Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 5 april 2014

arbeid

arbeider aan de arbeid op het dak
Arbeider aan de arbeid

ArbeidIn de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens. Arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor. De werkkracht wordt in de praktijk door vele zaken bepaald, zoals scholing. Maar ook zaken als mentaliteit kunnen een moeilijk te beheersen factor van betekenis spelen. 

Waar arbeid in sommige landen als een deugd wordt ervaren, wordt het in andere landen als een last gezien waar men zich vooral niet druk over moet maken. Op dat moment gaan vrij ongrijpbare zaken als gemotiveerdheid een belangrijke rol.

De waardering voor arbeid lijkt ook steeds meer leeftijdsgebonden. Niet elke generatie schijnt arbeid evenveel te waarderen.   

Arbeid is in de economie wereld met name gericht op het verdienen van een inkomen (We streven dus naar betaald werk dan wel een betaalde baan).

Werkzaamheden die niet gericht zijn op het verdienen van inkomen zijn -economisch gezien- geen arbeid.

Voorbeelden van niet-arbeid in economische zin zijn vrijwilligerswerk of werk in de eigen huishouding.

Want hier is sprake van onbetaald werk ofwel een onbetaalde baan, hoeveel energie of tijd je er misschien ook in steekt. Of dat rechtvaardig is, wordt dan ook nog wel eens ter discussie gesteld. 

Gebruikte begrippen in arbeid


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer
oorspronkelijke productiefactor
  ... we spreken bij natuur als productiefactor ook wel over een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar arbeid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
arbeidswaardeleer
  ... Het economische begrip arbeidswaardeleer komt uit de hoek van karl marx karl marx ging uit van het standpunt dat arbeid de...Lees meer
afnemende meerproductie
  ... Onder de afnemende meerproductie verstaan we het verschijnsel dat als één productiefactor sneller groeit dan andere dat dan niet...Lees meer
arbeidsmobiliteit
  ... De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid...Lees meer
arbeidsschaarste
  ... We spreken van een arbeidsschaarste als er een tekort aan de productiefactor arbeid is in verhouding tot de andere productiefactoren...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
arbeidsvolume
  ... Onder het arbeidsvolume verstaan we de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces het arbeidsvolume wordt uitgedrukt in arbeidsjaren...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
zwart werk
  ... onder het begrip zwart werk is arbeid die wordt betaald met zwart geld dus geld waarbij de verdiensten eigenlijk...Lees meer
AIQ
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsinkomensquote
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
knelpuntfactor
  ... de productiefactor die uiteindelijk de hoogte van de productie bepaalt wordt de knelpuntfactor genoemd...Lees meer
akkoord van Haarlem
  ... Het akkoord van haarlem is een afspraak uit 1996 tussen werkgevers en werknemers over het flexibel maken van...Lees meer
arbeidsintensief
  ... Wwe spreken van een arbeidsintensief product als er bij het produceren ervan relatief veel arbeid wordt gebruikt in relatie...Lees meer
arbeidsvoorwaardenoverleg
  ... Het zogenaamde arbeidsvoorwaardenoverleg is het overleg tussen de sociale partners in de stichting van de arbeid over de arbeidsvoorwaarden hierbij...Lees meer
mercantilisten
  ... de mercantilisten van de 17e eeuw zagen de in die tijd bloeiende internationale handel als de voornaamste bron van hun...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
robot
  ... een robot is een apparaat dat met een zekere intelligentie voorwerpen kan hanteren of eenvoudige handelingen kan uitvoeren de eerste...Lees meer
belastbaar inkomen
  ... Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst...Lees meer
breedteinvestering
  ... onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die...Lees meer
vaste kapitaalgoederen voorraad
  ... de vaste kapitaalgoederenvoorraad van een land is het totaal aan kapitaalgoederen waarover het land kan beschikken...Lees meer
wet inkomen en arbeid
  ... de wet inkomen en arbeid is de opvolger van de wao en is daar een behoorlijk uitgeklede...Lees meer
theorie comparatieve kostenverschillen
  ... de theorie comparatieve kostenverschillen is ontwikkeld door de britse econoom david ricardo 1772 1823...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
economische grenzen
  ... onder economische grenzen verstaan het gehele van economische gegevens en uitgangspunten van hetgeen onderwerp van een economische studie is...Lees meer
maatschap
  ... een maatschap of ook wel burgerlijke maatschap in de praktijk meestal kortweg maatschap genoemd is een overeenkomst waarbij twee of...Lees meer
passende arbeid
  ... het begrip passende arbeid is iets uit het verleden als je werkloos was hoefde je niet op iedere baan...Lees meer
prestatiebeloning
  ... bij prestatiebeloning is er vorm van een salaris dat afhankelijk is van de hoeveel arbeid die iemand heeft verzet...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
primaire arbeidsvoorwaarden
  ... de primaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer zijn arbeid ter beschikking stelt van een werkgever en die...Lees meer
productiefactor arbeid
  ... onder de productiefactor arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanningen die mensen verrichten en die ten dienste staat...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
alternatief aanwendbare middelen
  ... Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of...Lees meer
analytische inkomstenbelasting
  ... Onder analytische inkomstenbelasting verstaan we een manier om inkomstenbelasting te berekenen waarbij elke bron van inkomsten arbeid rente ontvangen...Lees meer
centraal akkoord
  ... een centraal akkoord is een overeenkomst in de stichting van de arbeid over de grote lijnen van het nieuwe...Lees meer
Economische Unie
  ... we verstaan in het algemeen onder een economische unie een bepaalde formeel geformuleerde vorm van economische integratie zo zal er...Lees meer
employmentcostindex
  ... Één van de indicatoren waar de fed rekening mee houdt bij het vaststellen van het beleid is de...Lees meer
flexwet
  ... een flip is vakjargon voor een aandeel philips...Lees meer
herverdeling van inkomen
  ... een politiek populair onderwerp is de herverdeling van inkomen we hebben het dan over het ingrijpen van de...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
loon in constante prijzen
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
loon in lopende prijzen
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
nominaal loon
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
overspannen arbeidsmarkt
  ... we spreken van een markt die oversold is als de koersen door teveel verkoopdruk te ver zijn gedaald zodat een...Lees meer
reëel loon
  ... het reëel loon is de echt besteedbare beloning uitgedrukt in koopkracht van de productiefactor arbeid...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
inruil
  ... we bieden iets bijvoorbeeld een dienst recht of zaak aan "in ruil" aan als we hier tegenover een andere...Lees meer
nivellering
  ... onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land...Lees meer
burgerlijke maatschap
  ... een burgerlijke maatschap wordt ook wel kortweg maatschap genoemdde burgerlijke maatschap betreft een overeenkomst waarbij twee of meer personen...Lees meer
centraal akkoord
  ... onder een centraal akkoord verstaan we een centraal gemaakte afspraak tussen werkgevers vakbeweging en de overheid afgesloten tijdens het...Lees meer
deelnemingsgraad
  ... onder de deelnemingsgraad verstaan we in de economie het aantal mensen van 15 tot 64 jaar dat betaalde arbeid verricht...Lees meer
diepte investering
  ... onder een diepte investering verstaan we de aankoop van een vast kapitaalgoed waardoor er relatief meer kapitaal in het...Lees meer
Jan Tinbergen
  ... jan tinbergen was een nederlands wiskundig econoom en econometrist die in 1969 samen met ragnar frisch de eerste nobelprijs...Lees meer
besteedbaar inkomen
  ... het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
reserveringsloon
  ... het reserveringsloon is het minimale loon dat iemand wil verdienen wil hij betaalde arbeid verrichten...Lees meer
wet in schakeling werkzoekenden
  ... de wet inschakeling werkzoekenden was een inmiddels al weer vervangen wet die alle vormen van het subsidiëren van...Lees meer
stichting van de arbeid
  ... de stichting van de arbeid is een overlegorgaan van centrale werkgevers en werknemersorganisaties de stichting van de...Lees meer
supplyside economics
  ... onder de term supply side economics verstaan we een stroming in de economie...Lees meer
technische doelmatigheid
  ... de technische doelmatigheid is de mate waarin verspilling van productiefactoren wordt voorkomen denk aan de verspilling van grondstoffen maar...Lees meer
toegerekend loon zelfstandigen
  ... het toegerekend loon zelfstandigen is het bedrag dat een niet werknemer eigenlijk voor zijn arbeid zou moeten verdienen...Lees meer
substitueerbaarheid van arbeid en kapitaal
  ... vaak kunnen arbeid en kapitaal elkaar in het productieproces vervangen we spreken dan van de substitueerbaarheid van...Lees meer
productiviteitsval
  ... we spreken van de productiviteitsval als een werknemer niet voldoende arbeid levert om zijn totale arbeidskosten terug te verdienen voor...Lees meer
ziekte van Baumol
  ... onder de ziekte van baumol verstaan we het verschijnsel dat diensten waar veel arbeid in zit in prijs...Lees meer
arbeidscoëfficient
  ... Onder de arbeidscoëfficiënt verstaan we de verhouding tussen de hoeveelheid arbeid = aantal mensen en het nationale product...Lees meer
beroepsbevolking
  ... Onder de beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
sociaaleconomischeraad
  ... de sociaal economische raad staat meer bekend onder de afkorting ser de ser adviseert de regering over sociaal economische...Lees meer
sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer
categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer
nettoloon
  ... onder het nettoloon verstaan we het brutoloon beloning van de productiefactor arbeid na aftrek van belastingen en sociale premies...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
werkloze beroepsbevolking
  ... onder de werkloze beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer
werknemerscentrale
  ... nederland kende van oudsher drie vakcentrales fnv cnv en mhp een werknemerscentrale of vakcentrale is het centrale bestuur van diverse...Lees meer


Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.