maandag 2 januari 2017

CPI NL

CPI (NL) 


De CPI of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het CBS dat de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud weergeeft en aan de hand waarvan de ontwikkeling van de koopkracht wordt bepaald.

 Er is een index voor:

 - alle huishoudens
 - werknemers met een gezinsinkomen onder ca. 70.000
 - werknemers met een gezinsinkomen boven ca. 70.000
 - de loononderhandelaars (exclusief belastingen als BTW, accijns e.d.)

 Werknemershuishoudens bestaan uit man en vrouw met of zonder (verdienende) kinderen waarbij het gezinshoofd in volledige loondienst is. Bij de consumentenprijsindex wordt ook rekening gehouden met de kosten van diensten van de overheid (leges, rijbewijs, paspoort), kosten van clubs en andere organisaties (contributies) en consumptiegebonden belastingen (hondenbelasting, rioolrecht).

Verzekerde medische zorg wordt niet meegenomen omdat die al via de verzekeringspremies wordt verrekend.
Gebruikte begrippen in cpi nederland


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
leges
  ... onder leges verstaan we de vergoeding die overheden vragen voor gemaakte administratieve handelingen...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
prijsindexcijfer
  ... een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.