Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 30 april 2014

Obligatie

Obligatie

obligatie uit vroeger jaren
obligatie uit vroeger jaren


Een obligatie (ook wel schuldbrief genoemd) is een schuldbekentenis aan toonder.

Een schuldbewijs dat U een bepaald bedrag, meestal €1000,00, aan de onderneming hebt uitgeleend.

Dit schuldbewijs heeft een vaste nominale waarde waarover meestal jaarlijks een vaste rente( ook wel coupon-rente genaamd) wordt betaald. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat de rente éénmaal per jaar wordt uitbetaald, vroeger was twee keer per jaar meer gebruikelijk.

Na verloop van tijd wordt het schuldbewijs afgelost tenzij het een zogenaamde perpetuele lening betreft. .Dit aflossen kan zowel eenmalig gebeuren als over een langere periode worden verdeeld waarbij steeds een vast gedeelte wordt afgelost. Aflossen gebeurt altijd via een aflossingsplan waarin een aflossingsschema is opgenomen. Aflossing gebeurt vaak via loting van losse nummers of groepen nummers van obligaties.

Veel obligaties worden uitgegeven door de rijks- en locale overheid. We spreken dan meestal van staatsleningen .Maar ze worden ook het particuliere bedrijfsleven afgegeven. We spreken dan van bedrijfsobligaties .
De uitgevende partij wordt wel de debitrice genoemd.
Hoewel alle obligaties tegenwoordig giraal verhandeld worden waren er in het verleden ook fysieke obligaties. Ook hier weer k-stukken en cf-stukken , en bestaand uit een mantel en een couponblad.In tegenstelling tot de aandeelhouder heeft de houder van de obligatie géén recht van medezeggenschap.
Een obligatie -en daarmee de obligatiehouder- deelt ook niet mee in de winst.

Een ander verschil tussen aandelen en obligaties is, dat obligaties op een gegeven moment afgelost worden, en dan ophouden te bestaan. Aandelen zijn in principe eeuwigdurend.


Obligaties worden op de effectenbeurs verhandeld en vormen daar de grootste groep qua omzet. Maar het is daarmee een redelijk liquide bezit. Obligaties kunnen op elk gewenst moment worden verkocht. Bij de veel beweeglijker aandelen is het altijd maar de vraag of een gedwongen verkoopmoment (bijvoorbeeld omdat het geld voor andere zaken nodig is, wel zo gunstig is.

Eerder veschenen column over de obligatie

Obligaties.

Hoewel veel beleggers het zich niet realiseren, is de omzet in obligaties op de effectenbeurs een veelvoud van de omzet van de aandelen. Zoals we in een eerder artikel al eens gezien hebben, is een obligatie een soort lening.

Deze lening is in standaardbedragen, meestal 1000. (gulden, euro, dollar etc). Net als elke andere lening moet hij een keer worden terugbetaald. Dat staat aangegeven bij de obligatie zelf. U ziet dan bijvoorbeeld in de krant staan: 3,75 ned 19. Dat wil zeggen dat deze lening, waarop 3,75% rente wordt betaald , wordt afgelost in 2019. We hebben nog 4 jaar te gaan. Dat wil zeggen, als de lening niet tussentijds afgelost kan worden. Want dat is in veel gevallen mogelijk. Als het niet in uw krant staat, moet u dat even bij uw bank navragen.

De koers van deze obligatie is 97,3%. Dat wil zeggen dat we er op dit moment een bedrag van 973 voor moeten betalen. Te zijner tijd krijgen we 1000 terug bij de aflossing van de lening, dus we maken altijd een winst van 27. Maar er staan ook obligaties voor meer dan 100%. Een 5,25 ned 2018 staat bijvoorbeeld op een koers van 101,8%. Voor deze obligatie ontvangen we straks ook 1000 terug, maar we moeten er nu 1018 voor betalen. Daar lijden we dus verlies bij de aflossing..

Obligaties hebben een coupondatum. Dat is de datum waarop de rente wordt uitbetaald aan degene die hem op dat moment in bezit heeft.  Het zou dus erg interessant zijn om een dag voor de coupondatum de obligatie te kopen, de rente te innen en hem de dag erna weer te verkopen. Nu, zo werkt het natuurlijk niet.

Op het moment dat we een obligatie kopen, wordt er gekeken hoeveel rente de verkoper al heeft opgebouwd. Deze rente nemen we van hem over. Dus als we de obligatie de dag voor de coupondatum kopen zullen we vrijwel de gehele rente moeten betalen. We noemen dit de meegekochte of meeverkochte rente.

Nog iets over de koersen. We zien dat de 3,75% hierboven lager staat dan 100, en de 5,25 hoger dan 100. Is de rente op een obligatie hoger dan de dagelijke kapitaalmarktrente, dan is deze dus interessant om te kopen. Is de rente van de obligatie lager dan de kapitaalmarktrente, dan is deze niet interessant, en zal lager dan 100% noteren. We kunnen immers beter beleggen in deposito’s tegen de marktrente. Zou nu bijvoorbeeld de rente zakken naar 3,5%, dan zal ook de 3,75 waarschijnlijk boven de 100 gaan noteren. En de obligatie met 5,25% zal nog verder boven de 100 komen te liggen. Als er weer eens in het financieel nieuws wordt gezegd dat de obligaties duurder zijn geworden, dan betekent dat dat de rente lager is geworden. En omgekeerd natuurlijk. 


De waarde van een obligatieportefeuille schommelt dus wel degelijk, en wel met de rentevoet. Als de kapitaalmarktrente heel snel stijgt, dan zal een obligatieportefeuille een lelijke tik mee krijgen.

Risicoloos mogen een obligatieportefeuille dan ook niet noemen.

Quote
In stocks you've got the company's growth on your side. You're a partner in a prosperous and expanding business. In bonds, you're nothing more than the nearest source of spare change. When you lend money to somebody, the best you can hope for is to get it back, plus interest. 
- Peter Lynch 

Gebruikte begrippen in obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
aflossingsschema
  ... Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
coupondatum
  ... de coupondatum is de datum waarop een obligatie met vast renteschema de rente beschikbaar stelt...Lees meer
debitrice
  ... de debitrice is een overheid een bedrijf of een instelling die schuldbewijzen of obligaties heeft uitgegeven...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
kapitaalmarktrente
  ... de kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd en is zoals de naam al zegt het rentepercentage dat gebruikt...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
noteren
  ... bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van...Lees meer
obligatiehouder
  ... de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de...Lees meer
obligatieportefeuille
  ... de obligatieportefeuille is het deel van een effectenportefeuille dat uit obligaties is opgebouwd...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
perpetuele lening
  ... een perpetuele lening is een lening die niet behoeft te worden afgelost...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
schuldbewijs
  ... een zogenaamd schuldbewijs is een obligatie die niet op de beurs genoteerd is en nog wel eens door banken worden...Lees meer
stocks
  ... stocks is de gebruikelijke kreet voor aandelen bij beleggers onder elkaar...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
vaste rente
  ... de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar obligatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
katastrofeobligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer
achtergestelde converteerbare obligatie
  ... Een achtergestelde converteerbare obligatie is een soort obligatie die bij een faillissement pas wordt afgelost als alle andere...Lees meer
achtergestelde obligatie
  ... Een achtergestelde obligatie is een obligatie die pas na de normale obligaties en andere vorderingen wordt afgelost bij liquidatie...Lees meer
act of god bond
  ... Een act of god bond is een soort obligatie die wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij waarbij de...Lees meer
bedrijfsobligatie
  ... een bedrijfsobligatie is een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de overheid...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
kredietkwaliteit
  ... de kredietkwaliteit of de credit quality is de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van een obligatie gebaseerd op de...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
equity convertibele
  ... een equity convertibele is een obligatie die inwisselbaar is tegen aandelen beter bekend als de converteerbare obligatie...Lees meer
equityconvertibele
  ... een equity convertibele is een obligatie die inwisselbaar is tegen aandelen beter bekend als de converteerbare obligatie...Lees meer
fixed to fixed convertibele
  ... een fixed to fixed convertibele is een vorm van een obligatie met een vaste rente...Lees meer
gestripte obligatie
  ... onder een gestripte obligatie verstaan we een obligatie die zonder de coupon wordt verhandeld...Lees meer
gestructureerd beleggingsproduct
  ... een zogenaamd gestructureerd beleggingsproduct is een vrij complex product dat is samengesteld uit allerlei beleggingsobjecten als aandelen obligaties en...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
kicker
  ... een kicker is in de effectenwereld een extraatje zoals een bijvoorbeeld een warrant dat wordt weggegeven aan de houder van...Lees meer
mantelconstructie
  ... een mantelconstructie of mantelaffaire is een transactie waarbij de houder van een obligatie het couponblad schenkt of verkoopt en de...Lees meer
overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
renteoptie
  ... een renteoptie is een optie die als onderliggende waarde een obligatie heeft en waarbij de renteoptie profiteert van de waarde...Lees meer
couponrendement
  ... het couponrendement is de verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
obligatiehouder
  ... de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de...Lees meer
uitlotingsgroep
  ... de term uitlotingsgroep komen we tegen bij de obligaties hierbij wordt als er geen sprake is van aflossing van de obligatie...Lees meer
uitlotingsverlies
  ... het uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden obligaties worden vrijwel altijd in coupures van...Lees meer
Yankee bond
  ... een yankee bond is een dollarobligatie die in de verenigde staten is uitgegeven door een buitenlandse debiteur dus door...Lees meer
accrual bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zero coupon bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zerobond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
aflossingsverlies
  ... In de obligatiehandel is het zogenaamde aflossingsverlies het verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt...Lees meer
aflossingsperiode
  ... De aflossingsperiode of ook wel uitlotingsperiode genoemd is de periode waarin een obligatie wordt uitgelootals elk jaar 25% wordt uitgeloot...Lees meer
aflossingstermijn
  ... De aflossingstermijn is de periode waarbinnen een lening of een obligatie moet worden afgelost...Lees meer
yield advantage
  ... yield advantage is een term uit de usa het verschil tussen de opbrengst van een converteerbare obligatie couponrente...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
highyield obligatie
  ... een high yield obligatie is een obligatie met een extra hoge rente deze wordt veroorzaakt door de grote...Lees meer
junkbond
  ... een junk bond is een obligatie met een slechte naam maar een heel hoog rendement...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie is een vorm van een obligatie waarbij naast het vaste rentepercentage een extra rente gegeven kan...Lees meer
rentecoupon
  ... een rentecoupon is een soort waardebon een onderdeel van een verhandelbare lening of obligatie waarop het rentepercentage is genoteerd...Lees meer
kapitaalobligatie
  ... een kapitaalobligatie is een door een bank uitgegeven achtergestelde obligatie de obligatiehouders worden dus pas betaald als aan alle andere...Lees meer
jgb
  ... een jgb is een obligatie uitgegeven door de japanse regering een jgb heeft meestal een looptijd van 10 jaar...Lees meer
angel
  ... Het begrip angel kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen 1 een angel ook wel business angel is een investeerder die...Lees meer
antiverwateringsclausule
  ... Een anti verwateringsclausule is een bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag...Lees meer
achterstellingsclausule
  ... Een achterstellingsclausule is een clausule die is opgenomen in de voorwaarden waarop bijvoorbeeld een obligatie wordt uitgegeven. in deze achterstellingsclausule staat...Lees meer
apari
  ... Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat...Lees meer
looptijdenbeleid
  ... het looptijdenbeleid is een vorm van beleggingsbeleid voor obligatieportefeuilles ook wel looptijdmethode genoemd het komt er op neer dat we bij...Lees meer
leveraged income obligations via new shares
  ... het begrip leveraged income obligations via new shares wordt meestal afgekort gebruikt en wel als...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
mandatory convertible
  ... een mandatory convertible is een vorm van een converteerbare obligatie die altijd in aandelen moet worden omgezet en die...Lees meer
modified duration
  ... de modified duration geeft de mate aan waarin de koers van een obligatie reageert op veranderingen van het effectief...Lees meer
yield to maturity
  ... de yield to maturity is het rendement dat verkregen wordt als een obligatie wordt aangehouden tot de dag...Lees meer
yield to call
  ... onder de yield to call verstaan we het rendement van een callable obligatie ervan uitgaande dat deze bij...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
agio op obligaties
  ... Onder een agio op obligaties verstaan we het positieve verschil tussen de beurskoers van een obligatie en de...Lees meer
liquiditeitspremie
  ... met de liquiditeitspremie willen beleggers in vastrentende waarden een beloning voor het beleggen in rentedragende producten met een langere looptijd...Lees meer
liquiditeitsvoorkeurtheorie
  ... bij een lening of obligatie met een lange looptijd is de kans op beweging van de rente groter dan bij...Lees meer
listed security
  ... een listed security is een aandeel of obligatie die geaccepteerd is voor verhandeling door een van de geregistreerde beurzen...Lees meer
nulcoupon obligatie
  ... een nulcouponobligatie is een obligatie waarop tijdens de looptijd geen rente wordt betaald maar die onder de waarde waartegen de...Lees meer
contante waarde eeuwig durende lening
  ... veel landen geven staatsobligaties uit in de vorm van eeuwigdurende leningen ofwel "perpetuals"...Lees meer
marktverwachtingstheorie
  ... de marktverwachtingstheorie is bedoeld om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de rentevoet in de toekomst...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
international bond
  ... een international bond is een obligatie die is uitgegeven door een staat en die is uitgegeven in een andere...Lees meer
mantelobligatie
  ... een zogenaamde mantelobligatie is een obligatie die verhandeld wordt zonder couponblad er zijn tijden geweest dat deze constructie interessant was...Lees meer
obligatiefase
  ... we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
COCO
  ... de coco is een nieuw financieel product dat gelanceerd is door de banken die druk bezig zijn om aan de...Lees meer
interesttitels
  ... met interesttitels worden losse coupons afkomstig van obligaties bedoeld die zelfstandig dus los van de obligatie verhandeld kunnen worden...Lees meer
REN
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
reverse exchangeable note
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
disconteringsvoet
  ... het rentepercentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de contante waarde van...Lees meer
geindexeerde obligatie
  ... onder een geïndexeerde obligatie verstaan we een bepaalde vorm van een obligatie waarbij de couponrente en of de aflossing...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
blad
  ... een blad is een onderdeel van een fysiek aandeel of een fysieke obligatie een stuk papier derhalve dat de bezitter...Lees meer
commercial paper
  ... een commercial paper vaak afgekort aangeduid met cp is een kortlopende maximaal 2 jaar obligatie in meestal zeer grote...Lees meer
CP
  ... een commercial paper vaak afgekort aangeduid met cp is een kortlopende maximaal 2 jaar obligatie in meestal zeer grote...Lees meer
conversieequivalent
  ... het conversie equivalent is de eigenlijk effectieve kostprijs van een door conversie verkregen aandeel in een vennootschap uitgaande van...Lees meer
conversiepremie
  ... de conversiepremie is een positief verschil tussen de beurswaarde van een converteerbare obligatie en de conversiewaarde...Lees meer
conversieratio
  ... de conversieratio is het aantal aandelen per converteerbare obligatie dat een belegger zou ontvangen bij omwisseling conversie...Lees meer
conversierecht
  ... het conversierecht is het recht om een converteerbare obligatie voor een vaste prijs in te wisselen tegen aandelen...Lees meer
bedrijfsobligatie
  ... we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de...Lees meer
corporate
  ... we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de...Lees meer
cum lotingskans
  ... met de term cum lotingskans of soms ook wel afgekort tot "cum" bedoeld men de dat een obligatie verhandeld...Lees meer
currency convertible
  ... een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een...Lees meer
deep discount bond
  ... een deep discount bond is een obligatie met een rente beneden de marktrente en een uitgiftekoers die minimaal...Lees meer
external bond
  ... met de term external bond wordt een zogenaamde foreign bond bedoeld dit is een obligatie die genoteerd staat in een...Lees meer
foreign bond
  ... met de term external bond wordt een zogenaamde foreign bond bedoeld dit is een obligatie die genoteerd staat in een...Lees meer
listedbond
  ... een zogenaamde listed bond is de veel gebruikte engelse term voor een officieel op de beurs genoteerde obligatie...Lees meer
one year zero
  ... een one year zero is een vorm van een zerobond met een looptijd van 1 jaar...Lees meer
par
  ... onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%...Lees meer
sweetener
  ... een sweetener is een extraatje bij een lening of obligatie bijv om deze meer aantrekkelijk te maken...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
default
  ... onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks...Lees meer
bloot eigenaar
  ... de bloot eigenaar is de eigenaar van een zaak waarvan een derde persoon of instelling het volle genot heeft...Lees meer
risicoverzekering met opties
  ... volgens velen is de handel in opties buitengewoon gevaarlijk en risicovol dat is jammer want dit wat ongenuanceerde...Lees meer
gemiddelde looptijd
  ... onder de gemiddelde looptijd van een obligatie verstaan we de periode waarin geen uitloting van een obligatie plaatsvindt opgeteld...Lees meer
gemiddelde uitlotingswinst
  ... de gemiddelde uitlotingswinst wordt gebruikt bij rendementsberekeningen van obligaties om een goed beeld te krijgen hierbij wordt de uitlotingswinst...Lees meer
einddatum
  ... de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is...Lees meer
euroguldennote
  ... euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote. Het ging om een obligatie uitgegeven mbt tot een een...Lees meer
guldennote
  ... euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote het ging om een obligatie uitgegeven mbt een...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
verwisselingsverhouding
  ... de verwisselingsverhouding is een benaming voor het vastgestelde aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie of een verkregen aantal stockdividenden recht...Lees meer
underwritingsyndicaat
  ... een underwriting syndicaat is een syndicaat gevormd door managing underwriters en underwriters met betrekking tot een door hen overgenomen...Lees meer
dragonbond
  ... een dragon bond is een buitenlandse obligatie die is uitgegeven op een markt in het verre oosten...Lees meer
drop lock stock
  ... onder een drop lock stock verstaan we een obligatie waarbij de rente periodiek aan de marktrente wordt aangepast...Lees meer
discount security
  ... we spreken van discount security bij een effect dat verkocht wordt onder de pariteit dus bijvoorbeeld een obligatie van...Lees meer
OAT
  ... een oat is een obligatie uitgegeven door de franse staat...Lees meer
obligatie aan toonder
  ... een obligatie aan toonder is een anoniem bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap dat op...Lees meer
obligatiefuture
  ... de obligatie future is een termijncontract gebaseerd op een hypothetische obligatie met een coupon van 7% en een nominale...Lees meer
obligatie in rekeneenheden
  ... een obligatie in rekeneenheden is een obligatie waarvan de hoofdsom en rente luiden in een bepaald rekeneenheid zoals...Lees meer
obligatieindex
  ... de obligatie index is een verhoudingsgetal het wordt berekend door het centraal bureau voor de statistiek en is bedoeld...Lees meer
obligatie met valuta clausule
  ... een obligatie met valutaclausule is een obligatie waarvan de hoofdsom en de rente naar keuze betaalbaar zijn in...Lees meer
obligatie met warrant
  ... de obligatie met warrant is een variant op de converteerbare obligatie...Lees meer
obligatiefase
  ... we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de...Lees meer
obligatiekoers
  ... de obligatiekoers is de prijs die voor een obligatie moet worden betaald de obligatiekoers beweegt zich omgekeerd evenredig aan de renteontwikkeling...Lees meer
obligatiekoersrisico
  ... onder het obligatiekoersrisico verstaan we het risico dat de koers van een obligatie gaat dalen en of omdat de rente...Lees meer
obligatierente
  ... de obligatierente is de rente die gedurende de looptijd periodiek wordt vergoed aan degene die de obligatie op dat moment...Lees meer
obligatiewaarde
  ... de obligatiewaarde wordt ook wel de minimumwaarde van een converteerbare obligatie genoemd...Lees meer
obligatiewarrant
  ... een obligatiewarrant is een wat minder gebruikelijke vorm van een warrant die recht geeft op het kopen van een obligatie...Lees meer
pandbrief
  ... een pandbrief is een door een hypotheekbank uitgegeven schuldbewijs aan toonder in feite is het een vorm van een obligatie...Lees meer
obligatie emissie
  ... een obligatie emissie is het verwerven van vreemd vermogen door middel van de uitgifte van obligaties...Lees meer
note
  ... 1 kortlopende obligatie die in diverse valuta 's kan luiden 2 er worden nogal wat gestructureerde financiële producten aangeboden onder de...Lees meer
niet permanentvermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
risicomijdend vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
tijdelijk vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
partly paid bond
  ... onder een partly paid bond verstaan we een obligatie waarbij de inschrijfprijs bij emissie niet volledig is voldaan...Lees meer
pool
  ... het begrip pool afkomstig uit het engels dus uit te spreken als poel en geen inwoner van polen heeft meerdere...Lees meer
fixe periode
  ... de fixe periode is de periode waarin een obligatie niet uitgeloot of op een andere manier afgelost kan worden...Lees meer
flatnotering
  ... onder de flatnotering verstaan we de notering van de beurskoers van een obligatie inclusief de opgelopen rente...Lees meer
floater
  ... onder een floating charge wordt een zekerheidsrecht om een krediet te kunnen verkrijgen verstaan op alle dus ook de...Lees meer
floating rate note
  ... een floor is een derivaat waarbij de koper geld ontvangt aan het einde van een periode waarbij de rente onder...Lees meer
FRN
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
fondsgerichte transactie
  ... onder een fondsgerichte transactie verstaan we een transactie die veroorzaakt wordt uit de handelingen rond het beheer van effecten...Lees meer
fundingbond
  ... een zogenaamde funding bond is een obligatie die speciaal wordt uitgegeven om achterstallige rentebetalingen en aflossingen op andere obligaties...Lees meer
IBOND
  ... een ibond is een amerikaanse obligatie waarbij de couponrente wordt aangepast aan de inflatie...Lees meer
indexobligatie
  ... een indexobligatie is een obligatie waarbij de rente op een bepaalde wijze wordt gekoppeld aan een prijsindex...Lees meer
inkomstenobligatie
  ... een inkomstenobligatie is een vorm van een obligatie waarop de rente slechts wordt betaald voor zover de winst van het...Lees meer
inschrijving schuldregister
  ... we spreken van een inschrijving in het schuldregister bij het gebruik van een register waarin door de...Lees meer
knockin
  ... de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening...Lees meer
koersrisico obligatie
  ... het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende...Lees meer
obligatie koersrisico
  ... het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende...Lees meer
kredietderivaten
  ... onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een...Lees meer
mortgage bond
  ... een mortgage bond is een obligatie die gebaseerd is op een groep zwakke leningen waar de bank weer vanaf wilde...Lees meer
muni
  ... de term muni is een afkorting van municipal wat staat voor een amerikaanse obligatie van de locale overheid...Lees meer
noodlijdende obligatie
  ... een noodlijdende obligatie is een obligatie van een bedrijf dat niet meer aan aan de rente en aflossingsverplichtingen kan...Lees meer
omwisseldatum
  ... de omwisseldatum is de datum waarop een stockdividend of een converteerbare obligatie kan worden omgewisseld in aandelen...Lees meer
omwisseling
  ... onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen ã‰én en ander gebeurt op...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
orange
  ... een orange is in het vakjargon van de beurs een obligatie die zowel met geld als met aandelen mag worden...Lees meer
overgangsfase
  ... onder de overgangsfase van een converteerbare obligatie verstaan we de periode waarin de koers van het bijbehorende aandeel rond de...Lees meer
aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
aflossingsschema
  ... Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden...Lees meer
atijd durende rente
  ... Altijddurende rente is een synoniem van perpetuele rente ofwel letterlijk een eeuwigdurende rente...Lees meer
fiscaal netto rendement op obligaties
  ... het fiscaal netto rendement op obligaties is het couponrendement van de obligatie verminderd met de daarover...Lees meer
fiscaal netto rendement
  ... het fiscaal netto rendement is het effectief rendement van een obligatie na aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting over...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
parikoers
  ... we spreken van de parikoers bij een notering van een obligatie tegen 100% in plaats van parikoers spreken we ook over...Lees meer
registered bond
  ... onder een registered bond verstaan we een obligatie waarbij de naam van de houders van de obligatie wordt opgenomen...Lees meer
effectief rendement op obligaties
  ... het zogenaamde effectieve rendement op obligaties wordt berekend uit het couponrendement dit couponrendement wordt gecorrigeerd voor de contante...Lees meer
FTO
  ... de fto is was een futurecontract verhandeld op de fta op een denkbeeldige nederlandse staatslening obligatie...Lees meer
overgang van eigendom
  ... onder de overgang van eigendom verstaan we elke wijze van eigendomsverkrijging waarbij het eigendomsrecht van een voorganger overgaat...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
bond
  ... een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare...Lees meer
boven pari
  ... de term boven pari wordt veelal gebruikt in de obligatiehandel om aan te geven dat de koers van een...Lees meer
bulldogobligatie
  ... een buitenlandse obligatie op de londense kapitaalmarkt wordt een bulldog obligatie genoemd maar de term bulldog wordt ook wel gebruikt...Lees meer
call notice periode
  ... de call notice periode is de periode waarin een belegger nog tot conversie van een converteerbare obligatie over...Lees meer
callable
  ... de term callable duidt bij een converteerbare obligatie aan dat de uitgevende onderneming het recht heeft de convertible voortijdig terug...Lees meer
callprijs
  ... onder de callprijs van een converteerbare obligatie verstaan we de prijs die is vastgelegd en waarvoor de uitgevende partij de...Lees meer
datum betaalbaarstelling
  ... de datum betaalbaarstelling is de dag waarop een dividend of een rentebetaling van een obligatie wordt betaald...Lees meer
debtwarrant
  ... een debtwarrant is een warrant die de houder het recht geeft tot aankoop van een obligatie tegen een vaste prijs...Lees meer
dirty price
  ... de dirty price is de prijs van een obligatie inclusief de sinds de vorige uitbetaling van de coupons opgebouwde...Lees meer
domestic bond
  ... domestic bond is een engels amerikaanse omschrijving van een obligatie die uitsluitend op de binnenlandse kapitaalmarkt verhandeld wordt...Lees meer
dual currency obligatie
  ... een dual currency obligatie is een obligatie die in een andere valuta wordt afgelost dan die waarin aflossing...Lees meer
duration
  ... het bepalen van de duration is een methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden...Lees meer
DTC
  ... een dutch treasury certificate is een door de staat ministerie van financi ën uitgegeven kortlopende obligatielening die ook wel...Lees meer
dutch treasury certificate
  ... een dutch treasury certificate is een door de staat ministerie van financi ën uitgegeven kortlopende obligatielening die ook wel...Lees meer
calendier
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
emissiekalender
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
schatkistcertificaat
  ... een schatkistcertificaat is een obligatie voor zeer speciale doeleinden uitgegeven ten laste van de staat die alleen tussen banken verhandelbaar...Lees meer
debenture
  ... onder een debenture verstaan we een aflosbare obligatie in het verenigd koninkrijk en in de verenigde staten met een vaste...Lees meer
kasbiljet
  ... een kasbiljet is soort van obligatie met een jaarlijks aangroeiende hoofdsom op de obligatie wordt geen rente betaald omdat bij...Lees meer
kasobligatie
  ... een kasobligatie is een vorm van een achtergestelde obligatie waarvan de uitgifte door de uitgevende instantie doorlopend plaatsvindt dus er vindt...Lees meer
risicopremie
  ... onder de risicopremie verstaan we het extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan...Lees meer
versterkte aflossing
  ... een versterkte aflossing is een gedeeltelijk vervroegde aflossing van een obligatielening of een hypotheek...Lees meer
katastrofe obligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer
vervroeg de aflossing converteerbare obligatie
  ... met de vervroegde aflossing converteerbare obligatie bedoelt men de mogelijkheid voor de uitgevende partij van een converteerbare...Lees meer
effectenkoersrisico
  ... het effectenkoersrisico is het risico voor een belegger is dat de koers van een effect zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie...Lees meer
renteberekening bij obligaties
  ... renteberekening bij obligaties is de gebruikelijke berekening van de rente van een obligatie waarbij een maand op 30...Lees meer
schuldbewijs
  ... een zogenaamd schuldbewijs is een obligatie die niet op de beurs genoteerd is en nog wel eens door banken worden...Lees meer
uitloten
  ... onder uitloten verstaan we de volgende situatie sommige obligaties worden over een langere periode afgelost...Lees meer
vermogenstitel
  ... het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort eventueel toekomstig vermogen vertegenwoordigt en dat...Lees meer
bankbrief
  ... Een bankbrief is een vorm van een obligatie die wordt uitgegeven door een algemene bank of handelsbank...Lees meer
betaalbaarstelling
  ... onder betaalbaarstelling verstaan we het aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie...Lees meer
rente indexobligatie
  ... een rente index obligatie is een obligatie waarbij de rente van jaar tot jaar kan verschillen...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer
rente termijnstructuur
  ... de rentetermijnstructuur of yield curve is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een obligatie enerzijds en...Lees meer
scrip
  ... het begrip scrip heeft meerdere betekenissen 1 waardepapier waarvan een bepaald aantal in een aandeel resp een obligatie kan worden omgewisseld...Lees meer
lossingsadvies
  ... een lossingsadvies is een bericht van lossing van een obligatie van een bank cq commissionair in effecten aan een obligatiehouder...Lees meer
straight bond
  ... een straight bond is de meest simpele uitvoering van een obligatie met een vaste rente...Lees meer
strippen
  ... onder strippen verstaan we het scheiden van de mantel nominale waarde en de coupon rentebetaling van een obligatie...Lees meer
surplusobligatie
  ... de surplus obligatie is een vorm van een obligatie waarbij de rente uit twee delen bestaat namelijk een basisrente...Lees meer
toonderobligatie
  ... een toonderobligatie is hetzelfde als een obligatie aan toonder en staat tegenover de obligatie op naam...Lees meer
creditrisk
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
laagrentende lening
  ... we spreken van een laagrentende lening of een laagrentende obligatie bij een lening of een obligatie die een lage...Lees meer
spaarbrief
  ... een spaarbrief is een soort van obligatie waarbij de rente aan het einde van de looptijd in de vorm van...Lees meer
staatslening
  ... een staatslening is een obligatie die wordt uitgegeven door de landelijke overheid en in nederland dus door de staat der...Lees meer
staatsobligatie
  ... een staatsobligatie is een obligatie die door de rijksoverheid wordt uitgegeven...Lees meer
clausthalerbond
  ... een clausthaler bond is een obligatie met een coupon van ongeveer een half procent...Lees meer
cleanprice
  ... de clean price is de prijs van een obligatie zonder opgelopen en mee te betalen cq bij verkoop te...Lees meer
conversievoorwaarden
  ... de conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode de conversieverhouding de conversiekoers en de aanpassing van de...Lees meer
conversiewaarde van een converteerbare obligatie
  ... de conversiewaarde van een converteerbare obligatie is de waarde die bepaald wordt door de beurskoers van...Lees meer
corpus
  ... onder het corpus van een obligatie verstaan we de aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
fixed rate
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer
coupondatum
  ... de coupondatum is de datum waarop een obligatie met vast renteschema de rente beschikbaar stelt...Lees meer
couponnota
  ... met een couponnota bedoelen we de nota waarop de rente van een coupon van een obligatie aan de cli ënt wordt...Lees meer
couponopbrengst
  ... onder de term couponopbrengst verstaan we de periodieke rente die een obligatie oplevert...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
daimyobond
  ... een daimyo bond is een obligatie die is uitgegeven op de japanse markt en soms de euromarkt door de...Lees meer
eeuwigdurende obligatie
  ... een eeuwigdurende obligatie is een obligatielening waarover wel rente wordt betaald maar die nooit wordt afgelost...Lees meer
effectiseren
  ... onder effectiseren verstaan we het als effect verhandelbaar maken van iets van waarde bijvoorbeeld van een groep hypotheken die als...Lees meer
exdatum
  ... het begrip ex datum kent meerdere betekenissen namelijk 1 de eerste dag waarop een fonds wordt verhandeld zonder een specifiek...Lees meer
gensaki
  ... een gensaki is een japanse benaming voor een obligatie met daaraan een terugkoopverplichting gekoppeld...Lees meer
contante bijbetaling
  ... contante bijbetaling kan zich voordoen bij de conversie van converteerbare obligaties het is eventueel in de conversievoorwaarden opgenomen dat...Lees meer
eurobond
  ... een eurobond is een obligatie lening uitgegeven door ondernemingen of instellingen gevestigd in een ander land dan het land van...Lees meer
ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer
warrantlening
  ... een zogenaamde warrantlening is een vorm van een lening in het algemeen uitgevoerd als een obligatie waaraan warrants zijn gekoppeld...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie met een vast rentepercentage en een van de winst of van het dividend afhankelijke extra rente...Lees meer
beneden pari
  ... Wordt vooral gebruikt in obligatiehandel geeft aan dat de koers van een obligatie beneden de 100% ligt zie ook...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
globalbond
  ... een global bond is een obligatie die op meerdere plaatsen in de wereld wordt uitgegeven bijvoorbeeld gelijktijdig in america...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
perpetuele obligatie
  ... een perpetuele obligatie is een obligatie waarop niet wordt afgelost een eeuwigdurende obligatie dus...Lees meer
plastic bond
  ... een zogenaamde plastic bond is een obligatie van een creditcard maatschappij zoals visa en amex...Lees meer
interestonlyprincipalonly
  ... onder interest only principal only ofwel afgekort iopo verstaan we een obligatie die is gesplitst in een...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
interest rate option
  ... een interest rate option is een weinig voorkomende optie die een vorm van rente bijvoorbeeld van een obligatie...Lees meer
couponfrequentie
  ... onder de couponfrequentie verstaan we het aantal malen per jaar dat er rente wordt betaald op een obligatie meestal is...Lees meer
bondswap
  ... onder een bondswap verstaan we het gelijktijdig kopen en verkopen van een obligatie met als doel het veranderen van de...Lees meer
conversiewaarde
  ... bij een converteerbare obligatie verstaan we onder de conversiewaarde de waarde die bepaald wordt door de koers van het aandeel...Lees meer
aflossingsdatum
  ... de aflossingsdatum is de eerste datum waarop een obligatie door de uitgevende instelling afgelost kan worden...Lees meer
aflosbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer
betaalbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer
current yield
  ... de current yield is de jaarlijkse interest op een obligatie couponrente gedeeld door de marktwaarde van de obligatie dit is...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.