Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

Inflatie

Inflatie


Wat is inflatie

Inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was. Dit kan resulteren in een uitbreiding van de geldcirculatie. Een andere benadering is om te spreken van een stijging van het gemiddelde prijspeil.

Inflatie wordt doorgaans uitgedrukt in een jaarlijks percentage. Als gesteld wordt dat de inflatie bijvoorbeeld drie procent is, dan betekent dit dat de prijzen in dat jaar met drie procent zijn gestegen. Of met andere woorden: Het geld is in dezelfde periode feitelijk drie procent minder waard geworden.

Inflatie ontstaat in het algemeen als er meer geld in omloop is dan de productie rechtvaardigt. Hierdoor neemt de vraag sneller toe dan het aanbod.

Door de mate van inflatie van diverse landen te vergelijken, wordt duidelijk in welke landen sprake is van een evenwichtig loon- en prijsbeleid.

De zuivere betekenis van inflatie is "groter worden, opzwellen".

Monetaire inflatie en prijsinflatie 

In principe is het mogelijk dat alleen de geldstroom groter is geworden maar dat het prijspeil nog niet gewijzigd is.In dat geval spreken we van monetaire inflatie. Als de prijzen toch omhoog gaan spreken we van prijsinflatie.

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen inflatie die in het eigen land door binnenlandse ontwikkelingen is veroorzaakt (bijvoorbeeld bestedingsinflatie, kosteninflatie, winstinflatie) en door buitenlandse ontwikkelingen (geïmporteerde bestedingsinflatie en geïmporteerde kosteninflatie).

Een vreemd verschijnsel bij inflatie is dat het een stijging van het algemeen prijspeil betreft. Bij de berekeningen worden de kosten van een bepaalde set inkopen van een standaard-gezin als maatstaf genomen. De stijging van deze kosten is de inflatie. Maar: Als de olie-prijs stijgt, dan wordt auto rijden dus duurder en is er voor de automobilist sprake van inflatie. Maar de prijzen stijgen helemaal niet voor de mensen die altijd met de fiets gaan! Inflatie is dus voor iedereen verschillend en als we spreken over inflatie dan hebben we het altijd over een soort gemiddelde. Dit leidt ook tot gevoelsinflatie dat aan het eind van dit artikel wordt behandeld.

Inflatie zal een aantal gevolgen hebben:


  •  de koopkracht gaat dalen zodat we minder goederen voor onze euro kunnen krijgen
  •  de effectieve vraag gaat omhoog omdat je beter nu kunt kopen dan later met een munt die minder waard geworden is
  •  het spaargeld van mensen wordt minder waard
  •  de rente is voor een deel aan de inflatie gekoppeld en zal eveneens omhoog gaan
  •  er zal een roep om prijscompensatie in de lonen komen waardoor het gevaar van een loonprijsspiraal ontstaat
  •  als het buitenland minder inflatie heeft dan zal de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland verslechteren.
  • Er kan zogenaamde gevoelssinflatie ontstaan
Centrale banken hebben de neiging om de inflatie rond de 2% te houden. Dit komt meestal wel overeen met de economische groei die deze inflatie weg houdt. Daarnaast is men buitengewoon bang voor deflatie omdat daarmee de langlopende schulden van de overheid niet verdampen zoals ze bij voldoende inflatie wel doen.

Een andere voordeel van inflatie voor werkgevers (en daarmee dus ook de overheid als werkgever) is dat deze een soort van onzichtbare en onmerkbare loonsverlagingen mogelijk maakt. In een laagconjunctuur zouden in theorie de lonen omlaag moeten om de concurrentiepositie van een land te verbeteren. Immers, loonsverlaging kan leiden tot een forse kostenverlaging.

Het verlagen van lonen is in de praktijk heel moeilijk. Vakbonden zullen een neerwaartse aanpassing vrijwel altijd tegenhouden maar de inflatie komt hier de werkgever te hulp.

In euro's uitgedrukt blijven de lonen dan gelijk. De werknemer merkt geen verschil. Maar in koopkracht blijft zeker niet gelijk en die daalt. Inflatie zorgt nu voor een relatieve loonsverlaging.

Het effect is economisch gezien exact hetzelfde want het bedrijf wordt meer concurrerend ten opzichte van het buitenland en de buitenlandse collega's

En ook de werknemer is tevreden. Hij ziet nog steeds hetzelfde bedrag aan euro's op zijn loonstrookje staan.

Dat hij voor dat loon minder kan kopen is iets wat meestal pas veel later doordringt.

Gevoelsinflatie

Een vreemde vorm van inflatie is de zogenaamde gevoelsinflatie. Het inflatiepercentage wordt berekend op basis van een aantal goederen. Maar niet iedereen gebruikt al deze goederen. Stel dat de levensmiddelen duurder worden en de benzine aanzienlijk goedkoper. Dat kan het inflatiepercentage in principe omlaag gaan.

Maar iemand de wel in de supermarkt komt voor levensmiddelen maar die geen auto bezit, ziet alleen de prijsstijgingen van de levensmiddelen. Zijn gevoelsinflatie zal omhoog gaan, terwijl de werkelijke inflatie op dat moment omlaag gaat. De gevoelsinflatie heeft geen direct economisch effect maar heeft wel degelijk psychologische aspecten bij de consument

Cryptogeld is niet gevoelig voor inflatie

Als groot voordeel van cryptogeld ten opzichte van fiatgeld als Euro en Dollar hebben de liefhebbers van cryptogeld het altijd over het feit dat cryptogeld geen inflatie kent. Dan hebben ze het over monetaire financiering, het feit dat overheden in feite hun schulden af kunnen lossen met behulp van inflatie waardoor deze schulden automatisch minder worden. Zouden we cryptogeld echt als geld gebruiken in het betalingsverkeer dan zouden allerlei prijsstijgingen etc daar eveneens voorkomen. De bewering dat cryptogeld geen last heeft van inflatie is dus maar gedeeltelijk waar.

Gebruikte begrippen in inflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken. Organisaties op basis van liefdadigheid,  stichtingen en dergelijke worden meestal...Lees meer

Bestedingsinflatie
  ... onder bestedingsinflatie verstaan we een vorm van prijsinflatie. Deze prijsinflatie ontstaat als de prijzen omhoog gaan...Lees meer

Beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen. Dus gebruikt  in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan gisteren"...Lees meer

Dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip, waarmee lagere koersen (dus dalende prijzen voor aandelen) worden aangeduid...Lees meer

Deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer

Economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftebevrediging. Economische groei is daarmee dus ruimer dan productiegroei...Lees meer

Effectieve vraag
  ... de effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen en diensten. We kijken dan naar alle consumenten, alle bedrijven, de overheid en het...Lees meer

Euro
  ... de euro is de munteenheid van de Europese unie. De Euro is officieel ingevoerd in 2001. En voor  de financiële wereld al enkele jaren eerder...Lees meer

Geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht. Het bestaat bij de gratie van vertrouwen in de waarde...Lees meer

Geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld. Die vermindering van waarde kan het gevolg zijn van een...Lees meer

Geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen. Dus daar waar men de economie in wiskundige grootheden uitdrukt...Lees meer

Gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks te krijgen...Lees meer

Goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie. Onder goederenj verstaan we alle zaken die in menselijke behoeften kunnen voorzien...Lees meer

Groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in nieuwe effecten. Het gaat om effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer

In omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt, wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer

Koopkracht
  ... onder verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die een consument kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer

Kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

Kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren, die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Kosteninflatie
  ... kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie. Bij kosteninflatie zijn de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren...Lees meer

Laagconjunctuur
  ... we spreken van een laagconjunctuur als de productie met een zeer laag percentage groeit. Of zelfs krimpt. Ook is het mogelijk dat...Lees meer

Loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid. Loon is inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer

Loon-prijs spiraal
  ... onder een loon-prijs spiraal verstaan we de kringloop die ontstaat als een loonverhoging in de prijzen wordt doorberekend...Lees meer

Monetaire inflatie
  ... monetaire inflatie is een vorm van inflatie waarbij de geldstroom groter is geworden maar waarbij dat het prijspeil niet...Lees meer

Overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden. Soms is er bij een prijs sprake...Lees meer

Prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer

Procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald. Beide begrippen zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer

Productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden. Zo kennen we het verwerken van productiefactoren tot eindproducten,  het voortbrengen van...Lees meer

Rente
  ... in de economie beschouwen we rente (die ook wel interest wordt genoemd) als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Spaargeld
  ... onder spaargeld of savings in het Engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig is...Lees meer

Werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid. Ook de overheid wordt als werkgever gezien...Lees meer

Werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Hij zal daar in het algemeen loon voor ontvangen.  In formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Winstinflatie
  ... winstinflatie is een vorm van inflatie die ontstaat als ondernemingen hun prijzen verhogen met het verhogen van de eigen winst...Lees meer

Begrippen waar inflatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Automatische prijscompensatie
  ... Onder automatische prijscompensatie verstaan we de aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen. Dit gebeurt volgens een systeem dat afgesproken...Lees meer


Quantitative easing
  ... QE is een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer

Aandelenspaarplan
  ... een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering...Lees meer

Goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld. Goud kent zeer vele toepassingen in met name sieraden en de elektronica. Toch is goud het niet het meest gebruikte...Lees meer

Prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat, dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen...Lees meer

Depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen. Het direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer

Abenomics
  ... De term Abenomics slaat op de politiek van Shinzo Abe,  de huidige ministerpresident van Japan. Het is dus een samentrekking van...Lees meer

Latente inflatie
  ... we spreken van latente inflatie in een situatie waarbij de overheid de prijzen kunstmatig laag houdt...Lees meer

Fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde (de oud-papierwaarde van een bankbiljet bijvoorbeeld) en dat door het...Lees meer


Geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld. Dit kan door een circulatiebank of de staat. Anders dan voor...Lees meer

Hedonische inflatieberekening
  ... onder hedonische inflatieberekening verstaan we een techniek die ontwikkeld is door het Europees Hedonic Center om inflatie te berekenen...Lees meer

Forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange. Met forex wordt de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling bedoeld ...Lees meer

Bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is. Daarbij is ook nog eens de verwachting  dat de koersen nog verder zullen...Lees meer

Berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog wel even verder zullen dalen...Lees meer

Durable goods orders
  ... de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de FED die formeel...Lees meer

Fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse? Onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koersbewegingen op de beurs te voorspellen. Dit doet men door het bestuderen van...Lees meer

ISM manufacturing index
  ... een indicator waar de FED haar verwachtingen voor de inflatie op baseert is de ISM Manufacturing Index deze...Lees meer

FED economische indicatoren
  ... iets waar de meeste beleggers reikhalzend naar uitkijken is het uitbrengen van de zogenaamde economisch indicatoren door de Amerikaanse FED...Lees meer

Geld
  ... het ons bekende geld is  een geformaliseerde vorm van koopkracht. Het bestaan van geld is volledig gebaseerd op vertrouwen in de waarde en het feit dat we met z'n allen hebben afgesproken dat dit ons geld is...Lees meer

Liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld, bankbiljetten en munten, de girale tegoeden,  giro en banksaldi,  de...Lees meer

Loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren. De bij deze ruimte bijvoorbeeld aan...Lees meer

Private banking
  ... onder private banking verstaan we van oorsprong de bancaire tak die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van...Lees meer

Consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het CBS samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer

Employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de FED haar mening over de inflatie op...Lees meer

Historische kostprijs
  ... onder de historische kostprijs verstaan we prijs die ooit bij de aankoop is betaald voor een product dat in...Lees meer

Indexatie
  ... we spreken van indexatie ofwel het indexeren van bijvoorbeeld een verzekering of een pensioen als de waarde of het verzekerde...Lees meer

Accomoderend beleid
  ... Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de...Lees meer

Goldilock scenario
  ... een goldilock scenario in de economie is een scenario waarin alle omstandigheden precies goed zijn. De naam goldilock scenario is gebaseerd op een sprookje...Lees meer

Loonkosteninflatie
  ... loonkosteninflatie is een vorm inflatie die veroorzaakt wordt doordat de lonen sterker stijgen dan dat de arbeidsproductiviteit groeit...Lees meer

Hoofdsomrisico
  ... onder het hoofdsomrisico verstaan we de mate waarin belegd vermogen onderhevig is aan waardeveranderingen ten gevolge van externe gebeurtenissen...Lees meer

Geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer

Inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer

Koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer

Stagflatie
  ... stagflatie is een samentrekking van de woorden stagnatie economische recessie en inflatie waarmee een situatie wordt aangeduid waarin bij een...Lees meer

Premieobligaties
  ... premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van...Lees meer

Chicago purchasing managersindex
  ... een indicator waarop de fed de prognoses van voor de inflatie bepaalt is de chicago purchasing managers...Lees meer

Consumer price index
  ... de consumer price index of CPI  behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer


Deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer

Geïmporteerde bestedingsinflatie
  ... onder geïmporteerde bestedingsinflatie verstaan we een vorm van inflatie die voortkomt uit het duurder worden van goederen die geïmporteerd...Lees meer

Gross domestic product
  ... het gross domestic product ofwel gdp is een belangrijke indicator voor de fed bij het voorspellen van het...Lees meer

Onderliggende inflatie
  ... onder de onderliggende inflatie verstaan we de stijging van een index voor de prijzen van consumptiegoederen waarbij energie groeten...Lees meer

Verkrapping
  ... onder de term verkrapping verstaan we een poging van de centrale bank om de inflatie omlaag te krijgen door middel...Lees meer

Economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer

Geldhoeveelheidbeleid
  ... in het geldhoeveelheidbeleid beschrijft een centrale bank het beleid met betrekking tot het inzetten van verschillende monetaire instrumenten om de...Lees meer

Geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer

Kosteninflatie
  ... kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren...Lees meer

Kwantiteitstheorie
  ... de kwantiteitstheorie is een geldtheorie die een directe samenhang tussen de geldhoeveelheid en de vraag naar goederen veronderstelt...Lees meer

Nominale cijfers
  ... de nominale cijfers zijnde cijfers zoals ze uitgedrukt in euro's luiden om een vergelijking met andere jaren mogelijk te...Lees meer

Winstinflatie
  ... winstinflatie is een vorm van inflatie die ontstaat als ondernemingen hun prijzen verhogen met het verhogen van de eigen winst...Lees meer

Inflatoire overheidsfinanciering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer

Monetaire financiering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer

Bundfuture
  ... een bundfuture is een in londen en frankfort verhandeld termijncontract op duitse staatsleningen de bundfuture wordt gezien als een graadmeter voor...Lees meer

Demandpull inflatie
  ... onder demand pull inflatie verstaan we een vorm van inflatie die ontstaat wanneer de vraag naar goederen het...Lees meer

Demandpull
  ... een demand pull is een type inflatie veroorzaakt door een te grote vraag naar te weinig goederen wat een...Lees meer

Monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer

Overbesteding
  ... we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de...Lees meer

Rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

ECB
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer

Europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer

Gemeentefonds
  ... onder het gemeentefonds verstaan we de jaarlijkse geldoverdracht van de centrale overheid naar de gemeenten...Lees meer

Desinflatie
  ... onder desinflatie verstaan we een afname in het inflatietempo zonder dat de inflatie helemaal verdwijnt ofwel waarbij het prijspeil steeds...Lees meer

Fundamentals van een wisselkoers
  ... onder de fundamentals van een wisselkoers verstaan we de onderliggende mogelijkheden van een munt of het land...Lees meer

Prijsindex
  ... een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden en die daarmee een goede graadmeter...Lees meer

PPI
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer

Producer price index
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer

Prijsinflatie
  ... prijsinflatie is een vorm van inflatie waarbij niet alleen de geldstroom groter is geworden maar waarbij ook het prijspeil is...Lees meer

Federal open marketc ommittee
  ... afkorting van federal open market committee fomc een belangrijkste besluitvormende orgaan van het federal reserve system in amerika...Lees meer


IBOND
  ... een ibond is een amerikaanse obligatie waarbij de couponrente wordt aangepast aan de inflatie...Lees meer

Capital gain
  ... onder de capital gain verstaan we de toename van een vermogen zoals dat blijkt aanwezig te zijn op het...Lees meer

Employmentcostindex
  ... Één van de indicatoren waar de fed rekening mee houdt bij het vaststellen van het beleid is de...Lees meer

HICP index
  ... de hicp index is een rekenkundig model voor het berekenen van inflatie...Lees meer

Koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer

Modaal inkomen
  ... het modaal inkomen wordt zichtbaar als we de inkomens statistisch gaan verwerken en in een grafiek gaan zetten het...Lees meer

Monetaire inflatie
  ... monetaire inflatie is een vorm van inflatie waarbij de geldstroom groter is geworden maar waarbij dat het prijspeil niet...Lees meer

Monetarist
  ... monetaristen zijn de aanhangers van de kwantiteitstheorie en voorstanders van het monetarisme een bekende monetarist is de econoom Milton Friedman...Lees meer

NAIRU
  ... de afkorting nairu komt van "non accelerating inflationary rate of unemployment" en is het werkeloosheidspercentage waarbij een economie nog groei...Lees meer 

Reëel rendement
  ... bij het berekenen van het reëel rendement verminderen we het rendement met het inflatiepercentage stel dat het rendement 8 7%...Lees meer

Reële rente
  ... we spreken van de reële rente als de rente verminderd is met het inflatiepercentage...Lees meer

production and capacity
  ... de industrial production and capacity utilization indicator meet de output van fabrieken mijnen en nutsbedrijven...Lees meer

CBSrendement
  ... het cbs rendement is een door het cbs berekend gemiddeld re ëel rendement gecorrigeerd voor inflatie van aflosbare nederlandse staatsleningen...Lees meer

Directe inflatie strategie
  ... onder een directe inflatiestrategie verstaan we het monetair beleid dat zich direct richt op het beheersen van de inflatie...Lees meer

Federal fundsrate
  ... de federal funds rate is het rentepercentage dat aan federal funds is gekoppeld...Lees meer

Kerngegeven
  ... een kerngegeven is een belangrijke macro economische grootheid dat kan een actuele waarde zijn van die grootheid bijvoorbeeld de werkloosheid...Lees meer

Bestedingsinflatie
  ... onder bestedingsinflatie of ook wel demand push verstaan we een vorm van prijsinflatie die ontstaat als de prijzen omhoog gaan...Lees meer

Retail salesindex
  ... de retail sales index meet het totaal aan retailverkopen in usa diensten zijn hier niet bij inbegrepen het...Lees meer

RPIXindex
  ... de rpix index is een model voor het berekenen van inflatie in de meeste landen inmiddels vervangen door de...Lees meer

Helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer

Loonstijging
  ... loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken...Lees meer

Cost push inflatie
  ... cost push inflatie is een vorm van inflatie die ontstaat door stijgende loonkosten of andere productiekosten...Lees meer

Eurobondfutures
  ... eurobond futures worden verhandeld in Frankfurt en in Londen. Eurobond futures zijn termijncontracten op Duitse staatsleningen...Lees meer

Geldmarkt interventie
  ... we spreken van een geldmarktinterventie als een centrale bank gaat fungeren als aanbieder of afnemer van geld middels hun zogenaamde geldmarktinstrumenten...Lees meer

Hyperinflatie
  ... hyperinflatie is een vorm van inflatie die volkomen uit de hand loopt en honderden of zelfs duizenden procenten kan worden...Lees meer

Inflatiespook
  ... we spreken van een rondwarend inflatiespook als we bang zijn dat de economische ontwikkelingen voor een dreigende inflatie gaan zorgen...Lees meer

Inflatietempo
  ... het inflatietempo is de snelheid waarmee de inflatie zich voltrekt af te lezen aan het verloop van indexcijfers...Lees meer

Inflation accounting
  ... voeren van een administratie op een wijze waarbij getracht wordt de invloed van de inflatie op de financiële cijfers...Lees meer

Waardevast
  ... een vermogensbestandeel zoals bijvoorbeeld aanspraak op een pensioen is waardevast als het de algemene prijsontwikkeling volgt of dat er sprake...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.