een soort verkort jaarverslag maar dan niet over het afgelopen jaar maar over het afgelopen half jaar...Lees meer
bestuursverslag
  ... het bestuursverslag is het deel van het jaarverslag van een bedrijf waarin de directie of de raad van bestuur verantwoording...Lees meer
buitengewone baten en lasten
  ... wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan...Lees meer
formk10
  ... het zogenaamde form k10 is een financieel verslag dat een amerikaanse vennootschap jaarlijks in moet leveren bij de sec...Lees meer
formq10
  ... het zogenaamde form q10 is evenals het k10 rapport een gedetailleerd financieel verslag dat een amerikaanse vennootschap jaarlijks in...Lees meer
generally accepted accounting principles
  ... de generally accepted accounting principles af te korten tot gaap zijn de algemeen erkende amerikaanse regels voor...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.