Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 15 augustus 2014

SOM

SOM

De Som is de nationale munteenheid van Kirgizistan ,  de ISO-valutacode van de Som is KGS


Begrippen waar som in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aansprakelijkvermogen
  ... Onder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf meestal een vennootschap verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde...Lees meer
fibonacci reeks
  ... de zogenaamde fibonacci reeks wordt gemaakt door een nieuw getal te vormen uit de som van de twee voorgaande getallen....Lees meer
elfproef van het bankrekeningnummer
  ... de zogenaamde elfproef van het bankrekeningnummer is een test waarmee de mogelijke bestaanbaarheid van het bankrekeningnummer kan...Lees meer
enterprice value
  ... onder de enterprice value of ondernemingswaarde verstaan we de som van de beurskapitalisatie en de netto rentedragende schulden...Lees meer
houder van een waardepapier
  ... een houder van een waardepapier is degene die zich louter door het tonen van het waardepapier waarop...Lees meer
restschuld
  ... de restschuld is het restant van een aflossingsvrije hypotheek bijvoorbeeld een beleggingshypotheek als de som van de beleggingen onvoldoende is...Lees meer
afkoopwaarde
  ... Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
marktrisico
  ... het marktrisico is het deel van het risico dat een individueel aandeel loopt en dat wordt veroorzaakt door de fluctuaties...Lees meer
accrual bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zero coupon bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zerobond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
kgs
  ... de kgs is de iso valutacode voor de som de nationale munteenheid van kirgizistan...Lees meer
averagedirectionalmovementindex
  ... De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de...Lees meer
markovchain
  ... een zogenaamde markov chain bestaat uit een serie processen wiskundige berekeningen uit de wereld van de vectorrekening om onderlinge...Lees meer
return equity
  ... de return on equity wordt berekend als one year's earnings / shareholder's equity...Lees meer
hoofdsomrisico
  ... onder het hoofdsomrisico verstaan we de mate waarin belegd vermogen onderhevig is aan waardeveranderingen ten gevolge van externe gebeurtenissen...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
ondernemingswaarde
  ... onder de enterprice value of ondernemingswaarde verstaan we de som van de beurskapitalisatie en de netto rentedragende schulden...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
geldmarktruimte
  ... onder de geldmarktruimte ofwel de kaspositie van de gezamenlijke banken verstaan we de collectieve positie van alle banken bij elkaar...Lees meer
issued
  ... onder de aandelen die "issued" zijn rekenen we de aandelen in portefeuille bij de uitgevende instelling zelf daarnaast kennen we...Lees meer
neutrale spread
  ... een neutrale spread ontstaat als we een gekochte calloptie gebruiken als dekking voor het schrijven van meerdere out of...Lees meer
volume weighted average price
  ... de volume weighted average price of vwap is een variant op het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
belastbaar inkomen
  ... Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst...Lees meer
belastbare som
  ... De fiscus bedoelt met de term belastbare som het belastbaar inkomen verminderd met de inkomensaftrek die van...Lees meer
belastingkorting
  ... Onder belastingkorting verstaan we een aftrekpost voor de fiscus in de vorm van een belastingvrije som of een tijdelijke...Lees meer
besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
nationaalinkomen
  ... het nationaal inkomen is de som van alle inkomens die nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan...Lees meer
delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer
krediethypotheek
  ... onder een krediethypotheek verstaan we een hypotheek die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als verschuldigd erkende maar...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
regressielijn
  ... een regressielijn is de lijn die een aantal punten in een grafiek het beste benadert met andere woorden de som...Lees meer
zichtbare intrinsieke waarde per aandeel
  ... de zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming ook...Lees meer
belasting vrijesom
  ... Oude situatie. Onder de belastingvrije som verstaan we een aftrekbaar bedrag voor de van toepassing zijnde tariefgroep waar men in...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
funding
  ... met de engelstalige term funding bedoelen we het bijeen halen van een som geld dit kan voor een goed doel zijn...Lees meer
inkomensheffing
  ... onder inkomensheffing verstaan we de som van de verschuldigde inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen...Lees meer
inkomsten belastingschijf
  ... een zogenaamde inkomstenbelastingschijf is een gedeelte van de belastbare som bij de inkomstenbelasting waarbij een bepaald belastingpercentage hoort...Lees meer
integrale kostprijs
  ... de integrale kostprijs is de som van alle kosten die gemaakt moeten worden om een bepaalde dienst te kunnen...Lees meer
kredietequivalent
  ... onder het kredietequivalent verstaan we de totale som van de kosten van vervangende transacties indien tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen...Lees meer
marginaal belastingtarief
  ... het marginaal belastingtarief is het belastingpercentage van de hoogste schijf die op een belastbare som van toepassing is...Lees meer
marginale druk
  ... de marginale druk die ook het marginaal belastingtarief wordt genoemd is het belastingpercentage van de hoogste schijf die op...Lees meer
nationaal produkt
  ... het nationaal produkt is de som van de toegevoegde waarden van alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid...Lees meer
omloopsnelheid spaargeld
  ... de omloopsnelheid spaargeld is de verhouding tussen de omvang van de opvragingen en het totale bij een bank aanwezige...Lees meer
overheidsbestedingen
  ... de overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer
Fibonacci
  ... in de 13e eeuw leefde er in italie een wetenschapper Leonardo di Pisa die ook wel Fibonacci werd genoemd...Lees meer
binnenlandsproduct
  ... Ook wel binnenlands inkomen. Onder het zogenaamde binnenlands produkt van een land verstaan we de som van de waarde die in elke fase...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
deviezenreserve
  ... met de deviezenreserve wordt de som van de offici ële deviezenreserve bedoeld met daarbij opgeteld de deviezen waarover de banken beschikken...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
loonheffing
  ... de loonheffing is de som van de verschuldigde loonbelasting en de premies als voorheffing op de inkomstenbelasting inkomensheffing...Lees meer
callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer
besteedbaar inkomen
  ... het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
bank van lening
  ... Bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
lommerd
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
ome jan
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
basic balance
  ... De basic balance is de som van de lopende rekening van de betalingsbalans plus het lange kapitaalverkeer...Lees meer
schijventarief
  ... het schijventarief is de in nederland gehanteerde methode voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
vlottende passiva
  ... de vlottende passiva zijn de som van korte termijn schulden zoals crediteuren fiscale verplichtingen en de nog te verrichten dividend betalingen...Lees meer
sekwestratie
  ... onder sekwestratie verstaan we het in bewaring geven bij een derde al dan niet op bevel van de rechter van...Lees meer
total return
  ... de total return is de som van koerswinst en dividend van een aandeel of van koerswinst en rente van...Lees meer
exponentiële groei
  ... we spreken van exponentiële groei als bij de verandering van tijd de relatieve groei groter is dan bij een...Lees meer
kwitantie
  ... een kwitantie is een document dat voor ontvangst van een som geld van andere waarden waardepapieren of goederen getekend wordt...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
staat van middelen en bestedingen
  ... onder de staat van middelen en bestedingen verstaan we het tegenover elkaar stellen van de som...Lees meer
trends optellen
  ... er is altijd sprake van meer dan één trend een korte een middellange en een lange trend zijn vaak...Lees meer
bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
optimale rendement
  ... onder het optimale rendement verstaan we bij het vermogensbeheer een zo hoog mogelijke som van inkomensrendement en waardestijging van...Lees meer
geïnvesteerde vermogen
  ... onder het geïnvesteerde vermogen verstaan we het totale bedrag dat door een bedrijf is geïnvesteerd in grond voor onroerend...Lees meer
out of pocket expenses
  ... de ounce is een gewichtseenheid die voornamelijk wordt gebruikt...Lees meer
betalingsbelofte
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
promesse
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
waarborgsom
  ... onder een waarborgsom die ook wel cautie genoemd wordt verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de...Lees meer
annuïteiten aflossing van een obligatielening
  ... Onder een annuïteiteaflossing van een obligatielening verstaan we een methode van aflossing waarbij de zogenaamde...Lees meer
cashgain
  ... onder de term cash gain verstaan we dat deel van de som van de afschrijvingen en de nettowinst na...Lees meer
escrow
  ... onder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde...Lees meer
greenspan model
  ... een green shoe is het verschijnsel dat een uitgevende instelling aan het begeleidende syndicaat een mogelijkheid kan verstrekken om...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
vastegeldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening...Lees meer
nationale schuld
  ... de nationale schuld is in feite de staatsschuld de nationale schuld is de som van zaken als schatkistpromessen schatkistbiljetten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.