Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 9 januari 2015

documentair krediet

documentair kredietOnder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cliënt die de opdrachtgever van het documentair krediet wordt genoemd, een aantal handelingen moet verrichten als deze bank daar instructie toe krijgt.

Deze bank noemen we hierbij de handelende bank ofwel de kredietopenende bank.

De mogelijke handelingen van deze bank zijn:

1.Het verrichten van betaling(en) aan of aan de order van een derde (de begunstigde) of door deze getrokken wissel(s) te betalen of te accepteren.

2. Het machtigen van een andere bank om betalingen te verrichten of wissel(s) te betalen, te accepteren of te negotiëren, tegen de in de overeenkomst voorgeschreven documenten en met naleving van de erin opgenomen kredietbepalingen.

Een documentair krediet wordt ook wel een documentair accreditief genoemd.

Honorering eerst zal plaatsvinden na goedkeuring en overgave van bepaalde genoemde documenten.

Het documentaire krediet eindigt door het akkoord bevinden en in ontvangst nemen door de (gemachtigde) bankinstelling van de overeengekomen documenten dan wel door het verstrijken van de overeengekomen geldigheidstermijn.

Vertalingen documentair krediet


Engels: Documentary credit

Gebruikte begrippen in documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
gemachtigde
  ... de gemachtigde is degene aan wie iemand de volmachtgever een machtiging of volmacht heeft verstrekt om in naam van die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer

Begrippen waar documentair krediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

house airway bill
  ... een house airwaybill is een document dat een airfreight consolidator afgeeft voor de bij hem aangeleverde en te consolideren...Lees meer
importfinanciering
  ... importfinanciering is de financiering van goederen of diensten die uit het buitenland afkomstig zijn de financiering kan op verschillende manieren plaatsvinden...Lees meer
importkrediet
  ... onder een importkrediet verstaan we ofwel het krediet van een bank van een bankenconsortium van een land of een internationale...Lees meer
acceptkrediet
  ... Een acceptkrediet is een vorm van documentair krediet waarbij de opbrengst ter beschikking komt in de vorm van een geaccepteerde...Lees meer
airway bill
  ... Een airwaybill is een document dat door een airfreight consolidator wordt afgegeven voor de luchtvrachtzendingen die bij hem zijn...Lees meer
accepterende bank
  ... Onder een accepterende bank verstaan we de bank die blijkens het documentair krediet gemachtigd of verplicht is tot acceptatie...Lees meer
adviserende bank
  ... De advisory sentiment index is ontwikkeld door awcohen van chartcraft de advisory sentiment index is een zogenaamde contrary indicator...Lees meer
expiratiedag
  ... onder de expiratiedag verstaan we de datum waarop een optiecontract en of een documentair krediet aflopen ofwel ophouden te bestaan...Lees meer
herroepelijk documentair krediet
  ... een herroepelijk documentair krediet is een vorm van een documentair krediet dat de kredietopenende bank te allen tijde...Lees meer
open negotiatie krediet
  ... een open negotiatiekrediet is een voor negotiatie beschikbaar documentair krediet waaronder de negotiatie van wissels niet tot één bepaalde...Lees meer
overalllimiet
  ... een overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in...Lees meer
overalllimit
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
parapluarrangement
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
commercial letter of credit
  ... een commercial letter of credit is een vorm van documentair krediet dat beschikbaar is tegen aanbieding van...Lees meer
gelijkluidend documentair krediet
  ... onder de term gelijkluidend documentair krediet verstaan we een nieuw documentair krediet dat moet worden geopend geconfirmeerd of...Lees meer
bankenrisico
  ... Onder het zogenaamde bankenrisico verstaan we het het risico voor iedereen dat een bank haar verplichtingen niet nakomt...Lees meer
geadviseerd documentair krediet
  ... onder een geadviseerd documentair krediet verstaan we een documentair krediet dat de begunstigde ontvangt zonder confirmatie van de...Lees meer
geconfirmeerd documentair krediet
  ... onder een geconfirmeerd documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waaraan een bank op verzoek...Lees meer
gedeeltelijke levering
  ... de term gedeeltelijke levering komen we tegen in de wereld van het documentair krediet...Lees meer
kaskrediet
  ... een kaskrediet is een vorm van een documentair krediet dat voor betaling of acceptatie beschikbaar is gesteld aan de kas...Lees meer
kredietbegunstigde
  ... de kredietbegunstigde is degene ten gunste van wie het documentair krediet is geopend...Lees meer
letter of credit
  ... een letter of credit afgekort aangeduid als l c is een documentair krediet beschreven in een kredietbrief van...Lees meer
looptijd documentair krediet
  ... de formele geldigheidsduur of looptijd van een documentair krediet is de termijn waarbinnen de documenten van het krediet...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
negotiatiekrediet
  ... een negotiatiekrediet is een vorm van een documentair krediet dat beschikbaar is voor de negotiatie van wissels die zijn getrokken...Lees meer
onherroepelijk documentair krediet
  ... een onherroepelijk documentair krediet is een vorm van documentair krediet dat niet gewijzigd of ingetrokken kan worden zonder...Lees meer
red clause
  ... een zogenaamde red clause was een vroeger in een documentair krediet aangebrachte clausule geschreven in rode inkt op grond...Lees meer
overdraagbaar documentair krediet
  ... onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet...Lees meer
overdracht documentairkrediet
  ... onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van...Lees meer
dispositie in gedeelten onder documentair krediet
  ... dispositie in gedeelten onder documentair krediet is het beschikken onder een documentair krediet over ã©ã©n...Lees meer
betalende bank
  ... onder de betalende bank verstaan we een bank die volgens de inhoud van een documentair krediet gemachtigd om is...Lees meer
documentair krediet betaalbaar per zicht
  ... onder een documentair krediet betaalbaar per zicht verstaan we een documentair krediet dat beschikbaar is gesteld...Lees meer
documentencontrole
  ... onder het begrip documentencontrole verstaan we in dit kader de procedure waarbij de bank zich ervan vergewist of de onder...Lees meer
betaalbaar op zicht
  ... met de term betaalbaar op zicht bedoelen we een aanduiding in een document als een documentair krediet of...Lees meer
betalingskrediet
  ... onder een betalingskrediet wordt een documentair krediet verstaan dat bij een in dat documentair krediet met name genoemde bank beschikbaar...Lees meer
rembourseren
  ... onder rembourseren verstaan we het ten laste van de "kredietopenende bank" verschaffen van "dekking" aan de onder een documentair krediet...Lees meer
renouvellerend documentair krediet
  ... renouvellerend wordt ook wel revolverend genoemd...Lees meer
verzekeringsdocument voor documentair krediet
  ... een verzekeringsdocument voor documentair krediet is een document dat betrekking heeft op de verzekering van goederen...Lees meer
kredietopenende bank
  ... de kredietopenende bank is de bank die een documentair krediet heeft geopend...Lees meer
kredietvoorwaarden
  ... de kredietvoorwaarden zijn de in het documentair krediet vermelde voorwaarden waaraan de begunstigde moet voldoen...Lees meer
standaardformulieren voor documentair krediet
  ... de standaardformulieren voor documentair krediet zijn gestandaardiseerde formulieren voor het openen het adviseren en het wijzigen...Lees meer
chertepartij connossement
  ... onder een chertepartijconnossement verstaan we een connossement dat verwijst naar de condities van de chertepartij waaronder het connossement is afgegeven...Lees meer
circa in het documentair krediet
  ... met de aanduiding circa in het documentair krediet wordt een bepaalde speling bedoeld die wordt toegestaan...Lees meer
clean red clause
  ... de clean red clause is een clausule die de bank waar een documentair krediet beschikbaar is machtigt aan...Lees meer
covered redclause
  ... met de handelsterm covered red clause bedoelen we de red clause die het verlenen van voorschotten onder het...Lees meer
confirmatie van een documentairkrediet
  ... onder een confirmatie verstaan we een bevestiging dat bijvoorbeeld een effectenorder is uitgevoerd...Lees meer
about in documentair krediet
  ... De term "about" in een documentair krediet komt overeen met de term "circa" in het documentair krediet...Lees meer
afloopdatum van een documentairkrediet
  ... Onder de afloopdatum van een documentair krediet verstaan we een als zodanig in het documentair krediet...Lees meer
aflopend documentair krediet
  ... Onder een aflopend documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waarbij het saldo dat op dat...Lees meer
CMR
  ... 1 cmr staat voor "convention relative au contrat de transport international de marchandise par route 2 internationale vrachtbrief voor wegvervoer getekend...Lees meer
oorspronkelijk documentair krediet
  ... een oorspronkelijk documentair krediet is een documentair krediet dat als oorsprong basis heeft gediend voor een subsidiair krediet of...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.