woensdag 13 mei 2015

vaste kapitaalgoederenvoorraad

vaste kapitaalgoederenvoorraadDe vaste kapitaalgoederenvoorraad van een land is het totaal aan kapitaalgoederen waarover het land kan beschikken.

Deze voorraad bestaat ondermeer uit: Gebouwen voor bedrijven en overheid, industriële complexen, woningen, vervoermiddelen als auto's, vliegtuigen, vrachtauto's, binnenvaartschepen, spoorwegen en dergelijke.

Dan de gehele infrastructuur van wegen, waterwegen, spoorwegen, viaducten, bruggen etc. De grootte van de veestapel en de samenstelling daarvan, het bezit aan machines en andere zware uitrusting.

Veranderingen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad ontstaan in het algemeen door verdergaande mechanisering en automatisering waardoor arbeid wordt vervangen door investering in machines, robots en geautomatiseerde systemen. Deze laatste nemen niet alleen een stuk administratie uit handen maar zorgen ook voor verbetering van besluitvormingsprocessen en de daar uit voortkomende sturing van processen op efficiëncy en effectiviteit.

Een andere belangrijke rol bij de omvang van de vaste kapitaalgoederenvoorraad speelt de schaalvergroting waardoor er in steeds grotere hoeveelheden wordt geproduceerd met dezelfde apparatuur. En de steeds betere apparatuur is niet alleen minder onderhoudsgevoelig maar kan ook langer in bedrijf zijn waardoor het kapitaal steeds beter benut kan worden. Anders gezegd, de bedrijfstijd kan verlengd worden.
Gebruikte begrippen in vaste kapitaalgoederen voorraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfstijd
  ... onder de bedrijfstijd verstaan we het aantal uren per week dat een bedrijf daadwerkelijk produceert of diensten aanbiedt de meeste...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
infrastructuur
  ... onder de infrastructuur verstaan we alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
kapitaalgoederenvoorraad
  ... onder de kapitaalgoederenvoorraad verstaan we de totale waarde van de vaste...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.