Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 8 september 2013

Technische analyse

Technische analyse


Technische analyse is omstreden

Volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf (voor in beleggingsclubs) graag noemen is Technische analyse een soort poespas met lijntjes en technische analisten zijn zielige figuren die het echte werk niet begrijpen. Technische analyse is volgens deze kenners een vorm van toekomstvoorspellen op basis van het verleden door er lijnen naar te trekken. Het enige wat deze beleggers aangeven met deze benadering is dat ze er helemaal niets van begrepen hebben. Dat er mensen consequent een goede boterham aan verdienen is iets dat deze groep, gewend aan forse verliezen op zijn tijd, weigert in te zien. Het deugt gewoon niet en elke aandacht die je er aan schenkt is zonde van de tijd. Bollingerband
De Bollingerband is een oude bekende in de technische analyse

Wat is technische analyse

Technische analyse is het visueel en/of statistisch bestuderen van historische koersbeweging en omzetgegevens met als doel een prognose te kunnen maken van de toekomstige koersontwikkeling.
Het is een analysetechniek waarbij via wiskundige modellen en/of het lezen van grafieken ( chartreading ) een inschatting van de komende richting van de markt wordt gemaakt.
Uitgangspunt daarbij is dat alle bedrijfsnieuws al in de koersen verwerkt zit.

Voor velen is technische analyse een hoop hocus-pocus met lijntjes, die aan zouden moeten geven waar fondsen heen gaan en waar ze vandaan gekomen zijn.
Met name dit laatste is volgens hen met veel technische analyse technieken goed te voorspellen, hoewel dat eigenlijk nooit echt aangetoond is. Toekomst voorspellen gaat ook met technische analyse beslist niet lukken.


De ATR (Average true range) vertelt ons meer over de beweeglijkheid
De ATR (Average true range) vertelt ons meer over de beweeglijkheid

Technische analyse maakt sentiment zichtbaar

Uitgangspunt van technische analyse is toch uiteindelijk, dat het de psychologie van de markt probeert zichtbaar te maken.
Iets wat er op zich ook meestal wel mee lukt. In dat uitgangspunt ligt dan ook meteen de zwakte besloten: Immers, de psychologische drijfveren van de markt zijn meestal maar een kort leven beschoren. Angst en hebzucht kunnen elkaar in hoog tempo afwisselen, en de technisch analist die zich niet van die korte duur bewust is, voor grote verrassingen zetten.

We kunnen hieruit concluderen, dat er technische analysetechnieken zijn die werken, maar dat dit alleen voor de korte termijn, hooguit enkele weken kan zijn. En dan voorspellen we geen koersen, maar het sentiment. Of liever gezegd het kuddegedrag dat het gevolg is van dat sentiment.

In de Verenigde Staten wordt de technische analyse al velen jaren gebruikt als hulpmiddel bij de timing van aan- en verkoop van beleggingsobjecten. In Nederland is de belangstelling de laatste 20 jaar pas goed op gang gekomen, mede onder invloed van een enorm aanbod aan software.

Lange tijd heeft men zich vanuit de wetenschap nogal laatdunkend uitgelaten over technische analyse.

Ondanks deze hooghartige houding kon men echter niet verklaren hoe het kwam dat steeds meer beleggers technische analyse gingen gebruiken bij hun beslissingen, en niet alleen de particuliere belegger.

Ook de professionele belegger ging in toenemende mate gebruik maken van de technische analyse.
Dit blijkt uit een onderzoek uit 1996 van Verheul en Huisman dat gepubliceerd werd in Economische Statistische Berichten, het lijfblad van economen.

Hun conclusie luidde: "Gezien de resultaten van de enquête gehouden onder commissionairs aan de Amsterdamse beurs en de optiebeurs, kunnen we stellen dat fundamentele analyse als uitgangspunt van het beleggingsbeleid in sterke mate technische analyse naast zich moet dulden. Een beleggingsbeleid op basis van alleen fundamentele analyse is onvoldoende betrouwbaar, zoals ook blijkt uit de praktijk. Overigens bestaand er geen analysetechnieken die op de lange duur betrouwbaar zijn.

Uitgangspunten technische analyse.

Ten eerste: de technisch analist gebruikt eigenlijk maar een stukje informatie: de historische koersbeweging en volume Voor de technisch analist is de koers de enige objectieve en leidende informatie die beschikbaar is.De technisch analist beschouwt andere informatie als subjectief of op meerdere manieren uitlegbaar.

Jaarverslagen en uitspraken van het management worden door analisten op verschillende wijzen geïnterpreteerd.  Geregeld is informatie die een onderneming naar buiten brengt vaag en ondubbelzinnig en geeft aldus geen aanleiding tot een eensluidende conclusie.

Onduidelijk is de koers echter nooit; de koers stijgt of daalt.

Ten tweede wordt het woord prognosticeren of prognoses maken.
Een prognose is niet hetzelfde als voorspellen. Voorspellen- hoewel dat woord veel gebruikt wordt - suggereert een vorm exactheid die op financiële markten nooit waar te maken is.

Hoe goed een analyse is, deze kan fout zijn door allerlei onverwachte externe en interne factoren.

Op de financiële markten spelen zoveel factoren (economische, politieke, fiscale, fundamentele, klimatologische enz.) waardoor de koersbeweging nooit exact op een bepaalde datum kan worden voorspeld.  Voorspellen is per definitie onmogelijk op de financiële markten.

De emotie van een beleggger speelt een grote, zo niet de doorslaggevende rol. Emoties laten zich moeilijk voorspellen, hoogstens prognosticeren. Een arts maakt geen voorspelling van het ziektebeeld van de patient, maar een prognose. En zo doet ook de analist met betrekking tot de koers.

Ook een weersvoorspelling is een prognose. En hoe verder weg, hoe onbetrouwbaarder.

Wat is een prognose volgens de technische analyse? Een prognose houdt in dat het meest waarschijnlijke scenario wordt geschetst plus een koersdoel en een stoploss. Voor het bepalen van een koersdoel is binnen de technische analyse een aantal regels beschikbaar.  Een stop loss is het koersniveau waarop de belegger zich laat "uitstoppen".  Het is het koersniveau waarop de analyse niet meer blijkt uit te komen en er tijdig verlies wordt genomen. Want de prognose kan ook volkomen fout zijn. Daarom wordt er vaak ook een tegenscenario gegeven; dat is het scenario dat kan plaatsvinden als het meest waarschijnlijke scenario niet uitkomt.

De technische analyse is op drie veronderstellingen gebaseerd:

1.In de koersen zit alle informatie verdisconteerd of verwerkt
2.Koersen bewegen zich in trends
3.De geschiedenis herhaalt zich

In de koersen zit alle informatie verdisconteerd of verwerkt. 

De koersgrafiek is het resultaat van vraag en aanbod op de aandelenmarkt.
De koersbeweging is een resultante van alle factoren die de markt kunnen beïnvloeden.
Voor de technisch analist is de koers de enige objectieve en leidende informatie die beschikbaar is.

Koersen bewegen zich in trends 

De gedachtegang achter de technische analyse is dat veel beleggers in het verleden een zelfde soort gedrag hebben vertoond en dat zij in in vergelijkbare situaties in de toekomst waarschijnlijk weer hetzelfde gedrag zullen vertonen.  Een dergelijk gedrag van een grote groep mensen noemt men een trend.

De geschiedenis herhaalt zich

Deze methode baseert deze voorspelling slechts op koersinformatie uit het verleden. Technische analisten gaan er vanuit dat het verleden zich herhaalt.  Zij bestuderen patronen uit grafieken uit het verleden.
Zij denken dat de deze patronen terugkomen. Critici vinden echter dat men nooit de toekomst uit het verleden kan extrapoleren.


Charttechnische versus statistische analyse

Technische analyse wordt in de praktijk op verschillende manieren toegepast Er bestaan binnen de technische analyse twee wijzen van analyseren: de charttechnische analyse en de statistische analyse De charttechnische analyse wordt ook wel chartreading , visuele analyse of grafiek lezen genoemd.

Onder het motto "a picture is worth a thousand words" analyseren de analisten de koers- en volume-grafieken.

De chartreader probeert met duidelijk omschreven regels, koerspatronen en trends te ontdekken in de koers, teneinde daarmee een prognose te kunnen maken van de toekomstige koersbeweging.

Deze methode vereist, naast het goed kennen van de regels wanneer een bepaald koerspatroon nu geldig is, een groot gevoel voor de grafiek.Dit gevoel ontstaat door het jarenlang dagelijks de grafieken te bestuderen.
Mensen die deze regels niet kennen en geen gevoel voor chartreading hebben, bekijken de chartreader vaak met de nodige scepsis.

Door koersgrafieken te bestuderen, ontdekten technische analisten op een gegeven moment steeds weer terugkerende patronen.
Elliott was bijvoorbeeld een Amerikaanse analist die begin 20e eeuw na veel grafieken bestudeerd te hebben, ontdekte dat de koers van indices en grondstoffen in een zogenoemde 8-golfstructuur bewoog, waarbij iedere hoofdgolfbeweging van de koers bestond uit 5 opgaande en 3 neergaande golven De tweede methode binnen de technische analyse is de statistische analyse.

Deze methode is later ontstaan dan dan chartreading.
Hierbij worden allerlei rekenregels of formules toegepast op koersen (en/of omzetten) en de uitkomsten daarvan worden in de grafieken getoond. Er zijn ook indicatoren ontstaan.
De meest basale en meest gebruikt indicator is het voortschrijdende gemiddelde

Self-fulfilling prophency

Technische analyse zou volgens sommige een self-fulfilling prophency zijn. Doordat iedereen op basis van een bepaald koerspatroon gaat handelen komt de verwachting uit.
De technisch analist ziet een bepaalde koopconditie, en handelt hierop door te kopen en omdat voldoende mensen kopen gaat de koers inderdaad stijgen. Met andere woorden, technische analisten zouden hun eigen gelijk scheppen.

Dit kritiekpunt is op een aantal punten onterecht. Ten eerste houden technische analisten er verschillende methoden op na.De ene analist kijkt naar kortetermijngrafieken, de ander naar lange termijngrafiekken.
De ene analist gebruikt liever de statische analyse door naar indicatoren te kijken, de ander handelt op basis van patronen die in de koersgrafiek kunnen worden getekend. Als men dan bovendien ook bedenkt dat er ongeveer 1200 verschillende indicatoren beschikbaar zijn, is het onwaarschijnlijk dat alle analisten gelijk zouden handelen. En al zouden technische analisten in fases achter elkaar handelen en daarmee de koers doen bewegen, dan wordt er wel een een erg grote rol toebedacht aan de technische krachten in de markt.

De technische analist zouden de stuwende krachten zijn achter de koersontwikkeling. De technisch analist zou hier erg blij mee zijn maar realistisch genoeg om dit niet geloven. De markt ontwikkelt zich door een scala van op elkaar inwerkende factoren. De markt kent zijn eigen dynamiek waarop de technisch analist alleen maar tracht mee te deinen.

Al zou er meegegaan worden in de redenering dat er wel verstoringen kunnen optreden doordat er gelijktijdig verschillende mechanistische systemen in werking worden gestest ( program trading heeft een aantal keren de schuld gekregen van een crash , bijvoorbeeld die van 1987), dan kan men niet volhouden dat deze verstoringen op lange termijn standhouden.

Murpy zegt dat de self-fulfilling prophency zichzelf zal corrigeren.

Als handelaren merken dat hun acties de markt verstoren, dan zullen zij hun tactieken daarop afstemmen en waarschijnlijk weer contrair gaan handelen voordat de markt zichzelf opnieuw gaat corrigeren Het gebruik maken van historische informatie Het gebruik van historische informatie wordt door sommige aangehaald als een groot manco van de technische analyse.

In eerste instantie door de aanhangers van de efficiënte markttheorie die beweren dat het analyseren van informatie, dus ook de historische, geen enkele zin heeft.  Er bestaat een plastische uitdrukking: degene die technische analyse gebruikt om beleggingsbeslissingen te nemen is iemand die als een geblinddoekt chauffeur de aanwijzingen opvolgt van iemand die door de achterruit van een auto naar buiten kijkt.

Deze kritiek is op zich vreemd.  De meeste prognosemethoden, ook die gebruikt worden in allerlei wetenschappelijke modellen, zijn gebaseerd op historische informatie.  De technisch analist tracht lessen te leren uit het verleden en gelooft rotsvast in het principe van: history repeats itself.

Vele onderzoeken hebben aangetoond dat beleggers steeds weer op dezelfde manier reageren en dat komt door emoties als angst, hebzucht, het niet tijdig willen nemen van het verlies, fouten niet willen toegeven, winsten te ver door willen laten lopen. Emoties die door de tijd weinig zijn veranderd.
Natuurlijk, het verleden is geen garantie voor de toekomst, maar de meeste technische analisten raken in de loop der tijd steeds meer overtuigd van hun gelijk.

Dit komt omdat ze steeds meer zien voorbeelden zien dat de historie zich herhaalt.

Het gavaar van curvefitting

Teveel technische analisten maken zich overigens wel schuldig aan het verschijnsel curve fitting.  Hierbij wordt een bepaalde technische-analysestrategie getest met behulp van historische gegevens. De instellingen of parameterwaarden van deze strategie wordt echter zodanig vastgesteld dat het systeem over die bepaalde periode in het verleden altijd een mooie winst laat zien. Dat is natuurlijk misleidend.

De dataset of historische periode waarin men een bepaalde strategie ontwikkelt, moet een andere zijn dan de periode waarin men deze test. Pas als het systeem over meerdere verschillende periode consistent resultaten laat zien, mag men van een succesvol systeem spreken.

Waar veel technische analisten moeite mee hebben is dat de wetenschap wel deciannia lang technische analyse meet veel scepsis heeft bejegend, maar vervolgens is zij niet in staat gebleken deze analysemethode met eenduidig wetenschappelijk onderzoek te ontkrachten. Bovendien is voor de efficiënte markttheorie de laatste jaren steeds minder wetenschappelijk bewijs geleverd.

De vraag blijft echter wel bestaan waarom de technische analyse zoveel in de praktijk wordt gebruikt.
Dat de koersen zich volgens de wetenschap random zouden bewegen, met andere woorden dat er geen trends zouden zijn, is een conclusie iedere handelaar of belegger gevoelsmatig en in de praktijk nooit heeft onderschreven.

de illusie van willekeurige koersbewegingen verdwijnt naarmate de vaardigheid om grafieken te lezen verbetert.
John Murphy

Vertalingen van technische analyse

Engels: technical analysis (of shares)

Gebruikte begrippen in technische analyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsbeleid
  ... De term beleggingsbeleid komen we tegen bij individuele afspraken tussen vermogensbeheerders en hun klanten maar ook bij de beheerders van...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
crash
  ... crash of krach zijn gebruikte uitdrukkingen voor een beurscrisis ofwel een plotseling ineenstorting van de koersen de meest bekende zijn de...Lees meer
curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
curve fitting
  ... met curve fitting of ook wel overfitting bedoelen we het net zolang zoeken en optimaliseren van de variabelen van...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersbeweging
  ... onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen...Lees meer
koersdoel
  ... de koers die een aandeel in een bepaalde tijd volgens analisten of een grafiek uit de technische analyse zou kunnen...Lees meer
koersgrafiek
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
koersinformatie
  ... onder koersinformatie verstaan we alles wat met koersvorming zowel actueel als in de tijd gezien te maken heeft...Lees meer
koerspatronen
  ... koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer
random
  ... de term random betekent gewoon willekeurig de term komt uit de ict waar vaak gebruik gemaakt wordt van willekeurige getallen...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
scenario
  ... een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
statistische analyse
  ... deze methode is later ontstaan dan de bekende chartreadingtechnieken waar...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
technisch analist
  ... een technisch analist is iemand die zich bezighoudt met technische analyse om markten of fondsen te...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar technische analyse in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
fibonacci reeks
  ... de zogenaamde fibonacci reeks wordt gemaakt door een nieuw getal te vormen uit de som van de twee voorgaande getallen....Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
lowpass filter
  ... een lowpass filter is een filter uit de wereld van de signaalprocessing dat gebruikt wordt om lagere frequenties door...Lees meer
neuraal netwerk een neuraal netwerk is
  ... een neuraal netwerk is een blackboxsysteem dat een aantal invoerstromen omzet naar een output bijvoorbeeld koop en verkoopsignalen...Lees meer
adaptive filter
  ... In de de technische analyse is het gebruik van een adaptive filter een techniek om pieken in koersen af te...Lees meer
andrews pitchfork
  ... De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een...Lees meer
andrewsmethode
  ... De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een...Lees meer
balance of market power
  ... De balance of market power is een techniek uit de wereld van de technische analyse waarbij uit...Lees meer
adverse excursion
  ... De adviesgroep betalingsverkeer die ook wel afgekort en wordt aangeduid met abv is een adviesgroep die als voornaamste taak...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
candlestickanalyse
  ... onder candlestickanalyse verstaan we het gebruik van een candlestickchart voor het maken van voorspellingen over de effectenbeurs...Lees meer
fast fourier transformatie
  ... een zogenaamde fast fourier transformatie vaak afgekort tot fft is een berekening die op bijvoorbeeld historische koersen wordt uitgevoerd...Lees meer
FFT
  ... een zogenaamde fast fourier transformatie vaak afgekort tot fft is een berekening die op bijvoorbeeld historische koersen wordt uitgevoerd...Lees meer
trading range
  ... een trading range is een markt die zich tussen een tweetal grenzen beweegt er wordt wel gezegd dat technische analyse...Lees meer
tradingrange
  ... een trading range is een markt die zich tussen een tweetal grenzen beweegt er wordt wel gezegd dat technische analyse...Lees meer
boxratio
  ... bij een equivolumechart een chartingtechniek uit de technische analyse is de boxratio de verticale grootte hoogte gedeeld door de horizontale...Lees meer
break away gap
  ... de break away gap is een koerspatroon in de technische analyse waarbij de laagste koers van vandaag hoger...Lees meer
breath indicator.
  ... de breath indicator uit de wereld van de technische analyse is een indicator die de "breedte" van de markt...Lees meer
koersdoel
  ... de koers die een aandeel in een bepaalde tijd volgens analisten of een grafiek uit de technische analyse zou kunnen...Lees meer
leading indicator
  ... een leading indicator is een indicator onder andere uit de wereld van de technische analyse die een omslag in...Lees meer
leading indicator
  ... een leading indicator is een indicator onder andere uit de wereld van de technische analyse die een omslag in...Lees meer
reversal
  ... de term reversal komt uit de technische analyse techniek point and figure charting...Lees meer
speedlijnen
  ... een formatie uit de technische analyse die zich wat minder met theorie laat onderbouwen is de waaier van zogenaamde speedlijnen...Lees meer
spiegelen grafiek
  ... het zogenaamde spiegelen van een grafiek is een techniek uit de technische analyse die echter weinig door...Lees meer
descending triangle
  ... de descending triangle is een koerspatroon uit de technische analyse dat het nog enige tijd doorlopen van de globaal...Lees meer
detrending
  ... onder detrending verstaan we in de technische analyse het verwijderen van een trend uit de koersen teneinde cyclische patronen beter...Lees meer
envelop
  ... een envelop is in de wereld van de technische analyse een vorm van een trendkanaal of bandsysteem dat als volgt...Lees meer
flag
  ... een flag of vlag is een koerspatroon uit de technische...Lees meer
island reversal
  ... een island reversal is een koerspatroon uit de technische analyse waarbij een top of dal is omgeven door gaps...Lees meer
pennant
  ... de pennant of wimpel is een regelmatig voorkomend koerspatroon binnen de technische analyse dat vergelijkbaar is met het koerspatroon van de vlag...Lees meer
statistische analyse
  ... deze methode is later ontstaan dan de bekende chartreadingtechnieken waar...Lees meer
technisch analist
  ... een technisch analist is iemand die zich bezighoudt met technische analyse om markten of fondsen te...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
analyseren van aandelen
  ... Er zijn vele manieren om aandelen te analyseren niet alleen zijn er de bekende als de fundamentele analyse...Lees meer
beleggingstips
  ... Beleggingstips zult u op deze website niet vinden hier zijn een aantal goede redenen voor namelijk een echt goede tip valt...Lees meer
buying the winners strategie
  ... de "buying on strength selling on weakness" ofwel de "buying the winners strategie" is een techniek die...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
dow theorie
  ... charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is...Lees meer
dowtheorie
  ... charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is...Lees meer
driehoek
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
driehoeksformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
driehoeksformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
wigformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
Elliott wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
hindenburg omen
  ... het zogenaamde hindenburg omen is een vrij gecompliceerd stelsel van regels en koerspatronen uit de wereld van de technische...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
true strength index
  ... de true strength index ofwel de tsi is een gecombineerde toepassing van voortschrijdend gemiddelde en momentum...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
MA
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
xy grafiek
  ... bij een zogenaamde xy grafiek is er sprake van een grafiek waarbij er een "punt" wordt gezet op het snijpunt...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
beurstips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
goudentips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
chart reading
  ... onder chartreading of charting verstaan we in de wereld van de technische analyse het analyseren van grafieken van historische...Lees meer
kanaal
  ... de kamer van koophandel en fabrieken wordt vaak afgekort aangeduid als kvk het is een openbaar...Lees meer
trendkanaal
  ... we spreken in de technische analyse van een kanaal wanneer we een tweetal lijnen kunnen trekken waarbinnen de koers zich...Lees meer
steunlijn
  ... de steunlijn of kortweg steun is het verschijnsel in de technische analyse dat koersen vaak moeite hebben om neerwaarts door een...Lees meer
weerstandslijn
  ... een weerstand of een weerstandslijn is een koersniveau dat moelijk te nemen is een weerstand wordt veroorzaakt doordat er op een...Lees meer
koerspatronen
  ... koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan...Lees meer
dubbeltelling
  ... de zogenaamde dubbeltelling is een berekening van de omzet in aandelen waarbij aankoop en verkooporders beide worden geteld...Lees meer
alpha beta trendchannel
  ... Een alpha beta trend channel is een vorm van een bandsysteem uit de wereld van de technische...Lees meer
advance decline line
  ... De zogenaamde advance decline net difference ofwel het verschil tussen de gestegen en gedaalde fondsen is een...Lees meer
average true range
  ... De average true range komen we veel tegen in publicaties op het gebied van technische analyse en trading...Lees meer
bandpassfilter
  ... Een band pass filter is een filter dat alleen waarden doorlaat in een bepaald bereik en dat zowel...Lees meer
diamantfiguur
  ... de diamant figuur ofwel diamond is een koersfiguur uit de technische analyse die een omslag in de huidige trend...Lees meer
fanprinciple
  ... het fan principle komt uit de wereld van de technische analyse we vinden het terug bij de weerstandslijnen en steunlijnen...Lees meer
glijdend gemiddelde
  ... met de term glijdend gemiddelde wordt een vertaling van het veel meer ingeburgerde begrip "moving average" bedoeld dat in...Lees meer
markttiming
  ... meestal verstaat men onder market timing het gebruik van hulpmiddelen uit de technische analyse om instap en uitstapmomenten op...Lees meer
oscillator
  ... een oscillator is een indicator uit de technische analyse...Lees meer
volumechart
  ... bij de pv chart wat een afkorting is van prijs volume chart worden de koers prijs en het volume...Lees meer
relatieve sterkte MACD
  ... de relatieve sterkte macd is een combinatie van twee bekende technieken uit de technische analyse namelijk de macd...Lees meer
spectraalanalyse
  ... spectraal analyse is een techniek waarbij uit een reeks getallen bijvoorbeeld koersen de meest dominante dwz overheersende meest beeldbepalende...Lees meer
stijgende trend
  ... een stijgende trend in de technische analyse is een langere periode van stijgende koersen...Lees meer
momentum beleggen
  ... het momentum beleggen is een beleggingsstrategie waarbij met behulp van technische analyse wordt geïnvesteerd in aandelen met een in...Lees meer
highpassfilter
  ... een highpass filter is een filter dat gebruikt in de signaaltechniek gebruikt wordt om hogere frequenties door te laten...Lees meer
omzetgrafiek
  ... een omzetgrafiek geeft op grafische wijze het volume weer in relatie tot de koersbewegingen hoewel er meerdere technieken voor de omzetgrafiek...Lees meer
sharkpatroon
  ... een sharkpatroon is een koerspatroon uit de wereld van de technische analyse waarbij twee dagen na elkaar geldt dat de...Lees meer
stairstepping trend
  ... een stair stepping trend is een figuur uit de wereld van de koerspatronen uit de technische analyse en...Lees meer
steun wordt weerstand
  ... met steun wordt weerstand bedoelen we een verschijnsel in de technische analyse en dan met name bij de...Lees meer
technische correctie
  ... een technische correctie in de technische analyse is de benaming voor een correctie ofwel een forse koersdaling van een...Lees meer
vlag
  ... de vlag is een koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt in een uptrend en dat aangeeft dat er even...Lees meer
volumetheorie
  ... onder de volumetheorie verstaan we de opvatting in de technische analyse waarbij aan een stijgende of dalende koers bij hoge...Lees meer
accelaration
  ... In de technische analyse kennen we het begrip accelaration van de markt dit is het verschil in...Lees meer
filter
  ... de term filter komt eigenlijk uit de procestechnologie en dan met name uit de electronica het zijn schakelingen die bepaalde frequenties...Lees meer
jsma
  ... de jsma of ook wel jcma is een speciaal ontwikkeld dynamisch voortschrijdend gemiddelde dat in combinatie met een tweede gemiddelde uitzonderlijk...Lees meer
runaway gap
  ... de runaway gap is een koersfiguur in de technische analyse waarbij de laagste koers van vandaag hoger ligt dan...Lees meer
steunpunt
  ... een steunpunt is het moment dat de koopdruk minimaal gelijk of iets groter is dan de verkoopdruk waardoor de koersen...Lees meer
velocity
  ... in de technische analyse kennen we het begrip velocity van de markt dit is de beweging die de...Lees meer
weerstandspunt
  ... een weerstandspunt is het moment dat de vraag minimaal gelijk of iets kleiner is dan het aanbod waardoor de koersen...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer
mediaan
  ... een mediator is een neutraal persoon die kan bemiddelen bij een conflict in plaats van het voeren van een rechtszaak...Lees meer
objectieve subjectieve analyse
  ... in de wereld van de technische analyse maken we onderscheid in objectieve en subjectieve analyse...Lees meer
timetested
  ... we spreken in de technische analyse van een "timetested" analysetechniek of tradingte...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
modus
  ... de modus is in een reeks getallen de waarde die het meeste voorkomt de toepassing in de technische analyse is...Lees meer
bungeeaandeel
  ... soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af meestal na een...Lees meer
new high
  ... we spreken met name in de technische analyse van een new high als de koers een hoogste punt van...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
whipsaw
  ... we spreken van een whipsaw als 1 we aandelen tegen de hoogste koers kopen en tegen de laagste koers...Lees meer
signal generated exit
  ... de signal generated exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken...Lees meer
chart
  ... chart is de engelse vertaling van het nederlandse grafiek dan wel koersgrafiek maar de term chart wordt vaak veel breder gebruikt...Lees meer
directmovement indicator
  ... de direct movement indicator is een begrip uit de technische analyse twee lijngrafieken waarin koersbewegingen naar boven tegenover...Lees meer
DMI
  ... de direct movement indicator is een begrip uit de technische analyse twee lijngrafieken waarin koersbewegingen naar boven tegenover...Lees meer
overbought oversold indicator
  ... de overbought oversold indicator is een een indicator uit de technische analyse die probeert aan te geven of...Lees meer
pullback
  ... we spreken in de wereld van de technische analyse en de chartreading van een pullback als de koers eerst door...Lees meer
regressie
  ... regressie in een veelgebruikte techniek om de grote lijn te vinden in een hoeveelheid gegevens ook in de technische analyse...Lees meer
technisch herstel
  ... een technisch herstel is in de technische analyse de benaming voor herstel een forse koersstijging na een eerder verlies...Lees meer
saucer
  ... de saucer of schotel is een koerspatroon uit de technische analyse die het einde van een neerwaartse trend aankondigt...Lees meer
schotel
  ... een schriftelijk verwerkte betaling is een vorm van betalen waarbij de bank op verzoek van haar cliënt de...Lees meer
commodity selection index
  ... de commodity selection index of csi is afgeleid van de adxr die we in de wereld van de...Lees meer
CSI
  ... de commodity selection index of csi is afgeleid van de adxr die we in de wereld van de...Lees meer
displaced moving average
  ... een term die we in de wereld van de technische analyse nog wel eens tegen komen is het...Lees meer
DMA
  ... een term die we in de wereld van de technische analyse nog wel eens tegen komen is het...Lees meer
true range
  ... de true range is een techniek uit de technische analyse om een waarde te berekenen die vaak in plaats...Lees meer
double bottom
  ... de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische...Lees meer
dubbele bodem
  ... de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische...Lees meer
eve and eve patroon
  ... de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische...Lees meer
cup with handle
  ... de cup with handle is een vrij zeldzaam koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt op barcharts...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
point of force
  ... de term point of force komt uit het deel van de wereld van de technische analyse dat zich...Lees meer
procentuele afwijkingindicator
  ... dat in de technische analyse een goed werkende indicator zoals de procentuele afwijking indicator soms heel eenvoudig kan...Lees meer
breakoutsystem
  ... het zogenaamde breakout system vinden op verschillende plaatsen terug in de technische analyse met name bij forex traders is...Lees meer
broadening formation
  ... de broadening formation is een koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt aan het einde van een uptrend...Lees meer
fractal
  ... de term fractal is afkomstig uit de fractal theorie De fractal theorie beschrijft het verschijnsel dan een op het oog onregelmatige...Lees meer
chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
koersgrafiek
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
koopsignaal in de technischeanalyse
  ... een koopsignaal in de technische analyse wordt gegeven vanuit een koerspatroon het doorbreken van een weerstandslijn...Lees meer
mean reverting
  ... onder mean reverting ofwel mean reversion verstaan we in de technische analyse het verschijnsel dat koersen de neiging lijken...Lees meer
negatieve divergentie
  ... negatieve divergentie is het lastige verschijnsel dat twee technieken...Lees meer
symmetrische driehoek
  ... de symmetrische driehoek is een koerspatroon uit de technische analyse die aangeeft dat we een flinke beweging van de...Lees meer
integratie
  ... bedrijfskolom we spreken van integratie als twee of meer geledingen in een bedrijfskolom samengaan waardoor er dus een tussenliggende markt verdwijnt...Lees meer
ratio schaalverdeling
  ... onder de ratio schaalverdeling verstaan we dat bij een grafiek met een ratioschaal de afstanden tussen de schaalverdelingen op...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
chaikin oscillator
  ... chaikins volatility is een van de manieren om volatility te schatten...Lees meer
dalende trend
  ... de term dalende trend of downtrend komt uit de technische analyse het is een ontwikkeling op de effectenbeurs die...Lees meer
Fibonacci
  ... in de 13e eeuw leefde er in italie een wetenschapper Leonardo di Pisa die ook wel Fibonacci werd genoemd...Lees meer
buying opportunity
  ... volgens sommigen is dat na een is er sprake van een buying opportunity? een buying opportunity ofwel een goed koopmoment is een ideaal moment om bepaalde aandelen te...Lees meer
runningtotal
  ... we spreken van een running total als we een waarde die bijvoorbeeld dagelijks wordt berekend optellen bij de waarde...Lees meer
ttest
  ... de zogenaamde t test is een statistische test om de waarschijnlijkheid van een uitkomst vooraf te voorspellen die vaak...Lees meer
algorithmic trading
  ... Een relatief nieuwe manier van trading is de zogenaamde algorithmic trading wat in feite...Lees meer
lineaire schaal
  ... een lineaire schaal wordt het meest gebruikt bij het tekenen van koersgrafieken en dergelijke die we tegenkomen in de...Lees meer
consolidatiepatroon
  ... een consolidatiepatroon is een term uit de technische analyse en met name uit de chartreading die aangeeft dat een koers...Lees meer
cutoff frequency
  ... de cut off frequency is in de signaaltheorie het punt waar hogere frequenties niet meer doorgegeven worden...Lees meer
dalende driehoek
  ... de dalende driehoek is een term uit de technische analyse het gaat om een situatie waarin een koersuitbraak naar...Lees meer
beartrap
  ... een bear trap is een term uit de technische analyse bij een bear trap dalen de koersen lang genoeg...Lees meer
mr Charles Dow and Edward Jones
  ... charles dow werd geboren in 1851 en bracht het grootste deel van zijn leven door...Lees meer
break away
  ... een break away is een term uit de technische analyse en geeft de situatie weer waarin een koersontwikkeling plotseling...Lees meer
congestie
  ... congestie is een term uit de technische analyse die aangeeft dat de koers slechts weinig wijzigt en de koersen tussen...Lees meer
confidencetheorie
  ... de confidence theorie is een theorie uit de technische analyse waarbij men ervan uitgaat dat hoe meer beleggers negatief...Lees meer
faucet
  ... de faucet maakt experimenteren zonder enig risico mogelijk een beetje cryptoliefhebber zet natuurlijk als zijn euro's die hij kan missen om...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.