donderdag 7 juli 2016

persoonlijke zekerheid

persoonlijke zekerheidEen persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur.

Deze zekerheid geeft aan de crediteur voor wie de zekerheid is gesteld het recht om naast de debiteur ook een derde – hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een rechtspersoon – die zich met zijn gehele vermogen of met een gedeelte daarvan aansprakelijk heeft gesteld, kan aanspreken, in het geval de debiteur zijn verplichtingen niet nakomt.
Gebruikte begrippen in persoonlijkezekerheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer