Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 14 september 2014

Activa

Activa


De bezittingen van een bedrijf

De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment,  zoals deze in de boekhouding en op de balans voorkomen.

Vaste en vlottende activa

Er zijn flink wat varianten van activa. Denk bijvoorbeeld vaste activa zoals onroerend goed en aan vlottende activa zoals bijvoorbeeld grondstoffen en halffabrikaten.

 Activeren van goederen en zaken

Ook banksaldi, vorderingen en dergelijke worden wel onder de activa van een bedrijf gerekend. Het plaatsen van zaken als activa op de balans wordt het activeren van deze zaken genoemd. Het voordeel van activeren kan zijn dat deze activa in de toekomst afgeschreven kunnen worden. Het feit dat ze gestaag in waarde afnemen komt dan ook in de waardering op de balans tot uiting en deze afname in waarde is dan ook als kostenpost voor de belasting op te voeren.

Vertalingen van "activa"

Engels: Assets
Duits:  Aktiva
Frans:  Actif

Gebruikte begrippen in activa


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer

boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer

grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer

vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer

vlottende activa
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer

Begrippen waar activa in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

activeren
  ... De term activeren komt uit de boekhouding en staat voor het opnemen van bezittingen ofwel de activa op de balans...Lees meer

actiefzijde
  ... De actiefzijde is in de wereld van het boekhouden een ander woord voor debetzijde of actief...Lees meer

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer

balansverlenging
  ... Onder balansverlenging verstaan we een begrip uit de bankaire wereld waaronder het toenemen van de balans van de bank wordt...Lees meer

structured investment vehicle
  ... onder een structured investment vehicle of een siv verstaan we een buitenbalansconstructie die overeenkomt met een conduit...Lees meer

financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer

conduit
  ... een conduit is een organisatorisch juridsch iets al dan niet een rechtspersoon dat de mogelijkheid heeft om obligaties uit te...Lees meer

financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer

kapitaaloverdrachten
  ... we spreken van kapitaaloverdrachten bij alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die drukken op het vermogen van...Lees meer

acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer

activatransactie
  ... Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden...Lees meer

gifpil
  ... een zogenaamde gifpil is een beschermingsconstructie tegen vijandige overnames...Lees meer

afschrijving rekenkundige reeks
  ... Onder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van...Lees meer

liquidatiewaarde
  ... onder de liquidatiewaarde verstaan we de waarde die een goed bijvoorbeeld een deel van de activa opbrengt dan wel op...Lees meer

balanswaarde
  ... Onder herwaardering verstaan we het vaststellen van een nieuwe balanswaarde in afwijking van bijvoorbeeld een op de aanschafprijs gebaseerde balanswaarde...Lees meer

translationrisk
  ... onder translation risk verstaan we onzekerheid over de balanswaarde uitgedrukt in de thuisvaluta van activa en passiva die aangehouden...Lees meer

vermogenswaardeaandeel
  ... onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen...Lees meer

eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer

nettoactief
  ... het zogenaamde nettoactief verschil tussen het bedrag aan bezittingen goederen vorderingen waarde van immateriële activa zoals goodwill en het bedrag...Lees meer

werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer

current ratio
  ... de normwaarde voor een goede current ratio is 2 volgens analisten van belang omdat dit aangeeft of op de...Lees meer

going concern waarde
  ... onder de going concern waarde verstaan we de waarde van de activa van een onderneming ervan uitgaande dat...Lees meer

liquiditeitsratio
  ... de liquiditeitsratio is een verhoudingsgetal dat als hulpmiddel dienst doet bij het verkrijgen van een inzicht in het vermogen van...Lees meer

financiële vaste activa
  ... onder de financiële vaste activa van een bedrijf vallen alle activa met een financieel karakter...Lees meer

monetaire kredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer

monetairekredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer

intrinsieke waarde van een onderneming
  ... de intrinsieke waarde van een onderneming is de waarde die gelijk is aan het verschil tussen...Lees meer

discontabele activa banken
  ... met het begrip discontabele activa van banken worden de activa bedoeld die de banken kunnen verdisconteren bij...Lees meer

besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer

creatief boekhouden
  ... onder het begrip creatief boekhouden verstaan we het voor het oog verbeteren van resultaten van bedrijven door het uitvoeren...Lees meer

liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank nv
  ... de liquiditeitsrichtlijn van de nederlandsche bank nv is een onderdeel van het bedrijfseconomisch toezicht dat...Lees meer

prepackaged deal
  ... de term pre packaged deal slaat op een constructie die bij dreigende faillissementen wordt toegepast hierbij wordt door...Lees meer

quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer

vlottend kapitaal
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer

vlottende activa
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer

concurrente crediteur
  ... onder een concurrente crediteur verstaan we een crediteur die dezelfde rechten heeft als andere crediteuren...Lees meer

gemiddeldeinvesteringsquote
  ... onder de gemiddelde investeringsquote verstaan we de bruto investeringen in vaste activa in verhouding tot het bruto binnenlands product...Lees meer

niet duurzame kapitaalgoederen
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer

vlottend kapitaal
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer

vlottende activa
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
netto vermogenswaarde
  ... onder de nettovermogenswaarde verstaan we de boekwaarde van de activa en passiva van een onderneming of een andere bedrijfsactiviteit...Lees meer

vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer

potentieel geld
  ... onder potentieel geld verstaan we de activa die snel in geld zijn om te zetten...Lees meer

zichtbare intrinsieke waarde per aandeel
  ... de zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming ook...Lees meer

boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer

financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
floating charge
  ... een floating loss is een niet gerealiseerd verlies in een openstaande positie ook wel een papieren verlies genaamd...Lees meer

materiële activa
  ... de materiële activa omvatten in principe zowel de roerende als de onroerende zaken...Lees meer

beleenbare activa van banken
  ... De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of...Lees meer

boven water
  ... de term boven water vinden we bij een activa die in werkelijkheid meer waard is dan de de boekwaarde...Lees meer

duurzame activa
  ... de duurzame activa zijn onderdeel van de vaste activa duurzame activa zijn een ander woord voor duurzame productiemiddelen...Lees meer

immateriële activa
  ... de immateriële activa zijn de activa die niet fysiek waarneembaar zijn en niet als zodanig op de balans voorkomen...Lees meer

shiftable activa
  ... onder shiftable activa ook wel afschuifbare activa genoemd verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door...Lees meer

bevoorschottingspercentage
  ... het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot...Lees meer

ruimeliquiditeitstoetsing
  ... bij de ruime liquididteitstoetsing dienen kredietinstellingen liquide activa aan te houden tegenover aangegane verplichtingen zodat verwacht mag worden dat...Lees meer

voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer

lege vennootschap
  ... onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder...Lees meer

liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer

economische winst
  ... onder de economische winst verstaan we het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten...Lees meer

liquidatiebalans
  ... het begrip liquidatiebalans heeft meerdere betekenissen namelijk 1 balans na liquidatie van een bedrijf door de verkoop van bezittingen het...Lees meer

geïnvesteerde vermogen
  ... onder het geïnvesteerde vermogen verstaan we het totale bedrag dat door een bedrijf is geïnvesteerd in grond voor onroerend...Lees meer
werkzaamvermogen
  ... het werkzaam vermogen wordt gevormd door de materiële vaste activa plus financiële vaste activa plus werkkapitaal plus latente belastingvordingen...Lees meer

kredietderivaat
  ... een kredietderivaat is een financieel instrument waarmee een partij die de protectiekoper wordt genoemd het kredietrisico op een andere partij...Lees meer

vastkapitaal
  ... onder vast kapitaal verstaan we de kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan dit zijn terreinen fabrieken kantoren en machines...Lees meer

boekverlies
  ... de boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van...Lees meer

boekwinst
  ... de boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van...Lees meer

bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer

bedrijfsgebonden vermogen
  ... het bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van immateriële vaste activa voorraden en niet rentedragende vorderingen verminderd met alle vlottende passiva...Lees meer

directe opbrengst waarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
marktwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer

verkoopwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.