Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 18 maart 2016

variabele

variabele


Onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed. Neem bijvoorbeeld de periode van een voortschrijdend gemiddelde, die we een variabele mogen noemen.

Indien we gebruik maken van software om deze variabele optimaal in te stellen op basis van historische resultaten spreken we van backtesting.

Backtesting kent vele nadelen, waaronder curvefitting, teruglopen van de robuustheid en het optreden van zogenaamde tradereffects, toevalligheden die de resultaten sterk hebben beïnvloed.
Gebruikte begrippen in variabele


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer

Begrippen waar variabele in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

assenstelsel
  ... In de wereld van de grafieken komen we veel de term assenstelsel tegen dit wordt ook wel wiskundig assenstelsel genoemd...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
diversiteitsverschijnsel
  ... het zogenaamde diversiteitsverschijnsel is het verschijnsel dat de investeringen in variabele kapitaalgoederen elk op een ander tijdstip hun eigen mrdt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
optimalisatie
  ... we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in...Lees meer
renteswap
  ... een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de...Lees meer
totale variabele kosten
  ... onder de totale variabele kosten ofwel de tvk verstaan we de kosten die evenredig zijn aan de omzet...Lees meer
absolute rate
  ... Onder de absolute rate verstaan we de rente bij een swap die wordt uitgedrukt in een vast rentepercentage...Lees meer
mengfonds
  ... een mengfonds is een beleggingsfonds dat in diverse waarden aandelen obligaties vastgoed deposito's belegt en dit doet in variabele verhoudingen...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
renteruil
  ... onder een renteruil of interest rate swap verstaan we een instrument om renterisico over te hevelen naar een ander...Lees meer
constante en variabele kosten
  ... er is een duidelijk verschil tussen constante en variabele kosten constante kosten blijven gelijk als de hoeveelheid geproduceerde...Lees meer
direct costing
  ... direct costing is een manier van kostentoerekening door een onderneming bij de fabricage van een bepaald product waarbij alleen...Lees meer
gemiddelde variabele kosten
  ... de gemiddelde variabele kosten ofwel de gvk zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal geproducteerde eenheden...Lees meer
progressief verband
  ... we spreken van van een progressief verband of een meer dan evenredig verband indien de marginale waarde eerste afgeleide toeneemt...Lees meer
comparatief kostenverschil
  ... onder een comparatief kostenverschil verstaan we het verschil in kosten of prijzen die gelden voor twee partijen op verschillende...Lees meer
gemiddelde totale kosten
  ... de gemiddelde totale kosten afgekort tot gtk is in feite een andere benaming voor de kostprijs per product...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
koersnotering vreemde valuta
  ... de koersnotering vreemde valuta is de standaardhoeveelheid van één valuta eng trade currency uitgedrukt in een variabele hoeveelheid...Lees meer
prijsmutatie
  ... de prijsmutatie is het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele de prijsmutatie bepaalt samen...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
instrument variabele
  ... de instrument variabele is een grootheid in een rekenkundig model zoals we die veel tegenkomen in de bedrijfseconomie...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
kostenremanentie
  ... met de term kostenremanentie geven we aan dat de variabele kosten van de productie niet lineair stijgen met de productie...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
marginale kosten
  ... onder de marginale kosten verstaan we de toename van de kosten als de productie met één exemplaar toeneemt...Lees meer
meer opbrengst
  ... in de fysieke betekenis is de meeropbrengst de extra opbrengst die wordt verkregen door eenheden van een variabele productiefactor toe...Lees meer
meeropbrengst
  ... in de fysieke betekenis is de meeropbrengst de extra opbrengst die wordt verkregen door eenheden van een variabele productiefactor toe...Lees meer
meeropbrengst
  ... in de fysieke betekenis is de meeropbrengst de extra opbrengst die wordt verkregen door eenheden van een variabele productiefactor toe...Lees meer
variabele spread
  ... een variabele spread uit de optiewereld is in principe een transactie waarbij het aantal verkochte opties afwijkt van het aantal...Lees meer
dividendsparen
  ... het zogenaamde dividendsparen is iets van vroeger onder een ouder belastingregime als je door de rentevrijstelling heen was kon je...Lees meer
differentiéle kosten
  ... de differentiële kosten zijn de toename of de afname van de kosten binnen een onderneming door een specifieke beslissing...Lees meer
rollover krediet
  ... een roll over krediet is een vorm van een krediet met een aantal bepalingen 1 de looptijd vooraf is...Lees meer
spaarautomaat
  ... een spaarautomaat is een vorm van automatisch sparen waarbij periodiek ã³f een vast bedrag dit noemen we een vaste spaarautomaat...Lees meer
variabele aflossing
  ... variabele aflossing is een vorm van aflossing waarbij de lening niet in gelijke periodieke bedragen gedurende de gehele looptijd...Lees meer
bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
variabele kosten
  ... de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie...Lees meer
variabele rente
  ... een variabele rente is een vorm van rente waarbij de rente onregelmatig wordt aangepast aan de betreffende dagrente...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer
transmissiemechanisme
  ... onder het transmissiemechanisme van het monetair beleid verstaan we de manier waarop de beslissingen rond het monetair beleid van invloed...Lees meer
proportioneel verband
  ... we spreken van een proportioneel verband indien de onafhankelijke variabele toeneemt zal de afhankelijke variabele evenredig toenemen...Lees meer
cost of ownership
  ... de cost of ownership is het geheel aan vaste kosten en variabele kosten die verbonden zijn aan het...Lees meer
breakevenpoint
  ... het breakeven point is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra...Lees meer
koersen van cryptogeld
  ... Het bepalen van de koers van cryptogeld is een ingewikkeld verhaal zeker als we het uit willen gaan drukken in de locale valuata...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.