vrijdag 5 augustus 2016

Concern

ConcernOnder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen, in het algemeen gerangschikt als een geheel van moedermaatschappij(en) en (klein)dochtermaatschappijen.

De controle en de zeggenschap berust daarbij in handen van één of meer andere vennootschappen aan de top van de organisatie die de meerderheid van de aandelen in de tot het concern behorende ondernemingen hebben.

De activiteiten van een concern kunnen vaak een bundeling van branchevreemde activiteiten zijn zijn vaak over een groot aantal landen verspreid.

Voorbeelden van concerns zijn: Shell, Akzo, Unilever, Ahold, Philips etc.die productie- en distributiemogelijkheden in vele landen kennen.
Gebruikte begrippen in concern


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
rechtsvorm
  ... de zogenaamde rechtsvorm is de juridische vorm waarin een zelfstandig georganiseerde organisatievorm aan het rechtsverkeer deelneemt...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer

Begrippen waar concern in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
heruitgifte
  ... onder de heruitgifte van aandelen verstaan we het wederom aanbieden van aandelen aan het publiek die eerder waren uitgegeven maar...Lees meer
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
holdingmaatschappij
  ... een zogenaamde holding maatschappij of het meestal gebruikte "holding" is een speciale vennootschap die tot doel heeft het direct of...Lees meer
hoofdelijke schuldenaren
  ... de hoofdelijke schuldenaren worden ook wel solidaire schuldenaren genoemd het zijn schuldenaren die ieder voor het geheel aansprakelijk zijn...Lees meer
huisbank
  ... de huisbank of ook wel huisbankier is de bank waarbij een bedrijf of concern zijn zaken concentreert zoals het voeren...Lees meer
huiswissel
  ... onder een huiswissel of een concernpapier verstaan we een wissel die getrokken is door een onderneming op een andere onderneming...Lees meer
going concern waarde
  ... onder de going concern waarde verstaan we de waarde van de activa van een onderneming ervan uitgaande dat...Lees meer
concernkrediet
  ... onder een concernkrediet verstaan we een krediet dat ter beschikking wordt gesteld aan een concern als geheel en waarover elke...Lees meer
concernhypotheek
  ... een concernhypotheek is een hypotheek op één of meerdere onroerende goederen die als zekerheid is gegeven voor de verplichtingen van...Lees meer
centrale betalingsregeling
  ... met een centrale betalingsregeling wordt een regeling bedoeld waarbij via een onderneming binnen een concern alle betalingen lopen die...Lees meer
going concern
  ... planningen budgetten en dergelijke worden vaak gemaakt op basis van going concern wat wil zeggen dat de onderneming zijn bedrijf...Lees meer
breakup
  ... we spreken van een break up bij de splitsing van een concern in losse onderdelen die daarna als losse...Lees meer
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer