Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 2 augustus 2016

Levering

LeveringOnder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere.
Gebruikte begrippen in levering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer

Begrippen waar levering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

contante koersen
  ... het begrip contante koersen komt uit uit de valutahandel koersen die gelden...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
akte van levering
  ... Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een...Lees meer
akte van transport
  ... Een akte van transport is een door een notaris opgemaakte akte waarin de partijen aangeven om het eigendomsrecht...Lees meer
abusivesqueeze
  ... Abusive squeeze valt onder de dubieuze handelingen om een kunstmatig prijsniveau tot stand te brengen hierbij dwingt een partij...Lees meer
affaire
  ... Een ander woord voor een kooptransactie of een verkooptransactie is het wat verouderde affaire maar we kennen ook de loco affaire...Lees meer
uitleveringsprovisie
  ... de uitleveringsprovisie is de provisie die in rekening wordt gebracht als een klant om levering van fysieke aandelen de zogenaamde...Lees meer
huurkoop
  ... huurkoop is een vorm van koop en verkoop op afbetaling waarbij tussen verkoper en koper wordt overeengekomen dat de koopprijs...Lees meer
uitvoeringsgarantie
  ... een uitvoeringsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat haar cliënt een toegewezen opdracht tot levering van goederen...Lees meer
deliverable stocks
  ... onder deliverable stocks verstaan we voorraden van een grondstof in een opslag die is goedgekeurd door de grondstoffenbeurs en...Lees meer
delivery instrument
  ... een delivery instrument is een document dat gebruikt wordt voor de daadwerkelijke fysieke levering van een grondstof...Lees meer
dagswap
  ... onder de dagswap of eendaagsswap of eendagshandel wordt een swap voor ã©ã©n dag bedoeld...Lees meer
when issued
  ... when issued is een toevoeging aan transacties waarbij reeds wordt gehandeld in effecten waarvan de stukken bij het sluiten...Lees meer
deliverynotice
  ... de delivery notice is een geschreven document dat afgegeven wordt door de verkopers van een futurecontract waarin zij hun...Lees meer
leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer
vooruitbetalingsgarantie
  ... de vooruitbetalingsgarantie is de garantie die door de bank op verzoek van een leverancier of aannemer wordt gesteld wanneer deze...Lees meer
contante affaire
  ... onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte...Lees meer
delivery versus payment
  ... met delivery versus payment bedoelen we de veel gebruikten engelse term voor levering tegen betaling...Lees meer
stockfuture
  ... een stock future is een termijncontract op een bepaald aandeel er wordt meestal niet uitgegaan van daadwerkelijke levering maar...Lees meer
DDP
  ... met de handelsterm delivered duty paid verstaan we dat de levering tot en met de inklaring is...Lees meer
deliverd duty paid
  ... met de handelsterm delivered duty paid verstaan we dat de levering tot en met de inklaring is...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
zuivering
  ... onder zuivering verstaan we de doorhaling van alle hypotheken die op onroerend goed rusten en de koopsom te boven gaan...Lees meer
outperformance option
  ... we spreken van outperformance bij het verschijnsel dat een fonds een beter rendement oplevert vergeleken met het marktgemiddelde of vergeleken...Lees meer
delivery point
  ... het delivery point is een door een grondstoffenbeurs aangewezen plaats in de praktijk vaak een haven waar een commodity...Lees meer
delivery month
  ... de delivery month is de maand waarop een futurescontract afloopt en waarop dus de fysieke levering plaats kan vinden...Lees meer
commodity warrant
  ... een commodity warrant is een warrant met een commodity als onderliggende waarde en uitoefening van deze warrant geeft dan ook...Lees meer
eigendomsvoorbehoud
  ... het zogenaamde eigendomsvoorbehoud is een voorbehoud dat door de leverancier van goederen gemaakt wordt zodat hij ondanks de levering van...Lees meer
spotmarket
  ... de spot market is de markt waar directe fysieke levering plaatsvindt in tegenstelling tot de termijnmarkt...Lees meer
distant delivery month
  ... met de bepaling distant delivery month wordt in de termijnhandel de specificatie van termijncontracten aangegeven dat fysieke levering...Lees meer
premietrekker
  ... verkoper van rechten bij een premieaffaire die de premie ontvangt en het risico van levering of ontvangst van de onderliggende...Lees meer
reglement voor de effecten handel vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor de effectenhandel vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat...Lees meer
contante afrekening
  ... contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of...Lees meer
egalisatiedepot
  ... het egalisatiedepot is een voorraad aan effecten bij de effectenclearing van de beurs om eventuele kortstondige problemen bij de levering...Lees meer
fixed settlement
  ... fixed settlement is het afhandelingssysteem van de effectenbeurs waarbij zowel de levering als de betaling van effecten moeten plaats...Lees meer
afnemerskrediet
  ... Een afnemerskrediet is een krediet dat door de afnemer koper van het product wordt verleend aan de leverancier...Lees meer
confirming house
  ... een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over...Lees meer
FOB airport
  ... de term fobairport komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on board airport het wil zeggen dat de leverancier...Lees meer
free on board airport
  ... de term fobairport komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on board airport het wil zeggen dat de leverancier...Lees meer
FOB
  ... de term free on board komt uit de handelsdocumenten en wordt vaak afgekort tot fob...Lees meer
free on board
  ... de term free on board komt uit de handelsdocumenten en wordt vaak afgekort tot fob...Lees meer
FOR
  ... de term for komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on rail het wil zeggen dat de...Lees meer
free on rail
  ... de term for komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on rail het wil zeggen dat de...Lees meer
gedeeltelijke levering
  ... de term gedeeltelijke levering komen we tegen in de wereld van het documentair krediet...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
leveringskosten
  ... de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het...Lees meer
overdracht aandelen op naam
  ... overdracht aandelen op naam is een akte van levering vereist en de betekening van die akte aan...Lees meer
overgang van eigendom
  ... onder de overgang van eigendom verstaan we elke wijze van eigendomsverkrijging waarbij het eigendomsrecht van een voorganger overgaat...Lees meer
clearing van effecten
  ... onder de zogenaamde clearing van effecten verstaan we een systeem van collectieve afwikkeling van transacties op de beurs...Lees meer
dooreen leverbaarheid
  ... met het begrip dooreenleverbaarheid bedoelen we dat verschillende coupures van een zelfde fonds kosteloos onderling verwisseld kunnen worden...Lees meer
aanbetaling bij afbetalingskrediet
  ... Onder de aanbetaling bij afbetalingskrediet verstaan we het eerste bedrag dat betaald moet worden als we een afbetalingsregeling hebben...Lees meer
abc contract
  ... Een abc contract is een vorm van een verkoopcontract waarbij goederen in feite twee keer worden verkocht...Lees meer
afbetalingskrediet
  ... Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij...Lees meer
debiteurenbeheer
  ... Debiteurenbeheer gebeurt door zowel bedrijven als banken we verstaan onder debiteurenbeheer het geheel van procedures en besluiten ten aanzien van aan...Lees meer
depository receipt
  ... een depository receipt is een verklaring van een bank een loods of andere opslagruimte die aangeeft dat het eigendom...Lees meer
voor de spot handelen
  ... met de term vóór de spot handelen wordt het aan of verkopen van verhandelbare valuta trade currency...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringinnatura
  ... onder uitkeringen sociale verzekering in natura verstaan we leveringen van goederen en diensten aan huishoudens in...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
last tradingday
  ... de last trading day is de laatste dag volgens de regels van een beurs waarop handel gedreven mag...Lees meer
spot
  ... de term spot staat voor de dag twee werkdagen na heden het is gebruikelijk op de internationale geld en valutamarkten...Lees meer
landing storage delivery
  ... landing storage delivery is de gangbare notitie in de leveringscondities met betrekking tot levering...Lees meer
transfergarantie
  ... de transferprovisie is de vergoeding die door een bank in rekening wordt gebracht voor het overmaken resp ontvangen van...Lees meer
exportkredietverzekering
  ... een export kredietverzekering dekt de betalingsrisico&#8217s die zijn verbonden aan de levering van goederen of het verrichten van diensten aan...Lees meer
contante verrekening
  ... verrekening van een derivatenpositie door geld in plaats van levering van de onderliggende waarde...Lees meer
solawissel
  ... onder een zogenaamde solawissel verstaan we een wissel waarop vermeld wordt dat hij in enkelvoud getrokken is...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
inschrijving in de grootboek en der nationale schuld
  ... onder de zogenoemde grootboekinschrijving is het deel van de wat oudere nederlandse staatsschuld waarbij...Lees meer
niet dooreenleverbaarheid
  ... onder niet dooreenleverbaarheid verstaan we de situatie waarin verschillende coupures van een zelfde fonds niet kosteloos onderling verwisselbaar zijn...Lees meer
dekkingstoezegging
  ... onder de term dekkingstoezegging verstaan we de toezegging van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv om transacties met betrekking tot de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.