woensdag 9 april 2014

Inflatie

InflatieInflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was. Dit kan resulteren in een uitbreiding van de geldcirculatie. Een andere benadering is om te spreken van een stijging van het gemiddelde prijspeil.

Inflatie wordt doorgaans uitgedrukt in een jaarlijks percentage. Als gesteld wordt dat de inflatie bijvoorbeeld drie procent is, dan betekent dit dat de prijzen in dat jaar met drie procent zijn gestegen. Of met andere woorden: Het geld is in dezelfde periode feitelijk drie procent minder waard geworden.

Inflatie ontstaat in het algemeen als er meer geld in omloop is dan de productie rechtvaardigt. Hierdoor neemt de vraag sneller toe dan het aanbod.

Door de mate van inflatie van diverse landen te vergelijken, wordt duidelijk in welke landen sprake is van een evenwichtig loon- en prijsbeleid.

De zuivere betekenis van inflatie is "groter worden, opzwellen".

In principe is het mogelijk dat alleen de geldstroom groter is geworden maar dat het prijspeil nog niet gewijzigd is.

In dat geval spreken we van monetaire inflatie. Als de prijzen toch omhoog gaan spreken we van prijsinflatie.

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen inflatie die in het eigen land door binnenlandse ontwikkelingen is veroorzaakt (bijvoorbeeld bestedingsinflatie, kosteninflatie, winstinflatie) en door buitenlandse ontwikkelingen (geïmporteerde bestedingsinflatie en geïmporteerde kosteninflatie).

Een vreemd verschijnsel bij inflatie is dat het een stijging van het algemeen prijspeil betreft. Bij de berekeningen worden de kosten van een bepaalde set inkopen van een standaard-gezin als maatstaf genomen. De stijging van deze kosten is de inflatie. Maar: Als de olie-prijs stijgt, dan wordt auto rijden dus duurder en is er voor de automoblist sprake van inflatie. Maar de prijzen stijgen helemaal niet voor de mensen die altijd met de fiets gaan! Inflatie is dus voor iedereen verschillend en als we spreken over inflatie dan hebben we het altijd over een soort gemiddelde.

Inflatie zal een aantal gevolgen hebben:

  •  de koopkracht gaat dalen zodat we minder goederen voor onze euro kunnen krijgen
  •  de effectieve vraag gaat omhoog omdat je beter nu kunt kopen dan later met een munt die minder waard geworden is
  •  het spaargeld van mensen wordt minder waard
  •  de rente is voor een deel aan de inflatie gekoppeld en zal eveneens omhoog gaan
  •  er zal een roep om prijscompensatie in de lonen komen waardoor het gevaar van een loonprijsspiraal ontstaat
  •  als het buitenland minder inflatie heeft dan zal de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland verslechteren.
Centrale banken hebben de neiging om de inflatie rond de 2% te houden. Dit komt meestal wel overeen met de economische groei die deze inflatie weg houdt. Daarnaast is men buitengewoon bang voor deflatie omdat daarmee de langlopende schulden van de overheid niet verdampen zoals ze bij voldoende inflatie wel doen.


Een andere voordeel van inflatie voor werkgevers (en daarmee dus ook de overheid als werkgever) is dat deze een soort van onzichtbare en onmerkbare loonsverlagingen mogelijk maakt. In een laagconjunctuur zouden in theorie de lonen omlaag moeten om de concurrentiepositie van een land te verbeteren. Immers, loonsverlaging kan leiden tot een forse kostenverlaging.

Het verlagen van lonen is in de praktijk heel moeilijk. Vakbonden zullen een neerwaartse aanpassing vrijwel altijd tegenhouden maar de inflatie komt hier de werkgever te hulp.

In euro's uitgedrukt blijven de lonen dan gelijk. De werknemer merkt geen verschil. Maar in koopkracht blijft zeker niet gelijk en die daalt. Inflatie zorgt nu voor een relatieve loonsverlaging.

Het effect is economisch gezien exact hetzelfde want het bedrijf wordt concurrerender ten opzichte van het buitenland en de buitenlandse collega's

En ook de werknemer is tevreden. Hij ziet nog steeds hetzelfde bedrag aan euro's op zijn loonstrookje staan.

Dat hij voor dat loon minder kan kopen is iets wat meestal pas veel later doordringt.
Gebruikte begrippen in inflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bestedingsinflatie
  ... onder bestedingsinflatie of ook wel demand push verstaan we een vorm van prijsinflatie die ontstaat als de prijzen omhoog gaan...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
effectieve vraag
  ... de effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen diensten van alle consumenten alle bedrijven de overheid en het...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men de economie in wiskundige grootheden uit...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kosteninflatie
  ... kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren...Lees meer
laagconjunctuur
  ... we spreken van een laagconjunctuur als de productie met een zeer laag percentage groeit of zelfs krimpt dan wel dat...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
loonprijsspiraal
  ... onder een loon prijs spiraal verstaan we de kringloop die ontstaat als een loonverhoging in de prijzen wordt...Lees meer
monetaire inflatie
  ... monetaire inflatie is een vorm van inflatie waarbij de geldstroom groter is geworden maar waarbij dat het prijspeil niet...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
spaargeld
  ... onder spaargeld of savings in het engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer
winstinflatie
  ... winstinflatie is een vorm van inflatie die ontstaat als ondernemingen hun prijzen verhogen met het verhogen van de eigen winst...Lees meer

Begrippen waar inflatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

automatische prijscompensatie
  ... Onder automatische prijscompensatie verstaan we de aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen volgens een systeem dat afgesproken...Lees meer
QE
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
quantitative easing
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
aandelenspaarplan
  ... een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
abenomics
  ... De term abenomics slaat op de politiek van shinzo abe de huidige ministerpresident van japan en is dus een samentrekking...Lees meer
latente inflatie
  ... we spreken van latente inflatie in een situatie waarbij de overheid de prijzen kunstmatig laag houdt...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
hedonische inflatieberekening
  ... onder hedonische inflatieberekening verstaan we een techniek die ontwikkeld is door het europees hedonic center om inflatie te berekenen...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
durable goods orders
  ... de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de fed die formeel...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
ism manufacturing index
  ... een indicator waar de fed haar verwachtingen voor de inflatie op baseert is de ism manufacturing index deze...Lees meer
fed economische indicatoren
  ... iets waar de meeste beleggers reikhalzend naar uitkijken is het uitbrengen van de zogenaamde economisch indicatoren door de...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
private banking
  ... onder private banking verstaan we van oorsprong de bancaire tak die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van...Lees meer
consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer
historische kostprijs
  ... onder de historische kostprijs verstaan we prijs die ooit bij de aankoop is betaald voor een product dat in...Lees meer
indexatie
  ... we spreken van indexatie ofwel het indexeren van bijvoorbeeld een verzekering of een pensioen als de waarde of het verzekerde...Lees meer
accomoderend beleid
  ... Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de...Lees meer
goldilockscenario
  ... een goldilock scenario in de economie is een scenario waarin alle omstandigheden precies goed zijn net als in het...Lees meer
loonkosteninflatie
  ... loonkosteninflatie is een vorm inflatie die veroorzaakt wordt doordat de lonen sterker stijgen dan dat de arbeidsproductiviteit groeit...Lees meer
hoofdsomrisico
  ... onder het hoofdsomrisico verstaan we de mate waarin belegd vermogen onderhevig is aan waardeveranderingen ten gevolge van externe gebeurtenissen...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
stagflatie
  ... stagflatie is een samentrekking van de woorden stagnatie economische recessie en inflatie waarmee een situatie wordt aangeduid waarin bij een...Lees meer
premieobligaties
  ... premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van...Lees meer
chicago purchasing managersindex
  ... een indicator waarop de fed de prognoses van voor de inflatie bepaalt is de chicago purchasing managers...Lees meer
consumer price index
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
CPI
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer
geimporteerde bestedingsinflatie
  ... onder geïmporteerde bestedingsinflatie verstaan we een vorm van inflatie die voortkomt uit het duurder worden van goederen die geïmporteerd...Lees meer
gross domestic product
  ... het gross domestic product ofwel gdp is een belangrijke indicator voor de fed bij het voorspellen van het...Lees meer
onderliggende inflatie
  ... onder de onderliggende inflatie verstaan we de stijging van een index voor de prijzen van consumptiegoederen waarbij energie groeten...Lees meer
verkrapping
  ... onder de term verkrapping verstaan we een poging van de centrale bank om de inflatie omlaag te krijgen door middel...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
geldhoeveelheidbeleid
  ... in het geldhoeveelheidbeleid beschrijft een centrale bank het beleid met betrekking tot het inzetten van verschillende monetaire instrumenten om de...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
kosteninflatie
  ... kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren...Lees meer
kwantiteitstheorie
  ... de kwantiteitstheorie is een geldtheorie die een directe samenhang tussen de geldhoeveelheid en de vraag naar goederen veronderstelt...Lees meer
nominale cijfers
  ... de nominale cijfers zijnde cijfers zoals ze uitgedrukt in euro's luiden om een vergelijking met andere jaren mogelijk te...Lees meer
winstinflatie
  ... winstinflatie is een vorm van inflatie die ontstaat als ondernemingen hun prijzen verhogen met het verhogen van de eigen winst...Lees meer
inflatoire overheidsfinanciering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
monetaire financiering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
bundfuture
  ... een bundfuture is een in londen en frankfort verhandeld termijncontract op duitse staatsleningen de bundfuture wordt gezien als een graadmeter voor...Lees meer
demandpull inflatie
  ... onder demand pull inflatie verstaan we een vorm van inflatie die ontstaat wanneer de vraag naar goederen het...Lees meer
demandpull
  ... een demand pull is een type inflatie veroorzaakt door een te grote vraag naar te weinig goederen wat een...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
overbesteding
  ... we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
ECB
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
gemeentefonds
  ... onder het gemeentefonds verstaan we de jaarlijkse geldoverdracht van de centrale overheid naar de gemeenten...Lees meer
desinflatie
  ... onder desinflatie verstaan we een afname in het inflatietempo zonder dat de inflatie helemaal verdwijnt ofwel waarbij het prijspeil steeds...Lees meer
undamentals van een wisselkoers
  ... onder de fundamentals van een wisselkoers verstaan we de onderliggende mogelijkheden van een munt of het land...Lees meer
prijsindex
  ... een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden en die daarmee een goede graadmeter...Lees meer
PPI
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer
producer price index
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer
prijsinflatie
  ... prijsinflatie is een vorm van inflatie waarbij niet alleen de geldstroom groter is geworden maar waarbij ook het prijspeil is...Lees meer
federal open marketc ommittee
  ... afkorting van federal open market committee fomc een belangrijkste besluitvormende orgaan van het federal reserve system in amerika...Lees meer
FOMC
  ... afkorting van federal open market committee fomc een belangrijkste besluitvormende orgaan van het federal reserve system in amerika...Lees meer
IBOND
  ... een ibond is een amerikaanse obligatie waarbij de couponrente wordt aangepast aan de inflatie...Lees meer
capital gain
  ... onder de capital gain verstaan we de toename van een vermogen zoals dat blijkt aanwezig te zijn op het...Lees meer
employmentcostindex
  ... Één van de indicatoren waar de fed rekening mee houdt bij het vaststellen van het beleid is de...Lees meer
HICP index
  ... de hicp index is een rekenkundig model voor het berekenen van inflatie...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
modaal inkomen
  ... het modaal inkomen wordt zichtbaar als we de inkomens statistisch gaan verwerken en in een grafiek gaan zetten het...Lees meer
monetaire inflatie
  ... monetaire inflatie is een vorm van inflatie waarbij de geldstroom groter is geworden maar waarbij dat het prijspeil niet...Lees meer
monetarist
  ... monetaristen zijn de aanhangers van de kwantiteitstheorie en voorstanders van het monetarisme een bekende monetarist is de econoom milton friedman...Lees meer
NAIRU
  ... de afkorting nairu komt van "non accelerating inflationary rate of unemployment" en is het werkeloosheidspercentage waarbij een economie nog groei...Lees meer
reëel rendement
  ... bij het berekenen van het reëel rendement verminderen we het rendement met het inflatiepercentage stel dat het rendement 8 7%...Lees meer
reële rente
  ... we spreken van de reële rente als de rente verminderd is met het inflatiepercentage...Lees meer
production and capacity
  ... de industrial production and capacity utilization indicator meet de output van fabrieken mijnen en nutsbedrijven...Lees meer
CBSrendement
  ... het cbs rendement is een door het cbs berekend gemiddeld re ëel rendement gecorrigeerd voor inflatie van aflosbare nederlandse staatsleningen...Lees meer
directe inflatie strategie
  ... onder een directe inflatiestrategie verstaan we het monetair beleid dat zich direct richt op het beheersen van de inflatie...Lees meer
federal fundsrate
  ... de federal funds rate is het rentepercentage dat aan federal funds is gekoppeld...Lees meer
kerngegeven
  ... een kerngegeven is een belangrijke macro economische grootheid dat kan een actuele waarde zijn van die grootheid bijvoorbeeld de werkloosheid...Lees meer
bestedingsinflatie
  ... onder bestedingsinflatie of ook wel demand push verstaan we een vorm van prijsinflatie die ontstaat als de prijzen omhoog gaan...Lees meer
retail salesindex
  ... de retail sales index meet het totaal aan retailverkopen in usa diensten zijn hier niet bij inbegrepen het...Lees meer
RPIXindex
  ... de rpix index is een model voor het berekenen van inflatie in de meeste landen inmiddels vervangen door de...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
loonstijging
  ... loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken...Lees meer
cost push inflatie
  ... cost push inflatie is een vorm van inflatie die ontstaat door stijgende loonkosten of andere productiekosten...Lees meer
eurobondfutures
  ... eurobond futures worden verhandeld in frankfurt en in londen eurobond futures zijn termijncontracten op duitse staatsleningen...Lees meer
geldmarkt interventie
  ... we spreken van een geldmarktinterventie als een centrale bank gaat fungeren als aanbieder of afnemer van geld middels hun zogenaamde geldmarktinstrumenten...Lees meer
hyperinflatie
  ... hyperinflatie is een vorm van inflatie die volkomen uit de hand loopt en honderden of zelfs duizenden procenten kan worden...Lees meer
inflatiespook
  ... we spreken van een rondwarend inflatiespook als we bang zijn dat de economische ontwikkelingen voor een dreigende inflatie gaan zorgen...Lees meer
inflatietempo
  ... het inflatietempo is de snelheid waarmee de inflatie zich voltrekt af te lezen aan het verloop van indexcijfers...Lees meer
inflation accounting
  ... voeren van een administratie op een wijze waarbij getracht wordt de invloed van de inflatie op de financiële cijfers...Lees meer
waardevast
  ... een vermogensbestandeel zoals bijvoorbeeld aanspraak op een pensioen is waardevast als het de algemene prijsontwikkeling volgt of dat er sprake...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.