dinsdag 1 maart 2016

bezitloos pandrecht

bezitloos pandrecht


Bezitloos pandrecht wordt ook wel "stil pandrecht" genoemd . Bezitloos pandrecht is een in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) voorkomende vorm van pandrecht op een roerende zaak, een recht aan toonder of het vruchtgebruik van een zodanige zaak of recht, zonder dat dit in de macht van de pandhouder of een derde wordt gebracht.

Dit pandrecht moet worden gevestigd bij een authentieke of geregistreerde onderhandse akte. Op het moment van ondertekening van de authentieke akte resp. op het moment dat de onderhandse akte van een vaste dagtekening is voorzien, ontstaat het pandrecht.
Gebruikte begrippen in bezitloos pandrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer
onderhandse akte
  ... een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld...Lees meer
pandhouder
  ... een pandhouder wordt ook wel pandnemer genoemd het is een schuldeiser die tot zekerheid van zijn vordering het pandrecht...Lees meer
pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
roerende zaak
  ... onder een roerend zaak verstaan we goederen die normaal gesproken zichzelf kunnen verplaatsen dan wel verplaatst kunnen worden...Lees meer
vruchtgebruik
  ... het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer