Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 30 december 2014

Geldmarkt

GeldmarktDe geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande, deelmarkten. Op deze deelmarkten worden dan korte-termijn kredieten, kortlopende schuldtitels en kortlopende vermogenstitels verhandeld. Deze korte-termijn kredieten en titels hebben in het algemeen een looptijd tot 1 tot 2 jaar. Indien er sprake is van langere tijd dan moeten we uitwijken naar de kapitaalmarkt.

Verhandeld worden verder zaken als termijndeposito's en valutategoeden. Ook commercial papers (verhandelbaar schuldbewijzen aan toonder) zijn op de geldmarkt terug te vinden. Een commercial paper wordt niet door banken maar door andere bedrijven uitgegeven.

In feite is de belangrijkste taak van deze geldmarkt het tijdelijk oplossen van een liquiditeitsprobleem dan wel het wegzetten van liquide overschotten voor een korte termijn. De prijs van de handelswaar op de geldmarkt mogen we rente noemen en deze wordt bepaald door vraag en aanbod. Is er veel vraag naar geld (er is sprake van een krappe geldmarkt)  dan stijgt de rente. Is er veel aanbod (we hebben een ruime geldmarkt) dan daalt de rente.

Er zijn nogal wat partijen, al dan niet direct en al dan niet bewust actief op de geldmarkt.

Denk bij deze geldmarktpartijen aan:

De Centrale Bank
Bedrijven
De algemene banken
De overheden
particulieren en gezinnen
Geld- en effectenmakelaars

De geldmarkt wordt vaak in twee delen gesplitst en bekeken:

1. De geldmarkt in enge zin:
Dit is de markt waar banken met kortlopende geldtransacties hun kaspositie reguleren. Deze transacties lopen tussen de banken onderling en de banken en de centrale bank. Een deelnemer aan deze geldmarkt dient altijd een rekening bij de centrale bank aan te houden.

2. De geldmarkt in ruime zin:
De is de markt waarop banken, bedrijven, gezinnen  en overheidsinstellingen met kortlopende transacties hun kaspositie op orde brengen.

Gebruikte begrippen in geldmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
commercial paper
  ... een commercial paper vaak afgekort aangeduid met cp is een kortlopende maximaal 2 jaar obligatie in meestal zeer grote...Lees meer
deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldmarktpartijen
  ... geldmarktpartijen is een verzamelnaam voor de partijen die transacties op de geldmarkt afsluiten voorbeelden van dergelijke geldmarktpartijen zijn banken wisselmakelaars zowel...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
paper
  ... met de engelse term paper wordt in de beurswereld het algemeen een effect aangeduid...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar geldmarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geldmarktpapier
  ... met de term geldmarktpapier worden de op de geldmarkt verhandelbare leningen dus met een korte looptijd bedoeld...Lees meer
aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
marge
  ... de marge is in de bedrijfseconomie het verschil tussen de gerealiseerde inkoop en verkoop een andere benadering is de verhouding...Lees meer
schierbank
  ... een schierbank wordt ook wel een near bank genoemd...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
interventie
  ... onder een valutainterventie door een centrale bank verstaan we het actief optreden door die centrale bank op de valutamarkt...Lees meer
geldkapitaalmarkt
  ... de term geld en kapitaalmarkt wordt ook wel gehanteerd in plaats van vermogensmarkt...Lees meer
geldmarkt beleid
  ... het geldmarktbeleid is het beleid van een centrale bank dus in de guldentijd de nederlandsche bank nv maar nu de...Lees meer
agentschap van het ministerie van financiën
  ... Het agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het ministerie van financien en...Lees meer
geldmarkt fonds
  ... een geldmarktfonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend op de geldmarkt belegt dus in kortlopende waardepapieren of deposito's...Lees meer
geldmarktpartijen
  ... geldmarktpartijen is een verzamelnaam voor de partijen die transacties op de geldmarkt afsluiten voorbeelden van dergelijke geldmarktpartijen zijn banken wisselmakelaars zowel...Lees meer
geldmarkttekort
  ... bij een zogenaamd geldmarkttekort wat ook wel een krappe geldmarkt wordt genoemd is er sprake van een situatie op de...Lees meer
offshore bank
  ... een offshore bank is een vestiging van een bank die onafhankelijk van de bank in thuisland opereert op de...Lees meer
open markt transactie
  ... onder een openmarkttransactie verstaan we een transactie van de centrale bank om middels het kopen en verkopen van...Lees meer
intermarket analyse
  ... onder intermarket analyse verstaan we het bestuderen van een bepaalde markt met als doel de richting van een andere...Lees meer
degenerated banking
  ... onder de term degenerated banking verstaan we het verschijnsel dat de banken aan de daarvoor in aanmerking komende cli ënten...Lees meer
monetaireautoriteit
  ... de zogenaamde monetaire autoriteit is een instantie die tot taak heeft om in het algemeen belang te waken voor...Lees meer
altcoin
  ... De bitcoin was één van de eerste elektronische munten gezien het succes van de deze munten kon uitbreiding uiteraard niet...Lees meer
depositorente ECB
  ... de depositorente ecb is een monetair instrument van de europese centrale bank waarmee de situatie op de geldmarkt in...Lees meer
herfinancieringsinstrumenten
  ... met de herfinancieringsinstrumenten wordt de verzameling aan instrumenten bedoeld waarmee een centrale bank zoals de nederlandse bank of de europese...Lees meer
liquiditeitsvernietiging
  ... met de term liquiditeitsvernietiging bedoelt men de verkleining van de liquiditeitenmassa door geldvernietiging en de uitgifte van niet op korte...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
geldmarkt rente
  ... onder de geldmarktrente of in het engels money market interest rate verstaan we de rente op leningen met een relatief...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer
primaire geldmarkt transactie
  ... een primaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt tussen een debiteur en een crediteur waardoor een nog niet...Lees meer
regulatie van de geldmarkt
  ... onder regulatie van de geldmarkt verstaan we het ingrijpen door de nederlandsche bank nv in de verhouding...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
herfinancieringsactiviteiten
  ... met de herfinancieringsactiviteiten van een centrale bank als de ecb wordt het geheel aan activiteiten bedoeld om de geldmarkt te...Lees meer
innemen
  ... ook wel genoemd aantrekken van kapitaal innemen is een begrip dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de internationale geldmarkt het is...Lees meer
IBOR
  ... de inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden...Lees meer
interbank offered rate
  ... de inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden...Lees meer
interbancairegeldmarkt
  ... op de interbancaire geldmarkt vinden leenactiviteiten met een korte looptijd die tussen de banken onderling plaats...Lees meer
interbankmarket
  ... de interbank market is de geldmarkt waar banken hun overschotten onderling aan elkaar uitlenen...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
inverted yield curve
  ... onder een inverted yield curve wordt verstaan dat de rente die vergoed wordt op de geldmarkt hoger ligt...Lees meer
markt voor middellang krediet
  ... de markt voor middellang krediet is een deelmarkt die tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt in ligt...Lees meer
deelmarkt
  ... onder een deelmarkt of een marktsegment verstaan we een herkenbaar afzonderlijk deel van een uitgebreidere of meeromvattende markt...Lees meer
depositofaciliteit
  ... de depositofaciliteit is een instrument van de europese centrale bank ecb waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de europese geldmarkt...Lees meer
federal fundsrate
  ... de federal funds rate is het rentepercentage dat aan federal funds is gekoppeld...Lees meer
kasreserve politiek van de Nederlandsche Bank
  ... de kasreservepolitiek van de nederlandsche bank nv is het beleid van de nederlandsche bank nv dnbop basis...Lees meer
callgeldmarkt
  ... onder de zogenaamde callgeldmarkt verstaan we de markt waarop de callgeldleningen worden afgesloten de callgeldmarkt wordt ook wel daggeldmarkt genoemd...Lees meer
secundaire geldmarkttransactie
  ... een secundaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt waarbij een reeds bestaande schuldverhouding door één der partijen wat...Lees meer
treasury
  ... de treasury is de verantwoordelijke voor alle geldmarkt en valuta operaties in een bedrijf...Lees meer
stallen van schatkistpapier
  ... onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende...Lees meer
enge liquiditeitstoetsing
  ... met het begrip enge liquiditeitstoetsing wordt een toetsing bedoeld die als doelstelling heeft om er voor te waken dat...Lees meer
eurodepositomarkt
  ... de eurovalutadepositomarkt of ook wel kortweg de eurodepositomarkt is de geldmarkt waar op deposito&#8217s in eurovaluta worden verhandeld...Lees meer
eurovaluta depositomarkt
  ... de eurovalutadepositomarkt is de internationale geldmarkt waarop deposito's in eurovaluta worden verhandeld...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
amsterdaminterbankofferedrate
  ... De amsterdam interbank offered rate die in het dagelijks gebruik meestal afgekort wordt onder de bekendere term...Lees meer
future rate agreement
  ... een future rate agreement of afgekort aangeduid als fra is een vorm van een rentetermijncontract dat het mogelijk...Lees meer
extra rentetoeslag
  ... onder de extra rentetoeslag verstaan we een percentage dat de banken tijdelijk bovenop de overeengekomen debetrente leggen wanneer de...Lees meer
geldmarktinstrumenten
  ... de zogenaamde geldmarktinstrumenten zijn de middelen die een centrale bank zoals de vroegere nederlandsche bank nv in het guldentijdperk had...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.