Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 12 maart 2014

Belastingen

BelastingenOnder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat.

In plaats van de belastingen van de landelijke overheid spreken we ook wel over "de fiscus" ofwel over de belastingdienst.

Locale belastingen

Ook gemeentes mogen graag locale belastingen opleggen aan hun inwoners, vaak onder mooie namen als reinigingsrechten en rioolbelasting.

Precariobelasting

Bedrijven hebben vaak te maken met een zogenaamde precariobelasting of precarioheffingen. Die moeten betaald worden voor reclameborden, teksten op gevels of kabels en leidingen in gemeentegrond. Die meestal net zo hard naar de inwoners, de klanten van de bedrijven, worden doorberekend waar bijvoorbeeld bij een waterleidingbedrijf niet aan valt te ontkomen.

Ook bij de belastingen van de gemeente is het meestal niet echt duidelijk waar aan de inkomsten nu precies besteed worden.

Belastingen tillen geeft weinig mensen gewetensbezwaren

Voor veel mensen is het beduvelen van de belasting een soort sport. Het wordt ook door velen niet als moreel verwerpelijk gezien omdat overheid en burger steeds verder uit elkaar komen te staan en de burgers het belang en de zinvolheid van de overheid daardoor steeds minder gaan herkennen.


Gebruikte begrippen in belastingen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar belastingen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer
aflossingsvrije hypotheek
  ... Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet...Lees meer
afdrachtkorting
  ... Onder een afdrachtkorting verstaan we een vorm van inkomensoverdracht hierbij vermindert de overheid het bedrag dat afgedragen moet worden aan...Lees meer
begrotingsbeleid
  ... Bij het begrotingsbeleid wil de politiek of de overheid behulp van de ontvangsten en de uitgavenkant van de...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
belastingillusie
  ... Onder het begrip belastingillusie verstaan we het verschijnsel dat belastingbetalers altijd het idee hebben dat ze minder...Lees meer
belastingparadijs
  ... Een belastingparadijs is een land waar de de fiscale regelgeving met name waar het de tarieven betreft erg gunstig is...Lees meer
bodembeslag
  ... onder een bodembeslag verstaan we een beslag dat de fiscus kan leggen voor vele soorten belastingen de sociale verzekeringspremies die...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
januari effect
  ... januari is voor veel beurzen de ideale maand om te gaan stijgen wat het januari effect wordt genoemd...Lees meer
consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
inkomenspolitiek
  ... inkomenspolitiek is een vorm van politiek waarbij de overheid de groei van inkomens voor zowel de hoge als de lage...Lees meer
investeringsaftrek
  ... de investeringsaftrek vinden we terug in de belastingwetgeving bij die investeringen die een bedrijf al dan niet via een vorm...Lees meer
beleidsintensifering
  ... Onder beleidsintensivering verstaan we sturende acties ten opzicht van de meerjarenbegroting denk bij beleidsintensivering aan zaken als een verhoging van...Lees meer
indirecte belastingen
  ... het is de bedoeling dat indirecte belastingen drukken op een ander dan diegene die de belastingaanslag krijgt...Lees meer
inverdieneffect
  ... we spreken van het inverdieneffect van een overheidsuitgave als deze zichzelf op andere punten terugverdient...Lees meer
geldmarktlek
  ... onder het begrip geldmarktlekken verstaan we de zogenaamde "lekken" waarlangs nieuw geschapen geld weer uit het circuit van de geldscheppende...Lees meer
minimabeleid
  ... onder het zogenaamde minimabeleid verstaan we het beleid van de overheid dat gericht is op ondersteuning van personen met de...Lees meer
rentedekkingsgetal
  ... het rentedekkingsgetal is een verhoudingsgetal dat aangeeft of een bedrijf in staat is om uit de winst voor belastingen en...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
lastenverlichting
  ... met de in de politiek zeer geliefde term lastenverlichting bedoelt men het verlagen van de belastingdruk en premies voor huishoudens...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
belastingen op productie en invoer
  ... De belastingen op productie en invoer zijn alle door bedrijven en de overheid afgedragen belastingen die...Lees meer
basisprijzen
  ... de basisprijzen worden gevormd door de verkoopprijs te nemen exclusief handels en vervoersmarges van derden...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingen op inkomen en vermogen
  ... De belastingen op inkomen en vermogen zijn die specifieke belastingen die worden geheven over het inkomen...Lees meer
belastingen op inkomen winst en vermogen
  ... De belastingen op inkomen winst en vermogen vinden we terug als een aparte post in...Lees meer
belastingheffing
  ... Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners...Lees meer
degresievebelasting
  ... met het begrip degressieve belasting of degressieve heffing bedoelen we dat de totaal verschuldigde belasting afneemt als percentage van...Lees meer
directe belasting
  ... een directe belasting is een vorm van een belasting die aan personen of bedrijven worden opgelegd het is de bedoeling...Lees meer
heffingsgrondslag
  ... de zogenaamde heffingsgrondslag is de basis van het betalen van belastingen deze heffingsgrondslag is voor elke belasting anders zo mag...Lees meer
nationaalinkomen
  ... het nationaal inkomen is de som van alle inkomens die nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan...Lees meer
gemiddeld belastingtarief
  ... het berekenen van een gemiddeld tarief voor de belastingen dus het percentage dat je over elke verdiende euro betaalt...Lees meer
draagkracht
  ... we spreken van draagkracht bij belastingen bij belastingheffing naar draagkracht tracht men de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten dan...Lees meer
fiscaal aftrekbaar
  ... we noemen een bepaalde kostenpost bijvoorbeeld een aankoop fiscaal aftrekbaar als er ofwel in de privésfeer een mogelijkheid...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
pretaxmargin
  ... de pretax margin is de winst voor belastingen in procenten van de omzet de term wordt met name veel...Lees meer
netto winst per aandeel
  ... de nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs...Lees meer
belastingvlucht
  ... Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een...Lees meer
franchise
  ... het begip franchise kent meerdere betekenissen namelijk 1 een vrijgesteld bedrag bij de belastingen bij invoerrechten bij sociale verzekeringen een...Lees meer
herverdeling van inkomen
  ... een politiek populair onderwerp is de herverdeling van inkomen we hebben het dan over het ingrijpen van de...Lees meer
inflatie correctie belastingen
  ... onder de inflatiecorrectie belastingen verstaan we de indexatie van belastingtarieven cq vrijgestelde bedragen om de invloed van de progressiefactor...Lees meer
inkomensbeleid
  ... middels hun zogenaamde inkomensbeleid proberen overheden de verdeling van inkomen over de huishoudens in het land te veranderen...Lees meer
inkomensoverdrachten
  ... inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
microlastendruk
  ... onder de microlastendruk worden wel de effecten verstaan van het heffen van hogere belastingen of van de manier waarop heffingen...Lees meer
nationale middelen
  ... onder de nationale middelen verstaan we het bruto nationaal produkt tegen marktprijzen dus inclusief afschrijvingen en indirecte belastingen en...Lees meer
nivelleren
  ... nivelleren betekent letterlijk gelijker maken het nivelleren van inkomens betekent dat de verhouding tussen hoge en lage inkomens kleiner wordt...Lees meer
officieuze economie
  ... de officieuze economie is dat deel van de economie waar men belastingen en premies ontduikt het is het zogenaamde...Lees meer
tertiair inkomen
  ... het tertiair inkomen is het secundair inkomen gecorrigeerd voor ontvangen prijsverlagende subsidies en prijsverhogende belastingen op producten...Lees meer
cashflow per aandeel
  ... de cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen maw de cash...Lees meer
brutowinst
  ... het begrip brutowinst staat boekhoudkundig voor de gemaakte winst voordat belastingen afschrijvingen en kosten er van afgetrokken zijn...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
categorische resultatenrekening
  ... met het begrip categorische resultatenrekening wordt een resultatenrekening bedoeld waarin de kosten naar kostensoort zijn gegroepeerd...Lees meer
directe belastingen
  ... onder de directe belastingen verstaan we de belastingen die aan personen of bedrijven worden opgelegd...Lees meer
draagkrachtbeginsel
  ... het draagkrachtbeginsel is het streven naar draagkracht bij de belastingheffing waar men tracht de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten...Lees meer
draagvlak
  ... we spreken van draagvlak bij de collectieve sector als we het hebben over het inkomen dat in de marktsector wordt...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
restrictief beleid
  ... onder restrictief beleid verstaan we een beleid van de overheid dat gericht is op het afremmen van de bestedingen...Lees meer
returnoncapitalemployed
  ... met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor...Lees meer
ambtelijkverzuim
  ... Een zogenaamd ambtelijk verzuim is een beoordelingsfout van de inspecteur der belastingen op het moment van opleggen van een...Lees meer
besteedbaar inkomen
  ... het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
loi monory
  ... de loi monory was een wet in frankrijk uit 1978 bedoeld voor het stimuleren van het aandelenbezit die bepaalde...Lees meer
binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandschebank nv
  ... met de binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandsche bank nv worden met name de binnenlandse...Lees meer
rentabiliteitsratio
  ... het zogenaamde rentabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht geeft in het rendement op het in een onderneming geïnvesteerde...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
spaarbankvrijstelling
  ... de zogenaamde spaarbankvrijstelling was een vroegere vrijstelling van bepaalde belastingen voor spaarbanken die zich vooral bezig hielden met het faciliteren...Lees meer
transfer
  ... een transfergarantie is een garantie van een bevoegde instantie zoals een deviezeninstituut staatsbank of centrale bank waarin de transfer van...Lees meer
algemene termijnenwet
  ... De minder bekende algemene termijnenwet die bepaalt wanneer een termijn door de wet automatisch verlengd wordt...Lees meer
collectieve lasten
  ... de collectieve lasten zijn een verzamelnaam voor de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet belastingmiddelen...Lees meer
collectieve lastendruk
  ... onder de collectieve lastendruk verstaan we het totaal van de collectieve lasten belastingen en premies voor de sociale verzekeringen...Lees meer
collectieve ontvangsten en middelen
  ... de collectieve ontvangsten en middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet...Lees meer
collectieveontvangsten
  ... de collectieve ontvangsten ofwel de collectieve middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en voorheen ook...Lees meer
gemeentelijke belastingen
  ... de gemeentelijke belastingen worden geïnd door de gemeente zelf in plaats van door de belastingdienst...Lees meer
voorziening belastingen
  ... onder de voorziening belastingen verstaan we een zo nauwkeurig mogelijk bepaalde voorziening voor de op korte termijn benodigde belastingen...Lees meer
zwarte markt
  ... de zogenaamde zwarte markt is het geheel van personen de zwart werkers en ondernemingen dat elkaar deels met zwart geld...Lees meer
belastingverdrag
  ... Met een belastingverdrag wordt een verdrag tussen landen bedoeld om het betalen van dubbele belasting voor de...Lees meer
bentham progressie
  ... Onder benthamprogressie verstaan we een vorm van progressieve inkomstenbelasting waarbij niet zoals in nederland een schijventarief wordt gehanteerd waarbij het...Lees meer
cashgain
  ... onder de term cash gain verstaan we dat deel van de som van de afschrijvingen en de nettowinst na...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
groeitheorie
  ... een groei spaarbewijs is een spaarbewijs dat vanaf de nominale waarde met de rente aangroeit tot het te betalen...Lees meer
sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer
nettoloon
  ... onder het nettoloon verstaan we het brutoloon beloning van de productiefactor arbeid na aftrek van belastingen en sociale premies...Lees meer
aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer
bedrijfsresultaat
  ... onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto inkomsten uit...Lees meer
cpi nederland
  ... de cpi of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het cbs dat de ontwikkeling van de kosten van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.