Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 16 maart 2016

Vereniging

Vereniging


Een vereniging is een rechtspersoon, die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht.

De leden van de vereniging waaronder de oprichters willen daarbij volgens bepaalde, vastgestelde regels samenwerken voor het behalen van een bepaald doel.

Dit doel mag niet het behalen van winst ter verdeling onder de leden zijn , tenzij het een coöperatieve vereniging of een onderlinge waarborgmaatschappij betreft.
Gebruikte begrippen in vereniging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rechtshandeling
  ... een rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar vereniging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandeelhoudersvereniging
  ... Een aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen...Lees meer
bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
public order member
  ... een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op...Lees meer
bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
actuarieelgenootschap
  ... Het actuarieel genootschap is een vereniging uit de pensioenwereld die de actuari ële wetenschap bestudeert en verder ontwikkelt...Lees meer
spaarbank
  ... een spaarbank is een bank die oorspronkelijk is opgericht om gezinnen tot sparen en daarmee tot een verstandig beheer van...Lees meer
onderlingewaar borgmaatschappij
  ... een onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging die als doel heeft verzekeringsovereenkomsten te sluiten met haar leden...Lees meer
AFBD
  ... De association of futures brokers and dealers is een in londen gevestigde vereniging van handelaren...Lees meer
association of futuresbrokers and dealers
  ... De association of futures brokers and dealers is een in londen gevestigde vereniging van handelaren...Lees meer
managing underwriter
  ... de managing underwriter soms ook gewoon "de underwriter" genoemd de managing underwriter is een bedrijfslid van de vereniging voor de...Lees meer
reglementledenvereniging
  ... het reglement leden vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat ondermeer bepalingen bevat met...Lees meer
beursboekje
  ... boekje waarin vroeger door een &#8221beurslid vereniging voor de effectenhandel of "beursgemachtigde de door hem of haar uitgevoerde orders met...Lees meer
beursdag
  ... een beursdag is elke dag waarop op de beurs handel mogelijk is in het algemeen alle werkdagen minus de feestdagen...Lees meer
beursemployee
  ... onder een beursemployee verstaan we een beursbediende die niet zelf over een machtiging voor de beurshandel beschikt maar die de...Lees meer
provisieafdrachtplicht
  ... de provisieafdrachtplicht is een verplichting van de leden van de vereniging voor de effectenhandel om maandelijks aan genoemde vereniging een...Lees meer
provisiereglement
  ... het provisieregelement is het reglement van de vereniging dat de te berekenen minimumprovisie voor alle handelingen ten aanzien van effecten...Lees meer
reglement fondsen vereniging voor de effectenhandel
  ... in het reglement fondsen vereniging voor de effectenhandel vinden we de vereisten voor notering aan...Lees meer
successiekoers
  ... de successiekoers is een koers in een speciale kolom van de officiële prijscourant van de vereniging voor de effectenhandel die...Lees meer
controlebureau vereniging voor de effectenhandel
  ... het controlebureau vereniging voor de effectenhandel is de organsiatie die ondermeer tot taak haar taak rekent...Lees meer
minimumcondities
  ... de zogenaamde minimumcondities zijn de tarieven die de leden van de nederlandse bankiersvereniging conform het reglement van die vereniging minimaal...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
quorum
  ... een quorum is een aantal leden van een vereniging aantal aandeelhouders van een vennootschap etc dat op een vergadering tenminste...Lees meer
commissie voor de notering
  ... onder de commissie voor de notering verstaan we een commissie die bestaat uit ten hoogste drie beursleden...Lees meer
commissie van gedelegeerden
  ... onder de commissie van gedelegeerden verstaan we een commissie die bestaat uit de voorzitter en drie leden van...Lees meer
commisionairsdwang
  ... onder de zogenaamde commerciële koers wordt de koers van vreemde valuta voor de...Lees meer
european optionsexchange association
  ... de european options exchange association is een in amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar nederlands recht...Lees meer
EOCC
  ... de european options clearing corporation bv meestal gemakshalve afgekort tot eocc was het holding instituut...Lees meer
european stock options clearing corporation bv
  ... de european options clearing corporation bv meestal gemakshalve afgekort tot eocc was het holding instituut...Lees meer
beursbedrijf
  ... onder het beursbedrijf verstaan we het onderdeel van het bedrijfmeestal een bank of commissionair dat specifiek bestemd is voor de...Lees meer
omzetting van een vennootschap
  ... omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging hiervoor is een door de algemene vergadering van...Lees meer
positielimiet
  ... de positielimiet is een door de vereniging european options exchange vastgestelde limiet voor het aantal optiecontracten dat een belegger...Lees meer
premiemakelaar
  ... een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire...Lees meer
premiemakelaar
  ... een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire...Lees meer
recherchelijsten
  ... de recherchelijsten van gestolenen verloren effecten worden door de vereniging voor de effectenhandel aan het begin...Lees meer
reglementcouponprovisie
  ... het reglement couponprovisie vereniging voor de effectenhandel is het reglement waarin de minimumtarieven zijn vastgelegd...Lees meer
reglement geschillenvereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de...Lees meer
reglementgeschillen
  ... reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel het reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de...Lees meer
reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de...Lees meer
reglement van orde vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van orde vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de bepalingen...Lees meer
reglement voor de effecten handel vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor de effectenhandel vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat...Lees meer
reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel is een reglement met...Lees meer
reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel is...Lees meer
economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer
privaat rechtelijke rechtspersoon
  ... een privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die aan het privaatrecht haar ontstaan en bestaan ontleent de statuten van de...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
officiële prijscourant
  ... de officiële prijscourant is een uitgave van de vereniging voor de effectenhandel dat elke beursdag verschijnt...Lees meer
option summary
  ... de option summary is het overzicht van de noteringen op de optiebeurs zoals dat als advertentie van de vereniging...Lees meer
bestens sans forcer
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer
sans forcer order
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer
geldezel
  ... een geldezel is iemand die zijn bankrekening bewust tegen een beloning laat gebruiken voor derden...Lees meer
Informele vereniging
  ... een informele vereniging is een vereniging waarvan de statuten niet door een notaris zijn gepasseerd en die niet in...Lees meer
nederlandsche vereniging van hypotheekbanken
  ... de nederlandsche vereniging van hypotheekbanken is een vereniging die zich ten doel stelt de belangen van in...Lees meer
nederlandse bankiersvereniging
  ... de nederlandse bankiersvereniging is een vereniging van algemene banken die zijn ingeschreven in het register van de kredietinstellingen van...Lees meer
nederlandse spaarbankbond
  ... de nederlandse spaarbankbond is een vereniging van spaarbanken in nederland waarbij vrijwel alle spaarbanken zijn aangesloten...Lees meer
nederlandse vereniging participatie maatschappijen
  ... de nederlandse vereniging van participatiemaatschappijen is een te den haag gevestigde vereniging waarvan om de onder de...Lees meer
reëele bankoverboeking
  ... een reële bankoverboeking is een overboeking waarbij zowel de opdrachtgever als de begunstigde zelf een bank is of een...Lees meer
werkgeversorganisaties
  ... grote en middelgrote bedrijven zijn in het algemeen aangesloten bij een werkgeversorganisatie zoals de gefuseerde vereniging van nederlandse ondernemingen en...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
nederlandse vereniging van inkoopmanagers
  ... de nederlandse vereniging van inkoopmanagers is een organisatie die naast belangenbehartiging ook regelmatig cijfers publiceert zoals de...Lees meer
NASE
  ... de nominee amsterdam stock exchange nv vaak afgekort tot nase is een dochteronderneming van de vereniging...Lees meer
nominee amsterdam stock exchange nv
  ... de nominee amsterdam stock exchange nv vaak afgekort tot nase is een dochteronderneming van de vereniging...Lees meer
CAC
  ... cac is de afkorting van het elektronisch handelssysteem op de beurs van parijs tevens de naamgever van de cac 40...Lees meer
centrum voor fondsen administratie
  ... het centrum voor fondsenadministratie ofwel cf is opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de administratie voert...Lees meer
verenigingsverklaring
  ... de verenigingsverklaring is een verklaring van het bestuur van een vereniging dat het de bank in kennis zal stellen van...Lees meer
beursorganisatie
  ... de vereniging voor de effectenhandel treedt op als enige beursorganisatie voor de effectenhandel in nederland...Lees meer
beurswet1914
  ... de beurswet 1914 was destijds ten tijde van het uitbreken van de eerste wereldoorlog bedoeld als een tijdelijk wet...Lees meer
beursorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
beurslidverenigingvoordeeffectenhandel
  ... een beurslid vereniging voor de effectenhandel is een natuurlijk persoon die ofwel zelf bedrijfslid vereniging voor...Lees meer
ruildepot
  ... het ruildepot is een effectendepot waarin volledige zogeheten klassieke stukken terug te vinden zijn die verstrekt worden aan de eigenaars...Lees meer
schorsing van de officiële notering
  ... een schorsing van de officiële notering is een maatregel die neerkomt op het tijdelijk doen vervallen...Lees meer
securities investor protection corporation
  ... de securities investor protection corporation ofwel de sipc is een non profit vereniging in de verenigde staten...Lees meer
VEB
  ... de vereniging voor effectenbezitters afgekort tot veb is een vereniging die met name de juridische kant van het effectenbezit behartigt...Lees meer
vereniging effecten uitgevende ondernemingen
  ... de vereniging effecten uitgevende ondernemingen veuo is een belangenorganisatie voor bedrijven met een beursnotering die ondermeer als...Lees meer
vereniging van beleggers voorduurzame ontwikkeling
  ... de vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling ofwel de vbdo is een vereniging die onderzoek...Lees meer
vereniging van wisselmakelaars
  ... de vereniging van wisselmakelaars stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van de geld en valutamarkt...Lees meer
vereniging voor de effectenhandel
  ... de vereniging voor de effectenhandel die vaak wordt aangeduid met "de vereniging"...Lees meer
voor en nabeursmakelaar
  ... een voor en nabeursmakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel aangewezen door het bestuur van...Lees meer
bankgiro incassosystemen
  ... Incassosystemen waarvan bedrijven instellingen en verenigingen gebruik konden maken met inschakeling van hun bank en de bankgirocentrale bv...Lees meer
beurscall
  ... met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan...Lees meer
seller
  ... een zogenaamde seller is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel die behoort tot de selling group...Lees meer
sellinggroup
  ... een selling group wordt gevormd door alle bedrijfsleden van de vereniging voor de effectenhandel die als inschrijver bij de...Lees meer
VBA
  ... vba staat voor vereniging van beleggings analisten...Lees meer
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  ... een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wordt ook wel een informele vereniging genoemd het is een vereniging waarvan de...Lees meer
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  ... een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt ook wel een formele vereniging genoemd...Lees meer
vereniging van appartementseigenaren
  ... een vereniging van appartementseigenaren is een vereniging die wordt opgericht bij notariële akte bij het splitsen van een...Lees meer
verenigingvanbemiddelaarsinonderhandseleningen
  ... de vereniging van bemiddelaars in onderhandse leningen is een vereniging die zich ten doel stelt...Lees meer
vereniging van plaatselijke politieke groeperingen
  ... de vereniging van plaatselijke politieke groeperingen ofwel de vppg is een belangenvereniging voor lokale politieke partijen...Lees meer
verenigingvastgoedparticipanten
  ... de vereniging vastgoed participanten afgekort tot de vvp is een non profit organisatie die zich tot doel stelt...Lees meer
verenigingenregister
  ... het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden...Lees meer
leden van de vereniging voor de effectenhandel
  ... de leden van de vereniging voor de effectenhandel zijn een verzamelaanduiding voor bedrijfsleden vereniging...Lees meer
staathuishoudkunde
  ... staathuishoudkunde is de vroegere benaming voor economie...Lees meer
amsterdam security account system
  ... Het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
ASAS
  ... het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
effectenbescherming
  ... het begrip effectenbescherming lijkt meer te beloven dan de werkelijkheid de wet effectenbescherming is bedoeld om bezitters van effecten te beschermen...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
courtage bij effectentransacties
  ... de courtage bij effectentransacties is de provisie die een hoekman dan wel de opvolger van deze persoon volgens...Lees meer
coöperatie
  ... een coöperatie is een vorm van economische samenwerking in de vorm van een coöperatieve vereniging zijn de letters ua afkorting...Lees meer
enquêterecht
  ... het enquêterecht is het recht van de daartoe bevoegde personen die een bepaald belang in een naamloze vennootschap besloten vennootschap...Lees meer
gemeentelijke volkskredietbank
  ... een gemeentelijke volkskredietbank is een speciale vorm van een bank die een zogenaamd werkend lid is van de nederlandse...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
prolongatierente
  ... de prolongatierente is de rente die verschuldigd is voor krediet op onderpand van effecten...Lees meer
provisiereglement vereniging voor de effectenhandel
  ... onder het provisie reglement vereniging voor de effectenhandel verstaan we het reglement dat de door...Lees meer
beursgemachtigde
  ... een beursgemachtigde is een persoon die door een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel gemachtigd is om orders in...Lees meer
vereniging van beleggings analisten
  ... de vereniging van beleggingsanalisten is een in amsterdam gevestigde vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de...Lees meer
society for worldwide interbank financial telecommunication
  ... de society for worldwide interbank financial telecommunication afgekort aangeduid als swift is een in 1973...Lees meer
CF
  ... cf is de veelgebruikte afkorting voor het centrum voor fondsenadministratie centrum opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de...Lees meer
commissie van orde
  ... onder de commissie van orde verstaan we een door het bestuur van de vereniging european options exchange eoe...Lees meer
commissionairsdwang
  ... de zogenaamde commissionairsdwang is een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
coöperatieve vereniging
  ... een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben de belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.