maandag 22 februari 2016

categorische resultatenrekening

categorische resultatenrekening


Met het begrip categorische resultatenrekening wordt een resultatenrekening bedoeld ,waarin de kosten naar kostensoort zijn gegroepeerd.

Denk daarbij bijvoorbeeld ondermeer aan inkoopkosten, materiaalkosten, personeelskosten, belastingen, bankkosten, rente en de kosten van huisvesting.

Een categorische resultatenrekening leent zich goed voor een historische analyse en vergelijking van bedrijven in een zelfde bedrijfstak.
Gebruikte begrippen in categorische resultatenrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kostensoort
  ... met de kostensoort ofwel de kostencategorie verstaan we de onderverdeling in de kosten die administratief wordt gemaakt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer