Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 10 mei 2015

Beschikking

BeschikkingDe term beschikking kan verschillende betekenissen hebben:

1. Een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake is van een geschil. Een voorbeeld is daarbij de beschikking waarbij handlichting wordt verleend door deze rechter.

2. Een beslissing van een overheidsorgaan voor een bepaald geval.

Gebruikte begrippen in beschikking


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

handlichting
  ... handlichting is een beschikking door de kantonrechter ten gevolge waarvan de handelingsonbekwaamheid van een minderjarige voor bepaalde nauwkeurig omschreven rechtshandelingen...Lees meer

Begrippen waar beschikking in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

timerhandelcryptogeld
  ... we hebben op dit weblog al eens gekeken naar tradinghulpmiddelen...Lees meer
sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
node
  ... een netwerk als dat van bitcoin en de verschillende altcoins heeft een netwerk nodig van nodes...Lees meer
aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
online trading
  ... de uitvinding van het internet heeft vele veranderingen gebracht in ons dagelijks leven en in de manier waarop we...Lees meer
2% regel
  ... De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde...Lees meer
assetmanagement
  ... Onder asset management verstaan we het professionele beheer van vermogens van particulieren en instituten gericht op het realiseren van een...Lees meer
bedrijfskapitaal
  ... als we spreken over het bedrijfskapitaal dan hebben we het over het lang vermogen dat een onderneming ter beschikking heeft...Lees meer
aandelenindex
  ... Een aandelenindex is een permanent berekend getal dat de richting van de beurs als geheel aangeeft. De aandelenindex wordt daarom vaak...Lees meer
allocatiefunctie
  ... De allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
prestatiebegroting
  ... de termprestatiebegroting komt bij de overheid vandaan en is bedoeld om zichtbaar te maken welke prestaties een overheidsinstantie van plan...Lees meer
acceptkrediet
  ... Een acceptkrediet is een vorm van documentair krediet waarbij de opbrengst ter beschikking komt in de vorm van een geaccepteerde...Lees meer
activiteitsratio
  ... De activiteitsratio is een methode om te kunnen beoordelen of een bedrijf de middelen die het bedrijf ter beschikking staan...Lees meer
algemenebank
  ... Een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan...Lees meer
handelsbank
  ... een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
subprimemarkt
  ... de subprime markt is de markt voor risicovolle hypotheken die worden verstrekt aan mensen die deze eigenlijk niet kunnen...Lees meer
m1
  ... de term m1 wordt gebruikt voor de aanduiding van de geldhoeveelheid die in een land in omloop is in de...Lees meer
geldmarkt beleid
  ... het geldmarktbeleid is het beleid van een centrale bank dus in de guldentijd de nederlandsche bank nv maar nu de...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
jsma
  ... de jsma of ook wel jcma is een speciaal ontwikkeld dynamisch voortschrijdend gemiddelde dat in combinatie met een tweede gemiddelde uitzonderlijk...Lees meer
akkoord bij surséance van betaling
  ... Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een...Lees meer
prolongatiekrediet
  ... het prolongatiekrediet is een vorm van krediet dat in het verleden voor de tijd van één maand verstrekt kon worden...Lees meer
goederenkrediet
  ... goederenkrediet wordt ook wel indirect krediet genoemd het is een vorm van krediet waarbij de kredietnemer geen geld in handen...Lees meer
management control
  ... onder management control verstaan we het zo optimaal mogelijk gebruiken van alle productiemiddelen die een bedrijf ter beschikking heeft...Lees meer
bear
  ... een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
concernkrediet
  ... onder een concernkrediet verstaan we een krediet dat ter beschikking wordt gesteld aan een concern als geheel en waarover elke...Lees meer
introductiebrief
  ... een introductiebrief is een brief waarmede een bank een cliënt introduceert bij één van haar correspondenten met in deze brief...Lees meer
permanent vermogen
  ... onder het permanent vermogen verstaan we kapitaal dat voor een lange periode ter beschikking is gesteld aan een bedrijf...Lees meer
beschikkingbeursverkeer 1947
  ... de beschikking beursverkeer 1947 bepaalt dat alle aan en verkopen van effecten via een bedrijfslid moeten lopen...Lees meer
curatele
  ... met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer...Lees meer
bereidverklaringsprovisie
  ... Onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikbaarhoudingsprovisie
  ... onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikbaarstellingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
betalingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
uitbetalingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
blokkeren van een rekening
  ... met het blokkeren van een rekening wordt het opheffen van de vrije beschikking door een rekeninghouder bedoeld...Lees meer
egbeschikking
  ... een egbeschikking was in de tijd van de eeg dus voor de europese gemeenschap een bindende instructie die gold voor...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
winstinkomen
  ... het winstinkomen is de beloning voor het ter beschikking stellen van de productiefactor ondernemersactiviteit...Lees meer
delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer
commisionairsdwang
  ... onder de zogenaamde commerciële koers wordt de koers van vreemde valuta voor de...Lees meer
compensating balances
  ... compensating balances zijn al of niet verplicht aan te houden creditsaldi meestal zonder dat op deze saldi rente wordt...Lees meer
premine
  ... de term premine is afkomstig uit de wereld van het schaduwgeld cryptogeld bij het opzetten van een nieuwe altcoin wordt...Lees meer
kascheque postbank nv
  ... een kascheque postbank nv was in vroeger jaren een formulier dat de postbank nv ter beschikking stelde aan...Lees meer
verzet
  ... onder de term verzet verstaan we 1 een voorziening in rechte in bepaalde omstandigheden tegen een rechterlijke uitspraak of beschikking die...Lees meer
prekwalificatie
  ... een prekwalificatie is een voorinschrijving waarbij het bewijs geleverd moet worden aan de hand van bankverklaringen door bedrijven die aan...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
primaire arbeidsvoorwaarden
  ... de primaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer zijn arbeid ter beschikking stelt van een werkgever en die...Lees meer
halvering blockvergoeding
  ... bij cryptocoins is sprake van een vorm van opzoeken van de blokken waarin de transacties in de munt definitief...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
monetaire instrumenten
  ... de monetaire instrumenten die een centrale bank als de de nederlandsche bank nv tot de beschikking heeft zijn te...Lees meer
handlichting
  ... handlichting is een beschikking door de kantonrechter ten gevolge waarvan de handelingsonbekwaamheid van een minderjarige voor bepaalde nauwkeurig omschreven rechtshandelingen...Lees meer
af magazijn
  ... Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
af fabriek
  ... Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
economischelevensduurvanproductiemiddelen
  ... met het begrip ecomische levensduur van produktiemiddelen bedoelen we de periode waarover produktiemiddelen op grond van economische...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
bankverklaring
  ... Onder een bankverklaring verstaan we een verklaring die wordt afgelegd door een volgens de wet toezicht kredietwezen ingeschreven instelling...Lees meer
bareboatcharter
  ... Met de term bare boat charter wordt een charterovereenkomst bedoeld waarbij de vervoerder het zeeschip kaal wat wil...Lees meer
bevriende middelen
  ... met bevriende middelen bedoelen we geldmiddelen die door bevriende relaties zoals bijvoorbeeld de directeur van de vennootschap of de...Lees meer
conjunctuur afbetalingsbeschikking
  ... met het begrip conjunctuur afbetalingsbeschikking wordt een beschikking bedoeld die de minister van economische zaken krachtens de wet op het...Lees meer
renouvellerend documentair krediet
  ... renouvellerend wordt ook wel revolverend genoemd...Lees meer
renouvellerend
  ... het maatschappelijk kapitaal blijft daarbij meestal onaangetast zodat...Lees meer
sale and leaseback
  ... sale and lease back is een techniek van leasing waarbij de eigenaar een bedrijfsmiddel verkoopt aan de...Lees meer
schuldmarkt
  ... als we het hebben over de schuldmarkt dan praten we in feite over de markt in zaken als leningen obligaties...Lees meer
vastvoorschot
  ... een vast voorschot is een krediet in de vorm van een éénmalig ter beschikking gesteld vast leningsbedrag waarvan de...Lees meer
verschenen rente
  ... onder de verschenen rente verstaan we de rente waarvan de betaling opgeëist kan worden door door de crediteur die...Lees meer
kredietvorm
  ... de kredietvorm is de vorm waarin een krediet ter beschikking wordt gesteld voorbeelden zijn de kasgeldlening en het krediet in...Lees meer
lease
  ... lease is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak meestal de leasemaatschappij tegen betaling die zaak aan iemand...Lees meer
leasing
  ... vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan...Lees meer
chertepartij
  ... onder de chertepartij verstaan we een overeenkomst waarbij een zeeschip of een gedeelte van dat schip voor een aantal reizen...Lees meer
daggeldrente
  ... onder de daggeldrente verstaan we de rente die verschuldigd is als men een daggeldlening ter beschikking krijgt...Lees meer
giropas
  ... de giropas was vroeger een legitimatiebewijs door de postbank nv verstrekt aan haar particuliere rekeninghouders aan wie girobetaalkaarten of kascheques...Lees meer
prolongatieverbod
  ... het prolongatieverbod is het in de beschikking beursverkeer 1947 opgenomen verbod om in het algemeen met geleend geld effecten te...Lees meer
weekly
  ... een weekly is een speciale optie met een zeer korte looptijd namelijk van slechts een week...Lees meer
zekerheidseigendom
  ... onder een zekerheidseigendom dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar degene...Lees meer
exogene economische krachten
  ... onder exogene economische krachten verstaan we krachten die inwerken op de conjuctuur maar die niet zozeer een economische...Lees meer
financiële leasing
  ... financiële leasing of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij de lessor...Lees meer
collectieve voorzieningen
  ... de collectieve voorzieningen zijn de de voorzieningen die deels worden bekostigd door de collectieve sector...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
vastegeldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
commissionairsdwang
  ... de zogenaamde commissionairsdwang is een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
consigneren bij incasso
  ... onder consigneren bij incasso verstaan we het aan een bank zenden of ter beschikking van een bank stellen...Lees meer
ambtshalve vermindering
  ... onder een ambtshalve vermindering verstaan we een vermindering die de belastinginspecteur toe kan passen op een aanslag een beschikking...Lees meer
FOREXhype
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over de forexmarkt kent geen begin en einde er is geen gong of bel die begin of einde van...Lees meer
FX
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.