woensdag 25 februari 2015

minimumloon

MinimumloonHet zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd van 23 jaar en ouder minimaal dient te verdienen als deze voltijd werkt.

Een werkgever mag een werknemer altijd meer betalen, maar nooit minder dan het minimum.

Als de werknemer in deeltijd werkt heeft hij recht op een evenredig deel van het minimumloon.

Ook voor jongeren geldt een minimumloon dat hier een percentage van is.

Ook is het minimumloon de basis waarop bepaalde uitkeringen worden berekend.

Een voorbeeld hiervan is de bijstand.
Gebruikte begrippen in minimumloon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Begrippen waar minimumloon in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

arbeidsmarktbeleid
  ... Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht te...Lees meer
arbeidsmobiliteit
  ... De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid...Lees meer
arbeidskostenforfait
  ... Het arbeidskostenforfait is een aftrekpost voor gemaakte kosten in verband met het werk dat iemand verricht welke kosten nu wel...Lees meer
ontkoppelen
  ... onder ontkoppelen verstaan we het verbreken van de koppeling van de sociale uitkeringen met het minimumloon het zijn typisch van die termen die periodiek opborrelen...Lees meer
iaratio
  ... in de economie is de i a ratio de verhouding tussen het aantal mensen dat economisch actief is...Lees meer
inactieven actieven ratio
  ... de verhouding tussen inactieven en actieven wordt de inactieven actievenratio genoemd deze ratio geeft een goede indruk over de werking van...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.