Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 15 april 2015

Centrale Bank

Centrale Bank

Taken


Elk land met een eigen valuta kent een Centrale Bank die vooral als taak heeft om de valuta door een stringent aan- en verkoopbeleid stabiel te houden.

Dit doet deze bank door het kopen of verkopen van valuta, de zogenaamde interventie .

Een tweede taak, die hier nauw mee samenhangt is het formuleren en bewaken van het rentebeleid en het fungeren als "Bank van banken" wat wil zeggen dat de Centrale Bank fungeert als de bank waarop andere banken een beroep kunnen doen als zij geconfronteerd worden met een tekort aan kasmiddelen. Tevens is de centrale bank de bankinstelling die het onderlinge betalingsverkeer tussen banken verzorgt.

Europese centrale bank 

Voor de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) ligt de verantwoordelijkheid voor de monetaire politiek bij de Europese Centrale Bank (ECB).

In Nederland wordt het in Frankfurt (vestigingsplaats van de ECB) vastgestelde beleid uitgevoerd door onze nationale Centrale Bank, De Nederlandsche Bank.


Oudste centrale bank


De oudste centrale bank ter wereld is overigens de Zweedse centrale bank die daar de Riksbank heet. Deze  Riksbank bestaat namelijk 350 jaar.


Vertalingen van algemene bank

Engels: Central Bank

Gebruikte begrippen in centrale bank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
eigen valuta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
rentebeleid
  ... onder het rentebeleid verstaan we een door een bank gevolgde gedragslijn die wordt gehanteerd voor het vaststellen van de rente...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar centrale bank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
liquiditeitsreserve
  ... onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank...Lees meer
emi raad
  ... onder de emi raad verstaan we het hoogste besluitvormende orgaan van het europees monetair instituut...Lees meer
emiraad
  ... onder de emi raad verstaan we het hoogste besluitvormende orgaan van het europees monetair instituut...Lees meer
federal reserve system
  ... het federal reserve system ofwel fed is het stelsel van centrale banken in amerika hierbij is de fed...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
forward guidance
  ... forward guidance slaat op bepaald gedrag van directeuren van centrale banken directeuren van een centrale bank kunnen veel invloed hebben...Lees meer
interventie
  ... onder een valutainterventie door een centrale bank verstaan we het actief optreden door die centrale bank op de valutamarkt...Lees meer
accomoderend beleid
  ... Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de...Lees meer
open markt politiek
  ... we spreken van openmarktpolitiek bij het beleid van de centrale bank om de geldmarktrente te beïnvloeden de centrale bank...Lees meer
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer
beleningsrente
  ... De beleningsrente is het rentetarief waartegen banken bij de centrale bank krediet kunnen krijgen...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
geldmarkt beleid
  ... het geldmarktbeleid is het beleid van een centrale bank dus in de guldentijd de nederlandsche bank nv maar nu de...Lees meer
lender of last resort
  ... met de term lender of last resort bedoelen we de centrale bank als bankier van de banken...Lees meer
lombardtarief
  ... het lombardtarief is het tarief dat de banken in rekening wordt gebracht wanneer ze bij de centrale bank geld lenen...Lees meer
kwantitatieve verruiming
  ... onder kwantitatieve verruiming of ook wel kwantitatieve versoepeling verstaan we het feit dat bij een dreigende recessie een centrale...Lees meer
verkrapping
  ... onder de term verkrapping verstaan we een poging van de centrale bank om de inflatie omlaag te krijgen door middel...Lees meer
geldhoeveelheidbeleid
  ... in het geldhoeveelheidbeleid beschrijft een centrale bank het beleid met betrekking tot het inzetten van verschillende monetaire instrumenten om de...Lees meer
geldmarkt overschot
  ... we spreken van een geldmarktoverschot als er sprake is van een situatie waarin de gezamenlijke banken tezamen per saldo een...Lees meer
geldmarkttekort
  ... bij een zogenaamd geldmarkttekort wat ook wel een krappe geldmarkt wordt genoemd is er sprake van een situatie op de...Lees meer
geldscheppende bank
  ... een geldscheppende bank is een financiële instelling die de maatschappelijke geldhoeveelheid kan laten toenemenvoorbeelden van een geldscheppende bank zijn...Lees meer
kredietplafond
  ... het kredietplafond is het maximumbedrag dat de kredietverlening door de gezamenlijke banken in een bepaalde periode mag stijgen ten opzichte...Lees meer
officiële deviezen reserve
  ... de officiële deviezenreserve is de reserve aan deviezen die de centrale bank in bezit heeft...Lees meer
open markt transactie
  ... onder een openmarkttransactie verstaan we een transactie van de centrale bank om middels het kopen en verkopen van...Lees meer
interventiekoers
  ... de interventiekoers was de hoogste of laagste koers van een valuta waarbij de centrale bank ingevolge de overeenkomsten binnen het...Lees meer
interventiepunt
  ... onder het interventiepunt verstaan we het uiterste punt van de koersontwikkeling in opwaartse of benedenwaartse richting van een valuta ten...Lees meer
depositorente ECB
  ... de depositorente ecb is een monetair instrument van de europese centrale bank waarmee de situatie op de geldmarkt in...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
herfinancieringsinstrumenten
  ... met de herfinancieringsinstrumenten wordt de verzameling aan instrumenten bedoeld waarmee een centrale bank zoals de nederlandse bank of de europese...Lees meer
liquiditeitsreserve
  ... onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank...Lees meer
outright monetary transactions
  ... onder de outputgap verstaan we het verschil tussen de feitelijke productie van een land en de productiecapaciteit die maximaal mogelijk...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
ECB
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
discontopolitiek
  ... de zogenaamde discontopolitiek is een middel dat door de centrale bank wordt toegepast het gedrag van de banken te kunnen...Lees meer
discontovoet
  ... de discontovoet is een officieel door de centrale bank vastgesteld rentepercentage dat geldt als minimumtarief voor de geldmarkt...Lees meer
finetuning operaties
  ... de zogenaamde fine tuning operaties behoren tot de monetaire instrumenten van de europese centrale bank de ecb kan...Lees meer
flexibele wisselkoers
  ... we spreken van een flexibele wisselkoers bij een wisselkoers die binnen vrij ruime marges ten opzichte van de pariteit...Lees meer
maatschappelijke geldvoorraad
  ... de maatschappelijke geldvoorraad is de hoeveelheid geld die door de centrale bank en de geldscheppende instellingen in omloop is...Lees meer
monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer
federal funds
  ... federal funds zijn kortlopende direct opvraagbare leningen van banken die bij de amerikaanse centrale bank gedeponeerd zijn en weer...Lees meer
float
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
herfinancieringsactiviteiten
  ... met de herfinancieringsactiviteiten van een centrale bank als de ecb wordt het geheel aan activiteiten bedoeld om de geldmarkt te...Lees meer
herfinancieringsrente
  ... met de herfinancieringsrente wordt de rente bedoeld die de europese centrale bank in rekening brengt aan commericiële banken van landen...Lees meer
indirecte kredietcontrole
  ... we spreken wel van een indirecte kredietcontrole als de centrale bank ingrijpt ter beheersing van de geldhoeveelheid en waarbij...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
marginale beleningsfaciliteit
  ... onder de marginale beleningsfaciliteit verstaan we de mogelijkheid die de europese centrale bank biedt aan particuliere banken om tegen...Lees meer
marginale beleningsrente
  ... onder de marginale beleningsrente verstaan we de rente die de europese centrale bank in rekening brengt aan particuliere banken...Lees meer
monetaire instrumenten
  ... de monetaire instrumenten die een centrale bank als de de nederlandsche bank nv tot de beschikking heeft zijn te...Lees meer
mutatie opgaven aan de nederlandsche bank nv
  ... de mutatieopgaven aan de nederlandsche bank nv zijn de opgaven die maandelijks aan de centrale...Lees meer
de nederlandse bank
  ... de nederlandse bank ofwel afgekort tot dnb is de centrale bank van nederland gevestigd in amsterdam...Lees meer
DNB
  ... de nederlandse bank ofwel afgekort tot dnb is de centrale bank van nederland gevestigd in amsterdam...Lees meer
parallelkoers vreemde valuta
  ... de parallelkoers vreemde valuta is de koers van een valuta op een niet door de deviezenautoriteiten of de...Lees meer
permanente faciliteiten
  ... de permanente faciliteiten zijn de geldmarktinstrumenten van de centrale bank waarop banken op hun eigen initiatief een beroep kunnen...Lees meer
Yuan Renminbi
  ... de yuan renminbi is de nationale munteenheid van china de iso valutacode van de yuan renminbi is cny renminbi...Lees meer
BUBA
  ... de term buba staat voor de duitse bundesbank de machtige centrale bank van duitsland...Lees meer
depositofaciliteit
  ... de depositofaciliteit is een instrument van de europese centrale bank ecb waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de europese geldmarkt...Lees meer
directe kredietcontrole
  ... onder directe kredietcontrole verstaan we de voorschriften die een centrale bank aan de particuliere banken kan opleggen om hun...Lees meer
DNB certificaten
  ... dnb certificaten zijn kortlopende obligaties die worden uitgegeven door de nederlandsche bank om de geldhoeveelheid in ons land te...Lees meer
ECB raad
  ... de ecb raad is de roepnaam voor de algemene raad van de europese centrale bank een van de bestuursorganen...Lees meer
ECB
  ... ecb is de afkorting voor de europese centrale bank die in frankfurt is gevestigd...Lees meer
kasgeldreserve
  ... onder de kasgeldreserve of ook wel de kasreserveverplichting verstaan we een reserve die elke bank bij de centrale bank aan...Lees meer
kasreserve
  ... de kasreserve is het bedrag aan toevertrouwde middelen een percentage hiervan dat een bank renteloos bij de centrale bank moet...Lees meer
kasreserve politiek van de Nederlandsche Bank
  ... de kasreservepolitiek van de nederlandsche bank nv is het beleid van de nederlandsche bank nv dnbop basis...Lees meer
shiftable activa
  ... onder shiftable activa ook wel afschuifbare activa genoemd verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door...Lees meer
bank of japan
  ... De bank of japan afgekort tot boj is de centrale bank van japan...Lees meer
bankraad
  ... Onder de bankraad verstaan we het lichaam waarin verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van geld...Lees meer
basisherfinancieringsfaciliteit
  ... De europese centrale bank ecb stelt wekelijks kredieten vast waarop particuliere banken een beroep kunnen doen dit noemen we de...Lees meer
repurchase agreement
  ... de term repurchase agreement of repo kent meerdere betekenissen 1 het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met verschillende settlementdata...Lees meer
trojka
  ... de term trojka oorspronkelijk driespan is gegroeid in de politieke wereld en media en staat voor de toezichthouders op het...Lees meer
gouden standaard
  ... de gouden standaard is gebaseerd op het feit dat al sinds lange tijden het goud dat bij de centrale...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
spilkoers
  ... onder de spilkoers verstaan we de koers van een valuta waarvan de werkelijke koers met een bepaald percentage mag afwijken...Lees meer
stallen van schatkistpapier
  ... onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende...Lees meer
transfergarantie
  ... de transferprovisie is de vergoeding die door een bank in rekening wordt gebracht voor het overmaken resp ontvangen van...Lees meer
gilt edged marketmaker
  ... een zogenaamde gilt edged market maker ofwel gemm is een market maker op de engelse beurs...Lees meer
cumulatief contingent
  ... onder het cumulatief contingent verstaan we het bedrag dat aangeeft tot welke totale omvang een bank op de dagen...Lees meer
geldpolitiek van de Nederlandsche Bank NV
  ... onder de geldpolitiek van een centrale bank zoals de nederlandsche bank nv verstaan we het...Lees meer
goedkoop geld politiek
  ... de goedkoopgeldpolitiek is een onderdeel van de geldmarktpolitiek van de centrale bank met het doel de rente te drukken zodat...Lees meer
bahrein dinar
  ... De dinar is de munteenheid van bahrein één dinar is duizend fils de naam dinar is van het romeinse woord...Lees meer
geldmarkt interventie
  ... we spreken van een geldmarktinterventie als een centrale bank gaat fungeren als aanbieder of afnemer van geld middels hun zogenaamde geldmarktinstrumenten...Lees meer
geldmarkt transactie
  ... elke transactie die geldmarktpartijen onderling verrichten wordt een geldmarkttransactie genoemd bij deze geldmarkttransactie wordt verder volledig in het midden gelaten of...Lees meer
vrije liquiditeitsreserve bankwezen
  ... de vrije liquiditeitsreserve bankwezen is dat deel van de liquide middelen van banken dat de minimale omvang zoals...Lees meer
zero interestrate policy
  ... de zero interest rate policy af te korten tot zirp was is een geldpolitiek van de japanse...Lees meer
easy money
  ... easy money is een engelse term voor de monetaire situatie waarin de centrale bank van een land een ruim...Lees meer
geldmarktinstrumenten
  ... de zogenaamde geldmarktinstrumenten zijn de middelen die een centrale bank zoals de vroegere nederlandsche bank nv in het guldentijdperk had...Lees meer
greenspan model
  ... een green shoe is het verschijnsel dat een uitgevende instelling aan het begeleidende syndicaat een mogelijkheid kan verstrekken om...Lees meer
FED
  ... fed is de afkorting van federal reserve board de fed is de centrale bank van de vs opgericht in 1913 en...Lees meer
federal reserve board
  ... fed is de afkorting van federal reserve boardde fed is de centrale bank van de vs opgericht in 1913 en...Lees meer
zerointerestratepolicy
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer
zirp
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.