zaterdag 30 januari 2016

franchise

franchise


Het begip franchise kent meerdere betekenissen, namelijk:

1. Een vrijgesteld bedrag bij de belastingen, bij invoerrechten bij sociale verzekeringen een dergelijke.

2. Een percentage of een absoluut bedrag waar onder door een verzekering geen uitkering voor schade wordt gedaan.

3. De toegestane prijsaftrek voor het verlies en de beschadiging van geleverde goederen.

4. De franchise is het drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaats vindt. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkering, zodanig dat het totaal van AOW en pensioen bij een volledige opbouw 70 procent van het laatste loon bedraagt.
Gebruikte begrippen in franchise


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiĆ«le transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer

Begrippen waar franchise in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


pensioengrondslag
  ... de pensioengrondslag bestaat uit de voor uw pensioenopbouw meetellende loonbestanddelen verminderd met een eventuele franchise...Lees meer