vrijdag 6 februari 2015

akkoord bij surséance van betaling

Akkoord bij surséance van betalingOnder een "akkoord bij surséance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een schuldenaar op het moment dat hij uitstel van betaling vraagt of daarna.

Hierbij wordt aan de gezamenlijke concurrente crediteuren de betaling voorgesteld van een bepaald percentage van hun vorderingen tegen finale kwijting.

Een akkoord wordt bindend verklaard wanneer het door tenminste 2/3 van de erkende en toegelaten schuldeisers wordt geaccepteerd.

Crediteuren met een zekerheid of met een bevoorrechte vordering die meestemmen over het akkoord verliezen daardoor dat zekerheid of voorrecht.

Als het akkoord door de rechtbank bekrachtigd en aangenomen is (we spreken dan van een gehomologeerd akkoord) dan is dat akkoord bindend voor alle concurrente crediteuren (We spreken dan van een zogenaamd dwangakkoord).

Zodra de desbetreffende beschikking van de rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan eindigt dan ook de surseance.

In het geval dat het akkoord wegens niet-nakoming wordt ontbonden, moet een faillissement volgen.

vertalingen akkoord

Engels: Statutory composition

Gebruikte begrippen in akkoord bij surséance van betaling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
bevoorrechte vordering
  ... een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen deze worden vaak concurrente vordering...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
kracht van gewijsde
  ... een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.