Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 3 november 2014

overheid

OverheidDe overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land, provincie of gemeente vormt.

Onderscheiden worden dan ook uit de rijksoverheid (de staat: regering en parlement) en de lagere overheden (provincies, de gemeenten en instellingen zoals waterschappen).
Gebruikte begrippen in overheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
lagere overheden
  ... onder de lagere overheden verstaan we de gemeenten provincies en waterschappen die de dijken en de waterhuishouding verzorgen...Lees meer

Begrippen waar overheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

51% aanval op cryptomunt
  ... Vraag iemand naar de grootste nachtmerrie van een bitcoin aanhanger en hij...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
preventiedenken
  ... het zogenaamde preventiedenken is iets wat steeds meer de grondhouding van de politiek gaat bepalen preventie is mooi maar er...Lees meer
commerciële koers
  ... de commerciële jaarrekening is een ander woord voor bedrijfseconomische jaarrekening de commerci ële jaarrekening is een combinatie van winst en...Lees meer
amortisatiefonds
  ... Een amortisatiefonds is een fonds waaruit de aflossing van obligaties wordt bestreden het amortisatiefonds kan gevormd worden door het storten...Lees meer
anti cyclisch beleid
  ... Onder anti cyclisch beleid wordt een vorm van begrotingspolitiek van de overheid verstaan die tegen de conjunctuurbeweging in...Lees meer
armoedeval
  ... onder de zogenaamde armoedeval verstaan we het verschijnsel dat mensen met een uitkering er qua netto besteedsbaar inkomen op achteruit...Lees meer
afdrachtkorting
  ... Onder een afdrachtkorting verstaan we een vorm van inkomensoverdracht hierbij vermindert de overheid het bedrag dat afgedragen moet worden aan...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
beleggersfront
  ... Onder het beleggersfront verstaan we het contact tussen de grote institutionele beleggers en bedrijfsfondsen dat tot doel...Lees meer
madoff
  ... begin 2009 werden beleggers over de gehele wereld opgeschrikt door een grootscheepse beleggingsfraude in wat later de madoff zaak zou...Lees meer
too big to fail
  ... we zeggen van een bank dat deze too big to fail is als een faillissement zo'n grote...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
allocatiefunctie
  ... De allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die...Lees meer
anticylisch beleid
  ... We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van...Lees meer
begrotingsbeleid
  ... Bij het begrotingsbeleid wil de politiek of de overheid behulp van de ontvangsten en de uitgavenkant van de...Lees meer
begrotingstekort
  ... Als de overheid meer uitgaven dan inkomsten heeft dan krijgt zij een begrotingstekort het begrotingstekort wordt in het algemeen weergegeven...Lees meer
g4
  ... de g4 is een informeel samenwerkingsverband tussen de vier grootste steden om zo tot gezamenlijke standpunten te komen meer druk...Lees meer
hollandse ziekte
  ... onder de zogenaamde hollandse ziekte verstaan we het te ver expanderen van de collectieve sector in de jaren '70...Lees meer
latente inflatie
  ... we spreken van latente inflatie in een situatie waarbij de overheid de prijzen kunstmatig laag houdt...Lees meer
leading
  ... met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is...Lees meer
structuurbeleid
  ... het zogenaamde structuurbeleid is het beleid dat gevoerd wordt door de overheid met betrekking tot de handelingen van kredietinstellingen die...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
financieringspolis
  ... een zogenaamde financieringspolis is een polis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die het risico dekt dat een bank loopt...Lees meer
durable goods orders
  ... de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de fed die formeel...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
afromen van de kapitaalmarkt
  ... Het begrip afromen van de kapitaalmarkt houdt in dat de overheid op de kapitaalmarkt veel grotere bedragen...Lees meer
arbeidsmarktbeleid
  ... Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht te...Lees meer
arbeidsmobiliteit
  ... De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
azijnmaatregel
  ... Een azijnmaatregel is een maatregel van een lokale overheid die niet zozeer door rationele doeleinden wordt ingegeven maar meer door...Lees meer
bad bank
  ... Een bad bank is een bank die alle financi ële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
vuilnisbank
  ... een bad bank is een bank die alle financiële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kapitaalvernietiging
  ... als we stoppen met het doelmatig gebruiken van kapitaalgoederen dan noemen we dat kapitaalvernietiging bijvoorbeeld bedrijfspanden die leeg staan en...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
overheidsfalen
  ... het feit dat de overheid zich bij de overheidsconsumptie niet altijd als een normale consument gedraagt noemen we het overheidsfalen...Lees meer
procesinnovatie
  ... we spreken in de economie van procesinnovatie bij flinke vernieuwing van het productieproces voorbeelden van procesinnovaties in grotere winkels zijn...Lees meer
zwart werk
  ... onder het begrip zwart werk is arbeid die wordt betaald met zwart geld dus geld waarbij de verdiensten eigenlijk...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
keynesiaanse economie
  ... een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die...Lees meer
beleggingsverzekering
  ... Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een...Lees meer
consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
consumptie goederen
  ... consumptiegoederen worden door de gezinnen en de overheid gebruikt over een langere termijn duurzame consumptiegoederen en verbruikt niet duurzame consumptiegoederen...Lees meer
employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer
huishouding
  ... in de economie is een huishouding wat breder dan het begrip dat we gevoelsmatig voor ogen hebben...Lees meer
inkomenspolitiek
  ... inkomenspolitiek is een vorm van politiek waarbij de overheid de groei van inkomens voor zowel de hoge als de lage...Lees meer
inkomensverschillen
  ... elk land kent inkomensverschillen zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat...Lees meer
miltonfriedman
  ... milton friedman werd geboren in 1912 hij was een prominent hoogleraar aan de universiteit van chicago chicago school die...Lees meer
omniet
  ... de term om niet komen we vooral tegen in ambtelijke stukken van de rijksoverheid het wil zoiets zeggen dat...Lees meer
sparen
  ... jeugdspaarrekening is een verzamelnaam voor verschillende vormen speciale spaarrekeningen voor de jeugd de voorwaarden voor een jeugdspaarrekening verschillen per bank...Lees meer
discouraged workers effect
  ... onder het discouraged workers effect verstaan we het verschijnsel dat mensen die wel werkzoekend zijn zich niet in...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
kapitalisme
  ... onder het kapitalisme verstaan we een economisch systeem waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren en het bedrijfsleven die zelf...Lees meer
keynesianen
  ... keynesianen zijn economen die zoals de naam als aangeeft aanhanger van de keynesiaane theorie zijn...Lees meer
prestatiebegroting
  ... de termprestatiebegroting komt bij de overheid vandaan en is bedoeld om zichtbaar te maken welke prestaties een overheidsinstantie van plan...Lees meer
dynamische beleggingspolitiek
  ... in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek deze beleggingsstrategie die er op gericht is...Lees meer
portefeuillestrategie
  ... in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek...Lees meer
akkoord van Wassenaar
  ... Het akkoord van wassenaar uit 1982 wordt wel eens beschouwd als een keerpunt in de ontwikkeling van de...Lees meer
activerend arbeidsmarktbeleid
  ... Onder een activerend arbeidsmarktbeleid verstaan we het beleid van de overheid om de arbeidsparticipatie te bevorderen...Lees meer
aowspaarfonds
  ... Het aow spaarfonds is een door de overheid ingestelde tijdelijke kapitaalbuffer om de vergrijzing in de aow op te...Lees meer
armoedegrens
  ... onder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede dat...Lees meer
markteconomie
  ... we spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme het principe van prijsvorming op basis van vraag en aanbod in...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
retributie
  ... een zogenaamde retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat bijvoorbeeld...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
liberalisme
  ... het liberalisme is een politieke stroming die vrij nauw aansluit bij de laissez faire gedachte binnen het liberalisme vinden we...Lees meer
overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer
overlegeconomie
  ... onder een overlegvergadering or met betrekking tot de ondernemingsraad verstaan we de vergadering waarin de ondernemer en de ondernemingsraad...Lees meer
bemoeigoederen
  ... Onder bemoeigoederen verstaan we de goederen die de overheid subsidieert om het gebruik ervan te stimuleren of juist extra belast...Lees meer
gulden financieringsregel
  ... onder de zogenaamde gulden financieringsregel verstaan we dat de overheid alleen zelf geld mag lenen om dit weer te...Lees meer
indirecte belastingen
  ... het is de bedoeling dat indirecte belastingen drukken op een ander dan diegene die de belastingaanslag krijgt...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
marktconform
  ... de toevoeging marktconform bij een actie van de overheid betekent dat een overheidsmaatregel het marktmechanisme intact laat...Lees meer
melkertbaan
  ... een zogenaamde melkertbaan was eind 20e eeuw een baan genoemd naar ex minister melkert die de regeling ontworpen had...Lees meer
participatiemaatschappij
  ... een participatiemaatschappij is een onderneming die speciaal is opgericht voor het verschaffen van risicodragend vermogen aan andere ondernemingen...Lees meer
premieobligaties
  ... premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van...Lees meer
consumentisme
  ... het zogenaamde consumentisme is een maatschappelijk beweging die meer rechten en meer macht van de consument nastreeft dit wordt ondermeer...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer
neosocialisten
  ... de neosocialisten vormen een groep binnen de socialisten die erkennen dat het budgetmechanisme tekortkomingen kent zoals het overheidsfalen...Lees meer
onderhandse lening
  ... een onderhandse lening is een lening met een vaste looptijd van doorgaans zeer grote omvang die niet via een...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
zachtelening
  ... we spreken van een zachte lening bij een lening met een lange looptijd en in het algemeen een zeer...Lees meer
algemene bijstandswet
  ... de algemene bijstandswet of abw wordt uitgevoerd door de lokale overheid gemeente gemeentelijkse sociale dienst en is bedoeld om...Lees meer
geldscheppende bank
  ... een geldscheppende bank is een financiële instelling die de maatschappelijke geldhoeveelheid kan laten toenemenvoorbeelden van een geldscheppende bank zijn...Lees meer
lagere overheid
  ... de lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale...Lees meer
laissez faire
  ... laissez faire is een economische theorie volgens welke de overheid zich zo min mogelijk met economische zaken zou moeten...Lees meer
milieubeleid
  ... onder het milieubeleid van de overheid verstaan we het beleid dat tot doel heeft om de kwaliteit van de leefomgeving...Lees meer
MER
  ... overheden en bedrijven met bouwplannen zijn verplicht een zogenaamde milieueffect rapportage of mer te laten maken om de gevolgen...Lees meer
milieueffectrapportage
  ... overheden en bedrijven met bouwplannen zijn verplicht een zogenaamde milieueffect rapportage of mer te laten maken om de gevolgen...Lees meer
milieuheffing
  ... een milieuheffing is een door de centrale overheid opgelegde heffing die bedoeld is om het gebruik van schaarse grondstoffen bijvoorbeeld...Lees meer
minimabeleid
  ... onder het zogenaamde minimabeleid verstaan we het beleid van de overheid dat gericht is op ondersteuning van personen met de...Lees meer
nutsbedrijf
  ... een nutsbedrijf of ook wel gemeenschapsbedrijf is een bedrijf dat is opgericht om te voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften zonder...Lees meer
fusie
  ... een fusie is het volledig samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuw bedrijf het verschil met een overname...Lees meer
matchingfonds
  ... het matchingfonds is een door de overheid gecreëerd subsidiefonds dat bedoeld is om de export te bevorderen...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
big bang
  ... de zogenaamde big bang ofwel 27 okt 1986 was de dag dat de beurs in londen revolutionair veranderde...Lees meer
tapering
  ... de term tapering of ook wel taperen komt uit de hoek van de kredietcrisis tijdens en na de kredietcrisis voerde...Lees meer
bankkas
  ... Onder de bankkas verstaan we de kas van een bank die bestaat uit chartale betaalmiddelen en girale tegoeden bij de...Lees meer
infantindustries
  ... onder infant industries verstaan we bedrijfstakken die nog jong zijn en niet de mogelijkheden hebben om zonder ondersteuning op...Lees meer
leegstandtax
  ... onder het begrip leegstandstax verstaan we een speciale heffing op leegstaande panden...Lees meer
microfinanciering
  ... het begrip microfinanciering komt oorspronkelijk uit de hoek van de ontwikkelingshulp hierbij werd aan lokale kleine ondernemers een klein krediet...Lees meer
protectie
  ... protectie betekent letterlijk bescherming denk aan het engelse "to protect" als we spreken over protectie dan hebben we het over...Lees meer
risicomanagement
  ... een functie die in elk bedrijf terug te vinden zou moeten zijn maar zeker in bedrijven die in de financiële...Lees meer
inflatoire overheidsfinanciering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
monetaire financiering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
belastingen op productie en invoer
  ... De belastingen op productie en invoer zijn alle door bedrijven en de overheid afgedragen belastingen die...Lees meer
bedrijfsspaarrekening
  ... een bedrijfsspaarrekening is een verzamelnaam voor de verschillende spaarvormen die mogelijk zijn in ondernemingsverband zoals dit wettelijk geregeld is in...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingheffing
  ... Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
contractloonstijging
  ... onder een contractloonstijging verstaan we de stijging van het looninkomen per werknemer als direct gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten cao in...Lees meer
corporatisme
  ... onder corporatisme verstaan we het samenwerken van grote belangenorganisaties zoals die van werkgevers en werknemers en de overheid om samen...Lees meer
dekkingswaarde
  ... boekhoudkundig met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekenddoorgaans wordt een bepaald percentage van...Lees meer
demerit goods
  ... onder demerit goods verstaan we producten waarvan de overheid de consumptie wil afremmen deze demerit goods vallen economisch gezien...Lees meer
effectieve vraag
  ... de effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen diensten van alle consumenten alle bedrijven de overheid en het...Lees meer
film cv
  ... de film cv is een beleggingsmogelijkheid die veel mensen aanspreekt films zijn voor de makers en producenten vaak onvoorspelbare investeringen...Lees meer
gemengde onderneming
  ... een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel...Lees meer
mixed enterprise
  ... een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel...Lees meer
groeihypotheek
  ... een groeifonds is een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dit toevoegt aan het fondsvermogen de waarde van de participaties...Lees meer
inkomensgroeihypotheek
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer
liquiditeitsvernietiging
  ... met de term liquiditeitsvernietiging bedoelt men de verkleining van de liquiditeitenmassa door geldvernietiging en de uitgifte van niet op korte...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
overheidsinvesteringen
  ... onder de overheidsinvesteringen verstaan we de aanschaf van kapitaalgoederen door de overheid in de infrastructurele sfeer...Lees meer
particuliere participatiemaatschappij
  ... particuliere participatiemaatschappij wordt meestal afgekort aangeduid met ppm het is een particuliere maatschappij die met risicodragend vermogen deelneemt in...Lees meer
PPM
  ... particuliere participatiemaatschappij wordt meestal afgekort aangeduid met ppm...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vaste kapitaalgoederen voorraad
  ... de vaste kapitaalgoederenvoorraad van een land is het totaal aan kapitaalgoederen waarover het land kan beschikken...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
CAC
  ... onder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers...Lees meer
currency adjustment change
  ... onder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers...Lees meer
GAF
  ... onder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers door een dergelijke...Lees meer
concurrentievermogen
  ... onder het concurrentievermogen van een land verstaan we de plaats op de internationale concurrentieranglijst...Lees meer
gemeentefonds
  ... onder het gemeentefonds verstaan we de jaarlijkse geldoverdracht van de centrale overheid naar de gemeenten...Lees meer
gemengde economie
  ... een gemengde economie is normaal gesproken op een meer kapitalistisch model zoals laissez faire gebaseerd maar de overheid heeft...Lees meer
gemengdeeigendom
  ... er is sprake van gemengde eigendom als de overheid meestal als gevolg van steunverlening een belang neemt in de...Lees meer
gemiddeldeinvesteringsquote
  ... onder de gemiddelde investeringsquote verstaan we de bruto investeringen in vaste activa in verhouding tot het bruto binnenlands product...Lees meer
groenepoldermodel
  ... het groene poldermodel is het bestaande overlegmodel dat wel het poldermodel genoemd wordt en dat bestaat uit werkgevers werknemers en...Lees meer
poldermodel
  ... het groene poldermodel is het bestaande overlegmodel dat wel het poldermodel genoemd wordt en dat bestaat uit werkgevers werknemers en...Lees meer
semi overheid
  ... de zogenaamde semi overheid is de benaming in het spraakgebruik voor de zogeheten semicollectieve sector...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
deurwaarder
  ... een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde...Lees meer
douanegarantie
  ... onder een douanegarantie verstaan we een speciale garantie naar de overheid toe in het bijzonder naar de ontvanger der invoerrechten...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
fiscalisering
  ... onder fiscalisering verstaan we het vervangen van de heffing van aparte premies bijvoorbeeld vroeger voor de aow door financiering...Lees meer
flow of funds
  ... de zogenaamde flow of funds is een analysetechniek die de financiële stromen tussen de overheid het bedrijfsleven en het...Lees meer
undamentals van een wisselkoers
  ... onder de fundamentals van een wisselkoers verstaan we de onderliggende mogelijkheden van een munt of het land...Lees meer
maatschappelijke geldhoeveelheid
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
MGH
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
nederlandse staat
  ... we gebruiken de term nederlandse staat of wat ouderwetser "de staat der nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor...Lees meer
staat der nederlanden
  ... we gebruiken de term nederlandse staat of wat ouderwetser "de staat der nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor...Lees meer
niet belasting ontvangsten
  ... de zogenaamde niet belastingontvangsten vormen een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de overheid die voortkomen uit de collectieve sector...Lees meer
papiergeld
  ... papiergeld is de verzamelnaam van geld in de vorm van muntbiljetten en bankbiljetten indien de overheid zelf geld in omloop brengt spreekt men ook...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
passende arbeid
  ... het begrip passende arbeid is iets uit het verleden als je werkloos was hoefde je niet op iedere baan...Lees meer
primair overschot
  ... onder de term primair overschot verstaan we dat de inkomsten van de overheid groter zijn dan de uitgaven iets...Lees meer
primary dealers
  ... onder de primary dealers verstaan we financiële instellingen die door de nederlandse overheid zijn aangewezen om hun obligaties aan...Lees meer
privatisering
  ... we spreken van privatisering als een voormalige overheidsinstelling door deze overheid wordt verkocht aan een al dan niet nieuw op te...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
quasi collectieve goederen
  ... quasi collectieve goederen zijn producten diensten die best wel gesplitst kunnen worden per persoon en dus door het...Lees meer
quasi vennootschappen
  ... quasi vennootschappen zijn bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid die wat betreft hun economisch en financieel gedrag vergelijkbaar zijn met vennootschappen...Lees meer
economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer
privaat recht
  ... het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht dat de verhouding regelt tussen particulieren burgers bedrijven en organisaties...Lees meer
publiekrecht
  ... het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht dat de verhouding regelt tussen particulieren burgers bedrijven en organisaties...Lees meer
institutionele belegger
  ... een institutionele belegger is een belegger die beroepsmatig langlopende beleggingen zoekt voor de aan hen toevertrouwde middelen waarbij de...Lees meer
kredietderivaten
  ... onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een...Lees meer
differentieel koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
meervoudig koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die...Lees meer
multiple koersen
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
municipal bond
  ... een municipal bond is een obligatielening uitgeschreven door een staat of door een locale overheid deze geldmiddelen kunnen aanvullend zijn...Lees meer
algemene rekenkamer
  ... De in den haag gevestigde algemene rekenkamer is een college van staat dat toezicht moet uitoefenen op de nederlandse staat...Lees meer
begrotingsnormering
  ... Onder begrotingsnormering verstaan we het stellen van normen voor verschillende kengetallen in de begroting bijvoorbeeld bij de overheidafwijkingen van de...Lees meer
belastingvlucht
  ... Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een...Lees meer
bestendige gedragslijn
  ... een bestendige gedragslijn is een ander woord voor consistent en consequent gedrag een bestendige gedragslijn is een manier van...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
eindejaarsmarge
  ... de overheid kent met de zogenaamde eindejaarsmarge een mechanisme waarbij ministeries maximaal 1 procent van hun begrotingstotaal door kunnen schuiven...Lees meer
financieringsoverschot
  ... onder het financieringsoverschot wat ook wel het inkomensoverschot wordt genoemd verstaan we het positieve verschil tussen het spaaroverschot van de...Lees meer
garantiekrediet
  ... een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
heroverweging
  ... onder een heroverweging verstaan we een nadere beschouwing van een bestaande activiteit van de overheid...Lees meer
herverdeling van inkomen
  ... een politiek populair onderwerp is de herverdeling van inkomen we hebben het dan over het ingrijpen van de...Lees meer
industrieel kasgeld
  ... onder industrieel kasgeld verstaan we een kasgeldlening die verstrekt wordt aan de private sector grote ondernemingen hypotheekbanken en pensioenfondsen...Lees meer
industriepolitiek
  ... onder de industriepolitiek van de overheid verstaan we het beleid dat er op gericht is sturing te geven aan de...Lees meer
informele economie
  ... de informele economie is de zogenaamde de verborgen economie dit is de tak van de economie die op zichzelf...Lees meer
instituties
  ... onder instituties verstaan we de zijn afspraken tussen mensen die samen regelen hoe ze met elkaar omgaan...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
maximumprijs
  ... de maximumprijs indien aanwezig voor het verkopen van goederen wordt door de overheid bepaald...Lees meer
MDW
  ... de term mdw is een samentrekking afkorting van marktwerking deregulering en wetgevingskwaliteit...Lees meer
mobiliteit tussen niet werken en werken
  ... de mobiliteit tussen niet werken en werken betekent dat er veel aan gelegen is om...Lees meer
monetarist
  ... een monetarist is een aanhanger van de theorie dat de rol van de overheid bij de economie beperkt moet blijven...Lees meer
nationaal produkt
  ... het nationaal produkt is de som van de toegevoegde waarden van alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid...Lees meer
nationale bestedingen
  ... onder de nationale bestedingen verstaan we het totaal van de particuliere consumptie de overheidsconsumptie particuliere investeringen en investeringen van...Lees meer
nationalisering
  ... nationalisering is een maatregel door een centrale overheid waardoor deze een aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehorende onderneming zelf...Lees meer
near money
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd het betreft bij near money beleggingsvormen die zeer snel in contant geld zijn...Lees meer
schiergeld
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd .Onder schiergeld verstaan we waardepapieren anders dan geld die wel snel in geld om te zetten zijn...Lees meer
nationale investeringsbank
  ... de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven...Lees meer
NIB
  ... de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven...Lees meer
niet gouvernementele organisatie
  ... onder een niet gouvernementele organisatie afgekort tot ngo verstaan we een organisatie met een maatschappelijk belang die geen...Lees meer
niet marktconform
  ... een overheidsmaatregel die niet marktconform is betekent dat deze maatregel het marktmechanisme in elk geval voor een deel uitschakelt...Lees meer
ombuiging
  ... onder een ombuiging bij de overheid verstaan we een verandering in het beleid met betrekking tot een uitgaven ten opzichte...Lees meer
omroepbijdrage
  ... een bedrag dat in het verleden in nederland periodiek aan de overheid moest worden betaald om gebruik te mogen maken...Lees meer
overdrachtsbelasting
  ... de overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken...Lees meer
overheidsschuld
  ... onder de overheidsschuld verstaan we de schuld van de centrale overheid en de lokale overheden bij elkaar opgeteld...Lees meer
overheidstarieven
  ... de overheidstarieven zijn de kosten die de overheid voor zijn diensten in rekening brengt dat kan direct bijvoorbeeld door leges...Lees meer
overwaarde hypotheek
  ... de overwaarde is het verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije...Lees meer
wederopbouw
  ... de wederopbouw was de naoorlogse periode tussen 1945 en ongeveer 1960 waarin de nederlandse economie weer op poten werd gezet...Lees meer
werkelijke individuele consumptie
  ... de werkelijke individuele consumptie is de consumptie van huishoudens die bestaat uit de gezinsconsumptie en de consumptie van...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werkgeversorganisaties
  ... grote en middelgrote bedrijven zijn in het algemeen aangesloten bij een werkgeversorganisatie zoals de gefuseerde vereniging van nederlandse ondernemingen en...Lees meer
garantieregeling particuliere participatiemaatschapijen
  ... de garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen is een regeling die de toevoer van risicodragend vermogen naar kleine en middelgrote bedrijven...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  ... onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verstaan we uitgangspunten en de beginselen waaraan de overheid zich...Lees meer
officiële valutamarkt
  ... onder de officiële valutamarkt verstaan we de valutamarkt waarop tegen officieel vastgestelde koersen valutabedragen contant en op termijn moeten...Lees meer
adminstratief recht
  ... Een admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als atacarnet is een carnet afgegeven door de...Lees meer
bons de tresor interet annual normalise
  ... onder het begrip bons de trã©sor ã  intã©rãªt annual normalisã© verstaan we obligaties die...Lees meer
BTAN
  ... onder het begrip bons de trésor á  intèrèt annual normalisé verstaan we obligaties die...Lees meer
dividendvrijstelling
  ... de "dividendvrijstelling" is een maatregel van de overheid om de participatie in bedrijven te bevorderenhet komt neer op een vrijstelling...Lees meer
accijnsgoed
  ... Een accijnsgoed is een bepaald goed waar in het kader van de wet op accijnzen door de overheid een accijns...Lees meer
brutoschuldquote
  ... de bruto schuldquote is een graadmeter voors de schuldpositie van een land de bruto schuldquote is het totaal van...Lees meer
budget onderzoek
  ... onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen bestedendeze budgetonderzoeken worden...Lees meer
centraal akkoord
  ... onder een centraal akkoord verstaan we een centraal gemaakte afspraak tussen werkgevers vakbeweging en de overheid afgesloten tijdens het...Lees meer
centraal bureau voor destatistiek
  ... het centraal bureau voor de statistiek wordt meest aangeduid met de gangbare uitdrukking cbs...Lees meer
centraal economisch plan
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer
CEP
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer
centrale financiering
  ... onder de term centrale financiering verstaan we een vorm van financiering waarbij een lagere overheid als bijvoorbeeld een gemeente...Lees meer
centraleoverheid
  ... onder de centrale overheid verstaan we de regering bestaande uit de koningin plus de ministers...Lees meer
debitrice
  ... de debitrice is een overheid een bedrijf of een instelling die schuldbewijzen of obligaties heeft uitgegeven...Lees meer
debt service ratio
  ... met de debt service ratio bedoelen we de mate waarin de betalingen van rente en aflossing door de...Lees meer
decentralisatie
  ... het begrip decentralisatie in de staathuishouding betekent dat de uiteindelijke beslissingen omtrent de uitvoer van een beleidstaak niet door...Lees meer
full reserve banking
  ... de term full reserve banking komt tegenwoordig nog wel eens in het financiële nieuws stel dat een bank...Lees meer
kasbeheer
  ... kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken...Lees meer
kasgeld lagere overheid
  ... het zogenaamde kasgeld lagere overheid bestaat uit vaste voorschotten tegen schuldbekentenis met een looptijd van in de regel...Lees meer
kasgeldlimiet
  ... de kasgeldlimiet is een voor de lagere overheid zoals provincies gemeenten en waterschappen gehanteerde financieringsnorm bij de kasgeldlimiet wordt een maximum...Lees meer
kasvoorraad
  ... onder de zogenaamde kasvoorraad verstaan we de in de kassen van gezinnen bedrijven en overheid opgeslagen gelden...Lees meer
katvanger
  ... een katvanger in de financiële wereld is iemand die zijn bank of girorekening beschikbaar stelt voor transacties die verboden zijn...Lees meer
restrictief beleid
  ... onder restrictief beleid verstaan we een beleid van de overheid dat gericht is op het afremmen van de bestedingen...Lees meer
vereniging effecten uitgevende ondernemingen
  ... de vereniging effecten uitgevende ondernemingen veuo is een belangenorganisatie voor bedrijven met een beursnotering die ondermeer als...Lees meer
binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandschebank nv
  ... met de binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandsche bank nv worden met name de binnenlandse...Lees meer
schuldmarkt
  ... als we het hebben over de schuldmarkt dan praten we in feite over de markt in zaken als leningen obligaties...Lees meer
secundair inkomen
  ... het secundair inkomen is het primair inkomen gecorrigeerd met de bemoeienis van de overheid dus gecorrigeerd voor de diverse...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringingeld
  ... de zogenaamde uitkeringen sociale verzekering in geld zijn de inkomensoverdrachten door de overheid aan huishoudens...Lees meer
vaste verrekenkoers
  ... een vaste verrekenkoers wordt ofwel eenzijdig door de overheid vastgesteld of wel door het sluiten van een overeenkomst...Lees meer
vermogensversterkingskrediet
  ... een vermogensversterkingskrediet is een door de bank verstrekt krediet in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf 1985...Lees meer
vlottende staats schuld
  ... onder de vlottende staatsschuld verstaan we de kortlopende en middellange staatsschuld die de overheid is aangegaan voor de financiering...Lees meer
wet selectieve investeringsregeling
  ... de wet selectieve investeringsregeling of ook wel sir genoemd was een wet die sedert 1978 was ingesteld om...Lees meer
transferstop
  ... onder transformatie verstaan we het bij de bank omwisselen van geld in niet geld of omgekeerd bijvoorbeeld door het doen...Lees meer
treasurybond
  ... een treasury bond is een langlopend schatkistpapier van de amerikaanse overheid...Lees meer
goudlokjescenario
  ... volgens sommige economen maakt de wereldhandel met de toegenomen communicatiemogelijkheden een scenario mogelijk dat bekend staat als het...Lees meer
government national mortgage association
  ... de government national mortgage association ofwel de gnma is een instituut van de amerikaanse overheid dat hypotheken...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
lokale overheid
  ... onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de...Lees meer
loonpauze
  ... een loonpauze is een loonmaatregel van de overheid waarbij aan de sociale partners wordt opgelegd dat gedurende een bepaalde periode...Lees meer
staatsgeld
  ... staatsgeld is door de overheid in omloop gebracht geld dat bestaat uit al dan niet volwaardige munten en papiergeld dat...Lees meer
staatslening
  ... een staatslening is een obligatie die wordt uitgegeven door de landelijke overheid en in nederland dus door de staat der...Lees meer
staatsobligatie
  ... een staatsobligatie is een obligatie die door de rijksoverheid wordt uitgegeven...Lees meer
subsidie
  ... onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer
systeembank
  ... een systeembank is een grote bank die een zodanig onderdeel uitmaakt van financiële infrastructuur dat een overheid het zich niet...Lees meer
technisch ontwikkelingskrediet
  ... door de overheid onder bepaalde omstandigheden te verstrekken krediet aan ondernemingen om hen in staat te stellen concrete projecten...Lees meer
tekenmunten
  ... tekenmunten zijn munten waarbij de waarde niet wordt bepaald door het materiaal en het gewicht maar door de waarde die...Lees meer
collectieve goederen
  ... onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt...Lees meer
commodity credit corporation
  ... de commodity credit corporation is een onderdeel van het amerikaanse ministerie van landbouw en is opgericht in 1933...Lees meer
consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer
crowdingout
  ... crowding out is het verschijnsel dat een activiteit van de overheid andere uitgaven van bedrijven en of gezinnen gaat...Lees meer
economisering van de samenleving
  ... onder de economisering van de samenleving verstaan we het vergroten van de rol van markten en contracten...Lees meer
EMU schuldquote
  ... onder de emu schuldquote verstaan we de schuld van de gehele overheid rijk gemeenten en provincies uitgedrukt in een...Lees meer
EMU tekort
  ... onder het emu tekort verstaan we het tekort van de gehele overheid te weten het rijk en de gemeenten...Lees meer
geleide loonpolitiek
  ... onder een geleide loonpolitiek verstaan we een loonpolitiek waarbij de loonontwikkeling sterk onder toezicht van de overheid staat...Lees meer
generatie rekeningen
  ... bij de zogenaamde generatierekeningen is goed te zien hoe verschillende opeenvolgende generaties een bijdrage aan de financiering van de overheid...Lees meer
geografische mobiliteit
  ... de geografische mobiliteit is in feite de mate waarin men bereid is te reizen voor een baan...Lees meer
goedkoop geld politiek
  ... de goedkoopgeldpolitiek is een onderdeel van de geldmarktpolitiek van de centrale bank met het doel de rente te drukken zodat...Lees meer
vrije loonpolitiek
  ... onder een vrije loonpolitiek verstaan we de situatie waarin werkgevers en werknemers in onderhandelingen vrij zijn om de hoogte...Lees meer
zelfregulering
  ... we spreken van zelfregulering als een bepaalde bedrijfstak besluit om regels te gaan stellen die ook zelf te gaan controleren...Lees meer
zwarte markt
  ... de zogenaamde zwarte markt is het geheel van personen de zwart werkers en ondernemingen dat elkaar deels met zwart geld...Lees meer
publiek private samenwerking
  ... onder publiek private samenwerking verstaan we de samenwerking tussen marktpartijen en de overheid om gezamenlijk projecten te realiseren...Lees meer
aftrekpost bij de inkomstenbelasting
  ... Een zogenaamde aftrekpost bij de inkomstenbelasting is een bedrag dat op het bruto inkomen in mindering mag...Lees meer
algemene uitkering
  ... Een algemene uitkering wordt verstrekt aan gemeenten uit het gemeentefonds de bestemming van deze algemene uitkering is nergens door...Lees meer
consumentenbeleid
  ... het consumentenbeleid is dat deel van het beleid van de overheid dat zich richt op bescherming van de consument...Lees meer
fannie mae
  ... fannie mae is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage freddie mac en fannie mae...Lees meer
groeitheorie
  ... een groei spaarbewijs is een spaarbewijs dat vanaf de nominale waarde met de rente aangroeit tot het te betalen...Lees meer
hyperinflatie
  ... hyperinflatie is een vorm van inflatie die volkomen uit de hand loopt en honderden of zelfs duizenden procenten kan worden...Lees meer
inkomensafhankelijke regelingen
  ... onder inkomensafhankelijke regelingen verstaan we vormen van door de overheid geregelde inkomensoverdracht waarbij de omvang van die overdracht afhankelijk...Lees meer
koopkrachtplaatje
  ... de vage term koopkrachtplaatje is verzonnen in de politiek het koopkrachtplaatje staat voor het totaal aan inkomsten en uitgaven dat...Lees meer
nationaalbesparingsoverschot
  ... er is sprake van een nationaal besparingsoverschot in de situatie waarin de nationale investeringen overheid + private sector geringer...Lees meer
sociale verzekering
  ... de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van...Lees meer
vutregeling
  ... een vut regeling is een regeling voor vervroegde uittreding uit het arbeidsproces vut regelingen worden in tegenstelling tot pensioenaanspraken...Lees meer
budgetonderzoek
  ... onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen besteden deze...Lees meer
coase theorema
  ... het zogenaamde coase theorema is een leerstuk dat ontwikkeld is door de amerikaanse econoom coase...Lees meer
collectieve sector
  ... de collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen...Lees meer
compliance costs
  ... onder compliancecosts verstaan we de kosten die gezinnen en bedrijven moeten maken om aan de door de overheid gestelde...Lees meer
consumptiebeleid
  ... onder het consumptiebeleid verstaan we het beleid waarmee de overheid sturing wil geven aan het consumeren door gezinnen...Lees meer
marktconform ingrijpen
  ... soms kan de overheid om wat voor reden dan ook in willen grijpen in het economisch proces dit kan...Lees meer
marktconforme maatregelen
  ... onder marktconforme maatregelen verstaan we beleidsmaatregelen die via het prijzensysteem van de markt tot stand komen...Lees meer
nachtwakerstaat
  ... onder een nachtwakerstaat verstaan we een staatsvorm in de vorm van de kleinst mogelijke overheid die alleen echt onmisbare collectieve...Lees meer
nationale schuld
  ... de nationale schuld is in feite de staatsschuld de nationale schuld is de som van zaken als schatkistpromessen schatkistbiljetten...Lees meer
neoliberalen
  ... de neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen zie marktfalen kent die de...Lees meer
openbaar register
  ... het openbaar register is een register dat is ingesteld en veelal in stand gehouden wordt door de overheid en...Lees meer
aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer
cpi nederland
  ... de cpi of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het cbs dat de ontwikkeling van de kosten van...Lees meer
baatbelasting
  ... een baatbelasting kan geheven worden door een lokale overheid als een particuliere bezitter van een onroerende zaak voordeel heeft van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.