Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 19 april 2015

Loon

LoonMet loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de werknemers.

Maar loon is exclusief de sociale premies ten laste van werkgevers.

Loon omvat voor de belastingen ook de auto van de zaak, ontvangen fooien, gratis koffie en andere vormen van beloning in natura.
Gebruikte begrippen in loon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
sociale premies
  ... de sociale premies zijn de door de werkgevers werkgeverspremies of werknemers werknemerspremies betaalde bedragen aan de instellingen die de...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar loon in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

automatische prijscompensatie
  ... Onder automatische prijscompensatie verstaan we de aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen volgens een systeem dat afgesproken...Lees meer
prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
AIQ
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsinkomensquote
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsvoorwaardenoverleg
  ... Het zogenaamde arbeidsvoorwaardenoverleg is het overleg tussen de sociale partners in de stichting van de arbeid over de arbeidsvoorwaarden hierbij...Lees meer
loonsom
  ... de loonsom is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers...Lees meer
meerwaardetheorie
  ... volgens de meerwaardetheorie van karl marx eigent de kapitalist zich het verschil toe tussen de waarde van wat de arbeider...Lees meer
dagloon
  ... onder dagloon verstaan we de grondslag voor de berekening van een eventuele uitkering...Lees meer
non inflatoire groei
  ... onder non inflatoire groei verstaan we de productiegroei in een economie zonder dat daarbij via loon of prijsstijging...Lees meer
personal income and consumption
  ... de personal income and consumption indicator één van de economic indicators van de fed staat ook bekend...Lees meer
tariefgroepen
  ... tariefgroepen vinden we in de wereld van de heffing van de loon en inkomstenbelasting heeft de wetgever rekening gehouden met...Lees meer
gemiddeldloon
  ... het gemiddeld loon van een bepaalde groep bijvoorbeeld de inwoners van een land of van alle loodgieters in een...Lees meer
premiegrens
  ... de premiegrens is het loon waarover ten hoogste premie voor de sociale verzekeringen verschuldigd is...Lees meer
prestatiebeloning
  ... bij prestatiebeloning is er vorm van een salaris dat afhankelijk is van de hoeveel arbeid die iemand heeft verzet...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
primaire arbeidsvoorwaarden
  ... de primaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer zijn arbeid ter beschikking stelt van een werkgever en die...Lees meer
franchise
  ... het begip franchise kent meerdere betekenissen namelijk 1 een vrijgesteld bedrag bij de belastingen bij invoerrechten bij sociale verzekeringen een...Lees meer
incidentele loonstijging
  ... een incidentele loonstijging is een verhoging van het reële loon die uitsluitend voor een bepaald individu geldt...Lees meer
inflatiecorrectie
  ... onder inflatiecorrectie verstaan we het verlichten van de tarieven in de loon en inkomstenbelasting om verzwaring van de belastingdruk te...Lees meer
initiële loonstijging
  ... onder een initiële loonstijging verstaan we een verhoging van het reële loon die geldt voor een hele groep werknemers...Lees meer
marginaal tarief
  ... het marginaal tarief van de loon en inkomstenbelasting is het hoogste belastingtarief waarin een belastingplichtige met zijn inkomen valt...Lees meer
modaal inkomen
  ... het modaal inkomen wordt zichtbaar als we de inkomens statistisch gaan verwerken en in een grafiek gaan zetten het...Lees meer
netto nettokoppeling
  ... de netto netto koppeling houdt in dat de netto socialeuitkeringen gekoppeld zijn aan het netto minimumloon...Lees meer
loon in constante prijzen
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
loon in lopende prijzen
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
nominaal loon
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
omkeerregel
  ... de zogenaamde omkeerregel is afkomstig uit de pensioenwereld het is een bepaling in de loonbelasting wetgeving die stelt dat de aanspraken...Lees meer
overhevelingstoeslag
  ... de overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de belastingoperatie oort in 1990...Lees meer
pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer
reëel loon
  ... het reëel loon is de echt besteedbare beloning uitgedrukt in koopkracht van de productiefactor arbeid...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
bovenwettige uitkering
  ... er is sprake van een bovenwettige uitkering als er een uitkering bovenop het percentage van de werkeloosheidswet 70% van...Lees meer
brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
duale inkomstenbelasting
  ... onder een vorm van duale inkomstenbelasting verstaan we een vorm van berekenen van inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
incidentele loonontwikkeling
  ... incidentele loonontwikkeling is het verschil tussen het loon dat gemiddeld door een werknemer wordt ontvangen en en de stijging...Lees meer
loonprijsspiraal
  ... onder een loon prijs spiraal verstaan we de kringloop die ontstaat als een loonverhoging in de prijzen wordt...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
reserveringsloon
  ... het reserveringsloon is het minimale loon dat iemand wil verdienen wil hij betaalde arbeid verrichten...Lees meer
vakantiedagen
  ... volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de...Lees meer
wet ketenaansprakelijkheid
  ... de wet ketenaansprakelijkheid houdt in dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de afdracht van de door zijn onderaannemer verschuldigde...Lees meer
factorkosten
  ... onder factorkosten verstaan we de kosten die samenhangen met het gebruik van de productiefactoren loon winst pacht en rente...Lees meer
loonbeslag
  ... loonbeslag is een bijzondere vorm van derdenbeslag hierbij wordt beslag gelegd op het loon van de debiteur...Lees meer
toegerekend loon zelfstandigen
  ... het toegerekend loon zelfstandigen is het bedrag dat een niet werknemer eigenlijk voor zijn arbeid zou moeten verdienen...Lees meer
coming backservice
  ... onder een coming backservice verstaan we de premiebetalingen voor pensioenen die in de toekomst moeten worden gedaan om loon...Lees meer
geïndexeerd loon
  ... geïndexeerd loon is loon dat qua hoogte automatisch wordt aangepast als bijvoorbeeld de prijzen stijgen...Lees meer
progressie in de loon en inkomstenbelasting
  ... progressie in de loon en inkomsten belasting houdt in dat men bij een hoger...Lees meer
vrije loonpolitiek
  ... onder een vrije loonpolitiek verstaan we de situatie waarin werkgevers en werknemers in onderhandelingen vrij zijn om de hoogte...Lees meer
sociale premies ten laste van werkgevers
  ... de sociale premies ten laste van werkgevers zijn de premies geheven over het bruto loon...Lees meer
nettoloon
  ... onder het nettoloon verstaan we het brutoloon beloning van de productiefactor arbeid na aftrek van belastingen en sociale premies...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.