Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 5 mei 2015

Rechtspersoon

RechtspersoonEen onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft. Of anders gezegd, als deze dus een eigen vermogen heeft.

Rechtspersoon

Aansprakelijkheid eigenaren

De aansprakelijk van de eigenaren gaat daarbij niet verder dan de waarde van hun aandelen. Zou de onderneming niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen, dan is het niet nodig dat de eigenaren opdraaien voor de schulden van de rechtspersoon.

Er wordt ook wel gezegd dat de onderneming in dit geval "rechtspersoonlijkheid" bezit.

Natuurlijke personen en rechtspersonen 


We kennen in de wet natuurlijke personen en rechtspersonen
Een rechtspersoon is daarbij degene die wettelijk  aansprakelijk is in geval van moeilijkheden zoals bijvoorbeeld een faillissement. De wetten waarin de de Natuurlijke personen en rechtspersonen zijn vastgelegd zijn het Wetboek van koophandel en het Burgerlijk wetboek

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon zijn we allemaal: Het betreft hierbij mensen van vlees en bloed

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een onderneming die juridisch gelijkgesteld is aan een  natuurlijk persoon. Beide personen kunnen rechtshandelingen aangaan.

Niet elke ondernemingsvorm is een rechtspersoon


Wel rechtspersoon zijn de verschillende vormen vennootschappen, een stichting en een coöperatieve vereniging

Geen rechtspersoon zijn de maatschap, Vennootschap onder firma(VOF), de Commanditaire vennootschap(CV) en de eenmanszaak. Bij deze vormen is de eigenaar bij betalingsproblemen wel degelijk aansprakelijk.


Samenvatting Rechtspersoon


Samenvatting Rechtspersoon
klik het diagram voor grotere afbeelding


Gebruikte begrippen in rechtspersoon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom heeft...Lees meer

Maatschap
  ... een maatschap of ook wel burgerlijke maatschap, wordt in de praktijk meestal kortweg maatschap genoemd. Het is een overeenkomst waarbij twee of...Lees meer

Natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens. Dit in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen dat...Lees meer

Onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren. Onderneming is nogal breed. En er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf. In principe kunnen ook rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en dergelijke onder...Lees meer

Stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders. De stichting is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer

Vennootschap
  ... een vennootschap is een onderneming die door meerdere oprichters met een notariële akte is opgericht...Lees meer

Vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen, waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken, om het te...Lees meer

Waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag, dat iets vertegenwoordigt. De waarde van dat "iets" wordt meestal gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar rechtspersoon in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Aandeelhoudersvereniging
  ... Een aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen...Lees meer

Absoluut recht
  ... Onder de term absoluut recht verstaan we een recht, dat ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon bezit...Lees meer

Persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer

Bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer

Conduit
  ... een conduit is een organisatorisch juridsch iets. Het is al dan niet een rechtspersoon die de mogelijkheid heeft om obligaties uit te...Lees meer

Jointventure
  ... een joint venture is de engelse benaming voor een gezamenlijke onderneming tussen twee of meer juridisch volledig los van...Lees meer

Algemene titel
  ... Onder een algemene titel verstaan we een gebeurtenis of rechtsfeit zoals bijvoorbeeld een overlijden door dat overlijden volgt een natuurlijk...Lees meer

Medeborg
  ... in de mededingingswet die vroeger wet economische mededinging heette verbiedt alles wat een goede mededinging in de weg staat en...Lees meer

Naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer

Toegelaten instelling
  ... bij de aex spreken we van een toegelaten instelling bij een rechtspersoon die gerechtigd is te handelen op de...Lees meer

beschikkingsbevoegdheid
  ... met de term beschikkingsbevoegdheid wordt het recht bedoeld van een rechtspersoon of van een natuurlijk persoon zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten...Lees meer

publiekrechtelijke rechtspersoon

  ... onder een publiekrechtelijke rechtspersoon verstaan we een rechtspersoon die aan het publiekrecht haar ontstaan en bestaan ontleent dus...Lees meer

rederij
  ... in principe is een rederij een samenwerkingsvorm die van rechtswege bestaat tussen de mede eigenaren van een schip deze gebruiken...Lees meer

vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer

VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer

curator
  ... onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als...Lees meer

comite
  ... onder een comité verstaan we een informeel samenwerkingsverband van personen voor een bepaald doel of een voor bepaalde tijd zonder...Lees meer

grote vennootschap
  ... een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die...Lees meer

structuur vennootschap
  ... een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die...Lees meer

stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer

ultravires
  ... onder ultravires verstaan we de situatie waarin bepaalde handelingen in strijd met het doel van de rechtspersoon zijn verricht...Lees meer

eenmanszaak
  ... de eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden...Lees meer

natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer

omzetting van een vennootschap

  ... omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging hiervoor is een door de algemene vergadering van...Lees meer

rechtsvorm
  ... de zogenaamde rechtsvorm is de juridische vorm waarin een zelfstandig georganiseerde organisatievorm aan het rechtsverkeer deelneemt...Lees meer

particuliere borg
  ... een particuliere borg is borg die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen publiekrechtelijk...Lees meer

quasi vennootschappen
  ... quasi vennootschappen zijn bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid die wat betreft hun economisch en financieel gedrag vergelijkbaar zijn met vennootschappen...Lees meer

privaat rechtelijke rechtspersoon
  ... een privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die aan het privaatrecht haar ontstaan en bestaan ontleent de statuten van de...Lees meer

rechtssubject
  ... een rechtssubject wordt als een persoon in het recht gezien dat wil zeggen drager van wettelijke rechten en plichten...Lees meer

rechtspersoonlijkheid
  ... indien een organisatie rechtspersoonlijkheid heeft dan heeft men de bevoegdheid om in het rechtsverkeer als zelfstandige eenheid rechtspersoon op te...Lees meer

handelsregister
  ... het handelsregister wordt door de kamer van koophandel en fabrieken van het rayon waarin de desbetreffende onderneming is gevestigd bijgehouden...Lees meer

aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer

deelneming
  ... onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een...Lees meer

toonbankpapier
  ... een toonbankpapier is een waardepapier dat tegenover de aangetrokken geldmiddelen door een rechtspersoon wordt uitgegeven een toonbankpapier heeft meestal geen...Lees meer

commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer

tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer

tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer

vennoot
  ... een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een...Lees meer

vereniging van appartementseigenaren
  ... een vereniging van appartementseigenaren is een vereniging die wordt opgericht bij notariële akte bij het splitsen van een...Lees meer

vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

wettelijkvertegenwoordiger
  ... onder een wettelijke vertegenwoordiger verstaan we een natuurlijk persoon of rechtspersoon die op grond van wettelijke bepalingen is aangewezen...Lees meer

voogd
  ... een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt als...Lees meer

statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer

toeziend voogd
  ... een toeziend voogd is een door de rechter als zodanig benoemd natuurlijke persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid belast...Lees meer

consortiumbank
  ... een consortium bank is een door een aantal banken opgerichte als zelfstandig rechtspersoon opererende joint venture met uiteenlopende doelstelling...Lees meer

consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer

zetel
  ... onder een zetel verstaan we de plaats van statutaire vestiging van een rechtspersoon...Lees meer

persoonlijkezekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer

persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur dat wil zoveel zeggen dat ten opzicht van...Lees meer

levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer

woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.