vrijdag 1 april 2016

transport document

transport document


Een transport document wordt ook wel een vervoersdocument genoemd. In principe is een transport document elk document dat dient als bewijs van het vervoer (van goederen).

Voor vervoer over land is dit een spoorwegvrachtbrief of een vervoeradres; voor vervoer per schip over zee een (zeevaart)connossement , over het binnenwater een Rijnvaart/binnenvaartconnossement. Bij het vervoer per vliegtuig spreken we over een luchtvrachtbrief en voor postzendingen over een post(pakket)requ.

In de uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten is aangegeven aan welke vereisten transportdocumenten moeten voldoen voor hun aanvaarding onder een documentair krediet.
Gebruikte begrippen in transportdocument


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
luchtvrachtbrief
  ... een airwaybill is een document dat ook wel luchtvrachtbrief wordt genoemd en dat betrekking heeft op van een airfreight consolidator...Lees meer

Begrippen waar transportdocument in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fiata connossement
  ... onder de handelsterm fiata connossement verstaan we een standaard transportdocument formulier van de fiata dat is afgegeven door een...Lees meer
handelsdocument
  ... de term handelsdocument is een verzamelnaam voor elk in het handelsverkeer gebruikelijk document zoals de factuur een transportdocument een zakenrechtelijk...Lees meer
notify address
  ... het notify address is een als zodanig in het transportdocument vermelde naam en adres van degene aan wie de...Lees meer
bill of lading
  ... bij de bill of lading afgekort tot b l onderscheiden we twee soorten namelijk...Lees meer
datum van afgifte document
  ... de datum van afgifte document is de oorspronkelijke datum die als zodanig op het afgegeven document is...Lees meer
betaling onder rembours
  ... onder de handelsterm betaling onder rembours verstaan we de leveringsconditie die bepaalt dat de goederen worden geleverd tegen...Lees meer
combined transport bill of lading
  ... een combined transport bill of lading is 1 connossement dat als combined transport bill of lading is...Lees meer