vrijdag 5 augustus 2016

Wanprestatie

Wanprestatie

Onder wanprestatie verstaan we het niet, niet juist of niet op tijd nakomen van verplichtingen die in een overeenkomst waren vastgelegd waarbij dit aan de "dader" toegerekend kan worden.

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek spreekt niet van wanprestatie maar van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.