vrijdag 13 januari 2017

externe financiering

externe financiering

Met de term externe financiering bedoelen een vorm van financiering met behulp van bronnen die buiten de onderneming liggen.

 De verstrekte geldmiddelen kunnen zowel risicodragend zoals bijvoorbeeld het aandelenkapitaal zijn dan wel risicomijdend zoals bijvoorbeeld een bankkrediet.