Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 3 mei 2015

Belasting

BelastingOnder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of een recht op een tegenprestatie verstrekt.

De overheid bepaalt volledig zelf waar het geld aan uitgegeven wordt, of de belastingbetalende burger het daar nu mee eens is of niet. Deze burger wordt door politici graag de "hardwerkende Nederlander" genoemd.

Kenmerkend aan het betalen van belasting is dus dat ontbreken van een tegenprestatie. We zeggen we dat men "om niet" betaalt. Immers, als we bijvoorbeeld in een winkel betalen, dan kunnen we daar terecht iets voor terug verwachten.

Het feit dat mensen geen directe tegenprestatie krijgen wordt wel gezien als een oorzaak van de nationale sport van het niet of te weinig betalen van belastingen.

Gebruikte begrippen in belasting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar belasting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer
armoedeval
  ... onder de zogenaamde armoedeval verstaan we het verschijnsel dat mensen met een uitkering er qua netto besteedsbaar inkomen op achteruit...Lees meer
aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
fiscaal rendement op obligaties
  ... met de term fiscaal netto rendement op obligaties wordt het couponrendement minus de verschuldigde belasting daarover plus...Lees meer
gestripte obligatie
  ... onder een gestripte obligatie verstaan we een obligatie die zonder de coupon wordt verhandeld...Lees meer
overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
beleggingsproduct
  ... Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
yield equivalence
  ... onder de yield equivalence verstaan we de yield die nodig is op een investering waar belasting op wordt geheven...Lees meer
yieldequivalence
  ... onder de yield equivalence verstaan we de yield die nodig is op een investering waar belasting op wordt geheven...Lees meer
accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
belastingillusie
  ... Onder het begrip belastingillusie verstaan we het verschijnsel dat belastingbetalers altijd het idee hebben dat ze minder...Lees meer
winstdelingsspaarregeling
  ... een winstdelings spaarregeling is een vorm van een spaarrekening waarbij een deel van de jaarlijkse winstuitkering tot een wettelijk toegestaan...Lees meer
denivelleren
  ... we spreken van deniveleren als we het hebben over het vergroten van verschillenwordt in de media en de politiek vooral...Lees meer
omniet
  ... de term om niet komen we vooral tegen in ambtelijke stukken van de rijksoverheid het wil zoiets zeggen dat...Lees meer
kapitaalbelasting
  ... onder kapitaalbelasting verstaan we de belasting geheven over het bijeenbrengen van een in aandelen verdeeld kapitaal van nederlandsche nv of...Lees meer
agiobonus
  ... Een agiobonus is een bonusuitkering aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen uit de agioreserve...Lees meer
graaitax
  ... de graaitax is een tot op heden nog niet gerealiseerde speciale belasting bedoeld voor zeer hoge inkomens van topfiguren uit...Lees meer
laundering
  ... het begrip laundering is in het nederlands beter bekend als witwassen laundering is het in de normale omloop brengen van zwart...Lees meer
indirecte belastingen
  ... het is de bedoeling dat indirecte belastingen drukken op een ander dan diegene die de belastingaanslag krijgt...Lees meer
belastingontwijking
  ... Onder de term belastingontwijking verstaan we handeling die erop gericht zijn zo min mogelijk belasting te betalen...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
nettoactief
  ... het zogenaamde nettoactief verschil tussen het bedrag aan bezittingen goederen vorderingen waarde van immateriële activa zoals goodwill en het bedrag...Lees meer
slurptax
  ... de slurptax is een populaire benaming van de belasting op duurdere auto's ofwel auto's met een bovengemiddeld benzineverbruik...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer
beleggen met geleendgeld
  ... Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat...Lees meer
omzetbelasting
  ... de omzetbelasting is een vorm van belasting die alle consumenten opbrengen via de prijzen van producten...Lees meer
fraude
  ... onder fraude verstaan we hier het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken bij bedrijven adminstratie betalingen en dergelijke...Lees meer
beursbelasting
  ... met de term beursbelasting bedoelen we de belasting die verschuldigd is bij de aan en verkoop van effecten door een...Lees meer
deelnemingsvrijstelling
  ... een deelnemingsvrijstelling is een vrijstelling voor belastingplichtigen van belasting over alle voordelen die zij uit hun deelneming in een bedrijf...Lees meer
belastbaar inkomen
  ... Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst...Lees meer
belastingaangifte
  ... Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor teruggave van belasting of denkt in de omstandigheid te zijn dat u...Lees meer
belastingdruk
  ... We kennen twee vormen van belastingdruk de gemiddelde belastingdruk hieronder verstaan we het totale bedrag aan verschuldigde belasting als...Lees meer
belastingquote
  ... De belastingquote is de verhouding tussen de betaalde belasting en het nationaal inkomen...Lees meer
degresievebelasting
  ... met het begrip degressieve belasting of degressieve heffing bedoelen we dat de totaal verschuldigde belasting afneemt als percentage van...Lees meer
directe belasting
  ... een directe belasting is een vorm van een belasting die aan personen of bedrijven worden opgelegd het is de bedoeling...Lees meer
directiepensioenlichaam
  ... een zogenaamd directie pensioenlichaam is een pensioenlichaam dat volgens de wet op de vennootschapsbelasting gewoon belasting moet betalen veel pensioeninstellingen...Lees meer
heffingsgrondslag
  ... de zogenaamde heffingsgrondslag is de basis van het betalen van belastingen deze heffingsgrondslag is voor elke belasting anders zo mag...Lees meer
tariefgroepen
  ... tariefgroepen vinden we in de wereld van de heffing van de loon en inkomstenbelasting heeft de wetgever rekening gehouden met...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
spaareffecten
  ... spaareffecten hebben een tijdlang bestaan in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw het waren participaties in...Lees meer
vermogensrendementsheffing
  ... onder de vermogensrendementsheffing verstaan we de belasting over het al dan niet fictief rendement op iemands vermogen...Lees meer
progressief belastingstelsel
  ... we spreken van een progressief belastingstelsel als iemand die méér gaat verdienen ook procentueel meer belasting gaat betalen...Lees meer
proportioneel belastingstelsel
  ... een proportioneel belastingstelsel is een belastingsysteem waarbij de totaal verschuldigde belasting gelijk blijft als percentage van het inkomen naarmate...Lees meer
invoerrecht
  ... het invoerrecht is een vorm van belasting welke wordt geheven op de invoer van goederen het invoerrecht is nu in feite...Lees meer
recht van successie
  ... recht van successie is een vorm van belasting die behoudens bepaalde vrijstellingen verschuldigd is over de waarde van...Lees meer
frontrunning
  ... het illegale verschijnsel dat 1 een hoekman zijn eigen transacties voorrang geeft ten opzichte van de transacties van zijn klanten...Lees meer
belastingvlucht
  ... Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een...Lees meer
belasting vrijesom
  ... Oude situatie. Onder de belastingvrije som verstaan we een aftrekbaar bedrag voor de van toepassing zijnde tariefgroep waar men in...Lees meer
ecotax
  ... het begrip ecotax vinden we in de wereld van de belastingheffingen het is een vorm van belasting die wordt geheven op...Lees meer
fiscaal netto rendement op obligaties
  ... het fiscaal netto rendement op obligaties is het couponrendement van de obligatie verminderd met de daarover...Lees meer
balansfiscaal
  ... De fiscale balans is een balans die jaarlijks wordt opgesteld met als doel de vaststelling van de winst...Lees meer
fiscale balans
  ... de fiscale balans is een balans die jaarlijks wordt opgesteld met als doel de vaststelling van de winst...Lees meer
hypotheekrenteaftrek
  ... de hypotheekrente aftrek heeft er vele jaren lang voor gezorgd dat nederland meer en meer ging lenen daarbij gestimuleerd door...Lees meer
inkomensoverdracht
  ... naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
marginaal belastingtarief
  ... het marginaal belastingtarief is het belastingpercentage van de hoogste schijf die op een belastbare som van toepassing is...Lees meer
netto maandlasten
  ... de term netto maandlasten vinden we terug bij de financiering van woningen en is het bedrag dat u maandelijks...Lees meer
overdrachtsbelasting
  ... de overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken...Lees meer
overgangsrechten
  ... de zogenaamde overgangsrechten zijn een vorm van belasting op de waarde van bepaalde nederlandse vermogensbestanddelen ondermeer onroerend goed die verkregen...Lees meer
overheidstarieven
  ... de overheidstarieven zijn de kosten die de overheid voor zijn diensten in rekening brengt dat kan direct bijvoorbeeld door leges...Lees meer
dividendbelasting
  ... dividendbelasting of in het engels dividend tax is een vorm van belasting op dividend uitkeringen die op het uitbetaalde dividend...Lees meer
aanslagbelasting
  ... Onder een aanslagbelasting verstaan we een vorm van belasting waarbij de belastingdienst betaald wordt op basis van een aanslag die de...Lees meer
aftrekpost
  ... De term aftrekpost komt uit de belastingwereld het is een uitgave die de belastingplichtige af kan trekken van zijn belastingaangifte...Lees meer
bron belasting op interest
  ... met het begripbronbelasting op interest wordt de belasting bedoeld die in het land van de debiteur geheven wordt...Lees meer
bronbelasting
  ... bronbelasting is een vorm van belasting die direct door de uitkerende instantie wordt ingehouden een voorbeeld van bronbelasting is de dividendbelasting...Lees meer
capital gain tax
  ... de capital gain tax is de vermogensbelasting in de usa er wordt bij de capital gain tax belasting betaald...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
directe belastingen
  ... onder de directe belastingen verstaan we de belastingen die aan personen of bedrijven worden opgelegd...Lees meer
EBITA
  ... ebita staat voor "earnings before interest taxes and amortisation" ofwel resultaat voor rente belasting en afschrijving goodwill...Lees meer
vereniging van beleggers voorduurzame ontwikkeling
  ... de vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling ofwel de vbdo is een vereniging die onderzoek...Lees meer
wet op de dividendbelasting
  ... de wet op de dividendbelasting is een wet van 1969 waarin de belasting van de opbrengst van...Lees meer
bevrijdende voorheffing
  ... we spreken van een bevrijdende voorheffing als na inning van een belasting geen latere aanslag meer volgt...Lees meer
bijzondere spaarregelingen
  ... onder zogenaamde bijzondere spaarregelingen verstaan we spaarregelingen die erop gericht zijn de spaarzin te bevorderen door hiertoe in het...Lees meer
value add tax
  ... de value added tax ofwel vat is een hier weinig gebruikte maar internationale term voor de belasting op...Lees meer
VAT
  ... de value added tax ofwel vat is een hier weinig gebruikte maar internationale term voor de belasting op...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer
vermogensbelasting
  ... onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen verminderd met de van toepassing zijnde...Lees meer
vermogenswinstbelasting
  ... onder vermogenswinstbelasting verstaan we een belasting die wordt geheven over de winst op vermogensobjecten zoals onroerend goed en effecten...Lees meer
gekwalificeerd dividend
  ... gekwalificeerd dividend is een vorm van dividend die lager wordt aangeslagen voor de belasting voor zover bekend komt deze...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
successierechten
  ... onder het betalen van successierechten verstaan we het betalen van belasting door verkrijging van eigendom door overlijden...Lees meer
couponbelasting
  ... couponbelasting is een niet in nederland bestaande vorm van belasting die geheven wordt over de betaalde couponrente...Lees meer
geografische mobiliteit
  ... de geografische mobiliteit is in feite de mate waarin men bereid is te reizen voor een baan...Lees meer
onroerende zaak belasting
  ... onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente opgelegd aan de eigenaar en gebruikers van woningen grond en andere onroerende zaken...Lees meer
progressie in de loon en inkomstenbelasting
  ... progressie in de loon en inkomsten belasting houdt in dat men bij een hoger...Lees meer
progressiefactor
  ... onder de progressiefactor verstaan we de mate waarin de hogere inkomens bij een progressieve belasting meer gaan betalen dan de...Lees meer
voorziening belastingen
  ... onder de voorziening belastingen verstaan we een zo nauwkeurig mogelijk bepaalde voorziening voor de op korte termijn benodigde belastingen...Lees meer
dividendstripping
  ... met dividend stripping bedoelen we een truc om de belasting op dividend te ontlopen het werkt als volgt...Lees meer
belastingverdrag
  ... Met een belastingverdrag wordt een verdrag tussen landen bedoeld om het betalen van dubbele belasting voor de...Lees meer
bentham progressie
  ... Onder benthamprogressie verstaan we een vorm van progressieve inkomstenbelasting waarbij niet zoals in nederland een schijventarief wordt gehanteerd waarbij het...Lees meer
earnings before interest taxes and amortisation
  ... earnings before interest taxes and amortisation ofwel ebita is een kerngetal dat staat voor het...Lees meer
financieel risico
  ... Één van de risico's van een onderneming is het financieel risico dat ontstaat bij het gebruik van veel vreemd...Lees meer
koerswinstbelasting
  ... de koerswinstbelasting wordt ook wel kapitaalwinstbelasting genoemd...Lees meer
voorlopige aanslag
  ... de belastingdienst kan een voorlopige aanslag opleggen als zij meent dat u via uw loonheffing te weinig belasting betaalt...Lees meer
beurstax
  ... onder de beurstax verstaan we de belasting die bij de aan en verkoop van effecten betaald moet worden...Lees meer
bedrijfsgebonden vermogen
  ... het bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van immateriële vaste activa voorraden en niet rentedragende vorderingen verminderd met alle vlottende passiva...Lees meer
ambtshalve aanslag
  ... een ambtshalve aanslag wordt door de belastinginspecteur opgelegd als er geen sprake is geweest van een aangifte bij een...Lees meer
bedrijfsmiddel
  ... een bedrijfsmiddel is een zaak die binnen een onderneming wordt gebruikt bij de uitoefening van het bedrijf bijvoorbeeld een machine...Lees meer

Vertalingen van belasting

Engels:     Tax
Duits:      Steuer / Angabe
Frans:      Impôt / Taxe


Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.